Podmiotowość podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiotowość podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Miasto .................. jest jednostką samorządu terytorialnego - gminą. Podstawowym aktem ustrojowym, w oparciu o który działa jest ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym. Art 33 ust.1 cytowanej ustawy stanowi, iż wójt (organ wykonawczy gminy) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, który jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej i który jest zakładem pracy zatrudniającym urzędników, przy pomocy których wójt wykonuje swoje zadania. Jednostka budżetowa Urząd Miasta ........., zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz w wydanymi do niej aktami wykonawczymi, działa na podstawie i w ramach ustalonego planu finansowego. Wydatki i dochody jednostki budżetowej są odpowiednio wydatkami i dochodami budżetu gminy.W chwili obecnej Miasto ............... (działając poprzez Urząd Miasta ................) wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Należy zaznaczyć, że gmina jako osoba prawna nie jest w stanie wykonać samodzielnie jakiejkolwiek czynności jako usługodawca i nie jest w stanie samodzielnie wykonać budżetu. Wszystkie zadania gminy w tym zakresie wykonują, w ramach swoich planów finansowych jej jednostki organizacyjne. Stanowisko podatnika: art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT wskazuje, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być między innymi jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. W związku z tym podatnik stoi na stanowisku, że podatnikiem podatku d towarów i usług powinien być Urząd Miasta ............ i to on powinien składać deklaracje podatkowe. Art. 15 ust.6 cytowanej wyżej ustawy o VAT nie uznaje za podatników organów władzy publicznej, oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wprawdzie stroną wszystkich umów cywilnoprawnych jest Miasto ............lecz czynności związane z ich wykonywaniem i obsługą finansową dokonywane są przez Urząd Miasta .............. i inne jednostki organizacyjne. Należy zaznaczyć, że w interesującej nas sprawie ścisłe traktowanie Miasta ............ jako strony umów cywilnoprawnych doprowadziłoby do sytuacji, w której tylko i wyłącznie to Miasto ............ byłoby podatnikiem podatku VAT - a zostałyby tej podmiotowości podatkowej pozbawione wszystkie jednostki organizacyjne Miasta .......... nieposiadające osobowości prawnej.... Ponadto ważnym argumentem przemawiającym za uznaniem podmiotowości prawnopodatkowej jednostki budżetowej - Urzędu Miasta .......... jest treść Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2001r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001r., Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.). Mianowicie w planie kont dla budżetu samorządu terytorialnego nie ma kont pozwalających na ujęcie zdarzeń gospodarczych. Nie ma kont pozwalających na ujęcie efektów tych zdarzeń, czyli aktywów majątkowych, a przede wszystkim nie ma konta właściwego do rozliczeń publicznoprawnych.Oznacza to, że w rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego faktycznie nie można rozliczyć obowiązków podatkowych tych podmiotów. Wszystkie zdarzenia gospodarcze związane z wykonywaniem budżetu, czyli ze świadczeniem usług publicznych, zachodzą tylko i wyłącznie w jednostkach organizacyjnych wykonujących samodzielnie budżet w ramach ich planów finansowych. Warto również zaznaczyć, że prezes Rady Ministrów wydając Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1999r. w spawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych nie przewidział w nim wzorów pieczęci gminy, a jedynie wzory pieczęci gmin.

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej podatnika stwierdza, iż przedstawione w przedmiotowym wniosku stanowisko Burmistrza Miasta .............., wskazujące iż w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług właściwym jest Urząd Miasta należy uznać za prawidłowe przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień wydania niniejszego postanowienia. W dniu 27 lipca 2005r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju pisemny wniosek Burmistrza Miasta ........ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.). W przedstawionym stanowisku własnym Burmistrz Miasta .................a powołując się na art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, iż podatnikiem podatku od towarów i usług może być m.in. jednostka (...)

2011
1
lut

Istota:

Z dniem 1 lipca 2004 r. powstał Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, którego zadaniem jest obsługa administracyjno – finansowa i organizacyjna szkół ponadpodstawowych, dla których organem założycielskim jest powiat. Przed powyższą reorganizacją poszczególne szkoły i in. placówki oświatowe uzyskały dochody z tytułu środka specjalnego. Czy dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (szkoły) na środek specjalny należy za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. traktować jako dochody szkół, a od 1 lipca 2004 r. – jako kontynuacja przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, czy dochody należy zacząć liczyć od początku, od 1 lipca 2004 r.?

Fragment:

(...) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest jednostką budżetową utworzoną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wchodzących w skład Zespołu, tj. do wykonywania zadań określonych w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm). Okoliczność ta nie pozbawia placówek oświatowych, które wchodzą w skład Zespołu, dotychczasowego statusu jednostek budżetowych, ani podmiotowości podatkowej odrębnej w stosunku do Zespołu. Tak więc dochody tych placówek pozostają dochodami odrębnymi od ewentualnych dochodów Zespołu. Przejęcie przez Zespół od 1 lipca 2004 r. obsługi administracyjno-finansowej i organizacyjnej szkół wiąże się z kontynuacją dotychczasowych rozliczeń związanych z gospodarką finansową poszczególnych szkół. Wiążących informacji w powyższym zakresie, wykraczających poza kompetencje organów podatkowych należy poszukiwać w regulaminie organizacyjnym (...)

2011
1
lut

Istota:

Gmina dokonuje wykupu nieruchomości gruntowych lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie art. 20 ust. 2 w związku z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Nieruchomości są nabywane od osób fizycznych np. od rolników, lub osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Czy czynności te podlegają opodatkowaniu VAT?

Fragment:

(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismami z dnia 4 czerwca 2004 r. nr GNGiK.LC/GW 72201/47/04, Urząd zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnych informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny: Gmina dokonuje wykupu nieruchomości gruntowych lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie art. 20 ust. 2 w związku z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Nieruchomości są nabywane od osób fizycznych np. od rolników, lub osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych nieprowadzących (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik podatku od towarów i usług (VAT), który dnia 22 października 2003 r. złożył oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z tego podatku (VAT-6) oraz zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) - na mocy obowiązujących przepisów nadal od 01 stycznia 2004 r. pozostaje podatnikiem VAT ?

Fragment:

(...) Z treści wniesionego pisma wynika, że w dniu 22.10.2003 r. złożył Pan oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (VAT-6), a ponadto z dokumentów rejestracyjnych wynika, że w tym dniu złożył Pan również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (VAT-R). W przedmiotowym piśmie zwrócił się Pan z zapytaniem, czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych nadal posiada status podatnika. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – w myśl ust. 2 powołanego wyżej artykułu- obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zasiada w radzie nadzorczej spółki kapitałowej. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dysponuje kompetencją do podjęcia uchwały, na mocy której członkom organu wypłacane są gratyfikacje finansowe z tytułu członkostwa w radzie. Gratyfikacje te wypłacane są comiesięcznie wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Pytanie dotyczy tego, czy gratyfikacje te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie „ działalności gospodarczej” – stosownie do postanowień zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT- obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okoliczność wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Należy zauważyć, że samodzielną ( niezależną ) działalnością gospodarczą jest działalność, którą dany podmiot wykonuje jako przedsiębiorca (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie następstwa prawnego spadkobiercy. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego, wynika iż kontynuuje Pan prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po zmarłej małżonce.Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) : § 1. Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.§ 2. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwałyby prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio (...)