Podmiotowość podatkowa | Interpretacje podatkowe

Podmiotowość podatkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiotowość podatkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Miasto .................. jest jednostką samorządu terytorialnego - gminą. Podstawowym aktem ustrojowym, w oparciu o który działa jest ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym. Art 33 ust.1 cytowanej ustawy stanowi, iż wójt (organ wykonawczy gminy) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy, który jest jednostką budżetową nieposiadającą osobowości prawnej i który jest zakładem pracy zatrudniającym urzędników, przy pomocy których wójt wykonuje swoje zadania. Jednostka budżetowa Urząd Miasta ........., zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz w wydanymi do niej aktami wykonawczymi, działa na podstawie i w ramach ustalonego planu finansowego. Wydatki i dochody jednostki budżetowej są odpowiednio wydatkami i dochodami budżetu gminy.W chwili obecnej Miasto ............... (działając poprzez Urząd Miasta ................) wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Należy zaznaczyć, że gmina jako osoba prawna nie jest w stanie wykonać samodzielnie jakiejkolwiek czynności jako usługodawca i nie jest w stanie samodzielnie wykonać budżetu. Wszystkie zadania gminy w tym zakresie wykonują, w ramach swoich planów finansowych jej jednostki organizacyjne. Stanowisko podatnika: art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT wskazuje, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być między innymi jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. W związku z tym podatnik stoi na stanowisku, że podatnikiem podatku d towarów i usług powinien być Urząd Miasta ............ i to on powinien składać deklaracje podatkowe. Art. 15 ust.6 cytowanej wyżej ustawy o VAT nie uznaje za podatników organów władzy publicznej, oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wprawdzie stroną wszystkich umów cywilnoprawnych jest Miasto ............lecz czynności związane z ich wykonywaniem i obsługą finansową dokonywane są przez Urząd Miasta .............. i inne jednostki organizacyjne. Należy zaznaczyć, że w interesującej nas sprawie ścisłe traktowanie Miasta ............ jako strony umów cywilnoprawnych doprowadziłoby do sytuacji, w której tylko i wyłącznie to Miasto ............ byłoby podatnikiem podatku VAT - a zostałyby tej podmiotowości podatkowej pozbawione wszystkie jednostki organizacyjne Miasta .......... nieposiadające osobowości prawnej.... Ponadto ważnym argumentem przemawiającym za uznaniem podmiotowości prawnopodatkowej jednostki budżetowej - Urzędu Miasta .......... jest treść Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2001r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001r., Nr 153, poz. 1752 z późn. zm.). Mianowicie w planie kont dla budżetu samorządu terytorialnego nie ma kont pozwalających na ujęcie zdarzeń gospodarczych. Nie ma kont pozwalających na ujęcie efektów tych zdarzeń, czyli aktywów majątkowych, a przede wszystkim nie ma konta właściwego do rozliczeń publicznoprawnych.Oznacza to, że w rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego faktycznie nie można rozliczyć obowiązków podatkowych tych podmiotów. Wszystkie zdarzenia gospodarcze związane z wykonywaniem budżetu, czyli ze świadczeniem usług publicznych, zachodzą tylko i wyłącznie w jednostkach organizacyjnych wykonujących samodzielnie budżet w ramach ich planów finansowych. Warto również zaznaczyć, że prezes Rady Ministrów wydając Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 1999r. w spawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych nie przewidział w nim wzorów pieczęci gminy, a jedynie wzory pieczęci gmin.
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej podatnika stwierdza, iż przedstawione w przedmiotowym wniosku stanowisko Burmistrza Miasta .............., wskazujące iż w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług właściwym jest Urząd Miasta należy uznać za prawidłowe przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień wydania niniejszego postanowienia. W dniu 27 lipca 2005r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju pisemny wniosek Burmistrza Miasta ........ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.). W przedstawionym stanowisku własnym Burmistrz Miasta .................a powołując się na art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wskazuje, iż podatnikiem podatku od towarów i usług może być m.in. jednostka (...)
2011
1
mar

Istota:
Z dniem 1 lipca 2004 r. powstał Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, którego zadaniem jest obsługa administracyjno – finansowa i organizacyjna szkół ponadpodstawowych, dla których organem założycielskim jest powiat. Przed powyższą reorganizacją poszczególne szkoły i in. placówki oświatowe uzyskały dochody z tytułu środka specjalnego. Czy dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (szkoły) na środek specjalny należy za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 czerwca 2004 r. traktować jako dochody szkół, a od 1 lipca 2004 r. – jako kontynuacja przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, czy dochody należy zacząć liczyć od początku, od 1 lipca 2004 r.?
Fragment:
(...) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół jest jednostką budżetową utworzoną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wchodzących w skład Zespołu, tj. do wykonywania zadań określonych w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm). Okoliczność ta nie pozbawia placówek oświatowych, które wchodzą w skład Zespołu, dotychczasowego statusu jednostek budżetowych, ani podmiotowości podatkowej odrębnej w stosunku do Zespołu. Tak więc dochody tych placówek pozostają dochodami odrębnymi od ewentualnych dochodów Zespołu. Przejęcie przez Zespół od 1 lipca 2004 r. obsługi administracyjno-finansowej i organizacyjnej szkół wiąże się z kontynuacją dotychczasowych rozliczeń związanych z gospodarką finansową poszczególnych szkół. Wiążących informacji w powyższym zakresie, wykraczających poza kompetencje organów podatkowych należy poszukiwać w regulaminie organizacyjnym (...)
2011
1
lut

Istota:
Gmina dokonuje wykupu nieruchomości gruntowych lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie art. 20 ust. 2 w związku z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Nieruchomości są nabywane od osób fizycznych np. od rolników, lub osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Czy czynności te podlegają opodatkowaniu VAT?
Fragment:
(...) Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismami z dnia 4 czerwca 2004 r. nr GNGiK.LC/GW 72201/47/04, Urząd zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnych informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny: Gmina dokonuje wykupu nieruchomości gruntowych lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie art. 20 ust. 2 w związku z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Nieruchomości są nabywane od osób fizycznych np. od rolników, lub osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych nieprowadzących (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik podatku od towarów i usług (VAT), który dnia 22 października 2003 r. złożył oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z tego podatku (VAT-6) oraz zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) - na mocy obowiązujących przepisów nadal od 01 stycznia 2004 r. pozostaje podatnikiem VAT ?
Fragment:
(...) Z treści wniesionego pisma wynika, że w dniu 22.10.2003 r. złożył Pan oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (VAT-6), a ponadto z dokumentów rejestracyjnych wynika, że w tym dniu złożył Pan również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (VAT-R). W przedmiotowym piśmie zwrócił się Pan z zapytaniem, czy w świetle obowiązujących przepisów prawnych nadal posiada status podatnika. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza – w myśl ust. 2 powołanego wyżej artykułu- obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących (...)
2011
1
sty

Istota:
Podatnik zasiada w radzie nadzorczej spółki kapitałowej. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dysponuje kompetencją do podjęcia uchwały, na mocy której członkom organu wypłacane są gratyfikacje finansowe z tytułu członkostwa w radzie. Gratyfikacje te wypłacane są comiesięcznie wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Pytanie dotyczy tego, czy gratyfikacje te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie „ działalności gospodarczej” – stosownie do postanowień zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT- obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okoliczność wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Należy zauważyć, że samodzielną ( niezależną ) działalnością gospodarczą jest działalność, którą dany podmiot wykonuje jako przedsiębiorca (...)
2011
1
sty

Istota:
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie następstwa prawnego spadkobiercy. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego, wynika iż kontynuuje Pan prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po zmarłej małżonce.Zgodnie z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) : § 1. Spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.§ 2. Jeżeli, na podstawie przepisów prawa podatkowego, spadkodawcy przysługiwałyby prawa o charakterze niemajątkowym, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.