Podmiot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
kwi

Istota:

Opodatkowanie stawką 23% usług najmu

Fragment:

Wnioskodawca nie jest podmiotem leczniczym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Przedmiot działalności Wnioskodawcy nie obejmuje usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wnioskodawca nie świadczy ww. usług. Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności, zawiera umowy najmu długoterminowego nieruchomości stanowiących zarówno własność Wnioskodawcy, jak i będących w jego władaniu na podstawie umów najmu zawartych z podmiotami trzecimi, z prawem do podnajmu tych nieruchomości. Umowy najmu zawierane są zarówno z podmiotami leczniczymi, jak i z podmiotami wykonującymi inny rodzaj działalności. Wynajmowane przez podmioty lecznicze nieruchomości wykorzystywane są przez nie na potrzeby prowadzonej przez nie działalności. Zapisy gwarantujące zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przedmiotu najmu znajdują się w umowach. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia, czy usługa wynajmu lokali podmiotom leczniczym na potrzeby prowadzonej przez nie działalności, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23% czy też będzie zwolniona z tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy.

2018
10
mar

Istota:

Nabycie usług analizy próbek krwi od podmiotu z kraju trzeciego nie podlega zwolnieniu. Wykonywanie usług medycznych na rzecz podmiotów leczniczych na terytorium kraju i dla klientów indywidualnych jest zwolnione od podatku.

Fragment:

Należy zaznaczyć, że zwolnienia przewidziane w art. 132 Dyrektywy odnoszą się przede wszystkim do czynności wykonywanych przez podmioty prawa publicznego. Państwa członkowskie, na podstawie części tych regulacji, otrzymały uprawnienie w art. 133 Dyrektywy do określenia podmiotów, które będą traktowane na równi z podmiotami prawa publicznego. Wprowadzając zwolnienie dla innego podmiotu, państwa członkowskie mogą uzależnić jego stosowanie od spełnienia jednego lub kilku z następujących warunków: podmioty, których to dotyczy, nie mogą systematycznie dążyć do osiągnięcia zysku, przy czym ewentualne zyski nie mogą zostać rozdzielone, lecz przeznaczone na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług; podmioty te muszą być zarządzane i administrowane, co do zasady, bez wynagrodzenia przez osoby niezainteresowane (bezpośrednio ani pośrednio, osobiście ani przez pośredników) wynikami takiej działalności; podmioty te stosują ceny zatwierdzone przez organy władzy publicznej lub nieprzekraczające wysokości takich zatwierdzonych cen lub też w odniesieniu do tych usług, których ceny nie wymagają zatwierdzenia, stosują ceny niższe niż pobierane za podobne usługi przez przedsiębiorstwa komercyjne podlegające VAT; zwolnienia nie mogą powodować zakłóceń konkurencji na niekorzyść przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT.

2018
6
sty

Istota:

Czy Spółka w świetle regulacji art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. Master File), w sytuacji gdy Wnioskodawca nie spełnia kryterium jednostki dominującej lub zależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

Fragment:

W myśl art. 11 ust. 4 updop, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% (art. 11 ust. 5a). Wnioskodawca wchodzi w skład grupy podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 updop. Zauważyć bowiem należy, że Wnioskodawca zgodnie z art. 11 ust. 5a updop jest powiązany z podmiotami wymienionymi we wniosku. Ponadto, Wnioskodawca potwierdził, że (...) obowiązek związany z obligatoryjnym przygotowaniem Master File pojawia się bezsprzecznie wskutek przekroczenia 20 mln euro obrotu (...), wskazując jednocześnie, że Art. 9a w ustępie 2d wyraźnie nawiązuje do Grupy podmiotów powiązanych.

2017
13
gru

Istota:

Czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o jednostce M, do której należy Spółka?W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o podmiotach funkcjonujących w ramach Dywizji, do której zaliczona została Spółka?

Fragment:

Na poparcie prawidłowości wykładni pojęcia „ grupa podmiotów powiązanych ” przedstawionego powyżej, Wnioskodawca przedstawił następujący przykład: udziały w Spółce A posiadają Podmiot B (74%) oraz Podmiot C (26%) - obaj udziałowcy spełniają zatem definicję podmiotów powiązanych, Podmiot B i Podmiot C są względem siebie konkurencją i reprezentują konkurencyjne grupy kapitałowe, z oboma udziałowcami Spółka A realizuje transakcje, Spółka jest zależna i funkcjonalnie powiązana z Podmiotem B (uczestniczy w procesie wytworzenia produktu pod marką, której właścicielem jest ten podmiot). W przedmiotowej sytuacji stosując wykładnię zaprezentowaną w niniejszym wniosku, Podmiot A będzie zobowiązany do dołączenia - do dokumentacji dotyczących transakcji realizowanych z Podmiotem B - dokumentu Master File prezentującego wyłącznie informacje o grupie, w skład której wchodzi Podmiot B. Do dokumentacji podatkowych dotyczących transakcji z Podmiotem C, Podmiot A nie będzie zobowiązany do dołączenia dokumentacji Master File. Stosując natomiast szeroką wykładnię, w myśl której grupę podmiotów powiązanych stanowiłyby wszystkie podmioty powiązane w myśl art. 11 ustawy o CIT, prowadziłoby do kuriozalnej sytuacji, w której podatnik byłby zobligowany do przedstawienia dokumentu prezentującego szeroki zakres informacji o różnych grupach kapitałowych kompletnie ze sobą niepowiązanych funkcjonalnie oraz niezależnych kapitałowo (np. powiązania kapitałowe poniżej 50%, osobowe, rodzinne itp.).

2017
18
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług likwidacji szkód wykonywanych na rzecz zakładu ubezpieczeń oraz innych podmiotów będących zleceniobiorcą działającym w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Fragment:

Treść powyższego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że dotyczy on podmiotów niebędących podmiotami ubezpieczającymi. Tych ostatnich bowiem dotyczy powołany wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, który w swej treści wskazuje na osobę "ubezpieczającego". Natomiast art. 43 ust. 13 ustawy o VAT przewiduje zwolnienie z podatku dla usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej i nie precyzuje zakresu podmiotowego. Należy zatem uznać, że przepis ten dotyczy usług opartych na podwykonawstwie, wykonywanych przez podmioty trzecie na rzecz podmiotów ubezpieczających. Jak wskazał NSA w cytowanym wyroku, przyjęcie, że wspomniany przepis dotyczy jedynie ubezpieczycieli czyni wprowadzenie tego przepisu bezprzedmiotowym, co pozostaje w sprzeczności z założeniem o racjonalnym ustawodawcy. W ocenie Sądu stanowisko wskazane w zaskarżonej interpretacji jest wadliwe w kontekście przedstawionych przez stronę usług świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeń. Pod pojęciem „ właściwy ” należy rozumieć - za internetowym wydaniem Słownika Języka Polskiego ( http://sjp.pwn.pl ) czy Nowym Słownikiem Języka Polskiego pod red. B. Dunaja, s. 783 - „ mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk ”.

2017
11
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Fragment:

(...) podmiot obejmujący udziały lub akcje w spółce kapitałowej mógł skorzystać z odroczonego w czasie momentu powstania przychodu, musi wnieść do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej oraz być podmiotem komercjalizującym. Zdaniem Wnioskodawcy, opisaną w stanie faktycznym spółkę należy uznać za podmiot komercjalizujący w rozumieniu art. 4a pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiotem komercjalizującym w rozumieniu przytoczonego przepisu, jest podmiot spełniający łącznie dwa kryteria: Po pierwsze, musi on należeć do jednej z enumeratywnie wymienionych w przepisie kategorii podmiotów, po drugie musi on dokonać wniesienia do spółki kapitałowej komercjalizowanej własności intelektualnej; Wśród kategorii podmiotów, które mogą być uznane za podmiot komercjalizujący art. 4a pkt 24 CIT wymienia m.in. spółki utworzone na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca jest spółką, która została utworzona przez wspólników będących osobami fizycznymi. Jednak w kilka miesięcy po jej zawiązaniu, część udziałów utworzonych przy zawiązaniu spółki objętych pierwotnie przez założycieli nabył Instytut.

2016
3
gru

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy do wykonywanych przez Spółkę usług.

Fragment:

Wnioskodawca świadcząc usługę na rzecz pacjenta będzie ją nabywał od podmiotu, który nie jest wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy. Świadczącym usługę na rzecz Wnioskodawcy będzie podmiot mający siedzibę w Niemczech, zatem z definicji nie może spełniać wymogów podmiotowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, tj. wykonywać swoich usług w ramach działalności leczniczej jako podmiot leczniczy w rozumieniu krajowej ustawy o działalności leczniczej. Analiza ww. przepisów prowadzi bowiem do wniosku, że podmiot zagraniczny, który będzie wykonywał badania (testy) nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. W odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że świadczenie przez Wnioskodawcę opisanej we wniosku usługi nabytej na rzecz pacjenta od podmiotu zagranicznego z siedzibą w Niemczech nie będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy. Pomimo uznania, że spełniona jest przesłanka przedmiotowa co do zakresu wykonywanej usługi to nie jest spełniona przesłanka podmiotowa w odniesieniu do podmiotu, od którego Wnioskodawca nabywać będzie tę usługę. Niespełnienie tej przesłanki powoduje, że zwolnienie od podatku, w sytuacji opisanej we wniosku, nie może mieć zastosowania.

2016
29
lis

Istota:

W zakresie zwolnienia z podatku VAT świadczonych usług przez podmiot leczniczy

Fragment:

Z powołanych powyżej przepisów wynika jednoznacznie, że zwolnione od podatku są określone usługi w zakresie opieki medycznej oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze lub określone w przepisach osoby (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, psychologów i osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w ustawie o działalności leczniczej) lub inne podmioty wykonujące te usługi na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza uzyskać status podmiotu leczniczego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na rzecz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Usługi te będą głównie świadczone za pośrednictwem zatrudnionego personelu niższego stopnia tj. salowych i sanitariuszy, polegających w szczególności na pomocy personelowi medycznemu innych podmiotów leczniczych w opiece medycznej nad pacjentami oraz wykonywaniu dodatkowych czynności związanych ze wskazaną wyżej opieką medyczną oraz ogólnym funkcjonowaniem tych innych podmiotów leczniczych. W ramach Usług mogą być realizowane, w zależności od konkretnego zakresu umowy zawartej pomiędzy Spółką a danym podmiotem leczniczym, następujące (...)

2016
5
sie

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania usług optometrycznych wykonywanych przez „podmiot leczniczy” za pośrednictwem wspólnika spółki, pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie oraz optometrystów świadczących usługi w ramach własnej działalności.

Fragment:

Z tego względu oprócz przedmiotu transakcji istotny jest również status podmiotu świadczącego daną usługę. Ze zwolnienia korzystają usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez podmioty lecznicze lub przez określonych przedstawicieli zawodów medycznych. Zwolnienie obejmuje zatem tylko świadczenia medyczne wykonywane w określonym celu przez określone osoby (podmioty). Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i został zgłoszony do rejestru tych podmiotów, prowadzonego przez Wojewodę. W zakładzie Zainteresowanego badaniem wzroku i doborem szkieł zajmują się optometryści i lekarze okuliści. Spółka świadczy usługi optometryczne zarówno samodzielnie – poprzez jednego ze wspólników, który jest optometrystą, ale również nabywa te usługi we własnym imieniu ale na rzecz osób trzecich od podmiotów, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy. Spółka nabywa usługi optometryczne od optometrystów zatrudnionych przez Nią na podstawie umowy zlecenia. Usługi optometryczne nabywane są przez Spółkę zarówno od optometrystów, którzy realizują te usługi w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, jak i od optometrystów wykonujących prace zlecone na podstawie umowy zlecenia nie prowadząc w tym zakresie działalności gospodarczej.

2016
10
cze

Istota:

Usługa polegająca na podawaniu dożylnie – na wyraźnie zalecenie lekarza - konkretnych substancji leczniczych w celu wzmocnienia organizmu, poprawy pracy układu sercowonaczyniowego i nerwowego, łagodzenia napięć nerwowych, poprawy odporności immunologicznej, służąca - według wskazania Wnioskodawcy - profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywana w ramach działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez Wnioskodawcę będącego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiotem leczniczym korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarowi usług. Przy czym podkreślenia wymaga, że ze zwolnienia korzystają tylko i wyłącznie te zabiegi, które są efektem wyraźnych zleceń medycznych wskazanych przez lekarza służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, natomiast wszelkie zabiegi służące wyłącznie celom estetycznym, opodatkowane są podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%.

Fragment:

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Z powołanego art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, które spełniają określone warunki: służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także wykonywane są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę wprost podmioty. Zwolnienie powyższe ma zatem charakter podmiotowo – przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia podmiotu leczniczego czy działalności leczniczej. Wobec tego, przy definiowaniu powyższych pojęć należy posiłkować się przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.). Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy o działalności leczniczej, za podmiot wykonujący działalność leczniczą uznaje się podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4, oraz lekarza lub pielęgniarkę wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o której mowa w art. 5.