Podmioty powiązane | Interpretacje podatkowe

Podmioty powiązane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmioty powiązane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca może zostać uznany za podmiot powiązany z Funduszem w rozumieniu art. 11 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
X S.A. - posiadacza certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu, nie można uznać za podmiot powiązany z Funduszem, a w konsekwencji i Wnioskodawcy za podmiot powiązany z tym Funduszem. Skoro bowiem X S.A. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz, co daje mu 100% głosów na zgromadzeniu inwestorów funduszu, a tym samym jest podmiotem, który bierze udział w jego kontroli, to na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 1 updop X S.A. i Fundusz należy uznać za podmioty powiązane. Zatem skoro Wnioskodawca poprzez udziały posiada bezpośrednie powiązanie z X S.A. (posiadającym 100% udziałów Wnioskodawcy), to wykazuje również pośrednie powiązanie z Funduszem zarządzanym przez X S.A. Wobec tego na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 2 updop, Wnioskodawcę i Fundusz należy uznać za podmioty powiązane. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
2
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca może zostać uznany za podmiot powiązany z Funduszem w rozumieniu art. 11 ust. 4 i 5 ustawy CIT?
Fragment:
Z powyższego wyraźnie wynika, że ta sama osoba prawna (UHS) bierze udział bezpośrednio w kontroli Wnioskodawcy i pośrednio w kontroli Funduszu, co wypełnia przesłankę wskazaną w art. 11 ust. 4 pkt 2 updop, co do uznania Wnioskodawcy i Funduszu za podmioty powiązane. Tym samym, Wnioskodawca jest podmiotem powiązanym z Funduszem, gdyż w sposób pośredni bierze udział w jego kontroli. Zatem, na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 2 updop, Wnioskodawcę i Fundusz należy uznać za podmioty powiązane. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2017
24
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy do umorzenia wierzytelności podmiotu powiązanego będzie miał zastosowanie przepis art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy do umorzenia wierzytelności podmiotu powiązanego będzie miał zastosowanie przepis art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą prawną - spółką akcyjną, polskim rezydentem podatkowym, podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie robót budowlano-montażowych. W ramach swojej działalności gospodarczej Spółka dokonuje transakcji m.in. z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ ustawa o CIT ”). Część zobowiązań Spółki wobec ww. podmiotu (dalej: „ Podmiot powiązany ”) nie zostało uregulowanych na rzecz tego podmiotu. Zważywszy na trudną sytuację finansową Spółki, Podmiot powiązany planuje dokonać umorzenia wierzytelności względem Wnioskodawcy. Wierzytelności Podmiotu powiązanego wobec Spółki na moment umorzenia nie będą wierzytelnościami przedawnionymi. Porozumienie dotyczące zwolnienia dłużnika (Spółki) z długu (umorzenie wierzytelności) przyjmie formę umowy cywilnoprawnej pomiędzy stronami zawartej zgodnie z art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
14
lip

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym
Fragment:
Jednocześnie szczegółowy sposób i tryb oszacowania przez organy podatkowe dochodów, o których mowa w tej regulacji został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1186). Zgodnie z § 1 ust. 4 tego rozporządzenia, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych. Biorąc powyższe pod uwagę, należy podkreślić, że użycie w art. 11 ust. 1 updop zwrotu: „ w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty ”, świadczy o zamiarze ustawodawcy objęcia hipotezą tej normy prawnej celowego działania podmiotów powiązanych, w kierunku takiego układania stosunków gospodarczych, które zmierzałoby do uchylania się od opodatkowania. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest Gmina), wykonuje zadania z zakresu kanalizacji sanitarnej, a Gmina wykonuje zadania z zakresu kanalizacji deszczowej. Podział znajduje odzwierciedlenie w strukturze własnościowej sieci kanalizacji deszczowej, które w większości są własnością Gminy. Sieci posiadane obecnie przez Spółkę stanowią fragment całości.
2016
17
cze

Istota:
Czy w związku z uczestnictwem Spółki w systemie na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
II FSK 1319/10) „ przepis art. 9a u.p.d.o.p. pełni funkcję gwarancyjną, to znaczy, że gwarantuje podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4, a także art. 11 ust. 5 u.p.d.o.p., że przedłożenie merytorycznie poprawnej dokumentacji, pozwoli ocenić transakcje między nimi, jako spełniające warunki transakcji rynkowych ”. Stosownie do art. 11 updop, organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej badają zgodność ustalonych lub narzuconych przez podmioty powiązane warunków z warunkami jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w tym w szczególności, zasadność dokonania danej transakcji przez podmioty powiązane (w porównaniu z zachowaniem podmiotów niezależnych). Przepis art. 9a updop, obejmuje więc także sytuacje lub zachowania podmiotów powiązanych nietypowe z punktu widzenia obrotu gospodarczego, w celu ich skonfrontowania z sytuacjami lub zachowaniami podmiotów niezależnych. Postępowanie to wynika z zasady ceny rynkowej (arms length principle), zgodnie z którą podmioty powiązane powinny, we wzajemnych relacjach, ustalać warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Umowa cash poolingu to forma zarządzania finansami, stosowana przez podmioty należące do jednej grupy. Celem tego typu narzędzia finansowego jest minimalizowanie kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy.
2016
10
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
II FSK 1319/10) „ przepis art. 9a u.p.d.o.p. pełni funkcję gwarancyjną, to znaczy, że gwarantuje podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4, a także art. 11 ust. 5 u.p.d.o.p., że przedłożenie merytorycznie poprawnej dokumentacji, pozwoli ocenić transakcje między nimi, jako spełniające warunki transakcji rynkowych ”. Stosownie do art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej badają zgodność ustalonych lub narzuconych przez podmioty powiązane warunków z warunkami jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w tym w szczególności, zasadność dokonania danej transakcji przez podmioty powiązane (w porównaniu z zachowaniem podmiotów niezależnych). Przepis art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmuje więc także sytuacje lub zachowania podmiotów powiązanych nietypowe z punktu widzenia obrotu gospodarczego, w celu ich skonfrontowania z sytuacjami lub zachowaniami podmiotów niezależnych. Postępowanie to wynika z zasady ceny rynkowej (arms length principle), zgodnie z którą podmioty powiązane powinny, we wzajemnych relacjach, ustalać warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Umowa cash poolingu to forma zarządzania finansami, stosowana przez podmioty należące do jednej grupy.
2016
26
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca w związku z uczestnictwem w strukturze cash poolingu będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 9 a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w relacjach z innymi uczestnikami tej struktury niebędącymi członkami Grupy?
Fragment:
II FSK 1319/10) „ przepis art. 9a u.p.d.o.p. pełni funkcję gwarancyjną, to znaczy, że gwarantuje podmiotom powiązanym, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4, a także art. 11 ust. 5 u.p.d.o.p., że przedłożenie merytorycznie poprawnej dokumentacji, pozwoli ocenić transakcje między nimi, jako spełniające warunki transakcji rynkowych ”. Stosownie do art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej badają zgodność ustalonych lub narzuconych przez podmioty powiązane warunków z warunkami jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w tym w szczególności, zasadność dokonania danej transakcji przez podmioty powiązane (w porównaniu z zachowaniem podmiotów niezależnych). Przepis art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obejmuje więc także sytuacje lub zachowania podmiotów powiązanych nietypowe z punktu widzenia obrotu gospodarczego, w celu ich skonfrontowania z sytuacjami lub zachowaniami podmiotów niezależnych. Postępowanie to wynika z zasady ceny rynkowej (arms length principle), zgodnie z którą podmioty powiązane powinny, we wzajemnych relacjach, ustalać warunki, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Umowa cash poolingu to forma zarządzania finansami, stosowana przez podmioty należące do jednej grupy.
2016
26
maj

Istota:
Czy w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym mają zastosowanie przepisy art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 dotyczące „niedostatecznej kapitalizacji” Ustawy CIT?
Fragment:
Umowa „ cash poolingu ” jest formą efektywnego zarządzania środkami finansowymi, stosowaną przez podmioty należące do jednej grupy kapitałowej lub podmioty powiązane ekonomicznie w jakikolwiek inny sposób. Sprowadza się ona do koncentrowania środków pieniężnych z jednostkowych rachunków poszczególnych podmiotów na wspólnym rachunku grupy (rachunek główny) i zarządzaniu zgromadzoną w ten sposób kwotą, przy wykorzystaniu korzyści skali. Pozwala to na kompensowanie przejściowych nadwyżek, wykazywanych przez jedne z podmiotów z przejściowymi niedoborami zaistniałymi u innych podmiotów. Dzięki temu dochodzi do minimalizowania kosztów kredytowania działalności podmiotów z grupy przez kredytowanie się przy wykorzystaniu środków własnych grupy. W ramach porozumienia cash poolingu uczestnicy wskazują podmiot organizujący cash pooling i zarządzający systemem, tzw. Pool Leadera (Agenta), którym może być wyspecjalizowany bank, jak również jednostka z grupy. Zarządzający systemem w ramach umowy zapewnia dla wszystkich uczestników systemu środki finansowe na pokrycie sald ujemnych, a w przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników, to na jego rachunek trafiają środki finansowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.
2016
17
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a, w związku z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy wysokość ceny dotyczących transakcji z podmiotem powiązanym wynika z ustaw i aktów normatywnych wydanych na ich podstawie
Fragment:
(...) podmiotem powiązanym dla transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych, tj. sprzedaży usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uzasadnieniem powyższego stanowiska jest wykładnia celowościowa przy założeniu racjonalności ustawodawcy, który powiązał przepisy art. 9a updop z art. 11 updop i art. 19 ust. 4 updop. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej wynika z art. 9a updop. Natomiast art. 11 ust. 1 umożliwia organom podatkowym zastosowanie szczególnej zasady ustalania podstawy opodatkowania poprzez szacowanie dochodów. Kompetencje szacowania utraconego dochodu do opodatkowania wynikające z art. 11 ust. 1 updop mają odpowiednie zastosowanie do transakcji zawieranych przez podmioty powiązane w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami krajowymi na podstawie art. 11 ust. 4 updop. Możliwość określania dochodu do opodatkowania w drodze szacowania dochodów z transakcji zawartej z podmiotem powiązanym jest obwarowana spełnieniem łącznie trzech przesłanek. istnienie związku pomiędzy podmiotami uznawanego przez ustawę za powiązanie; wykorzystanie tego związku do ustalenia lub narzucenia warunków różniących się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty; wykazanie dochodów niższych (lub nie wykazanie dochodów) od dochodów, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymieniony związek nie miał miejsca.
2016
31
mar

Istota:
W zakresie:obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy o CIT oraz zaliczania transakcji między podmiotami powiązanymi do limitów, o których mowa w art. 9a ust. 2 ustawy o CIT
Fragment:
Należy wskazać, że artykuł 11 ustawy o CIT jest przepisem dotyczącym podmiotów powiązanych osobowo lub kapitałowo. Występowanie tego rodzaju powiązań pomiędzy podmiotami jest samo w sobie irrelewantne podatkowo. Znaczenie natomiast ma wykorzystywanie tych powiązań do zmiany poziomu opodatkowania wbrew obowiązkowi ustawowemu. Dlatego też, celem regulacji prawnej wspomnianego art. 11 jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa przed takimi działaniami podatników, które polegają na stosowaniu we wzajemnych transakcjach cen odbiegających od rynkowych (tj. takich, jakie ustaliłyby ze sobą podmioty niepowiązane), po to aby osiągnąć korzystny dla siebie rezultat podatkowy. Szacowanie dochodów przez organ podatkowy jest wyjątkiem od ogólnych zasad ustalania podstawy opodatkowania. Szczegółowy sposób i tryb korzystania z tej kompetencji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1186; dalej: „ Rozporządzenie ”). Należy zauważyć, że § 1 ust. 4 Rozporządzenia stanowi, że jego przepisów nie stosuje się w przypadku transakcji, w których cena lub sposób określenia ceny przedmiotu takiej transakcji wynika z ustaw i wydanych na ich podstawie aktów normatywnych.
2016
12
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.