Podmiot krajowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot krajowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
lip

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym podmioty krajowe z GK P. S.A. nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 9a ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy o CIT i w konsekwencji nie występuje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla PGK P. S.A. w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy spółkami tworzącymi PGK P. S.A. oraz podmiotami krajowymi z GK P. S.A.?

Fragment:

(...) podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów – i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. W myśl art. 11 ust. 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

2014
23
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku sporządzenia przez Wnioskodawcę dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ww. ustawy

Fragment:

(...) podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów -i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Zgodnie z art. 11 ust. 4 updop, przepisy ust. 1 - 3a stosuje się odpowiednio, gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

2011
1
kwi

Istota:

Zakres i sposób zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowaniu zwrotu zaliczki podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W związku z tym zawarła porozumienie z innym podmiotem krajowym, w którym zrzekła się praw i obowiązków z tytułu kontraktu na zakup maszyny na rzecz tego pomiotu krajowego. Porozumienie zostało zaakceptowane przez dostawcę zagranicznego. Zawarte porozumienie zawiera klauzulę na podstawie której, podmiot krajowy zobowiązał się do zwrotu Spółce zaliczki zapłaconej przez Spółkę dostawcy zagranicznemu. Wątpliwości Spółki dotyczą sposobu potraktowania zwrotu wpłaconej zaliczki dla potrzeb podatku od towarów i usług. Zdaniem Spółki otrzymany zwrot zaliczki od podmiotu krajowego nie stanowi wynagrodzenia za świadczone przez nią usługi dla podmiotu krajowego wstępującego w prawa i obowiązki Spółki z tytułu kontraktu na zakup maszyny produkcyjnej, w związku z czym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym oraz po analizie przepisów prawa podatkowego mających zastosowanie w przedmiotowej sprawie Naczelnik Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej wyjaśnia: W świetle unormowania zawartego w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania odsetek wypłaconych przez podmiot krajowy Spółka z o.o. zagranicznej osobie fizycznej z tytułu udzielonych spółce pożyczek.

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną Spółce informację zawartą w piśmie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 27 lutego 2004r. nr PDP-423-4-3/MM/04, odnośnie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odsetek wypłaconych przez podmiot krajowy Spółka z o.o. zagranicznej osobie fizycznej z tytułu udzielonych spółce pożyczek, gdyż przepisy prawa podatkowego powołane w udzielonej informacji nie mają zastosowania w przedstawionej przez Spółkę kwestii. Ze stanu faktycznego wskazanego we wniosku wynika, że wspólnikiem Spółki z o.o. jest zagraniczna osoba fizyczna zamieszkała w Niemczech, nieprowadząca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w formie zakładu. Zgodnie z aktem założycielskim spółki jej wspólnik może udzielić spółce pożyczek. Z tego tytułu pożyczkodawcy wypłacane są odsetki, które stanowią dochód zagranicznej osoby fizycznej. W związku z tym, że w świetle obowiązującego w Polsce prawa ww. osoba zagraniczna nie podlega obowiązkowi podatkowemu - w ocenie Spółki - nie ma również obowiązku opodatkowania tych dochodów w Polsce. Stosownie do art. 3 ust. 2 a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), osoby fizyczne jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2011
1
sty

Istota:

Czy zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki zawartej między podmiotami gospodarczymi był należny ?

Fragment:

Organ podatkowy na podstawie zgromadzonych we własnym zakresie materiałów /stanowiących załączniki do sprawy/ zajął następujące stanowisko: Przedmiotem umowy pożyczki jest określona w umowie suma pieniędzy, która zgodnie z art. 720 § 1 k.c. podlega zwrotowi wobec czego jest to usługa finansowa / taki pogląd prezentuje m.in. Sąd Najwyższy – przykładowo wyrok SN sygn. akt III RN 97/01 z 13.06.2002 OSNP 2003/9/210/. Jeżeli zawarta umowa pożyczki stanowi usługę pośrednictwa finansowego (stwierdzenie takie prezentuje Spółka ZUT-Wandalex w swoim piśmie) obejmującą usługi finansowe oraz pieniężne, to w załączniku nr 4 do ustawy o VAT jest sklasyfikowana jako zwolniona od tego podatku. Czynność cywilnoprawna, w której przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Umowa, w której przedmiot opodatkowania został zwolniony z obowiązku w zakresie podatku VAT wyłącza również obowiązek podatkowy od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z art. 43 ustawy o VAT.

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

Równocześnie nadmienia się, że bez względu na fakt, czy Spółka „P.” będzie zakwalifikowana jako podmiot krajowy, czy też zagraniczny podlegać będzie przepisom ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) na ogólnych zasadach.