Podmiot nieuprawniony | Interpretacje podatkowe

Podmiot nieuprawniony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot nieuprawniony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wniosek o udzielenie interpretacji , złożony przez podmiot nieuprawniony, wymagał bowiem od organu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, stosownie do treści art. 165a § 1 Ordynacji.
Fragment:
(...) powyższym, T. B. nie był podmiotem uprawnionym do wystąpienia w niniejszej sprawie z wnioskiem o udzielenie mu pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Tymczasem Naczelnik Urzędu Skarbowego W. dokonał merytorycznego rozpoznania złożonego przez niego wniosku. Tym samym naruszył on przepis art. 14a § 1 Ordynacji, a naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy. Wniosek o udzielenie interpretacji , złożony przez podmiot nieuprawniony, wymagał bowiem od organu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, stosownie do treści art. 165a § 1 Ordynacji. Powyższe naruszenie nie zostało również dostrzeżone przez Dyrektora Izby Skarbowej w W. przy rozpoznawaniu zażalenia Skarżącego wniesionego na postanowienie organu pierwszej instancji. Wobec stwierdzonych uchybień, Sąd rozpoznając niniejszą sprawę, nie mógł ocenić postanowienia i decyzji pod kątem przepisów na podstawie (...)
2011
1
cze

Istota:
Jeżeli Spółka otrzymała faktury wystawione przez podmiot niebędący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, nieposiadający statusu podatnika VAT czynnego, to nie przysługuje jej prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowych faktur, na co wskazują uregulowania art. 86 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 88 ust. 3a pkt 1 lit a) w powiązaniu z art. 15 ust. 1 i art. 96 oraz art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
(...) statusu czynnego podatnika VAT. Z uwagi na przywołane powyżej uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych, należy jeszcze raz podkreślić, iż w przypadku transakcji, w tym transakcji polegającej na świadczeniu usług, zrealizowanej przez sprzedawcę, który nie jest zarejestrowanym podatnikiem, nie można mówić o: wystawieniu faktury przez podmiot do tego uprawniony oraz o dysponowaniu przez nabywcę, w związku z wystawieniem dokumentu przez podmiot nieuprawniony, fakturą VAT uprawniającą do dokonania odliczenia podatku naliczonego. Dokument – faktura wystawiona przez podmiot do tego nieuprawniony, tzn. przez podmiot inny niż wskazany w art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, który złożył zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 cyt., nie jest fakturą VAT w rozumieniu art. 106 ust. 1 cyt. ustawy, a zatem podatek w niej naliczony nie może być traktowany jako podatek naliczony, o którym mowa w art. 86 ust. 2 cyt. ustawy, (...)
2011
1
cze

Istota:
Czy z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, akcjonariusze podlegaja jedynie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od wypłaconej dywidendy po osiągnięciu przychodu, tj. po wypłacie dywidendy przez Spółkę i czy ta forma opodatkowania wyczerpie zakres opodatkowania akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu udziału w zyskach spółki ?
Fragment:
(...) przed sądem administracyjnym. Przesłanki te muszą być spełnione kumulatywnie. Mając zatem powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla przedmiotowe postanowienie w trybie nadzoru, co skutkuje ponownym rozpatrzeniem wniosku. A następnie w zależności od dokonanych przez organ I instancji ustaleń, organ ten winien albo udzielić pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania przepisów prawa podatkowego albo wniosek pozostawić bez rozpatrzenia jako wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Zatem wobec wydania przedmiotowego postanowienia z rażącym naruszeniem art. 14a § 1 Ordynacji zostaje ono uchylone niniejszą decyzją. Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy zbycie przez kontrahenta aktywów stanowiących warsztat samochodowy z jednoczesnym zawarciem umowy najmu nieruchomości na której położony jest warsztat stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa?

Czy zbycie przez kontrahenta na rzecz Strony aktywów wraz z prawami umowy najmu i innymi elementami wskazanymi we wniosku tworzącymi warsztat stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 ustawy o VAT?

Czy w związku ze zbyciem przez kontrahenta na rzecz Strony aktywów obrotowych (nowych części zapasowych), wpływa to na uznanie wskazanej we wniosku w pkt 1 grupy aktywów za przedsiębiorstwo, czy też za zbycie poszczególnych aktywów?
Fragment:
(...) powstanie obowiązek podatkowy z tytułu przedmiotowych transakcji jest kontrahent Strony, czyli firma "Y", ze względu na okoliczność, że dokonuje on dostawy na rzecz Strony. Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udzielając odpowiedzi na zawarte we wniosku z dnia 23.12.2006r. zapytania, rażąco naruszyła art. 14a § 1 - Ordynacji podatkowej z uwagi na fakt, iż wniosek złożył podmiot nieuprawniony do występowania z zapytaniem w zakresie wskazanym we wniosku. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż wnioskodawca jest nabywcą przedsiębiorstwa, obraz dotyczący zbycia przedmiotowego przedsiębiorstwa przedstawiony w stanie faktycznym wniosku mógł nie zawierać istotnych elementów dotyczących tej transakcji. Tym samym należy wskazać , iż powyższe spowodowało brak możliwości dokonania oceny prawidłowości transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Wobec powyższego, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik jest zobowiązany do sporządzenia korekty zeznania rocznego PIT-36, spowodowanej zmniejszeniem kwot kosztów zaewidencjonowanej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie faktur wystawionych przez podmiot nieuprawniony ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu złożonego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny postanawia uznać stanowisko strony za prawidłowe. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, w zakresie której świadczy Pan usługi ogólnobudowlane. Przez miesiące: wrzesień i październik 2004 roku dla Pana firmy świadczyła usługi firma - Roboty Ogólnobudowlane - jako podwykonawca. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Referat ds. Kontroli Podatkowej w Pana zakładzie, stwierdzono, iż w/w firma została wykreślona z rejestru podatników od towarów i usług z dniem 1 maja 2004 roku, o czym (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jaki sposób należy prawidłowo obliczyć podatek VAT, dający podstawę do ustalenia należnej akcyzy do zapłaty z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przed jego pierwszą rejestracją na terenie kraju ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 20.04.2006 r., znak: OG/005/78/PP1/443-17/22/06 wydane dla Naczelnika Urzędu Celnego w Kielcach w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii prawidłowości obliczania należnego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży samochodów osobowych sprowadzanych z innych Unii Europejskiej przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju. Pismem z dnia 09.03.2006 r. Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach wystąpił do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie prawidłowości obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz kwoty tego podatku w przypadkach wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, w związku z obowiązkiem weryfikacji (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.