Poddzierżawa | Interpretacje podatkowe

Poddzierżawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to poddzierżawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Kwota uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu poddzierżawy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Nie zamierza On jednak samodzielnie użytkować dzierżawionych nieruchomości gruntowych w sposób związany z rolnictwem, ale poddzierżawi je innym podmiotom (osobom fizycznym lub prawnym), które będą prowadzić na tych nieruchomościach gruntowych działalność rolną. W związku z zawarciem umów poddzierżawy, Wnioskodawca uzyska wynagrodzenie – czynsz, który będzie przewyższał wysokość czynszu, do którego zobowiązany będzie w związku z zawarciem umów dzierżawy (Wnioskodawca spodziewa się uzyskania zysku w związku z poddzierżawą dzierżawionych nieruchomości gruntowych). Odnosząc przeanalizowane przepisy do przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że jeżeli w istocie przedmiotem poddzierżawy będą grunty rolne spełniające ustawowe kryteria definicji gospodarstwa rolnego lub wchodzące w skład takiego gospodarstwa, a umowy dzierżawy (poddzierżawy) nie będą zawierane w ramach działalności gospodarczej, to w związku z tym, że grunty te poddzierżawiane będą na cele rolnicze – uzyskiwane wynagrodzenie tytułem czynszu dzierżawnego nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że kwota uzyskana przez Wnioskodawcę z tytułu poddzierżawy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
gru

Istota:
W jakiej dacie powstaje przychód z podnajmu części lokalu gospodarczego w przypadku wystawienia faktury za okres kwartalny?
Fragment:
Zwrócił się Pan m. in. z zapytaniem dotyczącym daty powstania przychodu z działalności gospodarczej: w miesiącu wystawienia faktury czy w dacie płatności. Wyraził Pan stanowisko, że przychód powstaje w miesiącu, w którym przypada termin płatności. Stosownie do art. 14 ust. 1e ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody z tyt. umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne. Zatem przychód powstaje w dniu oznaczonym w umowie przez strony jako termin zapłaty czynszu. Z uwagi na powyższe stanowisko zawarte we wniosku w tej kwestii nie jest słuszne. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.
2011
1
kwi

Istota:
Czy mogę odliczyć koszty eksploatacji samochodu ciężarowego zakupionego z myślą o wykorzystaniu go do prowadzenia działalności gospodarczej w kwotach netto ?
Zaznaczam, iż nie chciałbym umieszczać tego samochodu w środkach trwałych regulując w ten sposób z amortyzacji tego samochodu.
Fragment:
Z cytowanego powyżej przepisu wynika, że określony wydatek może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, gdy poniesienie wydatku miało wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów albo na funkcjonowanie źródła przychodów oraz wydatek ten nie został wymieniony w art. 23. Jeśli zatem samochód ciężarowy, choć nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych jest wykorzystywany w działalności gospodarczej to koszty eksploatacji tego samochodu, co do zasady mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów W takiej sytuacji powinno jednak zostać udowodnione, że samochód ten jest używany tylko w działalności gospodarczej lub, że poniesione wydatki miały związek z wykorzystywaniem samochodu na potrzeby tej działalności. Ciężar tego dowodu spoczywa na podatniku. W świetle powyższego, o ile będzie Pan dysponował takimi dowodami, to ponoszone wydatki na eksploatację nie wprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu ciężarowego będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.