IBPP4/443-228/13/BP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy gaz o kodzie 27111211 jest zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie i nie wymaga prowadzenia dodatkowej ewidencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2013r. (data wpływu 22 maja 2013r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lipca 2013r. (data wpływu 23 lipca 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia od akcyzy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2013r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie warunków zwolnienia od akcyzy. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 lipca 2013r. (data wpływu 23 lipca 2013r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 11 lipca 2013r. znak: IBPP4/443-228/13/BP.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X” ma status podmiotu zużywającego. Wnioskodawca kupuje surowce w procedurze zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie jak i z 0 stawką akcyzy. Firma podlega pod Urząd Celny. Posiada oddział zamiejscowy w „Z” (woj. ...). Tam ww. planuje uruchomienie suszarni przepływowej przeznaczonej do suszenia mokrego ziarna zbóż oraz roślin oleistych. Suszarnia będzie wyposażona w podgrzewacz powietrza bez wymiennika z palnikiem gazowym o mocy 1150 kW. W procesie suszenia wykorzystywany będzie surowiec akcyzowy – węglowodór płynny o kodzie 27111211.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca poinformował, że:

 • węglowodór płynny Propan o kodzie CN 27111211 używany będzie w przypadkach o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z późn.zm.), a także Wnioskodawca przedstawi dostawcy węglowodoru płynnego Propanu pisemne potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.
 • do dostawy będzie dołączony dokument dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2.
 • dokument dostawy będzie potwierdzony przez Wnioskodawcę, czyli podmiot zużywający.
 • węglowodór płynny Propan będzie wykorzystywany wyłącznie do celów opałowych,
 • X” jest zarejestrowana w Urzędzie Celnym ze względu na wykonywanie czynności w podatku akcyzowym.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy aktualizację AKC-R związaną z planowanym zakupem gazu do naszego oddziału zamiejscowego składamy do UC...
 2. Czy gaz o kodzie 27111211 jest zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie i nie wymaga prowadzenia dodatkowej ewidencji...

W ocenie Wnioskodawcy, aktualizację AKC-R powinien złożyć w UC, gdyż pod też Urząd podlega główna siedziba firmy, mimo iż faktyczne zużycie gazu będzie w oddziale zamiejscowym.

Ponadto Wnioskodawca uważa, że gaz o kodzie CN 27111211 jest zwolniony z akcyzy, ponieważ będzie wykorzystywany do celów opałowych art. 32 ust. 3 pkt 1 i nie wymaga prowadzenia ewidencji zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 22 pkt a) ustawy podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe:

 1. używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13;
 2. używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, wyroby energetyczne – w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13;
 3. używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Wskazane wyżej zwolnienie zawarte w art. 32 ust. 1 pkt 3 ma więc zastosowanie jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • węglowodór płynny Propan o kodzie CN 27111211 używany będzie w przypadkach o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 z późn.zm.), a także Wnioskodawca przedstawi dostawcy węglowodoru płynnego Propanu pisemne potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.
 • do dostawy będzie dołączony dokument dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2.
 • dokument dostawy będzie potwierdzony przez Wnioskodawcę, czyli podmiot zużywający.
 • węglowodór płynny Propan będzie wykorzystywany wyłącznie do celów opałowych,
 • X” jest zarejestrowana w Urzędzie Celnym ze względu na wykonywanie czynności w podatku akcyzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Stosownie do art. 32 ust. 5 warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu — zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia — do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów oobjętych zwolnieniem od akcyzy,
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie zużywa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do CN 27 11 19 00.

Zgodnie zaś z art. 32 ust. 6 ustawy akcyzowej warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Ponadto w myśl art. 32 ust. 10 dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy. (art. 32 ust. 11)

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 3 właściwość miejscową naczelnika urzędu celnego i dyrektora izby celnej ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą, z zastrzeżeniem ust. 4—5b i 7—10.

Stosownie do art. 14 ust. 4 jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu akcyzą występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową, z zastrzeżeniem ust. 5, ustala się dla:

 1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - ze względu na adres ich siedziby;
 2. osób fizycznych - ze względu na adres ich zamieszkania.

W myśl art. 16 ust. 1 podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

W myśl art. 20 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz wzór zgłoszeń, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych.

W związku z powyższym, podmiot który prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jako podmiot zużywający powinien dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego AKC-R, którego wzór został określony w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 1532).

Z treści załącznika Nr 1 (zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego AKC-R) wynika, że miejscem składania zgłoszenia rejestracyjnego jest Urząd celny kierowany przez naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu; jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, wówczas osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają zgłoszenie w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podmiotu, a osoby fizyczne – w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres zamieszkania osoby fizycznej; w pozostałych przypadkach - Urząd Celny I w Warszawie.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że „X”. ma status podmiotu zużywającego. Wnioskodawca kupuje surowce w procedurze zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie jak i z 0 stawką akcyzy. Firma podlega pod Urząd Celny w Katowicach. Posiada oddział zamiejscowy w „Z” (woj. lubelskie). Tam ww. planuje uruchomienie suszarni przepływowej przeznaczonej do suszenia mokrego ziarna zbóż oraz roślin oleistych. Suszarnia będzie wyposażona w podgrzewacz powietrza bez wymiennika z palnikiem gazowym o mocy 1150 kW. W procesie suszenia wykorzystywany będzie surowiec akcyzowy – węglowodór płynny o kodzie 27111211. Węglowodór płynny Propan o kodzie CN 27111211 używany będzie przez Wnioskodawcę w przypadkach o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym, a także Wnioskodawca przedstawi dostawcy węglowodoru płynnego Propanu pisemne potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3. Do dostawy będzie dołączony dokument dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 2. Dokument dostawy będzie potwierdzony przez Wnioskodawcę, czyli podmiot zużywający. Węglowodór płynny Propan będzie wykorzystywany wyłącznie do celów opałowych, „X” jest zarejestrowana w Urzędzie Celnym ze względu na wykonywanie czynności w podatku akcyzowym.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki do zastosowania zwolnienia wskazane w art. 32 ust. 1 pkt 3 z uwzględnieniem art. 32 ust. 5-13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Wobec tego zakup węglowodoru płynnego Propan o kodzie 27111211, który następnie będzie zużywany do celów opałowych w suszarni przepływowej do suszenia mokrego ziarna zbóż i roślin oleistych będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem akcyzowym. Ponadto należy zauważyć również, że w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy został określony obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na przeznaczenie przez podmioty korzystające z tego zwolnienia, jednakże z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00. A zatem, zużycie przedmiotowych gazów wyłącznie do celów opałowych powoduje, że Wnioskodawca jako podmiot zużywający nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, w stosunku do tych gazów, objętych zwolnieniem. Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan prawny należy stwierdzić, iż Spółka dla zachowania prawa do zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobu akcyzowego o kodzie CN 2711 19 00 nabywanego i zużywanego wyłącznie do celów opałowych, nie musi spełniać warunku o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, tj. prowadzić ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem.

Ponadto należy zauważyć, jak wskazano wyżej, jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane lub stany faktyczne podlegające opodatkowaniu występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, wówczas osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej składają zgłoszenie w urzędzie celnym kierowanym przez naczelnika właściwego ze względu na adres siedziby podmiotu. Wobec tego aktualizację AKC-R Wnioskodawca winien złożyć w Urzędzie Celnym, ze względu na położenie siedziby Spółki.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.