Podmioty powiązane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmioty powiązane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Ustalenie czy w stosunku do kosztów usług nabywanych od podmiotów powiązanych zastosowanie znajdzie wyłączenie, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 powołanej ustawy.

Fragment:

Wnioskodawca wskazuje, że w zakresie usług zarządzania projektem m.in. wykonuje dla podmiotów powiązanych usługę polegającą na zarządzaniu umowami dla klientów. W ramach usługi Spółka prowadzi działania związane z prowadzeniem i aktualizacją bazy umów zawartych przez zleceniodawcę, zajmuje się przygotowaniem i opracowaniem nowych umów. Usługa jest świadczona przez zespół pracowników Spółki, a ponadto w ramach podwykonawstwa część usług jest zlecana podwykonawcom, podmiotom powiązanym. W przypadku usług podwykonawców, związanych ze stałym wsparciem nieprzypisanym bezpośrednio do danego zlecenia, ich koszt uwzględniony jest w kalkulacji bazy kosztowej RC, która stanowi podstawę do naliczenia marży zysku. Spółka dokonuje więc kalkulacji ceny za usługę, której odbiorcą jest również podmiot powiązany w ten sposób, że sumowane są wszystkie koszty ponoszone przez Spółkę, a następnie dodawana jest uzgodniona w Grupie marża zysku kalkulowana jako procent od poniesionych kosztów. Mając powyższe na uwadze, nabywane przez Spółkę usługi zarządzania projektem stanowią koszty usług obcych „ bezpośrednich ”, tj. związanych bezpośrednio z wykonywaniem dla podmiotów powiązanych usług polegających na zarządzaniu umowami klientów.

2018
8
gru

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Opłaty, ponoszone przez Spółkę na rzecz Podmiotu powiązanego, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Spółkę towarów w ramach prowadzonej działalności w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT, a tym samym ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie znajdzie do nich zastosowania

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 października 2018 r. (data złożenia 5 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Opłaty, ponoszone przez Spółkę na rzecz Podmiotu powiązanego, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Spółkę towarów w ramach prowadzonej działalności w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT, a tym samym ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie znajdzie do nich zastosowania – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 października 2018 r. został złożony do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Opłaty, ponoszone przez Spółkę na rzecz Podmiotu powiązanego, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Spółkę towarów w ramach prowadzonej działalności w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT, a tym samym ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie znajdzie do nich zastosowania. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca – Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku CIT podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jedynym wspólnikiem Spółki jest X (dalej: „ X ”, „ Podmiot powiązany ”).

2018
25
lis

Istota:

Czy koszty nabycia usług opisanych w pkt 1-6 stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego ponoszone na rzecz Podmiotów Powiązanych, należy traktować jako koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane ze świadczeniem przez Spółkę Usług IT, a w konsekwencji ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP nie znajdzie względem tych kosztów zastosowania?

Fragment:

W tym zakresie bowiem dochodzi do alokacji budżetowanych kosztów usług nabywanych od Podmiotów Powiązanych do bazy kosztowej będącej podstawą kalkulacji stawek dziennych za Usługi IT świadczone przez Spółkę. Efektywnie, jak wskazano w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w cenie (wynagrodzeniu) za Usługi IT świadczone przez Spółkę, uwzględniony jest budżetowany koszt usług nabywanych od Podmiotów Powiązanych. Należy zatem uznać, że jest to przejaw bezpośredniej korelacji pomiędzy Usługami IT świadczonymi przez Wnioskodawcę a kosztami wskazanymi w pkt 1-6 stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) ponoszonymi na rzecz Podmiotów Powiązanych, o której mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Dodatkowo jest to wyraz związku kwotowego pomiędzy wysokością budżetowanych kosztów Usług od Podmiotów Powiązanych a wysokością przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych przez Spółkę. Cena świadczenia Usług IT przez Wnioskodawcę uwzględnia bowiem okoliczność ponoszenia kosztów usług od Podmiotów Powiązanych. W konsekwencji, należy uznać, że koszty usług opisanych w pkt 1-6 w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym nabywanych od Podmiotów Powiązanych ponoszone przez Wnioskodawcę, stanowią koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane ze świadczeniem przez Wnioskodawcę Usług IT, w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP, i w efekcie nie podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP.

2018
18
lis

Istota:

Czy opisane w zaistniałym stanie faktycznym Opłaty, ponoszone przez Spółkę na rzecz Podmiotu powiązanego, będą uznawane za bezpośrednio związane z wytworzeniem przez Spółkę towarów w ramach prowadzonej działalności w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT, a tym samym ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy CIT, nie znajdzie do nich zastosowania

Fragment:

Na podstawie przedstawionej argumentacji należy uznać, że jeżeli koszty ponoszonych opłat mają związek z wytwarzanymi przez podatnika towarami oraz przychodem uzyskiwanym z ich sprzedaży, to zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania zwolnienia z ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego w związku z nabyciem prawa do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 Ustawy CIT. Mając na uwadze powyższe, jak i przedstawiony w sprawie stan faktyczny, zdaniem Wnioskodawcy Wynagrodzenie, stanowiące opłatę za prawo do korzystania z wartości niematerialnych o prawnych wskazanych w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 Ustawy CIT, uiszczane przez Spółkę na rzecz Podmiotu powiązanego w związku z zawartą Umową, stanowi koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem łub nabyciem przez podatnika towaru lub świadczeniem usługi, o których mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT. Pomiędzy Opłatami ponoszonymi przez Spółkę na rzecz A. w związku z zawartą Umową oraz wytwarzanymi przez Spółkę towarami (Produktami) zachodzi bezpośredni związek, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 Ustawy CIT. Nabycie Praw własności jest niezbędne do prowadzenia przez Spółkę określonego rodzaju działalności operacyjnej, a contrario bez możliwości korzystania z ww. Praw własności będących przedmiotem Umowy, Spółka nie prowadziłaby określonego rodzaju działalności. W rezultacie należy uznać, iż (...)

2018
11
lis

Istota:

Czy wydatki ponoszone na usługi przedstawione w opisie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podlegają limitowaniu jako koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15e updop?

Fragment:

Przedmiotowe licencje są bowiem bezpośrednio nabywane przez Wnioskodawcę od Podmiotu powiązanego. Koszty wynagrodzenia z tytułu nabywanych umów licencyjnych są uiszczane przez Wnioskodawcę na rzez Spółki powiązanej. Następnie to Spółka powiązana wypłaca wynagrodzenie na rzecz podmiotu niepowiązanego w imieniu wszystkich podmiotów z grupy (w tym w imieniu Wnioskodawcy). W opisanej we wniosku sytuacji Wnioskodawca występuje jako ten podmiot, na rzecz którego Podmiot powiązany dokonuje przekazania licencji. Jeżeli Podmiot powiązany nabywa licencje od podmiotu niepowiązanego, którą refakturuje na inny podmiot powiązany (Wnioskodawcę), to ta licencja jest traktowana jako licencja nabyta od Podmiotu powiązanego. W niniejszej sprawie Podmiot powiązany należy uznać zatem jednocześnie za odbiorcę licencji od podmiotów trzecich oraz ich dostawcę na rzecz Spółki. Wynika z tego, że Wnioskodawca nabywa przedmiotowe licencje bezpośrednio od Podmiotu powiązanego, a więc Wnioskodawca ponosi omawiane wydatki również bezpośrednio na rzecz tego Podmiotu. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym wydatki na zwrot kosztów z tytułu udostepnienia licencji na oprogramowanie nie podlegają ograniczeniom wynikającym z regulacji wskazanych w art. 15e updop, należy uznać za nieprawidłowe. 2) Usługi bieżącego wsparcia IT.

2018
16
paź

Istota:

W zakresie zastosowania art. 15e ust. 1 do usług marketingowych, mediowych oraz praw do wizerunku

Fragment:

Koszty poniesione na wynagrodzenie z tytułu nabytych usług są fakturowane przez usługodawców (podmioty trzecie) wprost na Podmioty powiązane z Wnioskodawcą, a następnie refakturowane przez Podmioty powiązane na Wnioskodawcę. Jak wynika zatem z opisu sprawy, podmiot powiązany nabywa od podmiotów trzecich usługi, które są w następnej kolejności nabywane od Podmiotów powiązanych przez Wnioskodawcę (refakturowane). W opisanej we wniosku sytuacji Wnioskodawca występuje jako ten podmiot, na rzecz którego Podmioty powiązane dokonują przekazania wskazanych we wniosku usług. Jeżeli podmiot powiązany nabywa usługę od podmiotu niepowiązanego, którą to usługę refakturuje na inny podmiot powiązany, to ta usługa jest traktowana przez ten inny podmiot powiązany (w tym przypadku przez Wnioskodawcę) jako usługa nabyta od podmiotu powiązanego. W niniejszej sprawie Podmioty powiązane należy uznać zatem jednocześnie za usługobiorców w zakresie usług nabywanych od podmiotów trzecich oraz usługodawców na rzecz Spółki. Wynika z tego, że Wnioskodawca nabywa przedmiotowe usługi bezpośrednio od Podmiotów powiązanych, a więc Wnioskodawca ponosi omawiane wydatki również bezpośrednio na rzecz tych podmiotów. W związku z tym, w odniesieniu do kosztów wynagrodzenia za usługi uznane w niniejszej interpretacji (w odpowiedzi na pytania 1-3) za podlegające ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 updop, refakturowanych na Wnioskodawcę przez Podmioty powiązane, nie znajdzie zastosowania wyłączenie z art. 15e ust. 11 pkt 2 updop.

2018
12
paź

Istota:

Czy Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych Spółki w stosunku do Podmiotów powiązanych?

Fragment:

Jednocześnie Spółka oraz Podmioty powiązane podjęły decyzję, iż rezygnują ze wzajemnego naliczania odsetek, czego nie wyłącza ustawa o terminach zapłaty. Decyzji tej nie towarzyszyło formalne zwolnienie z długu i jego umorzenie, lecz była ona wyrażona poprzez faktyczne odstąpienie od realizacji praw do należności odsetkowych. W tym zakresie Spółka oraz Podmioty powiązane nie obciążają się wzajemnie notami odsetkowymi ani innymi dokumentami księgowymi. Spółka oraz podmioty powiązane nie dochodzą należności odsetkowych na drodze postępowań sądowych oraz pozasądowych. W konsekwencji, odsetki powstałe mocą postanowień ustawy o terminach zapłaty, tj. zarówno tzw. prolongacyjne z art. 5 ustawy jak i z tytułu opóźnienia w zapłacie z art. 7 ust. 1 ustawy wraz z upływem terminów ustawowych ulegają przedawnieniu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Spółka zobowiązana jest rozpoznać przychód z tytułu przedawnionych zobowiązań odsetkowych Spółki w stosunku do Podmiotów powiązanych? Zdaniem Wnioskodawcy, w ustawie o PDOP nie zdefiniowano wprost pojęcia przychodów, przy czym posłużono się przykładowym wyliczeniem przysporzeń stanowiących przychód w rozumieniu przepisów tej ustawy.

2018
11
paź

Istota:

W zakresie braku możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego kosztów Licencji w związku z zastosowaniem art. 15e ust. 11 pkt 1 ww. ustawy

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności, na podstawie umowy licencyjnej - Manufacturing License Agreement Know-How zawartej z Podmiotem Powiązanym na czas nieokreślony (dalej: „ Umowa ”), Wnioskodawca ponosi na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty licencji do wytwarzania Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wiedzy produkcyjnej (ang. Manufacturing Know-how) oraz umownych praw majątkowych (ang. Contractual Property Rights). Licencja przyznana Spółce w oparciu o Umowę jest wyłączna i nieprzenaszalna. Licencja obejmuje swym zakresem korzystanie z: wiedzy produkcyjnej obejmującej w szczególności dane, pomysły, sekrety handlowe, wynalazki, usprawnienia i inne informacje niezbędne do wytwarzania Produktów w tym m.in. specyfikację Produktów, technologię łańcucha dostaw, know-how w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, przepisy dotyczące norm jakości i bezpieczeństwa, know-how w zakresie zaopatrzenia, jak również umownych praw majątkowych obejmujących wszelkie prawa ochronne w tym patenty, prawa autorskie i wzory użytkowe związane z wytwarzaniem Produktów, które są w trakcie procesu rejestracji lub zostały zarejestrowane przez Podmiot Powiązany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (dalej łącznie: „ Licencja ”). Wynagrodzenie należne Podmiotowi Powiązanemu za Licencję zostało ustalone jako określony procent planowanych, standardowych kosztów wytworzenia Produktów, które zostaną wyprodukowane przez Spółkę w danym roku na podstawie Licencji.

2018
11
paź

Istota:

W zakresie braku możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego kosztów Licencji w związku z zastosowaniem art. 15e ust. 11 pkt 1 ww. ustawy

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności, na podstawie umowy licencyjnej - Manufacturing License Agreement Know-How zawartej z Podmiotem Powiązanym na czas nieokreślony (dalej: „ Umowa ”), Wnioskodawca ponosi na rzecz Podmiotu Powiązanego koszty licencji do wytwarzania Produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie wiedzy produkcyjnej (ang. Manufacturing Know-how) oraz umownych praw majątkowych (ang. Contractual Property Rights). Licencja przyznana Spółce w oparciu o Umowę jest wyłączna i nieprzenaszalna. Licencja obejmuje swym zakresem korzystanie z: wiedzy produkcyjnej obejmującej w szczególności dane, pomysły, sekrety handlowe, wynalazki, usprawnienia i inne informacje niezbędne do wytwarzania Produktów w tym m.in. specyfikację Produktów, technologię łańcucha dostaw, know-how w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, przepisy dotyczące norm jakości i bezpieczeństwa, know-how w zakresie zaopatrzenia, jak również umownych praw majątkowych obejmujących wszelkie prawa ochronne w tym patenty, prawa autorskie i wzory użytkowe związane z wytwarzaniem Produktów, które są w trakcie procesu rejestracji lub zostały zarejestrowane przez Podmiot Powiązany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (dalej łącznie: „ Licencja ”). Wynagrodzenie należne Podmiotowi Powiązanemu za Licencję zostało ustalone jako określony procent planowanych, standardowych kosztów wytworzenia Produktów, które zostaną wyprodukowane przez Spółkę w danym roku na podstawie Licencji.

2018
26
wrz

Istota:

Zastosowanie ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do kosztów poniesionych na wynagrodzenie z tytułu nabytych Licencji, w części w jakiej refakturowane są na rzecz Wnioskodawcy przez Podmiot Powiązany

Fragment:

Wnioskodawca nabywa bowiem przedmiotowe Licencje bezpośrednio od Podmiotu Powiązanego. Koszty poniesione na wynagrodzenie z tytułu nabytych Licencji są fakturowane przez dostawców tych Licencji (podmioty trzecie) wprost na Podmiot Powiązany z Wnioskodawcą, a następnie refakturowane bez marży przez Podmiot Powiązany na Wnioskodawcę. Refakturowanie kosztów Licencji jest dokonywane w ramach zawartej między Wnioskodawcą a Podmiotem Powiązanym Umowy o świadczenie usług IT. Jak wynika zatem z opisu sprawy, Podmiot Powiązany nabywa od podmiotów trzecich Licencje, które są w następnej kolejności nabywane od Podmiotu Powiązanego przez Wnioskodawcę (refakturowane) na podstawie Umowy o świadczenie usług. Wnioskodawca jest przy tym beneficjentem (rzeczywistym odbiorcą) Licencji. W opisanej we wniosku sytuacji Wnioskodawca występuje jako ten podmiot, na rzecz którego Podmiot Powiązany dokonuje przekazania wskazanych we wniosku Licencji. Jeżeli Podmiot Powiązany nabywa Licencję od podmiotu niepowiązanego, którą refakturuje na inny podmiot powiązany, to ta Licencja jest traktowana przez ten inny podmiot powiązany (w tym przypadku przez Wnioskodawcę) jako Licencja nabyta od Podmiotu Powiązanego. W niniejszej sprawie Podmiot Powiązany należy uznać zatem jednocześnie za odbiorcę Licencji od podmiotów trzecich oraz ich dostawcę na rzecz Spółki.