IBPP4/443-1133/11/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Związek nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z utworzeniem portalu e-informacji kulturalnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 lipca 2011r. (data wpływu 20 lipca 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 sierpnia 2011r. (data wpływu 26 sierpnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 sierpnia 2011r. (data wpływu 26 sierpnia 2011r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

ZM jest związkiem międzygminnym powołanym na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i wpisany do rejestru związków międzygminnych pod numerem 284.

ZM jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako zwolniony podatnik podatku od towarów i usług.

ZM nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i nie składa deklaracji VAT-7.

Na podstawie umowy z 13 grudnia 2010r. z Województwem, reprezentowanym przez Zarząd Województwa pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Priorytet IV Kultura, Działanie 4.2 System informacji kulturalnej, Wnioskodawca realizuje projekt o tytule „...”.

W ramach realizacji projektu powstanie portal e-informacji kulturalnej prezentującej wydarzenia, postacie, instytucje kultury. Ponadto e-informacja zawierać będzie dane na temat organizacji pozarządowych, których działalność statutowa skoncentrowana jest na promocji i wspieraniu kultury lokalnej. Portal upowszechniać będzie informację kulturalną wśród mieszkańców oraz wśród osób pochodzących z kraju i zagranicy. Portal ma działać w oparciu o współpracę ZM z instytucjami kulturalnymi, instytucjami zajmującymi się zarządzaniem kulturą oraz mieszkańcami ZM.

Plan finansowy projektu obejmuje wydatki ogółem w wysokości 464 298,12 PLN brutto; w tym wydatki kwalifikowane w wysokości 458.159,08 PLN brutto oraz wydatki niekwalifikowane 6 139,04 PLN brutto. Poziom dofinansowania 85% to kwota 389 435,21 PLN brutto. Wydatki niekwalifikowane obejmują zakup sprzętu do pracy dla redaktora portalu.

Celem rozliczania projektu w wyniku realizowania projektu, Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia Informacji potwierdzającej, że ZM jako Beneficjent nie jest płatnikiem podatku VAT i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w ramach realizowanego projektu, wystawionej przez uprawniony organ, tj. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej.

Wydatki niekwalifikowane w ramach przedmiotowego projektu obejmowały kwotę 6 139,04 PLN i zostały przeznaczone na zakup sprzętu do pracy dla redaktora portalu. Beneficjent wskazaną kwotę ujął w wniosku o dofinansowanie jako koszty niekwalifikowane, gdyż zgodnie z zapisami dokumentu o nazwie „Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO na lata 2007-2013” w pkt 26.6. wydatki na zakup środków trwałych, służących do zarządzania projektem, nie są kwalifikowane.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 17 sierpnia 2011r.):

Czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 17 sierpnia 2011r.), nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m. in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawione wyżej unormowania wykluczają możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku zaistniałego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt pn. „...”.

W ramach realizacji projektu powstanie portal e-informacji kulturalnej prezentującej wydarzenia, postacie, instytucje kultury. Ponadto e-informacja zawierać będzie dane na temat organizacji pozarządowych, których działalność statutowa skoncentrowana jest na promocji i wspieraniu kultury lokalnej. Portal upowszechniać będzie informację kulturalną wśród mieszkańców oraz wśród osób pochodzących z kraju i zagranicy.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie są i nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Ponadto w treści wniosku wskazano, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Jak wskazano na wstępie, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, poprzez złożenie deklaracji VAT-7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostaną spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT czynnym, a zatem nabywane towary i usługi nie mają w żadnym zakresie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie zaistniałego stanu faktycznego, z którego wynika, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, a w szczególności prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej generującej podatek należny oraz zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Końcowo wskazać należy, iż tutejszy organ nie rozstrzygnął kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, bowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu interpretacji, mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu tej kwalifikacji przez samego Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.