Podmiot zużywający | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot zużywający. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
24
paź

Istota:

Uznanie wnioskodawcy za podmiot zużywający oraz powstanie obowiązku podatkowego.

Fragment:

Jeśli zatem Wnioskodawca nie nabywa wyrobów akcyzowych w ramach zwolnienia z akcyzy, tym samym nie może zostać uznany za podmiot zużywający w rozumieniu ustawy. Definicja podmiotu zużywającego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym nierozerwalnie bowiem łączy się ze zwolnieniem z akcyzy. W sytuacji zatem, gdy zwolnienie nie jest stosowane nie można również mówić o podmiocie zużywającym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy. Reasumując, w sytuacji gdy wyroby akcyzowe nie są nabywane w ramach zwolnienia z akcyzy ze względu na przeznaczenie, lecz z zapłaconą należną kwotą akcyzy, wówczas ustawowa definicja podmiotu zużywającego, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, nie będzie miała już zastosowania na dalszych etapach obrotu tymi wyrobami akcyzowymi. Wobec powyższego odpowiadając wprost na zadane przez Wnioskodawcę pytanie pierwsze, stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego nie jest podmiotem zużywającym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, uznać należy za prawidłowe. W kwestii określenia, czy wykorzystanie olejów smarowych (transformatorowych) do świadczenia przez Wnioskodawcę usług konserwacyjnych na majątku jego kontrahenta prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w zakresie akcyzy wskazać należy, że art. 8 ust. 1 i 2 ustawy zawiera katalog czynności których zaistnienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

2016
1
sty

Istota:

Zwolnienie od akcyzy gazu propan-butan nabywanego przez wspólnotę mieszkaniową.

Fragment:

W myśl art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich: dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub importu przez podmiot pośredniczący, lub importu przez podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. Stosownie do art. 32 ust. 5-13 ustawy: Ust. 5: Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również: objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem (...)

2015
30
sie

Istota:

Zwolnienie od podatku dla zużycia olejów smarowych

Fragment:

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich: dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub importu przez podmiot pośredniczący, lub importu przez podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. Na podstawie przepisu art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również: objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem (...)

2015
20
sie

Istota:

W zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych

Fragment:

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego produktu energetycznego wykorzystywanego do produkcji prądu Spółka musi posiadać również status podmiotu zużywającego. W celu uzyskania statusu podmiotu zużywającego Spółka złożyła wniosek uzupełniający AKC-R. W związku z powyższym Spółka posiada na obszarze swojej działalności gospodarczej specjalnie wydzielony i oznakowany skład podatkowy oraz pozostały teren na którym znajdują się między innymi magazyn paliwa i generator prądu. Spółka wskazała, że teren składu podatkowego (miejsce wytwarzania produktu KTS-F) nie pokrywa się terytorialnie z powierzchnią, na której usytuowany jest generator prądu, a zatem podmiot zużywający. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jako podmiot prowadzący skład podatkowy może być jednocześnie podmiotem zużywającym produkowane w tym składzie wyroby akcyzowe i korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy przy spełnionych warunkach, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Jak wynika z art. 32 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy zwolnienie od akcyzy wyrobów energetycznych zużywanych w procesie produkcji energii elektrycznej stosuje się w przypadku ich dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego. Z powyższego wynika, że podmiot prowadzący skład podatkowy nie posiada z samego faktu prowadzenia składu podatkowego statusu podmiotu zużywającego, ale może nim być, gdy spełni ustawową definicję tego podmiotu.

2015
31
lip

Istota:

Sposób prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych i prawo do skorzystania ze zwolnienia zużywanych olejów smarowych

Fragment:

W świetle powyższej definicji Spółka jest „ podmiotem zużywającym ”. Zgodnie bowiem z przepisem § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, dalej jako „ Rozporządzenie ”, zwalnia się od akcyzy oleje smarowe i pozostałe oleje oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje maszynowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów maszynowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 Ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 Ustawy. Spółka zużywa olej przekładniowy do smarowania przekładni maszyn, a więc do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy. Warunkiem zwolnienia olejów smarowych z akcyzy ze względów na przeznaczenie jest m.in. zgodnie z § 6 pkt 2 Rozporządzenia w związku z art. 32 ust. 5 pkt 3 Ustawy prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot zużywający, prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

2015
4
sty

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od akcyzy olejów smarowych zużywanych w ramach usług serwisowania maszyn

Fragment:

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy zwolnienie od akcyzy przedmiotowych wyrobów stosuje się wyłącznie w przypadku ich: dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub importu przez podmiot pośredniczący, lub importu przez podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. Stosownie do art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również: objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym (...)

2014
2
gru

Istota:

1. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawcę można uznać za podmiot zużywający oleje na cele uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22) w zw. z art. 32 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) uakc i w zw. z § 6 pkt 2 Rozp.zwoln.akc?
2. Czy Wnioskodawca, przy założeniu spełnienia warunków o których mowa w art. 32 ust. 5-13 uakc, będzie uprawniony do nabywania olejów w procedurze zwolnienia z podatku akcyzowego, jeśli dostawa będzie następowała w sposób określony w art. 32 ust. 3 pkt 1) lub pkt 3) uakc?

Fragment:

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy zwolnienie od akcyzy przedmiotowych wyrobów stosuje się wyłącznie w przypadku ich: dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub importu przez podmiot pośredniczący, lub importu przez podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. Stosownie do art. 32 ust. 5 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również: objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym (...)

2014
13
maj

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie działalności jako podmiotu zużywającego.

Fragment:

(...) podmiotu zużywającego, jak również pochodzących z importu. Obie Elektrownie planują świadczyć sobie wzajemnie usługę magazynowania LOO i usługę zasilania kotłów bloków energetycznych przy rozpalaniu jako podmioty zużywające. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. a ustawy, podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia. Zainteresowany ma wątpliwość czy wykonywanie usług magazynowania LOO, przemieszczania LOO pomiędzy zbiornikami pomiarowymi i zasilania nim kotła bloku energetycznego nr 9 należącego do Elektrowni D może być realizowane w ramach działalności jako podmiot zużywający. Zatem mając na uwadze powyższe uregulowania należy stwierdzić, że prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności jako podmiot zużywający nie ogranicza jego działań dotyczących świadczenia przez niego jakichkolwiek usług. Na mocy art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie również wyroby energetyczne zużywane w procesie produkcji energii elektrycznej - wyłącznie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

2013
9
paź

Istota:

Sposób prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych i prawo do skorzystania ze zwolnienia zużywanych olejów smarowych

Fragment:

Natomiast z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy wynika, iż zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego. Ww. warunek będzie spełniony. Spółka będzie bowiem nabywać ww. wyroby ze składu podatkowego i będzie posiadać status podmiotu zużywającego. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a) ustawy, podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia, a Spółka będzie zużywać oleje smarowe do celów zwolnionych – smarowania maszyn, tj. innych niż wyłączone w ww. § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Ponadto należy zauważyć, iż aby skorzystać z przedmiotowego zwolnienia, muszą być spełnione pozostałe warunki, określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy. Jednym z nich jest obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem m.in. przez podmiot zużywający (art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy). W myśl art. 32 ust. 7-9 ustawy, ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.

2013
5
wrz

Istota:

Czy gaz o kodzie 27111211 jest zwolniony z akcyzy ze względu na przeznaczenie i nie wymaga prowadzenia dodatkowej ewidencji?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub importu przez podmiot pośredniczący, lub importu przez podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. Stosownie do art. 32 ust. 5 warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również: objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w (...)