ILPP2/443-221/12-3/MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2012 r. (data wpływu 28 lutego 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2012 r. (data wpływu 17 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ... Wniosek uzupełniono w dniu 17 maja 2012 r. o doprecyzowanie opisu stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody Fundacji pochodzą wyłącznie z darowizn, dotacji i subwencji osób prawnych, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. Cały dochód służy wyłącznie realizacji zadań statutowych, należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego.

Cele Fundacji to: przygotowanie obchodów x-lecia K., zwłaszcza w zakresie skupiania społeczności lokalnej miejscowości K. przy organizacji obchodów, propagowanie historii K., wspomaganie rozwoju wspólnoty lokalnej.

Fundacja nie była i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, dołączono zaświadczenie wydane dnia 9 czerwca 2010 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

W związku z tym, na etapie projektowania Fundacja wliczyła VAT jako koszt kwalifikowalny. Na etapie rozliczania wniosku o płatność, Urząd Marszałkowski wymaga od Fundacji interpretacji indywidualnej, z której wynika, że nie może ona odliczyć podatku VAT i w związku z tym jest on wydatkiem kwalifikowalnym.

W minionym okresie Fundacja zrealizowała projekt związany z obchodami x-lecia K. W dalszym ciągu Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jest organizacją pożytku publicznego i wszelkie działania oparte są na działalności wolontariackiej. Wszelkie środki, jakie udaje się Fundacji pozyskać służą wyłącznie działalności statutowej Fundacji.

W uzupełnieniu wskazano, efekty uzyskane w wyniku realizacji projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Fundacja ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od zakupionych towarów i usług podczas realizacji projektu w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, a zatem czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym...

Zdaniem Wnioskodawcy, Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie ma prawa do odliczania lub zwrotu podatku naliczonego VAT, stąd przy realizacji programu z działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW w zakresie małych projektów, podatek VAT zapłacony przez Fundację jest kosztem kwaliflkowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (...).

Z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym, czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyłącza więc możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jednocześnie stosowanie do treści art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 – jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Z opisu sprawy wynika, iż Fundacja jest organizacją pożytku publicznego, nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody Fundacji pochodzą wyłącznie z darowizn, dotacji i subwencji osób prawnych, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. Cały dochód służy wyłącznie realizacji zadań statutowych, należących do sfery zadań publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego. Cele Fundacji to: przygotowanie obchodów x-lecia K., zwłaszcza w zakresie skupiania społeczności lokalnej miejscowości K. przy organizacji obchodów, propagowanie historii K., wspomaganie rozwoju wspólnoty lokalnej. Fundacja nie była i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, dołączono zaświadczenie wydane dnia 9 czerwca 2010 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, iż Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. W minionym okresie Fundacja zrealizowała projekt związany z obchodami x-lecia K. W dalszym ciągu Fundacja nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jest organizacją pożytku publicznego i wszelkie działania oparte są na działalności wolontariackiej. Wszelkie środki, jakie udaje się Fundacji pozyskać służą wyłącznie działalności statutowej Fundacji.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

Z uwagi na fakt, iż efekty uzyskane w wyniku realizacji przedmiotowego projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych, a podmiot realizujący zadanie nie jest czynnym podatnikiem VAT, zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany na wstępie art. 86 ust. 1 ustawy.

Zatem, Fundacja niebędąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego zapłaconego w ramach dokonanych zakupów i usług w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W zakresie planowanej operacji, Fundacja nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów przysługuje zarejestrowanym podatnikom podatku VAT i obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i ust. 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż Fundacja nie ma możliwości odliczenia, ani odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów pn. .....

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.