Podmioty powiązane | Interpretacje podatkowe

Podmioty powiązane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmioty powiązane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podatnik B podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń, zwanej dalej „dokumentacją podatkową”, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla transakcji zawieranych pomiędzy:

a. podatnikiem B i A?
Fragment:
Przepis art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest przepisem szczególnym i dotyczy podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. Pozostawanie w związku kapitałowym lub osobowym nie jest w jakikolwiek sposób sankcjonowane. Znaczenie podatkowe ma natomiast wykorzystywanie powiązań i związków do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu. W celu zapobieżenia przerzucaniu dochodów w obrocie międzynarodowym i krajowym ustawodawca wprowadził przepisy art. 11 powołanej ustawy. Przepisy te mają na celu stworzenie bariery przeciwdziałającej wykorzystywaniu umów cywilnoprawnych do omijania przepisów podatkowych w celu pomniejszania należnego podatku. W razie dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 powołanej ustawy podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy, są obowiązani do sporządzania stosownej dokumentacji. Celem wprowadzenia tego obowiązku przez ustawodawcę było umożliwienie badania czy działalność podmiotów powiązanych nie prowadzi do zaniżania dochodów. W świetle powyższego zauważyć należy, że obowiązujące do końca 2017 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwalały na stosowanie przepisów o szacowaniu cen (...)
2018
21
lut

Istota:
Interpretacja indywidualna dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej w przypadku transakcji, które na podstawie art. 9a oraz art. 11 ust. 4 ustawy o podatku od osób prawnych uznano za transakcje mające istotny wpływ na wartość dochodu (straty) podatnika.
Fragment:
Nowelizacja wyłącza z przepisów o cenach stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi spółki Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w przypadku, gdy jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „ podmioty powiązane ” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Ustawodawca nie traktuje jako powiązane podmiotów, których wspólnym udziałowcem bezpośrednio lub pośrednio jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Wprowadzona zmiana oznacza, że podatnicy nie będą musieli sporządzać dokumentacji cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeżeli obowiązek dokumentacyjny wynikał z faktu posiadania przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządową udziału w spółkach dokonujących transakcji. Dla podatników powiązanych ze sobą poprzez Skarb Państwa (przykładowo spółki i inne podmioty, np. szpitale i uczelnie publiczne) powiązane poprzez udział w nich Skarbu Państwa czy jednostek samorządu terytorialnego oznacza to, że nie muszą sporządzać dokumentacji cen transferowych za 2017 r., gdyż zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. (art. 4 ustawy nowelizującej z dnia 27 października 2017 r.). W świetle powyższego stwierdzić należy, że przepisy podatkowe nakładają na podmioty powiązane obowiązek współpracy na zasadach rynkowych, takich które przyjęłyby między sobą podmioty, które takich powiązań nie mają.
2018
21
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy o CIT, należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji, o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm.), należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji? Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku podatnika dokonującego nabycia od podmiotów powiązanych, posiadającego pełne prawo do odliczenia podatku VAT w danej transakcji z podmiotem powiązanym (a zatem gdy podatek VAT naliczony nie stanowi kosztu uzyskania przychodu) oraz dokonującego sprzedaży na rzecz podmiotów powiązanych (gdy podatek VAT należny nie stanowi ani przychodu podatkowego ani kosztu uzyskania przychodu), jako wartość transakcji o której mowa w art. 9a ust. 1d i le ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), należy rozumieć kwotę netto dokonywanej transakcji.
2018
15
lut

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym Podmiotem Powiązanym, a w konsekwencji czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczała tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji.
Fragment:
Postępowanie to wynika z zasady ceny rynkowej (arms length principle), zgodnie z którą podmioty powiązane powinny, we wzajemnych relacjach, ustalać warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Z przedstawionego w opisie sprawy zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem gospodarczym zajmującym się obsługą kadr i płac, doradztwem księgowo-finansowym, prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Spółka dokonuje i będzie dokonywała transakcji z Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT. Wnioskodawca nabywa od Podmiotów Powiązanych lub świadczy na ich rzecz różnego rodzaju usługi. W zależności od przypadku, wartość poszczególnych usług świadczonych na rzecz Podmiotów Powiązanych albo nabywanych od danego Podmiotu Powiązanego może przekroczyć albo może nie przekroczyć limitu dotyczącego sporządzania dokumentacji cen transferowych określonego w art. 9a ust. 1d ustawy CIT. Wątpliwości podatnika dotyczą ustalenia, czy wskazany w art. 9a ust. 1d updop limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem powiązanym oraz czy, jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji.
2018
13
sty

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy w przypadku transakcji jednego rodzaju (lub wystąpienia innych zdarzeń jednego rodzaju) mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika zawieranych przez Wnioskodawcę z wieloma podmiotami powiązanymi, gdzie dla takiej transakcji z jednym podmiotem powiązanym nie zostanie przekroczony limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, natomiast z drugim podmiotem powiązanym limit ten zostanie przekroczony, Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji tylko z tym podmiotem, z którym zostanie przekroczony ww. limit transakcji.
Fragment:
Wskazany w art. 9a ust. 1d updop w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. limit należy odnosić osobno do łącznej wartości każdej transakcji danego rodzaju zawartej z danym podmiotem powiązanym i do każdego innego zdarzenia jednego rodzaju ujętego w księgach rachunkowych zawartego z danym podmiotem powiązanym. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia czy w przypadku transakcji jednego rodzaju (lub wystąpienia innych zdarzeń jednego rodzaju) mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika zawieranych przez Wnioskodawcę z wieloma podmiotami powiązanymi, gdzie dla takiej transakcji z jednym podmiotem powiązanym nie zostanie przekroczony limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT, natomiast z drugim podmiotem powiązanym limit ten zostanie przekroczony (łącznie limit dla transakcji jednego rodzaju zostanie więc przekroczony), Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji dla transakcji z pierwszym podmiotem powiązanym (wartość transakcji nie przekracza ww. limitu), natomiast będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji transakcji z drugim podmiotem powiązanym (gdzie wartość transakcji przekroczyła ww. limit) - jest prawidłowe. Nadmienia się, że w zakresie pytania nr 1 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2018
10
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu, Spółka będzie zobowiązana do:
rozpoznawania przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnie otrzymanych świadczeń w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
stosowania przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących dochodów osiąganych w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi.
Fragment:
Warunki ustalania, wynagrodzenia dla uczestnika umowy (podmiotu powiązanego z Wnioskodawcą) pełniącego jednocześnie funkcję Pool Leadera (Agenta) powinny odzwierciedlać warunki ustalane: w porównywalnych okolicznościach przez podmioty niezależne. Zgodnie natomiast z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1186), jeżeli w transakcji (transakcjach) między podmiotami powiązanymi ustalone zostały warunki mniej korzystne dla jednego z podmiotów od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niezależne, a jednocześnie w innej transakcji (transakcjach) między tymi samymi podmiotami określone zostaną warunki bardziej korzystne dla tego podmiotu, organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej nie dokonują korekty cen przedmiotów takich transakcji, w przypadkach gdy mniejsze korzyści uzyskane w związku z pierwszą transakcją (transakcjami) są skompensowane większymi korzyściami uzyskanymi w związku z tą inną transakcją (transakcjami). Z powyższego wynika, że w przypadku, gdy wzajemne świadczenia uczestników umowy są ekwiwalentne, to organy podatkowe nie dokonają korekty cen przedmiotów takich transakcji i dochodu podmiotów w niej uczestniczących.
2018
10
sty

Istota:
Limit transakcji jednorodnych.
Fragment:
Analogiczne stanowisko zaprezentował także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 czerwca 2017 r„ sygn. 0114-KDIP2-2.4010.79.2017.1.AZ, wskazując, że: (...) jeżeli PGK będzie realizować z danym podmiotem powiązanym spoza PGK istotne transakcje, których jednostkowa wartość będzie przekraczać limit wskazany w art. 9a ust. 1d pkt 3 updop i jednocześnie PGK będzie realizowała z tym samym podmiotem powiązanym spoza PGK nieistotne transakcje, których wartość nie będzie przekraczała tego limitu, to PGK nie będzie miała obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla tych transakcji, które nie przekroczą limitów. Wskazany w art. 9a ust. 1d pkt 3 updop limit należy bowiem odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym spoza PGK. Mając powyższe na względzie w podsumowaniu należy stwierdzić, że dla potrzeb oceny istotności wpływu transakcji na wysokość dochodu, w rozumieniu art. 9a ust. 1d updop, należy sumować transakcje lub inne zdarzenia tego samego rodzaju zawierane z tym samym podmiotem powiązanym spoza PGK. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie (...)
2018
9
sty

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym.
Fragment:
Postępowanie to wynika z zasady ceny rynkowej (arms length principle), zgodnie z którą podmioty powiązane powinny, we wzajemnych relacjach, ustalać warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Z przedstawionego w opisie sprawy zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem gospodarczym zajmującym się obsługą kadr i płac, doradztwem księgowo-finansowym, prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Spółka dokonuje i będzie dokonywała transakcji z Podmiotami Powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT. Wnioskodawca nabywa od Podmiotów Powiązanych lub świadczy na ich rzecz różnego rodzaju usługi. W zależności od przypadku, wartość poszczególnych usług świadczonych na rzecz Podmiotów Powiązanych albo nabywanych od danego Podmiotu Powiązanego może przekroczyć albo może nie przekroczyć limitu dotyczącego sporządzania dokumentacji cen transferowych określonego w art. 9a ust. 1d ustawy CIT. Wątpliwości podatnika dotyczą ustalenia, czy wskazany w art. 9a ust. 1d updop limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji jednego rodzaju zawartej przez Wnioskodawcę z podmiotem powiązanym oraz czy, jeżeli kwota danej transakcji jednego rodzaju nie będzie przekraczać tego limitu, to Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej transakcji.
2018
4
sty

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku dokumentacji transakcji z podmiotem powiązanym
Fragment:
Spółka realizuje i w przyszłości będzie realizowała transakcje z jednostkami powiązanymi (dalej: „ Podmioty Powiązane ”) w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Spółka sprzedaje do Podmiotów Powiązanych głównie towary handlowe, świadczy usługi związane z dostawami towarów, logistyką, dostarcza środki trwałe. Spółka jednocześnie realizuje z Podmiotami Powiązanymi różnego rodzaju transakcje obejmujące zakup usług marketingowych, serwisowych itp. W zależności od Podmiotu Powiązanego wartość dostaw towarów albo usług świadczonych lub zakupowanych na rzecz/od Podmiotu Powiązanego może przekroczyć albo nie przekroczyć limitu zobowiązującego do sporządzenia dokumentacji podatkowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego limitu, (...)
2017
7
gru

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku dokumentacji transakcji z podmiotem powiązanym
Fragment:
Spółka realizuje i w przyszłości będzie realizowała transakcje z jednostkami powiązanymi (dalej: „ Podmioty Powiązane ”) w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm. dalej: „ ustawa CIT ”). Spółka sprzedaje do Podmiotów Powiązanych głównie produkty i materiały, świadczy usługi związane z wynajmem, zarządzaniem, obsługą informatyczną, usługami remontowymi, działaniami badawczo-rozwojowymi produktów oraz sprzedaje środki trwałe. W zależności od Podmiotu Powiązanego wartość poszczególnych transakcji obejmujących dostawy towarów albo usług świadczonych na rzecz Podmiotu Powiązanego może przekroczyć albo nie przekroczyć limitu zobowiązującego do sporządzania dokumentacji podatkowej, określonego w art. 9a ustawy CIT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wskazany w art. 9a ust. 1d ustawy CIT, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., limit transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym, a w konsekwencji, czy jeżeli kwota danej transakcji nie będzie przekraczać tego (...)
2017
7
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.