0111-KDIB1-1.4010.28.2018.1.SG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie wskazania czy spółki kapitałowe o powiązaniach personalnych powinny sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2018 r. (data wpływu 19 stycznia 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wskazania czy spółki kapitałowe o powiązaniach personalnych powinny sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2018 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie wskazania czy spółki kapitałowe o powiązaniach personalnych powinny sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Grupa podmiotów powiązanych: dwa podmioty, dwie spółki kapitałowe prawa handlowego. Wnioskodawca będący sp. z o.o., o przychodach za 2016 r. przekraczających 20 000 000 euro, w branży chemicznej, kod PKD 22.19.Z oraz „X” Sp. z o.o. o przychodach za 2016 r. mniejszych niż 20 000 000 euro, w branży chemicznej, kod PKD 22.11.Z.

Rodzaj powiązań: personalne, ci sami udziałowcy w obu spółkach, brak powiązań kapitałowych pomiędzy spółkami. W zarządzie pracują ci sami pracownicy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wyjaśnienia treści art. 9a ust. 2d pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji powiązanych. W szczególności Wnioskodawca wnosi o wyjaśnienie pkt 6 ww. artykułu czyli sporządzenia opisu sytuacji finansowej tworzących grupę oraz sporządzenia wraz z tym opisem sprawozdania skonsolidowanego grupy podmiotów powiązanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ww. spółki kapitałowe o powiązaniach personalnych powinny sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, o których mowa w ustawie o rachunkowości (Dz. U. nr 169, poz. 1327 z późn. zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342 z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości przez jednostki powiązane rozumie się dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Natomiast grupę kapitałową w myśl art. 3 ust. 1 pkt 44 tej ustawy tworzą jednostka dominująca i jej jednostki zależne.

Zdaniem Wnioskodawcy, jednostkami powiązanymi dla celów bilansowych mogą być jedynie spółki prawa handlowego oraz przedsiębiorstwa państwowe. Nie uważa się za jednostki powiązane spółek prawa handlowego należących do tych samych właścicieli osób fizycznych pomimo, iż spółki te prowadzą interesy. Warunkiem powiązania jest bowiem posiadanie własności przez spółki prawa handlowego, a nie ich właściciela osobę fizyczną.

Z uwagi na brak powiązań kapitałowych Wnioskodawca uważa, że nie jest zobligowany do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego, o którym mowa w art. 9a ust. 2d pkt 6 ustawy o podatku dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej: „updop”), podatnicy:

 1. których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)
  • lub
 2. dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, wynikających z transakcji lub innego zdarzenia ujętego w księgach rachunkowych, jeżeli łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 20 000 euro, lub
 3. zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
  1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 20 000 euro lub
  2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w których wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości, przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 20 000 euro
  • są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”.

Stosownie do art. 9a ust. 2d ww. ustawy, dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik lub w przypadku, o którym mowa w ust. 1f – spółka niebędąca osobą prawną, w której podatnik uzyskuje przychody z udziału, jeżeli przychody tego podatnika albo tej spółki lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w przypadku podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w przypadku spółki niebędącej osobą prawną w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, równowartość 20 000 000 euro. Informacje te obejmują w szczególności:

 1. wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego;
 2. strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych;
 3. opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych;
 4. opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych;
 5. opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych;
 6. opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych;
 7. opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych.

Zgodnie brzmieniem art. 9a ust. 4 updop, na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Stosownie do art. 11 ust. 1 updop, jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

-i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W myśl art. 11 ust. 4 updop, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

Przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach (art. 11 ust. 5 updop).

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% (art. 11 ust. 5a).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Grupa podmiotów powiązanych: dwa podmioty, dwie spółki kapitałowe prawa handlowego. Wnioskodawca będący sp. z o.o., o przychodach za 2016 r. przekraczających 20 000 000 euro, w branży chemicznej, kod PKD 22.19.Z oraz „X” Sp. z o.o. o przychodach za 2016 r. mniejszych niż 20 000 000 euro, w branży chemicznej, kod PKD 22.11.Z. Rodzaj powiązań: personalne, ci sami udziałowcy w obu spółkach, brak powiązań kapitałowych pomiędzy spółkami. W zarządzie pracują ci sami pracownicy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wyjaśnienia treści art. 9a ust. 2d pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej transakcji powiązanych. W szczególności wyjaśnienie pkt 6 ww. artykułu czyli sporządzenia opisu sytuacji finansowej tworzących grupę oraz sporządzenia wraz z tym opisem sprawozdania skonsolidowanego grupy podmiotów powiązanych w sytuacji gdy podmiotami są dwie spółki kapitałowe o powiązaniach personalnych.

Wobec powyższego należy zauważyć, że przepis art. 9a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych został dodany przez art. 2 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. 2015. 1932) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Z uzasadnienia do projektu ww. ustawy zmieniającej wynika, że obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego odnosi się do grupy kapitałowej, wskazano w nim bowiem że „ W skład tej części dokumentacji wchodzą (...) opis sytuacji finansowej grupy, w tym sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej”.

Skoro zatem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia „grupy podmiotów powiązanych”, to należy mieć na względzie również fakt, że z analogicznych przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) tj. art. 25a ust. 2d wynika, że w przypadku podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej w formie spółki niebędącej osobą prawną, jeżeli spółka ta tworzy wraz z podmiotami powiązanymi grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o rachunkowości co najmniej dwóch podmiotów powiązanych oraz przychody tej spółki lub jej koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 20.000.000 euro, dokumentacja podatkowa powinna również zawierać informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi ta spółka, obejmujące w szczególności (...) opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych (...).

W związku z powyższym odnosząc się do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) należy wskazać, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 43 tej ustawy przez jednostki powiązane rozumie się dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej. Natomiast pod pojęciem grupy kapitałowej rozumie się jednostkę dominującą wraz z jednostkami zależnymi (art. 3 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy).

Zatem na potrzeby wyjaśnienia pojęcia „grupy podmiotów powiązanych”, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zasadnym jest odniesienie tego pojęcia do definicji zawartej w ustawie o rachunkowości, z której wynika, że jednostki powiązane to co najmniej dwie jednostki wchodzące w skład danej grupy kapitałowej, którą to grupę tworzą jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi. Powyższe oznacza, że wskazane we wniosku Spółki kapitałowe o powiazaniach personalnych nie wchodzą w skład grupy kapitałowej, o której mowa w ww. przepisach i tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego, o którym mowa w art. 9a ust. 2d pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.