0114-KDIP2-2.4010.35.2017.2.AZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca spełnia warunki aby uznać go za podmiot powiązany oraz obowiązku/braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2017 r. (data wpływu 20 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. (data nadania 9 czerwca 2017 r., data wpływu 19 czerwca 2017 r.) na wezwanie z dnia 6 czerwca 2017 r. Nr 0114-KDIP2-2.4010.35.2017.1.AZ (data nadania 6 czerwca 2017 r., data odbioru 8 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca spełnia warunki aby uznać go za podmiot powiązany oraz obowiązku/braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy Wnioskodawca spełnia warunki aby uznać go za podmiot powiązany w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy: Spółką C Sp. z o.o., a Spółką „A”– pyt. nr 1, Spółką C Sp. z o.o., a Spółką „B”– pyt. nr 2, Spółką C Sp. z o.o., a Spółką „X”– pyt. nr 3 oraz obowiązku/braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi wniosku ORD-IN Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. Nr 0114-KDIP2-2.4010.35.2017.1.AZ o ich uzupełnienie. Wnioskodawca pismem z dnia 9 czerwca 2017 r. doprecyzował i przeformułował stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) w następujący sposób.

Wnioskodawcą jest Spółka C. Sp. z o.o. (dawna nazw C...pl). Spółka w międzyczasie zmieniła nazwę. Nadal jest to ten sam podmiot prawny, ten sam podatnik i ten sam Wnioskodawca. Nie uległ zmianie numer NIP, Regon ani numer KRS.

Główną działalnością Spółki C. Sp. z o.o. jest sprzedaż produktów multimedialnych, tj. gier komputerowych, konsolowych, planszowych i karcianych, filmów DVD i Blu-Ray, programów edukacyjnych. Głównymi odbiorcami sprzedawanych przez Spółkę towarów są podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną (sklepy, supermarkety) – kontrahenci.

Właścicielami – Udziałowcami spółki C. Sp. z o.o. są dwie osoby fizyczne oraz sama Spółka, która nabyła udziały w celu umorzenia. Każda z tych osób fizycznych posiada po 48,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki C., a Spółka C. – 3,12%.

Obaj Wspólnicy Spółki C, osoby fizyczne pełnią w tej Spółce (C) funkcje Członków Zarządu a także są zatrudnieni na umowę o pracę.

Wspólnicy ci – osoby fizyczne postanowili założyć nową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółkę „X”. Udziałowcami w niej są w/w osoby fizyczne, które posiadają po 24,50 % udziałów każdy oraz Spółka „A” Spółka Akcyjna, która posiada 51% udziału w kapitale zakładowym Spółki „X”. Spółka „A” ponadto posiada Spółkę „B”, której jest 100% udziałowcem. Spółka „A” jest powiązana kapitało ze Spółką „B” oraz ze Spółką „X” (tzw. spółki siostry).

Jeden ze wspólników Spółki C i Spółki „X” – osoba fizyczna pełni również funkcję Członka Zarządu w Spółce „X” za wynagrodzeniem. Żadna z osób fizycznych – Wspólników nie jest zatrudniona na umowę o pracę w Spółce „X” ani w Spółkach „A” i „B”. Żadna z tych osób fizycznych – Wspólników nie pełni funkcji Członków Zarządu w Spółkach „ A” i „B”.

Spółka „ X” należy do Grupy Kapitałowej w skład której wchodzą Spółka „A” i „B”.

Spółka C w ramach swojej działalności rozpoczęła sprzedaż swoich towarów do Spółki „B” i powstała wątpliwość czy Spółka C jest podmiotem powiązanym ze Spółką „B” i czy powinna sporządzać dokumentację podatkową cen transferowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych – art. 9a. Wystąpiły również drobne transakcje między Spółką C a Spółką „X” i również wnioskodawca ma wątpliwość czy Spółka „X” i C są podmiotami powiązanymi.

Na dzień dzisiejszy Spółka C nie przekroczyła progów wartościowych do ustalenia transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu wynikającemu z art. 9a ustawy pdop ani w transakcjach ze Spółką „B” ani ze Spółką „X”. Progi oczywiście identyfikowane są dla każdej Spółki oddzielnie. Spółka na dzień dzisiejszy nie zawarła żadnych transakcji ze Spółką „A”. Spółka zakłada, że w danym roku podatkowym 2017 nie przekroczy progów wartościowych do transakcji z każdą z trzech Spółek „A”, „B” i „X”. Są to zdarzenia przyszłe. Istotnym dla Spółki jest wyjaśnienie czy Spółka jest podmiotem powiązanym ze Spółką „X” i Spółkami „A” i „B”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka C Sp z o.o. będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „A” zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i powinna sporządzać dokumentację podatkową cen transferowych zgodnie z art. 9a przy założeniu, że spółka nie przekroczy progów do ustalenia transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu ?
 2. Czy Spółka C Sp z.o.o będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „B” zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i powinna sporządzać dokumentację podatkową cen transferowych zgodnie z art. 9a przy założeniu, że spółka nie przekroczy progów do ustalenia transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu?
 3. Czy Spółka C Sp z.o.o. będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „X” zgodnie z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i powinna sporządzać dokumentację podatkową cen transferowych zgodnie z art. 9a przy założeniu, że spółka nie przekroczy progów do ustalenia transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Definicję podmiotów powiązanych zawiera art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Dochody, o których mowa w ust. 1, określa się w drodze oszacowania, stosując następujące metody:

 1. porównywalnej ceny niekontrolowanej;
 2. ceny odprzedaży;
 3. rozsądnej marży („koszt plus”).

Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje się metody zysku transakcyjnego (art. 11 ust. 3).

W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi, w zakresie określonym w tej decyzji stosuje się metodę w niej wskazaną (art. 11 ust. 3a).

Zgodnie z art. 11 ust. 4 przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy;

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Stosownie do art. 11 ust. 4a w przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 9a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji odbiegają od warunków, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów lub wykazuje dochody w zaniżonej wysokości - dochody podatnika określa się w drodze oszacowania, stosując metody wskazane w ust. 2 i 3, albo stosuje się odpowiednio art. 14.

Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach (art. 11 ust. 5).

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% (art. 11 ust. 5a).

Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą (art. 11 ust. 5b).

Przez pojęcie powiązań rodzinnych, o których mowa w ust. 5, rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (art. 11 ust. 6).

Ad. 1

W ocenie Spółki, Spółka C. Sp. z o.o. nie będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „A”. Spółka C. Sp. z o.o. nie spełnia definicji podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11 ustawy pdop ze Spółką „A”.

Spółka C nie bierze bezpośredniego ani pośredniego udziału w zarządzaniu Spółką „A”, nie sprawuje kontroli ani nie posiada udziałów w spółce. Członkowie zarządu, Wspólnicy ani wyższa kadra kierownicza spółki C nie pełni żadnych funkcji w Spółce „A”, nie są zatrudnienia na umowę o pracę ani inną umowę. Członkowie ich rodzin również nie sprawują żadnych funkcji i nie zawarli żadnych umów o pracę ani cywilnoprawnych. Między Spółkami nie występują powiązania kapitałowe ani osobowe.

W związku z powyższym Spółka C nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy pdop – bo nie jest podmiotem powiązanym. Spółka C nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych przy założeniu, że progi wartościowe nie zostaną przekroczone.

Ad. 2

Spółka C Sp. z o.o. nie będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „B” i nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy pdop.

Spółka C Sp. z o.o. nie bierze bezpośredniego ani pośredniego udziału w zarządzaniu spółką „B”, nie sprawuje kontroli ani nie posiada udziałów w Spółce „B”. Członkowie zarządu, Wspólnicy ani wyższa kadra kierownicza spółki C nie pełni żadnych funkcji w Spółce „B”, nie są też zatrudnieni na umowę o pracę ani inną umowę. Członkowie ich rodzin również nie sprawują żadnych funkcji i nie zawarli żadnych umów o pracę ani cywilnoprawnych. Nie występują żadne powiązania kapitałowe ani osobowe.

W związku z powyższym Spółka C nie spełnia definicji podmiotu powiązanego zgodnie z art. 11 ustawy pdop ze Spółką „B”. Spółka nie będzie sporządzała dokumentacji cen transferowych przy założeniu, że progi wartościowe nie zostaną przekroczone.

Ad. 3

Spółka C Sp. z o.o. będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „X”. Będą to powiązania niekapitałowe, osobowe organizacyjne. Jeden ze Wspólników (osoba fizyczna) zarówno Spółki C jak i Spółki „X” pełni funkcje Członka Zarządu w obu tych Spółkach a także w jednej z nich jest zatrudniony na umowę o pracę. Spółka C będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych zgodnie z art. 9a w zależności czy przekroczy progi podatkowe. Przy założeniu, że spółka nie przekroczy progów wartościowych do ustalenia obowiązku dokumentacyjnego wymienionych w art. 9a to nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych. Jeżeli Spółka te progi by przekroczyła będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z art. 9a. ust. 1 podatnicy:

 1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:
  • dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  • ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

- są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

Zgodnie z art. 9a ust. 1a podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej również za rok podatkowy następujący po roku podatkowym, za który byli obowiązani sporządzić dokumentację podatkową, bez względu na wysokość osiągniętych, w roku podatkowym, za który byli obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej, przychodów lub poniesionych kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Stosownie do art. 9a ust. 1d za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50.000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5.000 euro za każdy 1.000.000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
 2. 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
 3. 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

Zgodnie z art. 9a ust. 1e za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

 1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50.000 euro lub
 2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50.000 euro.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Problematyka zgłoszona w niniejszej sprawie dotyczy określenia czy podmioty wskazane we wniosku są podmiotami powiązanymi oraz czy mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przy założeniu, że Wnioskodawca nie przekroczy progów do ustalenia transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.

We wniosku wskazano, że udziałowcami Spółki C Sp. z o.o. są dwie osoby fizyczne oraz sama Spółka, która nabyła udziały w celu umorzenia. Obaj Wspólnicy Spółki C, osoby fizyczne pełnią w tej Spółce (C) funkcje Członków Zarządu a także są zatrudnieni na umowę o pracę. Wspólnicy – osoby fizyczne postanowili założyć nową Spółkę „X”. Udziałowcami w niej są ww. osoby fizyczne, które posiadają po 24,50 % udziałów każdy oraz Spółka „A” Spółka Akcyjna, która posiada 51% udziału w kapitale zakładowym Spółki „X”. Spółka „A” ponadto posiada Spółkę „B”, której jest 100% udziałowcem. Jeden ze wspólników Spółki C i Spółki „X” – osoba fizyczna pełni również funkcję Członka Zarządu w Spółce „X” za wynagrodzeniem. Żadna z osób fizycznych – wspólników nie jest zatrudniona na umowę o pracę w Spółce „X” ani w Spółkach „A” i „B”. Żadna z tych osób fizycznych – wspólników nie pełni funkcji Członków Zarządu w Spółkach „ A” i „B”.

Wnioskodawca uważa przy tym, że:

 1. Spółka C Sp. z o.o. nie będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „A”, a w związku z tym Spółka C Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. Spółka C Sp. z o.o. nie będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „B”, a w związku z tym Spółka C Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. Spółka C Sp. z o.o. będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „X”. Spółka C będzie zobowiązana do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych w zależności czy przekroczy limity określone w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się do tego zagadnienia zauważyć należy, że z perspektywy przepisów prawa podatkowego pomiędzy podmiotami gospodarczymi mogą istnieć powiązania zarówno osobowe, jak i kapitałowe. Zaistnienie takich powiązań narzuca przedsiębiorcom szczególne obowiązki i z drugiej strony naraża na wyższy niż w przypadku podmiotów niezależnych poziom ryzyka podatkowego. Sprowadza się ono zasadniczo do możliwości zastosowania przez organy podatkowe tzw. sanacyjnej stawki w podatku dochodowym, która wynosi aż 50% oszacowanego przez organ dochodu.

Podmioty powiązane – to podmioty, między którymi zachodzą relacje określone w art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „updop”), czyli m.in. gdy te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Regulacje zawarte w przepisach art. 11 updop odnoszą się do zagadnienia tzw. przerzucania dochodów pomiędzy powiązanymi ze sobą podatnikami w celu zmniejszenia zobowiązań podatkowych, dotyczących tych podmiotów (sztucznie kształtujących ich dochody) poprzez stosowanie cen transferowych.

Ceny transferowe (ceny transakcyjne) – to ceny stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi. Mają one bezpośredni związek z ewentualnym poziomem ryzyka, dlatego ich wysokość dla każdej z transakcji powinna być stale monitorowana. Stanowi to istotny element tzw. polityki podatkowej podmiotów, szczególnie ważnej dla podmiotów zawierających dużą ilość transakcji wewnątrzgrupowych o znacznej wartości. Stąd warunkiem niemal koniecznym staje się analiza cen transferowych na etapie zawierania transakcji, co w rezultacie wspomaga zarządzanie ryzykiem podatkowym.

Dla oceny i ustalenia, czy działania podmiotów powiązanych mają wpływ na wysokość ceny sprzedaży towarów, wynagrodzenia za świadczone usługi oraz z tytułu świadczeń niematerialnych, a także dla stwierdzenia, czy działania podmiotów powiązanych nie mają wpływu na zaniżenie dochodów budżetu państwa w przypadku, gdy transakcje dokonywane są bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę w tzw. raju podatkowym - służy dokumentacja podatkowa, której obowiązek prowadzenia przez podatników w przypadku określonej kategorii transakcji nakładają przepisy art. 9a updop.

Z kolei dla podatnika sporządzenie dokumentacji jest o tyle istotne, że w przypadku gdy z uzasadnionych powodów warunki, na których odbywają się transakcje między powiązanymi spółkami różnią się od ogólnie stosowanych – to starannie sporządzona dokumentacja może stanowić materiał dowodowy potwierdzający poprawność takich transakcji z ekonomicznego punktu widzenia.

Definicja podmiotów powiązanych wynika z art. 11 ust. 1 i 4 updop. I tak, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów, albo
 4. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 5. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów,

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach (art. 11 ust. 5 updop).

W ramach powiązań osobowych wyróżnia się powiązania funkcyjne i rodzinne, powiązania majątkowe oraz powiązania wynikające ze stosunków pracy.

Na gruncie krajowym podmiotami powiązanymi są podmioty, w których występują powiązania o charakterze rodzinnym – małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia (art. 11 ust. 6 cyt. ustawy). Są one identyfikowane w sytuacji, gdy bezpośredni lub pośredni udział w kontroli lub zarządzaniu dwoma różnymi podmiotami krajowymi mają osoby, między którymi istnieje pokrewieństwo lub powinowactwo.

Zwrócić należy również uwagę, że powiązania osobowe obejmują również powiązania funkcyjne, które w odróżnieniu od powiązań rodzinnych są uwzględnione zarówno w relacjach krajowych, jak i „międzynarodowych”. Co istotne, w powiązaniach tego rodzaju należy brać pod uwagę faktyczny udział w zarządzaniu lub kontroli. Taką rolę można, w zależności od sytuacji, przypisać nie tylko członkom zarządu lub rady nadzorczej spółki, ale np. dyrektorowi finansowemu czy dyrektorowi sprzedaży.

Powiązania kapitałowe są „podstawową” grupą identyfikowania powiązań. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% (art. 11 ust. 5a updop).

Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą (art. 11 ust. 5b).

Realizacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które przekraczają, limity transakcyjne, wskazane w odpowiednich przepisach, powodują wystąpienie obowiązku dokumentacyjnego. I tak zgodnie z art. 9a ust. 1 updop podatnicy:

 1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty).
  - są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

W myśl art. 9a ust. 1d za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro, z tym że w przypadku podatników, których przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość:

 1. 2 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 20 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 50 000 euro powiększoną o 5000 euro za każdy 1 000 000 euro przychodu powyżej 2 000 000 euro;
 2. 20 000 000 euro, lecz nie więcej niż równowartość 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość przekracza w roku podatkowym kwotę stanowiącą równowartość kwoty 140 000 euro powiększoną o 45 000 euro za każde 10 000 000 euro przychodu powyżej 20 000 000 euro;
 3. 100 000 000 euro - za takie transakcje lub inne zdarzenia uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których wartość w roku podatkowym przekracza kwotę stanowiącą równowartość kwoty 500 000 euro.

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

 1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub
 2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro - art. 9a ust. 1e cyt. ustawy.

W konsekwencji, konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych zachodzi w przypadku, gdy spełnione są kumulatywnie następujące warunki:

 1. dochodzi do transakcji,
 2. transakcja jest realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz
 3. łączna kwota transakcji przekracza kwoty wskazane w art. 9a ww. ustawy

Przenosząc zatem wyżej przedstawione rozwiązania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy w odpowiedzi na postawione we wniosku pytania w podsumowaniu stwierdzić, że:

ad. pyt. 1 – organ podatkowy podziela pogląd wyrażony przez Wnioskodawcę, że Spółka C Sp. z o.o. nie będzie podmiotem powiązanym ze Spółką „A”. W przedmiotowej sprawie nie zachodzą pomiędzy Spółką C Sp. z o.o., a Spółką „A” powiązania zarówno kapitałowe jak i osobowe. Spółka C Sp. z o.o. nie bierze bezpośredniego ani pośredniego udziału w zarządzaniu Spółką „A”, nie sprawuje kontroli ani nie posiada udziałów w Spółce. Członkowie zarządu, wspólnicy ani wyższa kadra kierownicza Spółki C Sp. z o.o. nie pełnią żadnych funkcji w Spółce „A”, nie są zatrudnieni na umowę o pracę ani inną umowę. Członkowie ich rodzin również nie sprawują żadnych funkcji i nie zawarli żadnych umów o pracę ani cywilnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi konieczność sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych zgodnie z art. 9a updop, Zauważyć bowiem należy, że nie spełnione zostaną łącznie warunki nakładające na podatnika obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Jak zauważył bowiem sam Wnioskodawca, na dzień złożenia wniosku Spółka C Sp. z o.o. nie zawarła ze Spółką „A” żadnej transakcji. Ponadto jak już wcześniej wskazano, Wnioskodawca i Spółka „A” nie są podmiotami powiązanymi, a Wnioskodawca zakłada, że nie przekroczy limitów transakcji określonych w art. 9a updop.

Oznacza to tym samym, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe;

ad. pyt. 2 – organ podatkowy podziela również pogląd, że nie istnieją na gruncie literalnej wykładni art. 11 updop żadne argumenty wskazujące na okoliczność, że Spółka C Sp. z o.o. jest podmiotem powiązanym ze Spółką „B”. Spółka C Sp. z o.o. nie bierze bezpośredniego ani pośredniego udziału w zarządzaniu spółką „B”, nie sprawuje kontroli ani nie posiada udziałów w Spółce „B”. Członkowie zarządu, Wspólnicy ani wyższa kadra kierownicza Spółki C nie pełni żadnych funkcji w Spółce „B”, nie są też zatrudnieni na umowę o pracę ani inną umowę. Członkowie ich rodzin również nie sprawują żadnych funkcji i nie zawarli żadnych umów o pracę ani cywilnoprawnych. Nie występują żadne powiązania kapitałowe ani osobowe.

W związku z powyższym należy wskazać, że Spółka C Sp. z o.o. nie będzie zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a updop.

Stanowisko Wnioskodawcy co do pytania nr 2 jest więc prawidłowe;

ad. pyt. 3 – stwierdzić należy, że w oparciu o zapis art. 11 ust. 4 oraz ust. 5 updop, Spółkę C Sp. z o.o. oraz Spółkę „X” należy uznać za podmioty powiązane. Powiązania występujące pomiędzy tymi podmiotami mają charakter osobowy. Jeden ze wspólników (osoba fizyczna) zarówno Spółki C jak i Spółki „X” pełni funkcje Członka Zarządu w obu tych Spółkach a także w jednej z nich jest zatrudniony na umowę o pracę. W konsekwencji skoro Wnioskodawca jednoznacznie zakłada, że Spółka C Sp. z o.o. nie przekroczy progów wartościowych do ustalenia obowiązku dokumentacyjnego wymienionych w art. 9a udpop, to na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek sporządzenia takiej dokumentacji.

W tym stanie rzeczy stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 uznaje się za prawidłowe.

Niezależnie od powyższego stanowiska organu, które wynika z literalnego brzmienia art. 11 oraz art. 9a updop, zwrócić należy szczególną uwagę, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. w zakresie dokumentacji cen transferowych dają możliwość zażądania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej dokumentacji dla transakcji nieprzekraczających powyżej opisanych limitów. Wprowadzenie w art. 9a updop limitów nie oznacza, że podatnik w przypadku dokonywania transakcji lub zdarzeń o niższej wartości całkowicie uniknie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Przepis art. 9a ust. 4a updop przewiduje bowiem możliwość wystąpienia przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tyko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie., ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.