Podmioty powiązane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmioty powiązane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
4
lip

Istota:

W zakresie możliwości stosowania ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ponoszonych przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego kosztów z tytułu opłat Licencyjnych.

Fragment:

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy należy uznać, że ww. koszty Licencji ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego stanowią koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towarów w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy o PDOP. Spółka bowiem jednoznacznie wskazała we własnym stanowisku w sprawie, iż ww. Licencja uprawnia ją do produkcji i sprzedaży Produktów - bez takiej licencji Wnioskodawca nie prowadziłby działalności w tym zakresie bowiem ponoszenie kosztów Licencji warunkuje możliwość wytwarzania oraz późniejszej sprzedaży Produktów. Ponadto również przyjęty przez Spółkę oraz Podmiot Powiązany model rozliczeń wynagrodzenia za Licencję wskazuje na to, że cena sprzedawanych przez Spółkę Produktów wytworzonych na podstawie Licencji jest skorelowana z kosztami tej Licencji. W przedmiotowej sprawie wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego stanowi określony procent wartości netto sprzedanych Produktów, co sprawia, że wysokość wynagrodzenia jest zależna od wartości sprzedaży realizowanej przez Wnioskodawcę. Oznacza to, jak wskazał Wnioskodawca, że koszty Licencji należnej Podmiotowi Powiązanemu definiowane są w szczególności wartością sprzedaży Produktów wytworzonych przez Wnioskodawcę na podstawie Licencji.

2018
4
lip

Istota:

W zakresie obowiązku przygotowania informacji o grupie podmiotów powiązanych, tj. elementu dokumentacji, o którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Informacje te obejmują w szczególności: wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego; strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych; opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych; opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych; opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych; opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych; opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych. Wykazane przez Spółkę przychody oraz koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości „ samodzielnie ” nie przekroczyły równowartości 20 000 000 euro, a więc nie przekroczyły progu, od którego powstaje określony w art. 9a ust. 2d Ustawy CIT obowiązek przygotowania informacji o grupie podmiotów powiązanych.

2018
3
lip

Istota:

Określenie czy TFI i Fundusz stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 oraz czy TFI i Fundusz są obowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy CIT.

Fragment:

Wnioskodawca przez pojęcie „ jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 będzie pozytywna ” rozumie sytuację uznania przez organ interpretacyjny, TFI i Funduszu za podmioty powiązane i zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy o CIT. Niezależnie od powyższego Wnioskodawca dodatkowo wskazał interpretacje potwierdzające brak powiązania pomiędzy TFI a Funduszem: interpretacja z dnia 8 marca 2018 r. Nr 0114-KDIP2-3.4010.13.2018.1.KK; interpretacja z dnia 1 marca 2018 r. Nr 0114-KDIP2-3.4010.6.2018.1.KK; interpretacja z dnia 16 stycznia 2018 r. Nr 0114-KDIP2-3.4010.332.2017.1.PS. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy TFI i Fundusz stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy CIT? Czy TFI i Fundusz są obowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a ustawy CIT? Jeśli odpowiedź na pytanie 1 i 2 będzie pozytywna, proszę o udzielenie odpowiedzi czy w przypadku powierzenia przez TFI Zarządzającemu zarządzania wybranym Funduszem, to czy w takim wypadku TFI i Fundusz będą stanowić podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy. Ustawa CIT zawiera szczególne regulacje dotyczące transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami, które uznawane są za podmioty powiązane. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2018
22
cze

Istota:

1. Czy wydatki związane z zapłatą przez Spółkę wynagrodzenia w części stanowiącej Wartość usług Zewnętrznych dostawców, uiszczane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy, podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT?
2. Czy wydatki związane z zapłatą przez Spółkę wynagrodzenia w części stanowiącej Marżę, uiszczane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją Umowy, podlegają ograniczeniu, o którym mowa w art. 15e ust. 1 Ustawy o CIT?

Fragment:

(...) podmiotu powiązanego. Należy również podkreślić, że w art. 15e ust. 10 ustawy o CIT, ustawodawca uznał, że za koszty poniesione na rzecz podmiotów powiązanych uważa się także koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego z podatnikiem, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności z tytułów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, lub jej części jest podmiot powiązany z podatnikiem w sposób, o którym mowa w art. 11 ustawy o CIT, lub podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, ustawodawca w ramach tego przepisy wskazał prawidłowy kierunek interpretacji przesłanki dot. „ kosztów ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego ”. W takiej sytuacji ograniczenie, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT ma zastosowanie, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności z tytułów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT jest podmiot powiązany. A contrario, w przypadku gdy rzeczywistym właścicielem tych należności jest podmiot niepowiązany to ograniczenie o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT nie ma zastosowania.

2018
1
maj

Istota:

Ustalenie, czy art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. będzie znajdował zastosowanie do usług rekrutacji lub ich elementów nabywanych przez Wnioskodawcę od usługodawcy/podmiotów powiązanych

Fragment:

W roku podatkowym Wnioskodawcy rozpoczętym po 31 grudnia 2017 r., Wnioskodawca planuje nabywać Usługi rekrutacji lub ich elementy od Usługodawcy oraz innych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11 updop. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy art. 15e ust. 1 updop będzie znajdował zastosowanie do Usług rekrutacji lub ich elementów nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy/Podmiotów Powiązanych? Zdaniem Wnioskodawcy, art. 15e ust. 1 updop nie będzie znajdował zastosowania do Usług rekrutacji lub ich elementów nabywanych przez Wnioskodawcę od Usługodawcy/Podmiotów Powiązanych tj. Usługi rekrutacji nie będą przedmiotowo objęte ograniczeniami zaliczania kosztu tych usług do podatkowych kosztów uzyskania przychodu wynikającymi z art. 15e ust 1 updop. Uzasadnienie Od 1 stycznia 2018 r., wprowadzono do updop art. 15e ustanawiający ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie określonych usług niematerialnych bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów powiązanych (lub podmiotów mających siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową). Zgodnie z art. 15e ust. 1 updop katalog usług niematerialnych objętych ww. limitem obejmuje koszty: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i (...)

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie wskazania czy spółki kapitałowe o powiązaniach personalnych powinny sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Informacje te obejmują w szczególności: wskazanie podmiotu powiązanego, który sporządził informacje o grupie podmiotów powiązanych, wraz z podaniem daty składania przez niego zeznania podatkowego; strukturę organizacyjną grupy podmiotów powiązanych; opis zasad wyznaczania cen transakcyjnych (polityki cen transakcyjnych) stosowanych przez grupę podmiotów powiązanych; opis przedmiotu i zakresu działalności prowadzonej przez grupę podmiotów powiązanych; opis posiadanych, tworzonych, rozwijanych i wykorzystywanych w działalności przez grupę podmiotów powiązanych istotnych wartości niematerialnych; opis sytuacji finansowej podmiotów tworzących grupę wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym podmiotów powiązanych tworzących grupę podmiotów powiązanych; opis zawartych przez podmioty tworzące grupę podmiotów powiązanych porozumień w sprawach podatku dochodowego z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, w tym jednostronnych uprzednich porozumień cenowych. Zgodnie brzmieniem art. 9a ust. 4 updop, na żądanie organów podatkowych podatnicy, o których mowa w ust. 1, 1b, 5a i 5b, są obowiązani do przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego żądania.

2018
24
kwi

Istota:

Czy w przypadku otrzymania nieoprocentowanej pożyczki od udziałowca po stronie pożyczkobiorcy – Spółki wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

U FSK 1319/10) przepis art. 9a u.p.d.o.p. pełni funkcję gwarancyjną, to znaczy, że gwarantuje podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 11 ust 1 i 4, a także art. 11 ust 5 u.p.d.o.p., że przedłożenie merytorycznie poprawnej dokumentacji, pozwoli ocenić transakcje między nimi, jako spełniające warunki transakcji rynkowych". Stosownie do art. 11 updop organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej badają zgodność ustalonych lub narzuconych prze/ podmioty powiązane warunków z warunkami jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w tym w szczególności, zasadność dokonania danej transakcji przez podmioty powiązane (w porównaniu z zachowaniem podmiotów niezależnych). Przepis art. 9a updop obejmuje więc także sytuacje lub zachowania podmiotów powiązanych nietypowe z punktu widzenia obrotu gospodarczego, w celu ich skonfrontowania z sytuacjami lub zachowaniami podmiotów niezależnych. Postępowanie to wynika z zasady ceny rynkowej (arrns length prhtciple), zgodnie z która podmioty powiązane powinny, we wzajemnych relacjach, ustalać warunki, które ustaliłyby miedz.} sobą podmioty niepowiązane. Co ważne. sporządzenie i badanie dokumentacji transakcji (w tym przypadku nieodpłatnej transakcji pożyczki) przez organy podatkowe lub organ} kontroli skarbowej nie może ograniczać się tylko do badania ceny (o ile ta w ogóle występuje).

2018
20
kwi

Istota:

Do usług informatycznych nabywanych od podmiotów powiązanych nie stosuje się ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop

Fragment:

Z opisu sprawy nie wynika, by przedmiotem usług świadczonych przez podmioty powiązane miało być opracowywanie danych. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że usługi informatyczne (IT) nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie stanowią usług wymienionych w przepisie art. 15e ust. 1 pkt 1 updop. Bez znaczenia zatem pozostaje w tym przypadku okoliczność świadczenia ich przez podmioty powiązane względem Spółki w rozumieniu art. 11 updop, gdyż niespełnienie przesłanki przedmiotowej wynikającej z art. 15e ust. 1 updop powoduje brak zastosowania rzeczonego przepisu w danej sprawie. Brak zastosowania w sprawie art. 15e ust. 1 updop odnosi ten skutek, że również przepis art. 15e ust. 11 pkt 1 updop nie znajduje zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że: usługi informatyczne nabywane od podmiotów powiązanych stanowią koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem przez Wnioskodawcę towaru lub świadczeniem usługi w rozumieniu art. 15e ust. 11 pkt 1 updop – jest nieprawidłowe; do usług informatycznych nabywanych od podmiotów powiązanych nie stosuje się ograniczenia wynikającego z art. 15e ust. 1 updop – jest prawidłowe.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem w Umowie, na Wnioskodawcy, na zasadach opisanych na wstępie będzie spoczywał obowiązek sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

II FSK 1319/10): ”przepis art. 9a u.p.d.o.p. pełni funkcję gwarancyjną, to znaczy, że gwarantuje podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4, a także art. 11 ust. 5 u.p.d.o.p., że przedłożenie merytorycznie poprawnej dokumentacji, pozwoli ocenić transakcje między nimi, jako spełniające warunki transakcji rynkowych.” Stosownie do art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej badają zgodność ustalonych lub narzuconych przez podmioty powiązane warunków z warunkami jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w tym w szczególności zasadność dokonania danej transakcji przez podmioty powiązane (w porównaniu z zachowaniem podmiotów niezależnych). Przepis art. 9a ww. ustawy obejmuje więc także sytuacje lub zachowania podmiotów powiązanych nietypowe z punktu widzenia obrotu gospodarczego, w celu ich skonfrontowania z sytuacjami lub zachowaniami podmiotów niezależnych. Postępowanie to wynika z zasady ceny rynkowej (arms length principle), zgodnie z którą podmioty powiązane powinny, we wzajemnych relacjach, ustalać warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. W przedmiotowym stanie faktycznym Wnioskodawca zawarł z Bankiem Umowę dotyczącą zarządzania płynnością finansową Uczestników (cash pooling).

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Spółka oraz Fundusz mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy Spółka oraz Fundusz mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka i Fundusz nie mogą być uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop. Art. 11 ust. 4 updop, przewiduje następujące rodzaje powiązań pomiędzy „ podmiotami krajowymi ”: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów. Za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop, można uznać jedynie te podmioty, które mają status podatnika podatku dochodowego, mimo, że zarówno Spółka, jak i Fundusz posiadają status podatnika podatku dochodowego, nie mogą zostać uznani za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop z uwagi na charakter prawny relacji pomiędzy Spółką, a Funduszem.