Podmiot zarządzający (zarządca) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot zarządzający (zarządca). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
28
gru

Istota:

Kwoty należne z tytułu najmu są obrotem współwłaścicieli nieruchomości zatem to współwłaściciele nieruchomości, a nie jej zarządca są obowiązani do rozliczenia podatku VAT z tytułu wynajmu pomieszczeń w tej nieruchomości. Wnioskodawca zobowiązany jest do rozliczania w deklaracji VAT jedynie własnego wynagrodzenia z tytułu zarządzania nieruchomością otrzymanego od współwłaścicieli nieruchomości.

Fragment:

Przepis ten ma zastosowanie, gdy podatnik zobowiązuje się na podstawie umowy do wykonania pewnego świadczenia, jednakże świadczenie to wykonywane jest faktycznie przez inny podmiot. Taka sytuacja w odniesieniu do czynności wskazanych w przedstawionym przez skarżącą stanie faktycznym nie występuje. Sytuacja zarządcy nieruchomości wyznaczonego przez sąd jest według Sądu podobna do sytuacji syndyka, zarządcy, czy nadzorcy sądowego powoływanych przez sąd w trybie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Wykonując czynności zarządu zarządca spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Wynagrodzeniem zarządcy sądowego jest wynagrodzenie przyznane mu przez sąd. Tym samym zdaniem Sądu to wynagrodzenie stanowi jego obrót, a nie należności z umów najmu, z których zobowiązany jest się wyliczyć wobec współwłaścicieli nieruchomości. W świetle obowiązującego stanu prawnego, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego należy uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy obywatela belgijskiego, a nie Wnioskodawcy (tzn. zaliczki na podatek winien płacić obywatel belgijski)?

Fragment:

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot (…). W myśl art. 41 ust. 1 powołanej ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

2011
1
cze

Istota:

Czy w imieniu osoby nieznanej z miejsca pobytu ustanowiony kurator sądowy ma obowiązek składania deklaracji podatkowych i rozliczenia rocznego, a w przypadku wystąpienia dochodu zapłacenia podatku dochodowego?

Fragment:

Na podstawie art. 940 Kodeksu z dochodów z nieruchomości zarządca pokrywa m.in. koszty egzekucji wraz ze swoim wynagrodzeniem oraz zwrot własnych wydatków, bieżące należności pracowników zatrudnionych w nieruchomości należących do dłużnika, bieżące należności podatkowe z nieruchomości, zobowiązania związane z wykonywaniem zarządu i inne. Z art. 941 Kodeksu wynika, że nadwyżkę dochodów po pokryciu wydatków wymienionych w art. 940 Kodeksu za czas do dnia przejścia nieruchomości na nabywcę zarządca składa na rachunek depozytowy sądu. W myśl art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Z treści art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że źródłem przychodów są najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że wnioskodawca jest kuratorem sądowym ustanowionym dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, będącej właścicielem nieruchomości.

2011
1
kwi

Istota:

Przedmiotem pytania jest określenie czy "w przypadku otrzymania błędnej ustnej informacji od pracownika Urzędu Skarbowego o obowiązku zarejestrowania się jako czynny podatnik podatku VAT w sytuacji kiedy nie było takiego obowiązku mogę się w każdej chwili wyrejestrować się jako czynny podatnik podatku VAT".

Fragment:

Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, - art. 113 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym, że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5, - art. 113 ust. 5 ustawy, stanowiący, że jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust.1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust.1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę, - art. 113 ust. 11 ustawy, zgodnie z którym podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust.1, - art. 113 ust. 14 ustawy, stanowiący, iż Minister właściwy do spraw finansów publicznych, określi w drodze rozporządzenia w terminie do dnia 31 grudnia poprzedzającego rok podatkowy kwotę, o której mowa w ust.1, obliczoną według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 100 zł.

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstanie dochód z tytułu wynajmu składnika majatku nie związanego z działalnością gospodarczą w przypadku ustanowienia przez Sąd zarządcy przymusowego?

Fragment:

Zdaniem wnioskujących, najemcy nie są zobowiązani opodatkować uzyskanych przez zarządcę sądowego przychodów z najmu, gdyż nie są to przychody otrzymane lub postawione do dyspozycji współwłaścicieli. Zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość. Na skutek ustanowienia zarządcy sądowego współwłaściciele nieruchomości nie tracą prawa własności swego majatku, lecz jedynie są zastępowani przez zarządcę nieruchomości w dotychczasowych czynnościach. Przychodem w myśl art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t Dz.U z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem, aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w wyżej powołanym artykule.

2011
1
kwi

Istota:

Czy pomimo braku postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku Podatnika jako spadkodawcę - należy traktować jako właściciela nieruchomości ponoszącego ponoszącego obowiązki podatkowe w związku z wynajmem lokali w tej nieruchomości?

Fragment:

A ponadto ze względu na pewne nieścisłości związane z nazwiskiem spadkodawczyni postępowanie sądowe prowadzone jest przy udziale prokuratury. W związku z tym sąd może w ogóle nie wydać postanowienia o nabyciu spadku, albo może przyznać po 1/3 części spadku każdemu ze spadkobierców. Wtedy zmieni sie zupełnie kwota osiąganych miesięcznie przychodów z najmu. Dlatego nie jest zasadnym traktowanie Pana jako jedynego spadkobiercę Pani M. Skarb Państwa nie poniesie żadnego uszczerbku jeżeli podatek VAT będzie odprowadzany nadal, do czasu zakończenia postępowania spadkowego, w imieniu Pani M., jako hipotetycznej właścicielki w/w nieruchomości. Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa o odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Podatnikami, zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi w zakresie zarządznia nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie są zwolnione z podatku VAT ?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl przepisu art. 29 ust. 1 podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. -prowadzeniem ewidencji finansowo- księgowej,rozliczaniem mediów oraz kosztów eksploatacyjnych wspólnot mieszkaniowych. Powstaje w związku z tym pytanie , czy wynagrodzenie zarządcy jest zwolnione z podatku od towarów i usług ? Zdaniem Spółki usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie są zwolnione z podatku VAT . Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r /Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm. / w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia z podatku VAT w § 8 ust. 1 pkt 8 usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi , świadczone na zlecenie / PKW i U ex 70.32.11 / , z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych .Zatem , jeśli Spółka zarządza i administruje wspólnotami mieszkaniowymi na zlecenie to stosownie do powyższego przepisu czynności te są zwolnione od podatku od towarów i usług . Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik poinformował, że postanowieniem Sądu Rejonowego został ustanowiony zarządcą nieruchomości z domem handlowym, wewnątrz którego zostały wydzielone boksy handlowe. Zarząd został ustanowiony w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego. Dłużnikiem w tym postępowaniu jest spółka z o.o. będąca właścicielem wymienionej nieruchomości. Do obowiązków zarządcy należy, zgodnie z art. 935 kpc wykonywanie wszystkich czynności potrzebnych do prawidłowej gospodarki, w tym pobieranie zamiast dłużnika pożytków z nieruchomości oraz ponoszenie kosztów związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości. Podatnik jako zarządca nieruchomości zawarł umowy najmu boksów handlowych z ich dotychczasowymi najemcami oraz umowy eksploatacyjne związane z bieżącym funkcjonowaniem domu handlowego tj. dostawą mediów, ochroną, sprzątaniem, ubezpieczeniem, remontem i konserwacją, zakupem węgla. Zarządca wykonuje czynności związane z zarządem nieruchomością w imieniu własnym ale na rachunek masy majątkowej dłużnika. Pan XXX podkreślił, że czynności, które wykonuje jako zarządca sądowy prowadzi poza prowadzoną działalnością gospodarczą i w związku z nimi nie został nadany odrębny numer REGON i NIP. Podatnik, powołując się na art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług uważa, że nie ma prawa do rozliczenia podatku (VAT) naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z funkcjonowaniem zarządzanej nieruchomości.

Fragment:

W świetle powyższego przez zarządcę należy rozumieć osobę zarządzającą, administrującą czymś. Takie stanowisko zostało potwierdzone w orzecznictwie Sądu Najwyższego ( postanowienie SN z dnia 29.01.1987r. Sygn. akt. II CZ 3/87) wskazującym, że zarządcą jest osoba sprawująca we własnym imieniu zarząd masy majątkowej, która stanowi mienie dłużnika. Oznacza to, że dłużnik nadal pozostaje właścicielem majątku objętego zarządem.Dlatego też usługę najmu nieruchomości świadczy nadal dłużnik, wobec którego ustanowiono zarząd. Podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu usług najmu zarządzanej nieruchomości jest dłużnik. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim, towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Wobec tego, prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania usług najmu zarządzanej nieruchomości nie przysługuje osobie zarządcy, która nie jest podatnikiem z tytułu usług najmu. W związku, z tym stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku oraz uzupełnieniu wniosku o udzielenie interpretacji, które wpłynęły dnia 07 kwietnia 2005r. i 25 kwietnia 2005r. w podanym stanie faktycznym jest prawidłowe.