Podmiot nieuprawniony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot nieuprawniony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Wniosek o udzielenie interpretacji , złożony przez podmiot nieuprawniony, wymagał bowiem od organu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, stosownie do treści art. 165a § 1 Ordynacji.

Fragment:

(...) powyższym, T. B. nie był podmiotem uprawnionym do wystąpienia w niniejszej sprawie z wnioskiem o udzielenie mu pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tymczasem Naczelnik Urzędu Skarbowego W. dokonał merytorycznego rozpoznania złożonego przez niego wniosku. Tym samym naruszył on przepis art. 14a § 1 Ordynacji, a naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy. Wniosek o udzielenie interpretacji , złożony przez podmiot nieuprawniony, wymagał bowiem od organu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, stosownie do treści art. 165a § 1 Ordynacji. Powyższe naruszenie nie zostało również dostrzeżone przez Dyrektora Izby Skarbowej w W. przy rozpoznawaniu zażalenia Skarżącego wniesionego na postanowienie organu pierwszej instancji. Wobec stwierdzonych uchybień, Sąd rozpoznając niniejszą sprawę, nie mógł ocenić postanowienia i decyzji pod kątem przepisów na podstawie (...)

2011
1
cze

Istota:

Jeżeli Spółka otrzymała faktury wystawione przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nieposiadający statusu podatnika VAT czynnego, to nie przysługuje jej prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur, na co wskazują uregulowania art. 86 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 88 ust. 3a pkt 1 lit a) w powiązaniu z art. 15 ust. 1 i art. 96 oraz art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) statusu czynnego podatnika VAT. Z uwagi na przywołane powyżej uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, należy jeszcze raz podkreślić, iż w przypadku transakcji, w tym transakcji polegającej na świadczeniu usług, zrealizowanej przez sprzedawcę, który nie jest zarejestrowanym podatnikiem, nie można mówić o: wystawieniu faktury przez podmiot do tego uprawniony oraz o dysponowaniu przez nabywcę, w związku z wystawieniem dokumentu przez podmiot nieuprawniony, fakturą VAT uprawniającą do dokonania odliczenia podatku naliczonego. Dokument – faktura wystawiona przez podmiot do tego nieuprawniony, tzn. przez podmiot inny niż wskazany w art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, który złożył zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 cyt., nie jest fakturą VAT w rozumieniu art. 106 ust. 1 cyt. ustawy, a zatem podatek w niej naliczony nie może być traktowany jako podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 2 cyt. ustawy, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, akcjonariusze podlegaja jedynie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od wypłaconej dywidendy po osiągnięciu przychodu, tj. po wypłacie dywidendy przez Spółkę i czy ta forma opodatkowania wyczerpie zakres opodatkowania akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki ?

Fragment:

(...) przed sądem administracyjnym. Przesłanki te muszą być spełnione kumulatywnie. Mając zatem powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla przedmiotowe postanowienie w trybie nadzoru, co skutkuje ponownym rozpatrzeniem wniosku. A następnie w zależności od dokonanych przez organ I instancji ustaleń, organ ten winien albo udzielić pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego albo wniosek pozostawić bez rozpatrzenia jako wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Zatem wobec wydania przedmiotowego postanowienia z rażącym naruszeniem art. 14a § 1 Ordynacji zostaje ono uchylone niniejszą decyzją. Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zbycie przez kontrahenta aktywów stanowiących warsztat samochodowy z jednoczesnym zawarciem umowy najmu nieruchomości na której położony jest warsztat stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa?

Czy zbycie przez kontrahenta na rzecz Strony aktywów wraz z prawami umowy najmu i innymi elementami wskazanymi we wniosku tworzącymi warsztat stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 ustawy o VAT?

Czy w związku ze zbyciem przez kontrahenta na rzecz Strony aktywów obrotowych (nowych części zapasowych), wpływa to na uznanie wskazanej we wniosku w pkt 1 grupy aktywów za przedsiębiorstwo, czy też za zbycie poszczególnych aktywów?

Fragment:

(...) powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowych transakcji jest kontrahent Strony, czyli firma "Y", ze względu na okoliczność, że dokonuje on dostawy na rzecz Strony. Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udzielając odpowiedzi na zawarte we wniosku z dnia 23.12.2006r. zapytania, rażąco naruszyła art. 14a § 1 - Ordynacji podatkowej z uwagi na fakt, iż wniosek złożył podmiot nieuprawniony do występowania z zapytaniem w zakresie wskazanym we wniosku. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż wnioskodawca jest nabywcą przedsiębiorstwa, obraz dotyczący zbycia przedmiotowego przedsiębiorstwa przedstawiony w stanie faktycznym wniosku mógł nie zawierać istotnych elementów dotyczących tej transakcji. Tym samym należy wskazać , iż powyższe spowodowało brak możliwości dokonania oceny prawidłowości transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia korekty zeznania rocznego PIT-36, spowodowanej zmniejszeniem kwot kosztów zaewidencjonowanej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny postanawia uznać stanowisko strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, w zakresie której świadczy Pan usługi ogólnobudowlane. Przez miesiące: wrzesień i październik 2004 roku dla Pana firmy świadczyła usługi firma - Roboty Ogólnobudowlane - jako podwykonawca. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Referat ds. Kontroli Podatkowej w Pana zakładzie, stwierdzono, iż w/w firma została wykreślona z rejestru podatników od towarów i usług z dniem 1 maja 2004 roku, o czym (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy prawidłowo obliczyć podatek VAT, dający podstawę do ustalenia należnej akcyzy do zapłaty z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 20.04.2006 r., znak: OG/005/78/PP1/443-17/22/06 wydane dla Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii prawidłowości obliczania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych sprowadzanych z innych Unii Europejskiej przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju. Pismem z dnia 09.03.2006 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie prawidłowości obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz kwoty tego podatku w przypadkach wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, w związku z obowiązkiem weryfikacji (...)