IPPP3/4513-28/15-2/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych
IPPP3/4513-28/15-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. podmiot zużywający
 3. skład podatkowy
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2015 r. (data wpływu 8 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza produkować prąd elektryczny na terenie swojego zakładu. Prąd ten chce wykorzystywać częściowo do napędu urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu zakładu, a w pozostałej części odsprzedawać go swoim odbiorcom. Do napędu generatora prądu Spółka zamierza zużywać produkowany przez siebie w składzie podatkowym czynnik energetyczny o nazwie KTS-F (CN 3811 90 00). Skład podatkowy który posiada Spółka znajduje się na specjalnie wydzielonej części zakładu.

Zgodnie z art. 2 ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym - skład podatkowy jest to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego produktu energetycznego wykorzystywanego do produkcji prądu Spółka musi posiadać również status podmiotu zużywającego.

Zgodnie z art. 2 ust. 22 podmiotem zużywającym jest podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

W celu uzyskania statusu podmiotu zużywającego Spółka złożyła wniosek uzupełniający AKC-R.

W związku z powyższym Spółka posiada na obszarze swojej działalności gospodarczej:

 1. specjalnie wydzielony i oznakowany skład podatkowy, oraz
 2. pozostały teren na którym znajdują się między innymi magazyn paliwa i generator prądu.

Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że teren składu podatkowego (miejsce wytwarzania produktu KTS-F) nie pokrywa się terytorialnie z powierzchnią, na której usytułowany jest genrator prądu, a zatem podmiot zużywający.

W związku z faktem, iż podmiot posiadający skład podatkowy nie jest z definicji podmiotem zużywającym to do uzyskania takiego uprawnienia musi złożyć wniosek w postaci dokumentu AKC-R.

Z powyższego wynika pełna niezależność tych dwóch instytucji, które jednak w pewnych przypadkach, po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych ulegają zespoleniu w ramach jednego podmiotu gospodarczego.

Chodzi o to, że jeden podmiot gospodarczy może posiadać oba te uprawnienia w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej na terenie jednego zakładu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka posiadająca na wydzielonej części swojego zakładu skład podatkowy będąca jednocześnie podmiotem zużywającym w innej części zakładu (teren składu podatkowego nie pokrywa się z terenem podmiotu zużywającego) może przemieszczać wyroby akcyzowe ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego bezpośrednio przy spełnieniu warunków formalnych zawartych w art. 32 ust. 5-13 i korzystać ze zwolnień w myśl art. 32 ust. 3 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 4 pkt 1...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka składająca zapytanie stoi na stanowisku, iż spełnia warunki art. 32 ust. 4 pkt 1 tj. podlega zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie wykorzystywanych przez nią wyrobów energetycznych w procesie produkcji energii elektrycznej. Wypełnia również obowiązek określony w tym przepisie tj. bycia podmiotem określonym w art. 32 ust. 3 pkt 1 w zakresie posiadania składu podatkowego na terytorium kraju (wydzielona część przedsiębiorstwa) z którego zamierza dostarczać wyrób energetyczny do podmiotu zużywającego znajdującego się na terenie tego samego przedsiębiorstwa przy spełnieniu warunków art. 32 ust. 5-13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Przy czym, w myśl art. 86 ust. 1 pkt 6 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 3811.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Natomiast podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Z kolei, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy podmiot zużywający to podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Stosownie do art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 1-5 ustawy zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego.

Na podstawie art. 32 ust. 5 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Przy tym w myśl art. 32 ust. 7, 8 i 9 ustawy ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy. Powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy (art. 32 ust. 10 ustawy).

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy (art. 32 ust. 11 ustawy).

Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości (art. 32 ust. 12 ustawy).

Ponadto stosownie do art. 32 ust. 13 ustawy podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka zamierza produkować prąd elektryczny na terenie swojego zakładu. Prąd ten chce wykorzystywać częściowo do napędu urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu zakładu, a w pozostałej części odsprzedawać go swoim odbiorcom. Do napędu generatora prądu Spółka zamierza zużywać produkowany przez siebie w składzie podatkowym czynnik energetyczny o nazwie KTS-F (CN 3811 90 00). Skład podatkowy który posiada Spółka znajduje się na specjalnie wydzielonej części zakładu. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego produktu energetycznego wykorzystywanego do produkcji prądu Spółka musi posiadać również status podmiotu zużywającego. W celu uzyskania statusu podmiotu zużywającego Spółka złożyła wniosek uzupełniający AKC-R. W związku z powyższym Spółka posiada na obszarze swojej działalności gospodarczej specjalnie wydzielony i oznakowany skład podatkowy oraz pozostały teren na którym znajdują się między innymi magazyn paliwa i generator prądu. Spółka wskazała, że teren składu podatkowego (miejsce wytwarzania produktu KTS-F) nie pokrywa się terytorialnie z powierzchnią, na której usytuowany jest generator prądu, a zatem podmiot zużywający.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jako podmiot prowadzący skład podatkowy może być jednocześnie podmiotem zużywającym produkowane w tym składzie wyroby akcyzowe i korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy przy spełnionych warunkach, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Jak wynika z art. 32 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy zwolnienie od akcyzy wyrobów energetycznych zużywanych w procesie produkcji energii elektrycznej stosuje się w przypadku ich dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego.

Z powyższego wynika, że podmiot prowadzący skład podatkowy nie posiada z samego faktu prowadzenia składu podatkowego statusu podmiotu zużywającego, ale może nim być, gdy spełni ustawową definicję tego podmiotu.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

W związku z powyższym, podmiot prowadzący skład podatkowy, który prowadzi również działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jako podmiot zużywający powinien posiadać zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego AKC-R zawierające wypełnioną część B.4 tego dokumentu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1532). W przypadku braku dokumentu AKC-R z wypełnioną częścią B.4 Wnioskodawca winien dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego.

Tym samym należy stwierdzić, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie może prowadzić tę działalność zarówno jako „podmiot prowadzący skład podatkowy”, jak również, jednocześnie, jako „podmiot zużywający”, przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 32 ust. 5-13. Przy czym, w przypadku określonym w art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy czynności podmiotu zużywającego nie mogą być wykonywane na terenie i w ramach składu podatkowego prowadzonego przez ten podmiot.

Zatem należy stwierdzić, że w analizowanym przypadku Spółka prowadząc skład podatkowy będąc jednocześnie podmiotem zużywającym przy przemieszczaniu przedmiotowych wyrobów energetycznych z terenu składu podatkowego na teren, na którym Spółka prowadzi działalność jako podmiot zużywający będzie mogła korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy przy spełnieniu warunków formalnych zawartych w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.