Podmiot pośredniczący | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot pośredniczący. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
mar

Istota:

Zwolnienie od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na przeznaczenie – wystawianie dokumentu dostawy

Fragment:

Dokument dostawy będzie wystawiany przez Skład Podatkowy dla Podmiotu pośredniczącego w momencie zakończenia procesu załadunku cysterny, czyli po określeniu ilości jaka zostanie dostarczona do Podmiotu pośredniczącego. Natomiast Dokument dostawy wystawiany przez Podmiot pośredniczący dla Podmiotu zużywającego wystawiany będzie w momencie zakończenia procesu tankowania zbiornika Klienta z cysterny, czyli po określeniu ilości jaka zostanie dostarczona do Podmiotu zużywającego. Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego należy podzielić pogląd Wnioskodawcy, że w przypadku wydania wyrobów akcyzowych przez skład podatkowy podmiotowi pośredniczącemu warunkiem zastosowania zwolnienia jest potwierdzenie przez podmiot pośredniczący w dokumencie dostawy odbioru wyrobu akcyzowego objętego zwolnieniem. Tym samym za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dostawa gazu ze składu podatkowego do podmiotu pośredniczącego potwierdzona dokumentem dostawy, w którym podmiot pośredniczący potwierdził odbiór wyrobu akcyzowego objętego zwolnieniem (załadowanego do cysterny) w momencie jego wydania temu podmiotowi pośredniczącemu, wypełnia wymagania art. 32 ust. 3 i ust. 5 pkt 2 ustawy.

2015
13
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawczyni, że przy założeniu uzyskania zezwolenia na prowadzenia działalności jako podmiot pośredniczący będzie ona korzystać ze zwolnienia sprzedaży oleju hydraulicznego z podatku akcyzowego, jeżeli podmiotami nabywającymi oleje hydrauliczne będą podmioty pośredniczące?

Fragment:

(...) podmiotu pośredniczącego, wyroby akcyzowe będą dostarczane od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, wyroby akcyzowe będą zużywane przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający. Zwolnienie z akcyzy, w oparciu o § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień nie będzie miało natomiast zastosowania, w przypadku, gdy Wnioskodawca występujący jako podmiot pośredniczący, który nabył z zastosowaniem zwolnienia ww. olej hydrauliczny, dokona jego dalszej sprzedaży innemu pomiotowi pośredniczącemu. Przypadek taki bowiem nie jest wymieniony w art. 32 ust. 3 ustawy, którego wystąpienie warunkuje możliwość zastosowania ww. zwolnienia. Tym samym sprzedaż przez Wnioskodawcę występującego jako pośredniczący podmiot ww. olejów hydraulicznych innemu pośredniczącemu podmiotowi nie może korzystać ze zwolnienia. Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy w zakresie: w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla olejów hydraulicznych w przypadku ich sprzedaży podmiotom pośredniczącym – jest nieprawidłowe; w pozostałym zakresie – jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2014
24
kwi

Istota:

Podmiot dokonujący importu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie będący jednocześnie podmiotem pośredniczącym wyrobów przez siebie importowanych, zobowiązany jest do składania zabezpieczenia akcyzowego.

Fragment:

(...) podmiot pośredniczący, procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego – § 9 ust. 1 rozporządzenia. Podmiot pośredniczący odnotowuje na karcie do saldowania zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli powstałe zobowiązanie podatkowe wygasło albo nie może już powstać. Zwolnienie zabezpieczenia generalnego może nastąpić najwcześniej po zużyciu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przez podmiot pośredniczący, występujący jako podmiot zużywający, na cele uprawniające do zwolnienia albo z chwilą otrzymania przez podmiot pośredniczący potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przez podmiot zużywający – § 9 ust. 2 rozporządzenia. Podmiot pośredniczący powinien aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego przynajmniej raz w miesiącu – § 9 ust. 3 rozporządzenia. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia generalnego podmiot pośredniczący ustala na bieżąco stan jego wykorzystania, obliczając każdorazowo wysokość kwoty wolnej zabezpieczenia, najpóźniej na dzień przed otrzymaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęciem takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego – § 9 ust. 4 rozporządzenia.

2014
18
lut

Istota:

- wypełnianie dokumentu dostawy i ujmowanie dokumentów dostawy dotyczących zwrotu wyrobów węglowych w ewidencji,
- ujmowanie dokumentu dostawy dotyczących zwrotów wyrobów węglowych w zestawieniu dokumentów dostawy.

Fragment:

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 powyżej, oraz w przypadku dostarczania od podmiotu pośredniczącego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego, dokument dostawy jest wystawiany w trzech egzemplarzach, z których: pierwszy jest przeznaczony dla podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, któremu dostarczono wyroby zwolnione; drugi jest dołączany do przemieszczanych wyrobów zwolnionych i po potwierdzeniu ich odbioru przez podmiot pośredniczący lub podmiot zużywający jest niezwłocznie zwracany podmiotowi, który wystawił dokument dostawy; trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy. W przypadku zwrotu wyrobów zwolnionych do podmiotu prowadzącego skład podatkowy lub podmiotu pośredniczącego dokument dostawy jest wystawiany przez ten podmiot w trzech egzemplarzach, z których: pierwszy i drugi jest przekazywany przez podmiot, który go wystawił, podmiotowi dokonującemu zwrotu wyrobów zwolnionych; trzeci jest przeznaczony dla podmiotu, który wystawił dokument dostawy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu powyżej, podmiot dokonujący zwrotu wyrobów zwolnionych po otrzymaniu pierwszego i drugiego egzemplarza dokumentu dostawy: potwierdza prawidłowość danych zawartych w dokumencie dostawy na jego drugim egzemplarzu; dołącza do zwracanych albo przemieszczanych do składu podatkowego wyrobów zwolnionych drugi egzemplarz dokumentu dostawy, o którym mowa w pkt 1, przeznaczony dla podmiotu, który go wystawił.

2012
21
wrz

Istota:

Prawidłowość sporządzania dokumentu dostawy przez pośredniczący podmiot węglowy

Fragment:

Sprzedającym wyroby węglowe jest inny podmiot pośredniczący - kopalnia węgla kamiennego, zaś przedmiot dostawy znajduje się w chwili zawierania transakcji na terenie kopalni. Nabywca dokonuje odbioru węgla z kopalni za pośrednictwem przewoźnika dysponującego pełnomocnictwem do reprezentowania nabywcy węgla wobec kopalni. Zarówno Podatnik, jak i kopalnia spełniają warunki, o których mowa w art. 31a ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym, tj. pisemnie powiadomili właściwego naczelnika urzędu celnego o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3a oraz posiadają pisemne potwierdzenie powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy, o którym mowa w art. 16 ust. 3b cytowanej ustawy. Jednym z warunków zwolnienia od akcyzy jest dołączenie do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 3, a stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 292, poz. 1717 ze zm. - dalej "Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011r.") zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

2012
30
cze

Istota:

1. Czy w przedstawionych powyżej okolicznościach będzie dopuszczalne wpisanie w polu 3 dokumentu dostawy nazwy jednostki pływającej i bandery statku, zamiast nazwy podmiotu zużywającego, oraz wpisanie w polu 4 dokumentu dostawy numeru IMO statku, zamiast adresu siedziby podmiotu zużywającego?
2. Czy w przypadku takiego wypełnienia pól 3 i 4 dokumentu dostawy, nie zostaną naruszone warunki zwolnienia oleju napędowego od akcyzy ze względu na jego przeznaczenie, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich innych warunków zwolnienia od akcyzy?
3. Czy właściwym byłoby wpisanie nazwy oraz adresu siedziby armatora statku, najczęściej zagranicznego, chociaż zdarza się, że polski armator polskiego statku wydzierżawia swój statek podmiotowi zagranicznemu?

Fragment:

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 wymienionego rozporządzenia, dokument dostawy jest wystawiany przez podmiot pośredniczący - w przypadku dostarczania od niego wyrobów zwolnionych do podmiotu zużywającego. Zgodnie z treścią przypisu 2 dotyczącego sposobu wypełnienie pola 3 dokumentu dostawy, w polu tym należy wskazać dane podmiotu zużywającego, do którego są dostarczane wyroby zwolnione. Z kolei, zgodnie treścią przypisu 4 dotyczącego sposobu wypełnienia pola 4, w tym polu, w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wystarczy podać nazwę państwa, na którego terytorium znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podmiotu odbierającego wyroby akcyzowe. Natomiast w polu 7 dokumentu dostawy, zgodnie z przypisem 5, w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, należy wskazać dane jednostki pływającej, na którą są dostarczane wyroby zwolnione i miejsce jej postoju. Zatem, zaproponowany sposób dokumentowania przez Spółkę - podmiot pośredniczący -dostawy oleju napędowego przeznaczonego do celów żeglugi nie wypełni określonych w przepisach prawa wymogów w zakresie zwolnienia od akcyzy tych wyrobów.

2012
23
maj

Istota:

Czy pośredniczący podmiot węglowy musi prowadzić ewidencję wyrobów zwolnionych od akcyzy?

Fragment:

Przy czym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczącym podmiotem węglowym jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy. W ust. 2 art. 31a ustawy wskazano zwolnienia od akcyzy obejmujące wyroby węglowe zużywane: w procesie produkcji energii elektrycznej; w procesie produkcji wyrobów energetycznych; przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.

2011
30
lis

Istota:

1. Czy na działalność przedstawioną w stanie faktycznym konieczne jest zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze podmiotu pośredniczącego?
2. Czy można stosować upoważnienie do uzupełnienia oświadczeń w zakresie numerów faktur, czy również o inne dane, takie jak np. ilość?

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy na działalność przedstawioną w stanie faktycznym konieczne jest zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze podmiotu pośredniczącego... Czy można stosować upoważnienie do uzupełnienia oświadczeń w zakresie numerów faktur, czy również o inne dane, takie jak np. ilość... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o podatku akcyzowym, podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu. Ponieważ Wnioskodawca dokonuje obrotu takimi towarami w składzie podatkowym bez ich wyprowadzania ze składu lub też wyprowadza te wyroby, ale ze składu podatkowego, który nie jest położony na terenie kraju - to nie jest zobowiązany do uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze podmiotu pośredniczącego, bowiem takiej działalności nie prowadzi. Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym sprzedawca wyrobów (...)

2011
1
paź

Istota:

Złożenie zabezpieczenia w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego może wystąpić przy imporcie zwolnionych wyrobów akcyzowych przez podmiot pośredniczący. Jednakże warunek dotyczący zwolnienia od podatku akcyzowego, który zezwala na złożenie zabezpieczenia w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, nie stanowi podstawy do złożenia takiego zabezpieczenia w procedurze wydania lub zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący.

Fragment:

(...) podmiot pośredniczący. Jednakże nie można zaaprobować takiego stanowiska, gdyż w myśl zaprezentowanych przepisów wyłącznie w przypadku importu wyrobów zwolnionych podmiot pośredniczący może złożyć zabezpieczenie w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego. Natomiast w przypadku wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący w myśl art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy, należy załączyć zabezpieczenie akcyzowe. Reasumując stwierdza się, iż złożenie zabezpieczenia w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego może wystąpić przy imporcie zwolnionych wyrobów akcyzowych przez podmiot pośredniczący. Jednakże warunek dotyczący zwolnienia od podatku akcyzowego, który zezwala na złożenie zabezpieczenia w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, nie stanowi podstawy do złożenia takiego zabezpieczenia w procedurze wydania lub zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, w związku z czym uznano stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi i treści oświadczeń o przeznaczeniu wyrobu w zakresie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący i w zakresie upoważnienia do uzupełniania oświadczeń.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy na działalność przedstawioną w stanie faktycznym konieczne jest zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze podmiotu pośredniczącego... Czy można stosować upoważnienie do uzupełnienia oświadczeń w zakresie numerów faktur, czy również o inne dane, takie jak np. ilość... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy o podatku akcyzowym, podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu. Ponieważ Wnioskodawca dokonuje obrotu takimi towarami w składzie podatkowym bez ich wyprowadzania ze składu lub też wyprowadza te wyroby, ale ze składu podatkowego, który nie jest położony na terenie kraju - to nie jest zobowiązany do uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze podmiotu pośredniczącego, bowiem takiej działalności nie prowadzi. Zgodnie z art. 89 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym sprzedawca wyrobów (...)