IBPP4/4513-24/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że przy założeniu uzyskania zezwolenia na prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący będzie ona korzystać ze zwolnienia sprzedaży oleju hydraulicznego z podatku akcyzowego, jeżeli podmiotami nabywającymi oleje hydrauliczne będą podmioty pośredniczące?
IBPP4/4513-24/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. podmiot pośredniczący
 3. skład podatkowy
 4. wyroby akcyzowe
 5. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 19 lutego 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.), uzupełnione pismem z 6 maja 2015 r. (data wpływu 8 maja 2015 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego uznaje się za:

 • nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla olejów hydraulicznych w przypadku ich sprzedaży podmiotom pośredniczącym,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony do Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla olejów hydraulicznych. Wniosek został uzupełniony pismem z 6 maja 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Spółka X. Sp. z o.o. z siedzibą w M. jest wiodącą, międzynarodową firmą usługową skupioną na dostarczaniu produktów i rozwiązań z zakresu wysokociśnieniowych połączeń hydraulicznych.

Spółka kupuje obecnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej olej hydrauliczny od Y. Sp. z o.o. z siedzibą w K. , która posiada skład podatkowy. Zakupiony olej hydrauliczny posiada oznaczenie CN 2710 19 83.

Dotychczas spółka X. Sp. z o.o. wykorzystywała nabyty olej do prowadzenia działalności gospodarczej w celu świadczenia usług wymiany elementów układu hydraulicznego oraz zalewania układu hydraulicznego olejem u swoich kontrahentów i jest ostatecznym użytkownikiem zakupionego oleju - nie podlega on dalszej odsprzedaży, jest niezbędny do wymiany elementów układu hydraulicznego i zalewa się nim układy. Na dzień dzisiejszy spółka w oparciu o uzyskaną wcześniej interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. IBPP4/443-126/14/BP uznaje zakup oleju hydraulicznego za zwolniony z podatku akcyzowego.

W chwili obecnej spółka ma zamiar rozszerzyć swoją działalność gospodarczość i odsprzedawać nadwyżki nabytego oleju hydraulicznego innym podmiotom, które będą ostatecznymi jego użytkownikami - podmiotami zużywającymi. Rozważana jest również odsprzedaż olejów hydraulicznych na rzecz podmiotów pośredniczących w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 AkcyzU. Spółka ma zamiar wystąpić o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 AkcyzU - i nie rozpocznie odsprzedaży oleju podmiotom zużywającym przed nabyciem statusu podmiotu pośredniczącego.

Jednocześnie spółka nie zaniecha prowadzenia swojej głównej działalności i wykorzystywania oleju do tych celów, tj. będzie dalej wymieniać zakupiony od Y. olej hydrauliczny w układach dostarczonych przez kontrahentów w ramach świadczonych usług. W tym zakresie (wykorzystania zakupionego oleju akcyzowego, wykorzystywanego do świadczenia usług wymiany elementów układu hydraulicznego oraz zalewania układu hydraulicznego olejem u swoich kontrahentów) zasady świadczenia usług oraz wypełniania obowiązków określonych w art. 32 ust. 5-13 AkcyzU nie ulegną zmianie w stosunku do zasad opisanych i wskazanych w uzyskanej wcześniej przez Wnioskodawczynię Interpretacji Indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. IBPP4/443-126/14/BP.

Jedyna różnica w stanie faktycznym opisanym w poprzednio uzyskanej interpretacji, a obecnie opisywanym będzie zatem polegać na poszerzeniu działalności o nowy kanał - sprzedaż oleju hydraulicznego zakupionego od Y. na rzecz podmiotów zużywających - przy założeniu nabycia statusu podmiotu pośredniczącego. Nie ulegną żadnej zmianie zasady wykorzystywania nabytych olejów do celów własnych Wnioskodawczyni.

W toku działalności Wnioskodawczyni dopełni wszystkich wymogów wskazanych w art. 32 ust. 5-13 AkcyzU.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że przy założeniu uzyskania zezwolenia na prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący będzie ona korzystać ze zwolnienia sprzedaży oleju hydraulicznego z podatku akcyzowego, jeżeli podmiotami nabywającymi oleje hydrauliczne będą podmioty zużywające...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że przy założeniu uzyskania zezwolenia na prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący będzie ona korzystać ze zwolnienia sprzedaży oleju hydraulicznego z podatku akcyzowego, jeżeli podmiotami nabywającymi oleje hydrauliczne będą podmioty pośredniczące...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że zakup od Y. oleju hydraulicznego, który zostanie następnie sprzedany na warunkach określonych w pytaniu pierwszym i drugim będzie korzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego...
 4. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że nabycie statusu podmiotu pośredniczącego i rozpoczęcie sprzedaży olejów hydraulicznych na warunkach opisanych powyżej nie pozbawi jej prawa do zwolnienia z podatku akcyzowego nabycia olejów hydraulicznych od Y....

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Ad.1 i 2

Sprzedaż nabytych wcześniej od Y. (składu podatkowego z siedzibą na terytorium RP) olejów hydraulicznych na rzecz podmiotów pośredniczących i zużywających będzie korzystała ze zwolnienia z podatku akcyzowego, jeżeli Wnioskodawczyni uzyska od właściwego organu zezwolenie na prowadzenia działalności gospodarczej jako podmiot pośredniczący i dopełni warunków formalnych wskazanych w AkcyzU, tj.:

 1. obejmie wyroby akcyzowe będące przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym;
 2. dołączy do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokument dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwany dalej „dokumentem dostawy”;
 3. będzie prowadzić ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem;
 4. przedstawi pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego.

Zgodnie z § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8.02.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1580) zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71 -83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy.

Olej HLP 46 jest olejem hydraulicznym, sklasyfikowanym w nomenklaturze scalonej (CN) pod kodem 2710 19 83 jako płyn hydrauliczny. Mieści się zatem w katalogu zwolnień z podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie zawartym w § 6 pkt 2 Rozporządzenia. Będzie zatem podlegał zwolnieniu z akcyzy, wyłącznie jednak po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ust. 5-13 AkcyzU, w szczególności po zarejestrowaniu się we właściwym urzędzie celnym oraz pod warunkiem prawidłowego dokumentowanie przemieszczania oleju dokumentem dostawy sporządzonym zgodnie z wymogami prawa i prowadzenia stosownej ewidencji wyrobów akcyzowych.

Przedmiotowe rozporządzenie odsyła do art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, który stanowi, że zwolnienie od akcyzy wyrobów stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Ponadto przedmiotowe rozporządzenie uzależnia możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ust. 5-13 AkcyzU.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 pkt 1 AkcyzU, Wnioskodawczyni obejmie wyroby zabezpieczeniem akcyzowym do czasu potwierdzenia ich odbioru przez podmiot zużywający. Obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego nie ma natomiast zastosowania do sytuacji, kiedy wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy odbierane są przez zarejestrowanego handlowca, który odbiera je w celu zużycia. Zarejestrowany handlowiec działa w tym zakresie jako podmiot zużywający, który w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych na terenie kraju również nie jest zobowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Kolejnym warunkiem formalnym korzystania ze zwolnienia od akcyzy jest obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy. W przypadku dostaw wyrobów zwolnionych od akcyzy do podmiotu zużywającego przez podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego handlowca dodatkowym warunkiem formalnym wskazanym w art. 32 ust. 6 AkcyzU, jest obowiązek przedstawienia pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy (formularz AKC-PR).

Kolejnym warunkiem formalnym stosowania zwolnienia od akcyzy w ramach jednolitej procedury zwolnień jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy. Dokument ten w skrócie nazywany jest dokumentem dostawy. W celu wyeliminowania wątpliwości, co do zakresu danych i formy dokumentu dostawy Minister Finansów określił wzór dokumentu dostawy w

rozporządzeniu wykonawczym (wzór tego dokumentu zawarty jest w Załączniku 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy z dnia 16 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1108).

Ostatnim warunkiem, jaki powinna spełnić Wnioskodawczyni jest obowiązek prowadzenia ewidencji wyrobów zwolnionych od akcyzy. Stosownie do treści art. 32 ust. 5 pkt 3 AkcyzU obowiązek taki ciąży na:

 • podmiocie prowadzącym skład podatkowy (w tym przypadku prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych wydawanych w zwolnieniu od akcyzy, w praktyce może zostać połączone z ewidencją wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, z tym że ewidencja taka powinna umożliwiać oznaczenie wyrobów wydawanych w zwolnieniu od akcyzy ze względu na przeznaczenie),
 • zarejestrowanym handlowcu,
 • podmiocie pośredniczącym,
 • podmiocie zużywającym wyroby akcyzowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ewidencja wyrobów zwolnionych, zwana dalej „ewidencją”, zawiera:

 1. dane dotyczące wyrobów zwolnionych, w tym:
  1. nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
  2. ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
  3. ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
 2. datę wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;
 3. datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;
 4. adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

Ewidencję prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Wpisów do ewidencji dokonuje się chronologicznie. Ewidencja prowadzona w formie papierowej powinna mieć formę książkową. Karty ewidencji prowadzonej w formie papierowej podlegają zszyciu przed rozpoczęciem wypełniania. Ewidencja w formie elektronicznej jest prowadzona zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego i w taki sposób, aby:

 1. umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
 2. umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
 3. pozwalała na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;
 4. uniemożliwiała usuwanie wpisów.

Zważywszy na powyższy, przy założeniu i po uzyskaniu stosownego zezwolenia Wnioskodawczym będzie mogła być uznana za podmiot pośredniczący, o którym mowa w art. 32 ust. 3 AkcyzU w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 23 AkcyzU, bowiem posiada siedzibę na terytorium kraju i będzie sprzedawać olej hydraulicznych na rzecz podmiotów zużywających.

Należy zatem stwierdzić, że po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, Wnioskodawczyni sprzedając olej hydrauliczny o kodzie CN 2710 19 83 podmiotom zużywającym będzie korzystała ze zwolnienia od podatku akcyzowego, ponieważ:

 • przedmiotowy olej mieści się w zakresie zwolnień określonych w § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r;
 • Wnioskodawczyni będzie wtedy podmiotem pośredniczącym oraz spełni warunki określone w art. 32 ust. 3 pkt 3 AkcyzU - bowiem olej hydrauliczny nabyty ze składu podatkowego z siedzibą na terytorium RP odsprzeda do podmiotu zużywającego;
 • spełni ona warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy o podatku akcyzowym.

Ad. 3

W ocenie Wnioskodawczyni, również nabycie oleju hydraulicznego od Y. będzie podlegało zwolnieniu od podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 AkcyzU - przy założeniu spełnienia wszystkich warunków opisanych szczegółowo w pkt 1 stanowisk a własnego Wnioskodawczym. Przepis ten wskazuje, że zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w art. 32 ust. 1 AkcyzU (a więc również oleju hydraulicznego), stosuje się w przypadku ich dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego.

Y. posiada skład podatkowy na terytorium RP, zaś zgodnie z zamierzeniami Wnioskodawczyni nie rozpocznie sprzedaży olejów hydraulicznych przed nabyciem statusu podmiotu pośredniczącego. Wnioskodawczyni jednocześnie dopełni wszystkich obowiązków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 AkcyzU.

Tym samym, również olej hydrauliczny nabyty od Y. przez Wnioskodawczynię w celu jego sprzedaży na rzecz podmiotów zużywających będzie podlegał zwolnieniu od podatku akcyzowego na zasadach opisanych w art. 32 AkcyzU.

Ad. 4

W ocenie Wnioskodawczyni, nabycie statusu podmiotu pośredniczącego nie pozbawi jej dotychczasowego zwolnienia w zakresie zakupu i wykorzystania zakupionego oleju akcyzowego, wykorzystywanego do świadczenia usług wymiany elementów układu hydraulicznego oraz zalewania układu hydraulicznego olejem u swoich kontrahentów. Zarówno zakup oleju, jak i świadczenie usług, a w szczególności zalanie układu hydraulicznego oraz wymiana elementów układu hydraulicznego, z użyciem zakupionego oleju hydraulicznego o kodzie CN 2710 19 83 będzie również podlegało zwolnieniu od podatku akcyzowego.

W zakresie oleju hydraulicznego zakupionego do głównego zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozostanie ona wciąż podmiotem zużywającym -Wnioskodawczyni w tym zakresie pozostanie ostatecznym użytkownikiem zakupionego oleju i będzie dalej zużywać go na cele prowadzenia działalności gospodarczej, w tym na świadczenie usług. W efekcie, Wnioskodawczyni zużywając nabyte oleje hydrauliczne do napełniania układów hydraulicznych lub też zużywając te oleje w ramach świadczonych usług na rzecz osoby trzeciej z wykorzystaniem tego oleju, nie przestanie być podmiotem ten olej zużywającym (podmiotem zużywającym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 3 AkcyzU zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w art. 32 ust. 1 AkcyzU stosuje się w przypadku zużycia ich przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. Taki zaś status - przy założeniu zachowania warunków opisanych w art. 32 ust. 5-13 AkcyzU - należy przypisać Wnioskodawczyni w przypadku zużycia przez nią zakupionych olejów na własne potrzeby (w tym w zakresie świadczenia ww. usług).

Tym samym, będzie ona dalej korzystała ze zwolnienia podatku akcyzowego od zakupu oleju hydraulicznego od Y. oraz w zakresie świadczonych przez siebie usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla olejów hydraulicznych w przypadku ich sprzedaży podmiotom pośredniczącym,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.) ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Ponadto w myśl art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Wyrobami akcyzowymi w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W załączniku nr 1 do ustawy stanowiącym „Wykaz wyrobów akcyzowych”, w poz. 27 umieszczono wyroby o kodzie CN 2710 – „Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe”.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 wynosi 1180,00 zł/1000 litrów.

Jednocześnie w myśl § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 195), zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy, podmiot zużywający to podmiot:

 1. mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia,
 2. niemający miejsca zamieszkania, siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który odbiera nabyte wyroby energetyczne zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określone w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2, bezpośrednio do zbiornika na stałe zamontowanego na statku powietrznym lub jednostce pływającej, jeżeli w dokumencie dostawy jest zidentyfikowany statek powietrzny lub jednostka pływająca, na które są dostarczane nabyte wyroby.

Podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu. (art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy)

Natomiast w myśl art. 32 ust. 5-13 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej. Ponadto ewidencja, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy. Ww. ewidencja powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywająca wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Należy również zaznaczyć, że ewidencja, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1108) powinna zawierać:

 1. dane dotyczące wyrobów zwolnionych, w tym:
  1. nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
  2. ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
  3. ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
 2. datę wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;
 3. datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;
 4. adres miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

Natomiast zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit a) ww. rozporządzenia dokument dostawy jest wystawiany przez:

 • podmiot prowadzący skład podatkowy w przypadku dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego.
 • podmiot pośredniczący w przypadku importu przez niego wyrobów zwolnionych oraz w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego.

Ewidencję, zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia, prowadzi się dla okresów obejmujących rok kalendarzowy. Wpisów do ewidencji dokonuje się chronologicznie.

Wpisanie do ewidencji danych, o których mowa w § 4, dokonuje się:

 1. przed wyprowadzeniem wyrobów zwolnionych ze składu podatkowego;
 2. niezwłocznie po otrzymaniu wyrobów zwolnionych, nie później jednak niż następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, po ich odebraniu;
 3. niezwłocznie po zużyciu wyrobów zwolnionych na cele uprawniające do zwolnienia, nie później jednak niż następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem ustawowo wolnym od pracy, po ich zużyciu;
 4. niezwłocznie po wystawieniu dokumentu dostawy albo dokumentu, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, nie później jednak niż następnego dnia po ich wystawieniu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego w powiązaniu z przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że Wnioskodawca po uzyskaniu statusu podmiotu pośredniczącego będzie uprawniony (przy spełnieniu odpowiednio warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy) do nabycia z zastosowaniem zwolnienia olejów hydraulicznych objętych kodem CN 2710 19 83, przeznaczonych do celów objętych zwolnieniem, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Wnioskodawca, w powyższym przypadku będzie również uprawniony (przy spełnieniu odpowiednio warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy), do sprzedaży z zastosowaniem zwolnienia ww. olejów hydraulicznych na rzecz podmiotu zużywającego, który przeznacza te wyroby na cele objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Wnioskodawca także (jako podmiot pośredniczący), będzie uprawniony (przy spełnieniu odpowiednio warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy) do zastosowania zwolnienia o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, w przypadku własnego zużycia nabytego ww. oleju hydraulicznego na cele opisane we wniosku uprawiające do zastosowania zwolnienia. W takiej sytuacji bowiem Wnioskodawca będący podmiotem pośredniczącym, który nabył zwolniony ze względu na przeznaczenie ww. olej hydrauliczny, będzie zużywał ten wyrób akcyzowy jako podmiot zużywający.

Podkreślić należy, że w powyższych przypadkach wystąpi uprawnienie do zastosowania zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień (przy spełnieniu odpowiednio warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy), gdyż przypadki te mieszczą się odpowiednio w dyspozycji przepisu art. 32 ust. 3 pkt 1, 3 i 9 ustawy tj.:

 • wyroby akcyzowe będą dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju o podmiotu pośredniczącego,
 • wyroby akcyzowe będą dostarczane od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego,
 • wyroby akcyzowe będą zużywane przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Zwolnienie z akcyzy, w oparciu o § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień nie będzie miało natomiast zastosowania, w przypadku, gdy Wnioskodawca występujący jako podmiot pośredniczący, który nabył z zastosowaniem zwolnienia ww. olej hydrauliczny, dokona jego dalszej sprzedaży innemu pomiotowi pośredniczącemu. Przypadek taki bowiem nie jest wymieniony w art. 32 ust. 3 ustawy, którego wystąpienie warunkuje możliwość zastosowania ww. zwolnienia. Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę występującego jako pośredniczący podmiot ww. olejów hydraulicznych innemu pośredniczącemu podmiotowi nie może korzystać ze zwolnienia.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla olejów hydraulicznych w przypadku ich sprzedaży podmiotom pośredniczącym – jest nieprawidłowe;
 • w pozostałym zakresie – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.