Podmioty powiązane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmioty powiązane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
wrz

Istota:

Opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany oraz z tytułu pozostawania przez Podmiot Powiązany w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z art. 15e ustawy o CIT

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany oraz opłaty z tytułu pozostawania Podmiotu Powiązanego w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają po stronie Spółki ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT. Wnioskodawca ponosi na rzecz Podmiotu Powiązanego opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany, zgodnie ze złożonym przez Spółkę zamówieniem, w szczególności od strony graficznej i kodu źródłowego, aż do uzyskania pełnej funkcjonalności Utworów dla użytkownika końcowego, jak również inne opłaty wynikające z wykonywania Umowy, w szczególności opłaty z tytułu pozostawania Podmiotu Powiązanego w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie z ww. czynności wykonywanych przez Podmiot Powiązany stanowią, w ocenie Wnioskodawcy, usługi programistyczne oraz usługi IT. Z tego względu istotne jest zatem określenie, czy nabywane od Podmiotu Powiązanego usługi programistyczne i IT lub ich elementy zaliczają się do katalogu usług niematerialnych objętych limitem, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2018
21
wrz

Istota:

Czy opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany oraz z tytułu pozostawania przez Podmiot Powiązany w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem, ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, podlegają po stronie Wnioskodawcy ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczane we wniosku nr 2)

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany oraz opłaty z tytułu pozostawania Podmiotu Powiązanego w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają po stronie Spółki ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT. Wnioskodawca ponosi na rzecz Podmiotu Powiązanego opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany, zgodnie ze złożonym przez Spółkę zamówieniem, w szczególności od strony graficznej i kodu źródłowego, aż do uzyskania pełnej funkcjonalności Utworów dla użytkownika końcowego, jak również inne opłaty wynikające z wykonywania Umowy, w szczególności opłaty z tytułu pozostawania Podmiotu Powiązanego w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie z ww. czynności wykonywanych przez Podmiot Powiązany stanowią, w ocenie Wnioskodawcy, usługi programistyczne oraz usługi IT. Z tego względu istotne jest zatem określenie, czy nabywane od Podmiotu Powiązanego usługi programistyczne i IT lub ich elementy zaliczają się do katalogu usług niematerialnych objętych limitem, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2018
20
wrz

Istota:

Czy opłaty z tytułu przeniesienia na Wnioskodawcę majątkowych praw autorskich do Utworów, ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, podlegają po stronie Wnioskodawcy ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Opłaty obejmują należności z tytułu opracowania i wytworzenia Utworów, w szczególności od strony graficznej i kodu źródłowego, aż do uzyskania pełnej funkcjonalności dla użytkownika końcowego, zgodnie ze złożonym przez Spółkę zamówieniem oraz pozostałe należności wynikające z wykonywania Umowy, w tym przede wszystkim z tytułu pozostawania Podmiotu Powiązanego w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem. Wysokość opłat ponoszonych przez Spółkę na rzecz Podmiotu Powiązanego jest uzależniona od przychodów Spółki osiąganych w związku z publikacją Utworów. Jak wskazano powyżej, w strukturach Spółki nie istnieje samodzielna jednostka/dział odpowiedzialny za wytwarzanie Utworów. Tym samym Spółka nie dysponuje ani zapleczem technicznym, ani kadrą pracowniczą, która mogłaby wykonywać ww. czynności i wytwarzać Utwory odpowiadające wymogom Wnioskodawcy, jak również zapewniać ich niezakłócone funkcjonowanie po publikacji. W ramach czynności wykonywanych przez Podmiot Powiązany nie dochodzi do przetwarzania danych. Działalność Podmiotu Powiązanego polega na świadczeniu usług programistycznych oraz usług IT tj. na opracowywaniu i wytwarzaniu aplikacji mobilnych (Utworów) oraz pozostawania w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem. W ramach powyższych czynności Podmiot Powiązany nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy również żadnych usług doradczych, ani usług reklamowych.

2018
20
wrz

Istota:

Czy opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany oraz z tytułu pozostawania przez Podmiot Powiązany w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem, ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego, podlegają po stronie Wnioskodawcy ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT?

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany oraz opłaty z tytułu pozostawania Podmiotu Powiązanego w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem nie podlegają po stronie Spółki ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wynikającym z przepisów art. 15e ustawy o CIT. Wnioskodawca ponosi na rzecz Podmiotu Powiązanego opłaty z tytułu opracowywania i wytwarzania Utworów przez Podmiot Powiązany, zgodnie ze złożonym przez Spółkę zamówieniem, w szczególności od strony graficznej i kodu źródłowego, aż do uzyskania pełnej funkcjonalności Utworów dla użytkownika końcowego, jak również inne opłaty wynikające z wykonywania Umowy, w szczególności opłaty z tytułu pozostawania Podmiotu Powiązanego w gotowości do pełnej obsługi technicznej Utworów, w celu zapewnienia ich właściwego funkcjonowania zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie z ww. czynności wykonywanych przez Podmiot Powiązany stanowią, w ocenie Wnioskodawcy, usługi programistyczne oraz usługi IT. Z tego względu istotne jest zatem określenie, czy nabywane od Podmiotu Powiązanego usługi programistyczne i IT lub ich elementy zaliczają się do katalogu usług niematerialnych objętych limitem, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2018
16
wrz

Istota:

Usługi księgowe nie podlegają ograniczeniu z art. 15e ust. 1 updop

Fragment:

Czy koszty Usług księgowych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotów Powiązanych podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy koszty Usług księgowych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotów powiązanych nie podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT z uwagi na fakt, że koszty te nie mieszczą się w katalogu wydatków objętych ograniczeniami wynikającymi z tego przepisu. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2135: dalej: „ Ustawa nowelizująca ”). Na mocy Ustawy nowelizującej do ustawy o CIT został dodany art. 15e dotyczący ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wybranych kosztów świadczeń niematerialnych. Zgodnie z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT katalog usług niematerialnych objętych ww. limitem obejmuje koszty: usług doradczych, badania rynku, (...)

2018
14
wrz

Istota:

Czy koszty Opłaty ponoszonej przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego nie podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

Fragment:

Podmiot powiązany ze Spółką (dalej: „ Podmiot Powiązany ”) wypracował w ramach swojej działalności know-how w zakresie gospodarki towarami na potrzeby zarządzania dużymi marketami samoobsługowymi (dalej: „ Know-how ”). Na wypracowane Know-how składa się przede wszystkim unikalny system oprogramowania gospodarki towarami wraz z instrukcjami roboczymi dotyczącymi gospodarki towarami oraz określonymi blokami funkcyjnymi. Z uwagi na fakt, iż wypracowane Know-how posiada unikatowe właściwości oraz ma istotny wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej dużych marketów samoobsługowych na rynku, Spółka zawarła z Podmiotem Powiązanym umowę na udostępnienie Know-how i wdrożenie w Spółce systemu gospodarki towarami. Na podstawie zawartej umowy, Podmiot Powiązany zobowiązał się udostępnić Spółce swój Know-how i dopasować go do warunków, w których działa Spółka w Polsce. Z tytułu korzystania z Know-how Spółka zobowiązała się płacić na rzecz Podmiotu Powiązanego opłatę (dalej: „ Opłata ”). System gospodarki towarami wchodzący w skład udostępnionego Know-how obejmuje w szczególności: oprogramowanie do tworzenia baz danych z (...)

2018
14
wrz

Istota:

Usługi zarządzania nie są wydatkami bezpośrednio związanymi z uzyskanym przychodem i nie są kosztami bezpośrednimi (art. 15e ust 11)

Fragment:

Zamówione przez Spółkę u Podmiotu powiązanego Produkty 2 będą dostarczane Wnioskodawcy bezpośrednio od Dostawców 2 (bez pośrednictwa Podmiotu powiązanego). Zgodnie z Umową Buy-Sell Spółka będzie odpowiadać za następujące czynności: określenie i udostępnienie Usługodawcy prognoz zapotrzebowania na Produkty 2 (w celu umożliwienia Podmiotowi powiązanemu odpowiedniego zaplanowania dostaw Produktów 2); składanie zamówień na określone Produkty 2 u Usługodawcy (w wyjątkowych sytuacjach, Wnioskodawca może nabyć określone produkty bezpośrednio od Dostawców 2, po uprzednich uzgodnieniach z Podmiotem powiązanym); dokonywanie terminowych płatności faktur wystawionych przez Podmiot powiązany z tytułu sprzedaży Produktów 2. Cena za Produkty nabywane przez Spółkę od Usługodawcy kalkulowana będzie jako suma następujących elementów: ceny bazowej, określonej jako cena wskazana na fakturach wystawionych przez Dostawców 2 na rzecz Usługodawcy z tytułu sprzedaży Produktów 2 zgodnie z zamówieniami złożonymi przez Podmiot powiązany lub w oparciu o formułę cenową (dalej: Cena bazowa); marży obliczanej jako określona wartość procentowa Ceny bazowej. W konsekwencji wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu podejmowania wszelkich czynności mających na celu dostarczenie Produktów 2 Spółce jest ujęte w marży, o który powiększana jest Cena bazowa za Produkty 2.

2018
20
sie

Istota:

Czy koszty Licencji ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu Powiązanego podlegają ograniczeniom w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

Podsumowując, ponoszenie kosztów Licencji na rzecz Podmiotu Powiązanego warunkuje w sposób bezpośredni możliwość wytwarzania i dystrybucji Produktów - gdyż ich ponoszenie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z wytwarzaniem i dystrybucją Produktów. Również przyjęty przez Wnioskodawcę oraz Podmiot Powiązany model rozliczeń z tytułu wynagrodzenia za Licencję wskazuje na to, że wartość kosztów z tytułu Licencji jest skorelowana z wartością sprzedawanych przez Wnioskodawcę Produktów. W tym zakresie bezpośredni związek kosztów Licencji z wytwarzanymi Produktami przejawia się w istnieniu zależności kwotowej pomiędzy wysokością kosztu Licencji a przychodami uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę ze sprzedaży Produktów wytworzonych na podstawie tej licencji (spełniających wymogi określone przez Podmiot Powiązany, np. względem jakości Produktów). Wynika to z tego, że wynagrodzenie ponoszone na rzecz Podmiotu Powiązanego za udzielenie Licencji stanowi określony procent wartości przychodów ze sprzedaży Produktów pomniejszonych o wartość bonusów oraz o koszty surowców, energii i transportu przychodzącego, co sprawia, że wysokość wynagrodzenia jest m.in. zależna od wartości sprzedaży Produktów realizowanej przez Wnioskodawcę.

2018
16
sie

Istota:

Czy koszty Licencji na używanie Znaków Towarowych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego będą podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan faktyczny)

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności wnioskodawca ponosi, na podstawie umowy licencyjnej, koszty używania znaków towarowych na rzecz podmiotu powiązanego, w odniesieniu do produkcji i dystrybucji produktów, dystrybucji towarów, a także prowadzenia działań marketingowych związanych z tymi produktami i towarami (dalej: Licencja Znakowa). Na podstawie Licencji Znakowej wnioskodawca jest zobowiązany do dystrybucji produktów i towarów opatrzonych znakami towarowymi podmiotu powiązanego, z wyłączeniem dystrybucji do innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należą wnioskodawca i podmiot Powiązany. Licencja Znakowa obejmuje swoim zakresem wykorzystywanie przez wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych należących do podmiotu powiązanego w produkcji i dystrybucji produktów, dystrybucji towarów oraz prowadzeniu działalności marketingowej związanej z produktami i towarami. Wynagrodzenie należne podmiotowi powiązanemu za licencję znakową zostało ustalone jako określony procent wartości sprzedaży netto produktów wytworzonych i sprzedanych przez Spółkę oraz sprzedanych towarów opatrzonych znakami towarowymi podmiotu powiązanego. Mając na względzie powyższe, w ocenie Spółki, własne stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 1 jest takie, że koszt Wynagrodzenia już poniesiony przez Licencjobiorcę w 2018 r. jest kosztem bezpośrednio związanym z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika (Spółkę) towaru, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ustawa o CIT’; t.j.

2018
16
sie

Istota:

Czy koszty Licencji na używanie Znaków Towarowych ponoszone przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu powiązanego będą podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 15e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zdarzenie przyszłe)

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności wnioskodawca ponosi, na podstawie umowy licencyjnej, koszty używania znaków towarowych na rzecz podmiotu powiązanego, w odniesieniu do produkcji i dystrybucji produktów, dystrybucji towarów, a także prowadzenia działań marketingowych związanych z tymi produktami i towarami (dalej: Licencja Znakowa). Na podstawie Licencji Znakowej wnioskodawca jest zobowiązany do dystrybucji produktów i towarów opatrzonych znakami towarowymi podmiotu powiązanego, z wyłączeniem dystrybucji do innych podmiotów z grupy kapitałowej, do której należą wnioskodawca i podmiot Powiązany. Licencja Znakowa obejmuje swoim zakresem wykorzystywanie przez wnioskodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znaków towarowych należących do podmiotu powiązanego w produkcji i dystrybucji produktów, dystrybucji towarów oraz prowadzeniu działalności marketingowej związanej z produktami i towarami. Wynagrodzenie należne podmiotowi powiązanemu za licencję znakową zostało ustalone jako określony procent wartości sprzedaży netto produktów wytworzonych i sprzedanych przez Spółkę oraz sprzedanych towarów opatrzonych znakami towarowymi podmiotu powiązanego. Mając na względzie powyższe, w ocenie Spółki, własne stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania nr 2 jest takie, że koszt Wynagrodzenia, który będzie poniesiony przez Licencjobiorcę w przyszłości jest kosztem bezpośrednio związanym z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika (Spółkę) towaru, o którym mowa w art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych („ ustawa o CIT ”; t.j.