IPTPP1/443-827/14-4/MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Zwolnienie z opodatkowania usług świadczonych przez kosmetologów w ramach działalności gospodarczej podmiotu niebędącego podmiotem leczniczym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2014 r. (data wpływu 21 listopada 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2015r. (data wpływu 19 lutego 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez kosmetologów w ramach działalności gospodarczej podmiotu niebędącego podmiotem leczniczym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez kosmetologów w ramach działalności gospodarczej podmiotu niebędącego podmiotem leczniczym,
 • zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych usług przez podmiot będący podmiotem leczniczym.

Wniosek został uzupełniony w dniu 19 lutego 2015r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Spółka Cywilna ... rozpoczęła działalność w maju 2011 r. Zakresem usług Spółki było świadczenie usług kosmetologicznych. Od stycznia 2015r. Spółka chce rozszerzyć ofertę o świadczenie usług medycznych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym po 1 lipca 2011 r. (usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze) i art. 43 ust. l pkt 19c ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym po 1 lipca 2011 r. (usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, nr 149, poz. 887 i nr 174, poz. 1039).

Spółka posiada sprzęt medyczny IPL i 200+ Intense Puls Light (światło impulsowe), który uzyskał Europejski Certyfikat Medyczny i Certyfikat ISO, a bezpieczeństwo i skuteczność wykonywania zabiegów tym urządzeniem zostało potwierdzone przez Amerykańską Agencję Leków i Żywności (FDA).

Urządzenie to ma zastosowanie w procesie rozpoznania, zapobiegania czy też leczenia niżej wymienionych chorób (wg klasyfikacji chorób ICD-10):

 • usuwaniu zmian naczyniowych takich jak teleangiektazje na twarzy i ciele (I.78.0), Naczyniak płaski (D.18.0), zmian naczyniowych na nogach (nie tylko niewielkich, ale także większych, głębiej położonych tj. do 0,25 cm),
 • leczeniu zmian pigmentowych, w tym: Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna (L.81.0), Ostuda (L.81.1), inne nadmierne gromadzenie melaniny (L.81.4),
 • leczeniu schorzenia o nazwie pre rosacea, rosacea rhinophyma, cup erosa (tj. różnego rodzaju odmiany trądziku różowatego) (L.71),
 • leczeniu trądziku pospolitego (acne Vulgaris L.70.0), w tym zwalczanie przerosłych blizn potrądzikowych – keolidów (L.91.0) oraz niszczenie komórek bakteryjnych w przebiegu trądziku i zwalczanie łojotoku (L.21.),
 • usuwaniu brodawek wirusowych (B.07)
 • świetlnym uszkodzeniu skóry (poikilodermia civata L.57.3.)
 • rogowaceniu związanym z promieniowaniem słonecznym (actinic keratosis L.57.0)

Drugim sprzętem medycznym, który posiada Spółka jest LightSheer-Laser diodowy (Diode Laser System). Podobnie jak IPL uzyskał on Europejski Certyfikat Medyczny i Certyfikat ISO, a bezpieczeństwo i skuteczność wykonywania zabiegów tym urządzeniem zostało potwierdzone przez Amerykańską Agencję Leków i Żywności (FDA).

Urządzenie to ma zastosowanie w procesie rozpoznania, zapobiegania czy też leczenia niżej wymienionych chorób (wg klasyfikacji chorób ICD-10):

 • usuwania zbędnego owłosienia w tym leczenia takich jednostek chorobowych jak hirsutyzm (L68.0), hypertrychoza (L.68.)
 • leczenia stanów zapalnych skóry tzw. PFB- Pseudofolliculitis barbae (L73.1), w tym rzekome ropne zapalenie włosów brody i zapalenie mieszków włosowych.

Osoby wykonujące wyżej wymienione zabiegi medyczne w Spółce są magistrami kosmetologii lub licencjonowanymi kosmetologami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy klasyfikuje ww. zawody do grupy specjalistów ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowanych pod poz. 228903. Niebawem Spółka będzie zarejestrowana w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w ... jako podmiot leczniczy.

Wnioskodawca nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz usługi kosmetyczne.

Kosmetolodzy wykonujący zabiegi będące przedmiotem wniosku są wspólnikami Spółki (właścicielami). Osoby wykonujące zabiegi medyczne będące przedmiotem wniosku wykonują zawody medyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów – poz. 229903.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku pytanie nr 1) Czy ww. usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej spółki cywilnej niewpisanej do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w ... jako podmiot leczniczy, wykonywane przez magistrów kosmetologii lub licencjonowanych kosmetologów w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w obydwu przypadkach ww. usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej Spółki Cywilnej zarówno wpisanej do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w ... jako podmiot leczniczy, jak również jeszcze nieposiadającej ww. wpisu, wykonywane przez magistrów kosmetologii lub licencjonowanych kosmetologów w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia będą mogły korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

Jest to zgodne z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawa o VAT w brzmieniu obowiązującym po 1 lipca 2011 r. (usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty leczniczej) i art. 43 ust. 1 pkt 19c ustawa o VAT w brzmieniu obowiązującym po 1 lipca 2011 r. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji IPPP1/443-1692/11-2/JL z dnia 28 lutego 2012r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział obniżone stawki podatku oraz zwolnienia od podatku dla dostaw niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, a także określił warunki stosowania tych obniżonych stawek i zwolnień.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Od podatku VAT zwolnione są także – stosownie do pkt 18a cyt. przepisu – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

Z kolei na mocy art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 1. lekarza i lekarza dentysty,
 2. pielęgniarki i położnej,
 3. medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 149 poz.887 i Nr 174 poz. 1039),
 4. psychologa.

Stosownie do art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy).

Przytoczone powyżej przepisy krajowe w zakresie opieki medycznej stanowią implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. b oraz lit. c Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347/1 z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

 1. opieka szpitalna i medyczna oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub, na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze;
 2. świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.

Zwolnienie określone w art. 132 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady ma charakter przedmiotowo-podmiotowy. Oznacza to, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług, wykonywanych przez zdefiniowany krąg podmiotów. Stąd też analogiczną konstrukcję zastosowano w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, wskazując, jaki rodzaj usług podlega zwolnieniu oraz definiując krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Warto przywołać tu ugruntowane stanowisko Trybunału Sprawiedliwości UE, że zwolnienia (zawarte w art. 132 Dyrektywy) stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich (np. wyrok C-307/01, pkt 52). Oznacza to, że zakres przedmiotowy zwolnień zawartych w art. 132 Dyrektywy powinien być taki sam we wszystkich krajach członkowskich.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), osoba wykonująca zawód medyczny to osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Natomiast pod pojęciem świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o działalności leczniczej, rozumie się działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Analizując powyższe regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

 • przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także
 • przesłanki o charakterze podmiotowym, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem leczniczym bądź osobą wykonującą zawód lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa lub inny zawód medyczny w rozumieniu ww. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie od podatku nie znajduje zastosowania.

Nie każde zatem świadczenie opieki medycznej objęte jest zakresem zwolnienia od podatku. Zwolnienie powyższe dotyczy tylko świadczeń o odpowiednim poziomie jakości, biorąc pod uwagę formę organizacyjną podmiotu świadczącego powyższe usługi (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT) lub wykształcenie zawodowe osób je wykonujących, tj. świadczeń wykonywanych przez lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną, psychologa lub osobę wykonującą zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o działalności leczniczej (art. 43 ust. 1 pkt 19 cyt. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca od stycznia 2015r. chce rozszerzyć ofertę o świadczenie usług medycznych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT (usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze) i art. 43 ust. l pkt 19c ustawy o VAT (usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, nr 149, poz. 887 i nr 174, poz. 1039). Spółka posiada sprzęt medyczny IPL i 200+ Intense Puls Light (światło impulsowe), który uzyskał Europejski Certyfikat Medyczny i Certyfikat ISO, a bezpieczeństwo i skuteczność wykonywania zabiegów tym urządzeniem zostało potwierdzone przez Amerykańską Agencję Leków i Żywności (FDA).

Urządzenie to ma zastosowanie w procesie rozpoznania, zapobiegania czy też leczenia niżej wymienionych chorób (wg klasyfikacji chorób ICD-10):

 • usuwaniu zmian naczyniowych takich jak teleangiektazje na twarzy i ciele (I.78.0), Naczyniak płaski (D. 18.0), zmian naczyniowych na nogach (nie tylko niewielkich, ale także większych, głębiej położonych tj. do 0,25 cm),
 • leczeniu zmian pigmentowych, w tym: Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna (L.81.0), Ostuda (L.81.1), inne nadmierne gromadzenie melaniny (L.81.4),
 • leczeniu schorzenia o nazwie pre rosacea, rosacea rhinophyma, cup erosa (tj. różnego rodzaju odmiany trądziku różowatego) (L.71),
 • leczeniu trądziku pospolitego (acne Vulgaris L.70.0), w tym zwalczanie przerosłych blizn potrądzikowych – keolidów (L.91.0) oraz niszczenie komórek bakteryjnych w przebiegu trądziku i zwalczanie łojotoku (L.21.),
 • usuwaniu brodawek wirusowych (B.07)
 • świetlnym uszkodzeniu skóry (poikilodermia civata L.57.3.)
 • rogowaceniu związanym z promieniowaniem słonecznym (actinic keratosis L.57.0)

Drugim sprzętem medycznym, który posiada Spółka jest LightSheer-Laser diodowy (Diode Laser System). Podobnie jak IPL uzyskał on Europejski Certyfikat Medyczny i Certyfikat ISO, a bezpieczeństwo i skuteczność wykonywania zabiegów tym urządzeniem zostało potwierdzone przez Amerykańską Agencję Leków i Żywności (FDA).

Urządzenie to ma zastosowanie w procesie rozpoznania, zapobiegania czy też leczenia niżej wymienionych chorób (wg klasyfikacji chorób ICD-10):

 • usuwania zbędnego owłosienia, w tym leczenia takich jednostek chorobowych, jak hirsutyzm (L68.0), hypertrychoza (L.68.)
 • leczenia stanów zapalnych skóry, tzw. PFB- Pseudofolliculitis barbae (L73.1), w tym rzekome ropne zapalenie włosów brody i zapalenie mieszków włosowych.

Osoby wykonujące wyżej wymienione zabiegi medyczne są magistrami kosmetologii lub licencjonowanymi kosmetologami. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy klasyfikuje ww. zawody do grupy specjalistów ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowanych pod poz. 228903. Niebawem Spółka będzie zarejestrowana w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w ... jako Podmiot Leczniczy. Wnioskodawca nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz usługi kosmetyczne. Kosmetolodzy wykonujący zabiegi będące przedmiotem wniosku są wspólnikami Spółki (właścicielami). Osoby wykonujące zabiegi medyczne będące przedmiotem wniosku wykonują zawody medyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010r. w sprawie klasyfikacji zawodów – poz. 229903.

Wątpliwości Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie odnoszą się do możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy niebędącego podmiotem leczniczym, wykonywanych przez magistrów kosmetologii lub licencjonowanych kosmetologów.

W przedstawionej sytuacji zbadać należy czy Wnioskodawca - wspólnicy Spółki będący kosmetologami - legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie, a tym samym czy są osobami wykonującymi zawód medyczny w rozumieniu ww. art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Osoby, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu kosmetologa na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia, w oparciu o załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 253 poz. 1520) – „Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (nie dotyczy studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa)”, powinny m.in. posiadać wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Jednakże, pomimo że kosmetologia jest nauką związaną z medycyną, a zakres kształcenia w tym kierunku obejmuje również zagadnienia z zakresu nauk medycznych, kosmetolog nie jest uprawniony do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o działalności leczniczej.

Powyższego nie zmienia również fakt, że zawód kosmetologa (kod zawodu 229903) wymieniony został w grupie specjalistów ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowanych rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1145). Tym samym osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania ww. zawodu nie spełniają przesłanki podmiotowej do skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.

W konsekwencji należy stwierdzić, że ze względu na niespełnienie określonej w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy przesłanki podmiotowej, w analizowanej sprawie, usługi będące przedmiotem wniosku świadczone przez kosmetologów nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ze względu na niespełnienie przesłanki podmiotowej uprawniającej do zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług będących przedmiotem wniosku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy, bezzasadna jest analiza spełnienia przesłanki przedmiotowej, tj. świadczenia usług w zakresie opieki medycznej służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Mając na uwadze okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane przez kosmetologów w ramach działalności gospodarczej podmiotu niebędącego podmiotem leczniczym nie będą mogły korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stosownie zaś do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną. Stosownie zaś do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Przytoczoną interpretację Organ potraktował jako element argumentacji Strony, lecz nie może mieć ona znaczącego wpływu na ocenę prawną przedmiotowej sprawy. Jak wskazano wyżej, interpretacje organów podatkowych wydawane są w indywidualnych sprawach podatników w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa i stan faktyczny/zdarzenie przyszłe przedstawiony przez wnioskodawcę i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Należy zauważyć, że wskazane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów na potrzeby rynku pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 760) zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2015r. na mocy § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2014 r., poz. 1145). Obecnie obowiązuje ww. rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2014r.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania usług świadczonych przez kosmetologów w ramach działalności gospodarczej podmiotu niebędącego podmiotem leczniczym.

Wniosek w pozostałym zakresie załatwiono odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.