Podmiot | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to podmiot. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
lis

Istota:

Interpretacja w zakresie uznania Wnioskodawcy oraz FIZAN za podmioty niepowiązane.

Fragment:

Stosownie bowiem do art. 4 pkt 14 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o podmiocie dominującym – rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy: posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności. Natomiast na podstawie art. 4 pkt 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez podmiot zależny rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego (...). Nie ulega zatem wątpliwości, że za podmiot zależny, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, należy rozumieć podmiot spełniający kryteria określone w art. 4 pkt 14 i 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2018
27
wrz

Istota:

Rozpoznania importu usług zwolnionych od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 17 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy VAT.

Fragment:

Przesłanka podmiotowa odnosi się do charakteru podmiotu, który określone usługi świadczy. Musi to być podmiot leczniczy, który wykonuje swoje czynności w ramach działalności leczniczej. Tylko łączne spełnienie obu kategorii kryteriów uprawnia do skorzystania ze zwolnienia od podatku. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym usługa świadczona będzie przez podmiot zagraniczny będący hiszpańskim podatnikiem, zatem z definicji usługodawca ten nie może spełnić wymogów podmiotowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, tj. wykonywać swoich usług w ramach działalności leczniczej jako podmiot leczniczy w rozumieniu krajowej ustawy o działalności leczniczej. Analiza ww. przepisów prowadzi bowiem do wniosku, że podmiot zagraniczny nie może być podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Wobec powyższego założenie Wnioskodawcy, że podmiot zagraniczny jest podmiotem leczniczym, jest błędne. W konsekwencji nabycie przez Wnioskodawcę od Licencjodawcy praw do użytkowania oprogramowania – z tytułu nabycia których Wnioskodawca rozpoznaje import usług – nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. W (...)

2018
22
wrz

Istota:

Czy TFI i Fundusze inwestycyjne stanowią podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 updop oraz mają obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w rozumieniu art. 9a updop

Fragment:

Stosownie bowiem do art. 4 pkt 14 ilekroć w ustawie jest mowa o podmiocie dominującym - rozumie się przez to podmiot w sytuacji, gdy: posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu, lub więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności. Natomiast na podstawie art. 4 pkt 15 przez podmiot zależny rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od tego podmiotu dominującego (...). Nie ulega zatem wątpliwości, że za podmiot zależny, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, należy rozumieć podmiot spełniający kryteria określone w art. 4 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2018
18
kwi

Istota:

Opodatkowanie stawką 23% usług najmu

Fragment:

Wnioskodawca nie jest podmiotem leczniczym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Przedmiot działalności Wnioskodawcy nie obejmuje usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wnioskodawca nie świadczy ww. usług. Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności, zawiera umowy najmu długoterminowego nieruchomości stanowiących zarówno własność Wnioskodawcy, jak i będących w jego władaniu na podstawie umów najmu zawartych z podmiotami trzecimi, z prawem do podnajmu tych nieruchomości. Umowy najmu zawierane są zarówno z podmiotami leczniczymi, jak i z podmiotami wykonującymi inny rodzaj działalności. Wynajmowane przez podmioty lecznicze nieruchomości wykorzystywane są przez nie na potrzeby prowadzonej przez nie działalności. Zapisy gwarantujące zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie przedmiotu najmu znajdują się w umowach. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do ustalenia, czy usługa wynajmu lokali podmiotom leczniczym na potrzeby prowadzonej przez nie działalności, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23% czy też będzie zwolniona z tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18a ustawy.

2018
10
mar

Istota:

Nabycie usług analizy próbek krwi od podmiotu z kraju trzeciego nie podlega zwolnieniu. Wykonywanie usług medycznych na rzecz podmiotów leczniczych na terytorium kraju i dla klientów indywidualnych jest zwolnione od podatku.

Fragment:

Należy zaznaczyć, że zwolnienia przewidziane w art. 132 Dyrektywy odnoszą się przede wszystkim do czynności wykonywanych przez podmioty prawa publicznego. Państwa członkowskie, na podstawie części tych regulacji, otrzymały uprawnienie w art. 133 Dyrektywy do określenia podmiotów, które będą traktowane na równi z podmiotami prawa publicznego. Wprowadzając zwolnienie dla innego podmiotu, państwa członkowskie mogą uzależnić jego stosowanie od spełnienia jednego lub kilku z następujących warunków: podmioty, których to dotyczy, nie mogą systematycznie dążyć do osiągnięcia zysku, przy czym ewentualne zyski nie mogą zostać rozdzielone, lecz przeznaczone na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług; podmioty te muszą być zarządzane i administrowane, co do zasady, bez wynagrodzenia przez osoby niezainteresowane (bezpośrednio ani pośrednio, osobiście ani przez pośredników) wynikami takiej działalności; podmioty te stosują ceny zatwierdzone przez organy władzy publicznej lub nieprzekraczające wysokości takich zatwierdzonych cen lub też w odniesieniu do tych usług, których ceny nie wymagają zatwierdzenia, stosują ceny niższe niż pobierane za podobne usługi przez przedsiębiorstwa komercyjne podlegające VAT; zwolnienia nie mogą powodować zakłóceń konkurencji na niekorzyść przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT.

2018
6
sty

Istota:

Czy Spółka w świetle regulacji art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, zobowiązana jest do sporządzenia dokumentacji podatkowej zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. Master File), w sytuacji gdy Wnioskodawca nie spełnia kryterium jednostki dominującej lub zależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

Fragment:

W myśl art. 11 ust. 4 updop, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy: podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25% (art. 11 ust. 5a). Wnioskodawca wchodzi w skład grupy podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 4 updop. Zauważyć bowiem należy, że Wnioskodawca zgodnie z art. 11 ust. 5a updop jest powiązany z podmiotami wymienionymi we wniosku. Ponadto, Wnioskodawca potwierdził, że (...) obowiązek związany z obligatoryjnym przygotowaniem Master File pojawia się bezsprzecznie wskutek przekroczenia 20 mln euro obrotu (...), wskazując jednocześnie, że Art. 9a w ustępie 2d wyraźnie nawiązuje do Grupy podmiotów powiązanych.

2017
13
gru

Istota:

Czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o jednostce M, do której należy Spółka?W przypadku uznania stanowiska Spółki w zakresie pytania nr 1 za nieprawidłowe, czy na podstawie art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, Spółka jest zobowiązana do załączenia do dokumentacji podatkowej informacji o grupie podmiotów powiązanych zawierającej jedynie informacje o podmiotach funkcjonujących w ramach Dywizji, do której zaliczona została Spółka?

Fragment:

Na poparcie prawidłowości wykładni pojęcia „ grupa podmiotów powiązanych ” przedstawionego powyżej, Wnioskodawca przedstawił następujący przykład: udziały w Spółce A posiadają Podmiot B (74%) oraz Podmiot C (26%) - obaj udziałowcy spełniają zatem definicję podmiotów powiązanych, Podmiot B i Podmiot C są względem siebie konkurencją i reprezentują konkurencyjne grupy kapitałowe, z oboma udziałowcami Spółka A realizuje transakcje, Spółka jest zależna i funkcjonalnie powiązana z Podmiotem B (uczestniczy w procesie wytworzenia produktu pod marką, której właścicielem jest ten podmiot). W przedmiotowej sytuacji stosując wykładnię zaprezentowaną w niniejszym wniosku, Podmiot A będzie zobowiązany do dołączenia - do dokumentacji dotyczących transakcji realizowanych z Podmiotem B - dokumentu Master File prezentującego wyłącznie informacje o grupie, w skład której wchodzi Podmiot B. Do dokumentacji podatkowych dotyczących transakcji z Podmiotem C, Podmiot A nie będzie zobowiązany do dołączenia dokumentacji Master File. Stosując natomiast szeroką wykładnię, w myśl której grupę podmiotów powiązanych stanowiłyby wszystkie podmioty powiązane w myśl art. 11 ustawy o CIT, prowadziłoby do kuriozalnej sytuacji, w której podatnik byłby zobligowany do przedstawienia dokumentu prezentującego szeroki zakres informacji o różnych grupach kapitałowych kompletnie ze sobą niepowiązanych funkcjonalnie oraz niezależnych kapitałowo (np. powiązania kapitałowe poniżej 50%, osobowe, rodzinne itp.).

2017
18
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług likwidacji szkód wykonywanych na rzecz zakładu ubezpieczeń oraz innych podmiotów będących zleceniobiorcą działającym w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń.

Fragment:

Treść powyższego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że dotyczy on podmiotów niebędących podmiotami ubezpieczającymi. Tych ostatnich bowiem dotyczy powołany wyżej przepis art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT, który w swej treści wskazuje na osobę "ubezpieczającego". Natomiast art. 43 ust. 13 ustawy o VAT przewiduje zwolnienie z podatku dla usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej i nie precyzuje zakresu podmiotowego. Należy zatem uznać, że przepis ten dotyczy usług opartych na podwykonawstwie, wykonywanych przez podmioty trzecie na rzecz podmiotów ubezpieczających. Jak wskazał NSA w cytowanym wyroku, przyjęcie, że wspomniany przepis dotyczy jedynie ubezpieczycieli czyni wprowadzenie tego przepisu bezprzedmiotowym, co pozostaje w sprzeczności z założeniem o racjonalnym ustawodawcy. W ocenie Sądu stanowisko wskazane w zaskarżonej interpretacji jest wadliwe w kontekście przedstawionych przez stronę usług świadczonych na rzecz zakładów ubezpieczeń. Pod pojęciem „ właściwy ” należy rozumieć - za internetowym wydaniem Słownika Języka Polskiego ( http://sjp.pwn.pl ) czy Nowym Słownikiem Języka Polskiego pod red. B. Dunaja, s. 783 - „ mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk ”.

2017
11
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wniesienia przez Wnioskodawcę komercjalizowanej własności intelektualnej tytułem wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej

Fragment:

(...) podmiot obejmujący udziały lub akcje w spółce kapitałowej mógł skorzystać z odroczonego w czasie momentu powstania przychodu, musi wnieść do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej oraz być podmiotem komercjalizującym. Zdaniem Wnioskodawcy, opisaną w stanie faktycznym spółkę należy uznać za podmiot komercjalizujący w rozumieniu art. 4a pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiotem komercjalizującym w rozumieniu przytoczonego przepisu, jest podmiot spełniający łącznie dwa kryteria: Po pierwsze, musi on należeć do jednej z enumeratywnie wymienionych w przepisie kategorii podmiotów, po drugie musi on dokonać wniesienia do spółki kapitałowej komercjalizowanej własności intelektualnej; Wśród kategorii podmiotów, które mogą być uznane za podmiot komercjalizujący art. 4a pkt 24 CIT wymienia m.in. spółki utworzone na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca jest spółką, która została utworzona przez wspólników będących osobami fizycznymi. Jednak w kilka miesięcy po jej zawiązaniu, część udziałów utworzonych przy zawiązaniu spółki objętych pierwotnie przez założycieli nabył Instytut.

2016
3
gru

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy do wykonywanych przez Spółkę usług.

Fragment:

Wnioskodawca świadcząc usługę na rzecz pacjenta będzie ją nabywał od podmiotu, który nie jest wymieniony w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 19 ustawy. Świadczącym usługę na rzecz Wnioskodawcy będzie podmiot mający siedzibę w Niemczech, zatem z definicji nie może spełniać wymogów podmiotowych określonych w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, tj. wykonywać swoich usług w ramach działalności leczniczej jako podmiot leczniczy w rozumieniu krajowej ustawy o działalności leczniczej. Analiza ww. przepisów prowadzi bowiem do wniosku, że podmiot zagraniczny, który będzie wykonywał badania (testy) nie jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. W odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że świadczenie przez Wnioskodawcę opisanej we wniosku usługi nabytej na rzecz pacjenta od podmiotu zagranicznego z siedzibą w Niemczech nie będzie zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy. Pomimo uznania, że spełniona jest przesłanka przedmiotowa co do zakresu wykonywanej usługi to nie jest spełniona przesłanka podmiotowa w odniesieniu do podmiotu, od którego Wnioskodawca nabywać będzie tę usługę. Niespełnienie tej przesłanki powoduje, że zwolnienie od podatku, w sytuacji opisanej we wniosku, nie może mieć zastosowania.