IBPP4/443-89/12/LG | Interpretacja indywidualna

Prawidłowość sporządzania dokumentu dostawy przez pośredniczący podmiot węglowy
IBPP4/443-89/12/LGinterpretacja indywidualna
 1. podmiot pośredniczący
 2. rejestracja dla potrzeb podatku akcyzowego
 3. węgiel
 4. wyroby akcyzowe
 5. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2012r. (data wpływu 16 lutego 2012r.), uzupełnionego pismem z dnia 15 maja 2012r. (data wpływu), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentu dostawy przez pośredniczący podmiot węglowy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2012r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawidłowości sporządzania dokumentu dostawy przez pośredniczący podmiot węglowy.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 maja 2012r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Podatnik podatku akcyzowego będący pośredniczącym podmiotem węglowym, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011r., Nr 108, poz. 626 ze zm. - dalej "ustawa o podatku akcyzowym") dokonuje nabycia wyrobu węglowego w procedurze zwolnienia od akcyzy, spełniając przesłanki do zwolnienia. Sprzedającym wyroby węglowe jest inny podmiot pośredniczący - kopalnia węgla kamiennego, zaś przedmiot dostawy znajduje się w chwili zawierania transakcji na terenie kopalni. Nabywca dokonuje odbioru węgla z kopalni za pośrednictwem przewoźnika dysponującego pełnomocnictwem do reprezentowania nabywcy węgla wobec kopalni. Zarówno Podatnik, jak i kopalnia spełniają warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, tj. pisemnie powiadomili właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a oraz posiadają pisemne potwierdzenie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b cytowanej ustawy.

Jednym z warunków zwolnienia od akcyzy jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 3, a stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1717 ze zm. - dalej "Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011r.") zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy. W rubryce nr 11 dokumentu dostawy jego wystawca zobowiązany jest wskazać miejsce odbioru wyrobów węglowych, które zgodnie z objaśnieniem w formularzu stanowi "adres miejsca, w którym następuje odbiór wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym".

Pośredniczący podmiot węglowy będący kopalnią w ww. rubryce podaje adres dostawy wskazany przez nabywającego, będący w istocie punktem docelowym transportu zakupionego węgla.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 15 maja 2012r. Wnioskodawca doprecyzował, że przedmiotem zapytania jest przypadek sprzedaży wyrobów węglowych przez Wnioskodawcę (pośredniczący podmiot węglowy) innemu podmiotowi będącemu pośredniczącym podmiotem węglowym lub korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy w sytuacji, gdy odbiór przedmiotu dostawy przez nabywcę następuje ze składu Wnioskodawcy (zlokalizowanego poza terenem kopalni).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w razie sprzedaży przez Podatnika wyrobów węglowych innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, w rubryce 11 dokumentu dostawy Podatnik jako jego wystawca winien wskazywać adres miejsca, w którym następuje odbiór wyrobów węglowych (adres swojego składu), czy też właściwym jest postępowanie jak w przypadku kopalni podającej de facto adres dostawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 31a ust. 2-3 ustawy o podatku akcyzowym, w związku z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011r., a także wyjaśnieniem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów w dokumencie zatytułowanym "Obieg dokumentu dostawy w obrocie wyrobami węglowymi zwolnionymi od akcyzy na terytorium kraju - przykłady" (przykład nr 5), wskazywanie w rubryce 11 dokumentu dostawy przez kopalnię węgla kamiennego adresu miejsca docelowego dostawy zakupionego węgla jest niewłaściwe.

Z przytoczonych aktów normatywnych, jak i wyjaśnień Ministra Finansów wynika jednoznacznie, iż w przedmiotowej rubryce winien zostać podany adres odbioru wyrobów węglowych. Skoro zatem w chwili podjęcia przez umocowanego przewoźnika ładunku w postaci zakupionego węgla znajduje się on na terenie należącym do kopalni, adresem odbioru jest bez wątpienia miejsce załadunku. Analogicznie zaś, w sytuacji dokonywania sprzedaży przez Podatnika wyrobów węglowych innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia od akcyzy, w rubryce 11 dokumentu dostawy Podatnik jako jego wystawca winien wskazywać adres miejsca, w którym następuje faktycznie odbiór wyrobów węglowych.

Przedstawione powyżej podejście, jest w rozumieniu Podatnika zgodne z zamierzeniami ustawodawcy wyrażonymi w powołanych aktach prawnych oraz stosownymi wyjaśnieniami Ministra Finansów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju.

Za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich sprzedaż, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( ust. 2 pkt 1 ww. artykułu).

Stosownie do treści art. 31a ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zwalnia się od akcyzy sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2.

Warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy (art. 31a ust. 3 pkt 3 ustawy).

Na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy, zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 ,,produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.);
 8. przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
 9. przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia wzór i sposób stosowania dokumentu dostawy, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 1a, oraz podmioty, które wystawiają dokument dostawy, uwzględniając konieczność skutecznego funkcjonowania zwolnień od akcyzy, konieczność zapewnienia właściwej kontroli oraz konieczność zapewnienia przepływu informacji dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy).

W myśl § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. Nr 160, poz. 1075 ze zm.), dokument dostawy jest wystawiany przez pośredniczący podmiot węglowy – w przypadku przemieszczania sprzedawanych przez niego wyrobów węglowych do pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy.

Wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych określa załącznik nr 1a do rozporządzenia (§ 2 ust. 11 ww. rozporządzenia) i zawiera m.in. takie dane jak adres miejsca odbioru wyrobów węglowych (pole 11).

Zgodnie z objaśnieniem 5 do pola 11 dokumentu dostawy, w polu tym wpisuje się adres miejsca, w którym następuje odbiór wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot zwolniony, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będący pośredniczącym podmiotem węglowym dokonuje sprzedaży wyrobu węglowego (nabytego uprzednio od kopalni i przemieszczonego do składu Wnioskodawcy) na rzecz pośredniczącego podmiotu węglowego lub podmiotu korzystającego ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2 ustawy. Wyrób węglowy sprzedany przez Wnioskodawcę odbierany jest przez nabywcę w miejscu prowadzenia składu Wnioskodawcy.

Przy przedmiotowej sprzedaży nabywcy finalnemu Wnioskodawca wystawia dokument dostawy, a wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą pola 11 tego dokumentu, tj. adresu odbioru wyrobów węglowych.

Mając powyższe na uwadze , w sprawie będącej przedmiotem wniosku, tj. sprzedaży wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy (Wnioskodawcę) innemu pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, w sytuacji gdy odbiór wyrobów węglowych przez nabywcę dokonywany jest w miejscu prowadzenia składu Wnioskodawcy, w polu 11 dokumentu dostawy należy wpisać adres w którym następuje odbiór tych wyrobów przez nabywcę tzn. adres składu węglowego Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podmiot pośredniczący
ITPP3/443-234/11/JK | Interpretacja indywidualna

rejestracja dla potrzeb podatku akcyzowego
IBPP3/443-68/10/IK | Interpretacja indywidualna

węgiel
IBPP4/443-104/12/LG | Interpretacja indywidualna

wyroby akcyzowe
IBPP4/443-106/12/LG | Interpretacja indywidualna

zwolnienie z podatku akcyzowego
IPTPP2/443-503/12-2/AW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.