Podmiot zagraniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot zagraniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
21
sie

Istota:

W zakresie obowiązku posiadania oddziału w Polsce przez podmiot zagraniczny dla potrzeb podatku akcyzowego

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2015 r. (data wpływu 14 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku posiadania oddziału w Polsce przez podmiot zagraniczny dla potrzeb podatku akcyzowego – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku posiadania oddziału w Polsce przez podmiot zagraniczny dla potrzeb podatku akcyzowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka jest podmiotem gospodarczym z siedzibą w Szwecji. Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż paliw o niskiej szkodliwości dla środowiska, przeznaczonych do małych silników spalinowych, m.in kosiarek. Spaliny z paliw produkowanych przez Spółkę są znacznie mniej niebezpieczne dla zdrowia niż te emitowane przez paliwa będące standardowo w obrocie. Dzięki temu paliwa produkowane przez Spółkę mogą być wykorzystywane do napędzania urządzeń, z którymi osoby je wykorzystujące mają bliski kontakt. Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż produkowanych przez siebie paliw na rzecz klientów na terytorium Polski. Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Regulacji Energetyki, sprzedaż paliwa produkowanego przez Spółkę, zgodnie z odpowiednimi przepisami, nie wymaga uzyskania koncesji w Polsce.

2012
6
paź

Istota:

Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych przez spółkę niemiecką posiadającą w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności dokumentujących dostawę i montaż linii technologicznych.

Fragment:

Z ww. przepisów wynika zatem obowiązek rozliczenia podatku przez nabywcę towarów w przypadku gdy: dostawa towarów ma miejsce na terytorium RP; dostawcą jest podmiot zagraniczny, czyli podatnik nie posiadający na terytorium RP siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania; nabywca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP - jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, posiadającym siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju albo osobą prawną niebędącą podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadającą siedzibę na terytorium kraju (art. 17 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy); dostawa nie jest realizowana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (art. 17 ust. 6 ww. ustawy). Z treści wniosku wynika, iż Spółka będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT, jako nabywca jest stroną umowy na wyprodukowanie i dostawę z montażem linii technologicznych związanych m.in. z produkcją płyt wiórowych. Obowiązkiem dostawcy jest dostarczenie do lokalizacji w Polsce kompletnej linii technologicznej, gotowej do pracy a także połączenie i zainstalowanie tych elementów. Umowy zostały zawarte ze spółką niemiecką 1 z siedzibą w Niemczech. W celu wykonania montażu urządzeń w Polsce spółka niemiecka 1 posługiwała się podwykonawcą - (spółka niemiecka 2 z siedzibą w Niemczech).

2012
28
sty

Istota:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w wersji papierowej, które będą następnie przechowywane na jego rzecz przez Kontrahenta (lub jego Podwykonawców) w formie elektronicznej poza Polską (dokument papierowy będzie niszczony), zgodnie z procedurą opisaną powyżej?

Fragment:

(...) podmiot zagraniczny oraz prawa do odliczenia podatku – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przechowywania kopii faktur papierowych w formie elektronicznej przez podmiot zagraniczny oraz prawa do odliczenia podatku. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka A (dalej: Wnioskodawca) jest podmiotem posiadającym siedzibę na terytorium Polski. Prowadzi on w Polsce działalność gospodarczą i jest zarejestrowany na terytorium kraju jako podatnik VAT czynny. W ramach prowadzonej działalności, Wnioskodawca nabywa towary/usługi od dostawców mających siedzibę na terytorium Polski (dalej: Dostawcy). Nabywane towary i usługi wykorzystywane są przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W celu uproszczenia systemu przechowywania otrzymywanych faktur, Wnioskodawca zamierza zawrzeć umowę z zagranicznym kontrahentem (dalej: Kontrahent), na podstawie której Kontrahent (lub jego Podwykonawca), będzie świadczył na jego rzecz usługę przechowywania faktur.

2011
21
gru

Istota:

W zakresie określenia stałego miejsca prowadzenia działalności

Fragment:

W związku z powyższym w sytuacji, gdy podmiot zagraniczny dokonujący dostawy towarów nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnikami zobowiązanymi do rozliczenia podatku należnego będą podmioty nabywające od tego podmiotu towary w myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 i art. 17 ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT. Zatem spółka nie powinna wykazywać sprzedaży i dokumentować jej fakturami VAT bowiem nie jest podatnikiem z tego tytułu. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
30
lis

Istota:

Czy w przypadkach opisanych we wniosku Spółka zobowiązania jest posiadać oryginał Certyfikatu Rezydencji Podatkowej podmiotu, który jest właścicielem należności licencyjnej (Producenta), któremu to podmiotowi przekazywana jest należność przez podmiot krajowy będący dostarczycielem licencji (Dostawca)?

Fragment:

Przepisy dotyczącego obowiązków płatnika związanych z pobraniem podatku „ u źródła ” dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji gdy podmiot polski jest kontrahentem podmiotu zagranicznego i gdy podmiot zagraniczny wystawia fakturę dokumentującą wykonaną przez siebie usługę. W przypadku gdy polski rezydent podatkowy wystawia fakturę za usługę dostarczenia licencji i ta wypłacona kwota wyczerpuje ewentualne roszczenia cywilno- prawne podmiotu udzielającego licencji (Producenta) wobec Spółki to w takim przypadku nie mamy do czynienia z transakcją transgraniczną powodującą obowiązek pobrania podatku „ u źródła ” Jest to transakcja krajowa ergo przepisy dotyczące posiadania Certyfikatu Rezydencji Podatkowej nie maja zastosowania w sprawie. W takiej sytuacji to na Dostawcy ciążą wszelkie obowiązki płatnika wypłacającego należność za granicę włącznie z obowiązkiem posiadania oryginału Certyfikatu Rezydencji Podatkowej swojego kontrahenta, czyli w opisanym stanie faktycznym Producenta oprogramowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się w zakresie: obowiązku posiadania certyfikatu rezydencji zagranicznych właścicieli licencji/autorskich praw majątkowych za prawidłowe, kwalifikacji opisanej transakcji jako krajowej za nieprawidłowe.

2011
17
lis

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego i zwrotu kwoty nadwyżki (podmiot zagraniczny nieposiadający siedziby na naszym terytorium)

Fragment:

Z ww. przepisów wynika zatem obowiązek rozliczenia podatku przez nabywcę towarów w przypadku gdy: Dostawa towarów ma miejsce na terytorium RP; Dostawcą jest podmiot zagraniczny, czyli podatnik nie posiadający na terytorium RP siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności, który jak wynika z obecnego brzmienia art. 17 ust. 2 ustawy, nie rozlicza podatku należnego w zaistniałej sytuacji; Nabywca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP - jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, posiadającym siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju albo osobą prawną niebędącą podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju; Dostawa nie jest realizowana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju (art. 17 ust. 6 ww. ustawy). Z opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że ww. warunki są spełnione. Spółka, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa na terytorium Polski od polskiego podatnika podatku VAT (spółki z grupy) towary (poduszki powietrzne), które są następnie przedmiotem m.in. dostaw dokonywanych przez Spółkę na terenie Polski. Wnioskodawca jest firmą z siedzibą w Niemczech, zarejestrowaną dla celów podatku VAT w Polsce, nie posiadającą na terytorium Polski siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania pożyczek udzielanych Wnioskodawcy przez podmiot zagraniczny

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08 lipca 2008r. (data wpływu 17 lipca 2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania pożyczek udzielanych Wnioskodawcy przez podmiot zagraniczny - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lipca 2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania pożyczek udzielanych Wnioskodawcy przez podmiot zagraniczny. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych dlatego też, pismem z dnia 15 października 2008 roku wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełniony wniosek wpłynął 22 października 2008 roku, w uzupełnieniu postawiono pytanie w zakresie podatku od towarów i usług. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Sp. z o.o. otrzymała pożyczkę od spółki-udziałowca mającego siedzibę za granicą. Zgodnie ze statutem pożyczkodawcy, przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest zapewnienie finansowania innym podmiotom m.in. poprzez udzielanie pożyczek (pkt 4. (H) statutu spółki C. pic „ The Company’s objects are: (..) To lend money to any company firm or person ” tłum.: Przedmiotem działalności Spółki jest: (..): Udzielanie pożyczek spółkom, firmom lub osobom fizycznym.). Sp. z o.o. jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do zwolnienia podmiotowego z tytułu wynajmu nieruchomości stanowiącej własność wspólną małżonków – podmiot zagraniczny

Fragment:

Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy). Zgodnie z art. 113 ust. 1 powołanej ustawy o VAT, zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, świadczenia usług, dla których zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 podatnikiem jest ich usługobiorca, oraz podatników niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Zgodnie z art. 146a, zgodnie z którym w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f: stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%; stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%; stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%; stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1, wynosi 4%.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie papierów dłużnych emitowanych przez podmiot zagraniczny, zdeponowanych w banku, w którym zostały nabyte.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2010 r. (data wpływu 13.05.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania papierów dłużnych emitowanych przez podmiot zagraniczny, zdeponowanych w banku, w którym zostały nabyte - jest: nieprawidłowe - w części dotyczącej obowiązku wystawienia przez bank informacji PIT-8C w odniesieniu do wypłaconych przez bank odsetek od papierów dłużnych oraz w odniesieniu do wykupu papierów dłużnych po upływie okresu ich zdeponowania i jednorazowego rozliczenia się przez Wnioskodawcę na formularzu PIT-38 po upływie okresu zdeponowania papierów dłużnych, prawidłowe - w części dotyczącej obowiązku wystawienia przez bank informacji PIT-8C w odniesieniu do zbycia papierów dłużnych przed terminem ich wykupu. UZASADNIENIE W dniu 13.05.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania papierów dłużnych emitowanych przez podmiot zagraniczny, zdeponowanych w banku, w którym zostały nabyte. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca nabył w banku C. papiery dłużne emitowane przez podmiot zagraniczny, tj. G. i zdeponował je w tymże banku na okres 5 lat. Bank nalicza co kwartał odsetki, pobierając jednocześnie opłatę za przechowywanie depozytu, informując o jego bieżącej wartości zależnej od WIBOR.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie papierów dłużnych emitowanych przez podmiot zagraniczny, zdeponowanych w banku, w którym zostały nabyte

Fragment:

(...) podmiot zagraniczny, zdeponowanych w banku, w którym zostały nabyte - jest: nieprawidłowe - w części dotyczącej obowiązku wystawienia przez bank informacji PIT-8C w odniesieniu do naliczanych przez bank odsetek od papierów dłużnych oraz w odniesieniu do wykupu papierów dłużnych po upływie okresu ich zdeponowania, prawidłowe - w części dotyczącej obowiązku wystawienia przez bank informacji PIT-8C w odniesieniu do zbycia papierów dłużnych przed terminem ich wykupu oraz jednorazowego rozliczenia się przez Wnioskodawcę na formularzu PIT-38 po upływie okresu zdeponowania. UZASADNIENIE W dniu 23.02.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania papierów dłużnych emitowanych przez podmiot zagraniczny, zdeponowanych w banku, w którym zostały nabyte. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca nabył w banku H papiery dłużne emitowane przez podmiot zagraniczny, tj. C zdeponował je w tymże banku na okres 5 lat. Bank nalicza co kwartał odsetki, pobierając jednocześnie opłatę za przechowywanie depozytu, informując o jego bieżącej wartości zależnej od WIBOR.