ITPP3/4512-299/15/AT | Interpretacja indywidualna

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny.
ITPP3/4512-299/15/ATinterpretacja indywidualna
  1. czynności podlegające opodatkowaniu
  2. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności sprzedaży niezabudowanych działek gruntu otrzymanych w drodze darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania czynności sprzedaży niezabudowanych działek gruntu otrzymanych w drodze darowizny.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Zamierza dokonać czynności przyszłej, polegającej na sprzedaży nieruchomości w postaci działek o nr ... i ..., znajdujących się w ..., dzielnica ..., ul. .... Są to grunty orne częściowo objęte planem zagospodarowania przestrzennego.

Nabycie przedmiotowej nieruchomości gruntowej nastąpiło w drodze darowizny. W roku 1992, na podstawie aktu notarialnego Repertorium A, nr ... z dnia ... maja 1992 r., sporządzonego przez notariusza ..., prowadzącą kancelarię w ..., Wnioskodawca nabył w drodze darowizny od rodziców, .... .... ....., nieruchomość rolną położoną w ..., o obszarze ... ha (... hektary ... arów). W skład nieruchomości wchodziły między innymi działki nr ... obszar ... ha (jeden hektar czterdzieści siedem arów) i nr ... obszar ... ha (... arów .... metrów kwadratowych). W księdze wieczystej ... nr ... prowadzonej przez Sąd Rejonowy w .... jako właściciel wpisany był ..., który oświadczył, że powyższą nieruchomość nabył na podstawie orzeczenia o wykonaniu aktu nadania w czasie trwania małżeństwa z ... i stanowi ona ich majątek wspólny.

Jak wynikało z wykazu zmian gruntowych, działka nr ... zmieniła numerację na numer .... Stawający oświadczyli, że działki numer ... i ... nie były zabudowane. Stawający przedstawili następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego w ... z dnia ... maja 1992 roku nr ... stwierdzające, że działki nr ..., ..., i ... stanowiące własność .... są użytkowane rolniczo;
  2. W paragrafie 3 aktu notarialnego określono, że ... i .... małżonkowie ... darują z nieruchomości wyżej w paragrafie 1-szym opisanej, objętej księgą wieczystą ... nr ... Sądu Rejonowego w ..., działki: nr ... obszaru ... ha i nr ... .... ha swojej córce ..., która powyższą darowiznę przyjmuje i oświadcza, że nabycia dokonuje będąc stanu wolnego. Jednocześnie strony wniosły o odłączenie z księgi wieczystej ... nr .... Sądu Rejonowego w ... działek nr ... obszaru ... ha i nr ... obszaru ... ha i urządzenie nowej księgi wieczystej z wpisem prawa własności na rzecz ....

Księgi wieczyste.

W dniu ... kwietnia 2007 r. została założona księga wieczysta w wyniku odłączenia części z innej księgi wieczystej dla działki numer ... obszaru ... ha, przy ulicy ... i działaki nr ... ... ha. Numer księgi wieczystej ..., nadanej przez ... Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego ... w .... Sposób korzystania w księdze wieczystej jest zaznaczony jako rola.

Zmiana przeznaczenia gruntów.

Dnia ... marca 2007 r. została podjęta uchwala ... przez Radę Miasta ..., Karta ... zmieniająca przeznaczenie działki nr ... w całości oraz działki nr ... w 10% z gruntów rolnych na tereny budowlane.

Opisane we wniosku grunty nie były nigdy przez Wnioskodawcę wykorzystywane, ani nie stanowiły przedmiotu jakiegokolwiek użytkowania.

Grunty nie zostały przez Wnioskodawcę uzbrojone i nie prowadził On żadnej działalności gospodarczej związanej z działalnością marketingową w zakresie sprzedaży nieruchomości, jedynie jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej umieścił ofertę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na stronie internetowej firmy ..., które po pewnym czasie usunął z powodu braku zainteresowania zakupem działek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedmiotowa transakcja sprzedaży działek nr ... i ..., stanowiąca majątek prywatny Wnioskodawcy, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dlatego, iż Wnioskodawca, zgodnie z treścią art. 15 ustawy o VAT, podejmując takie działania nie spełni podmiotowych przesłanek i nie stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek ... i ... znajdujących się w ..., dzielnica - ..., ul. ..., nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług ponieważ zgodnie z normą art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej ustawa o VAT, Wnioskodawca nie spełni podmiotowych przesłanek koniecznych dla uznania za podatnika VAT.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

Wnioskodawca podkreśla, że nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Dalej, w ustępie 2 tego przepisu wskazano, iż działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1 ze zm.), działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców i osób świadczących usługi włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów. Za działalność gospodarczą uznaje się również wykorzystywanie w sposób ciągły własności dóbr materialnych lub niematerialnych do celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy nie można uznać Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z opisaną sprzedażą nieruchomości gruntowej. Pomimo, iż grunt w pewnym zakresie spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, to nie można uznać, że dokonując sprzedaży opisanej nieruchomości gruntowej Wnioskodawca działałby w charakterze handlowca. Nabycie gruntu nie nastąpiło bowiem w celach zarobkowych. Niniejszą nieruchomość rolną Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny i nie była ona wykorzystywana przez Wnioskodawcę w jakiejkolwiek działalności gospodarczej. W konsekwencji sprzedając nieruchomość gruntową Wnioskodawca korzysta z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem. Zatem ww. czynność sprzedaży oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania, bowiem Wnioskodawca dokona zbycia gruntu należącego do majątku prywatnego. Reasumując, należy stwierdzić – mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe (w tym wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 roku w sprawach połączonych Jarosław Słaby (C-180/10) i Emilian Kuć, Halina Jeziorska-Kuć (C-181/10)) – że sprzedaż nieruchomości gruntowej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Wnioskodawcę za podatnika tego podatku. Podkreślić należy, iż powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, np. NSA z dnia 18 października 2011 r. (sygn. Akt I FSK 1536/10), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. Akt I FSK 1658/11), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. Akt I FSK 1656/11), oraz WSA z dnia 1 grudnia 2011 r., (sygn. Akt I SA/Po 670/11), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. Akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną).

W tej sprawie istotne znaczenie ma więc fakt, że planowane zdarzenie przyszłe, polegające na sprzedaży działek, nie będzie poprzedzone przez Wnioskodawcę żadnymi działaniami w zakresie obrotu nieruchomościami i nie będą angażowane środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a to skutkuje brakiem wypełnienia przesłanek umożliwiających uznaniem Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług. Zwykła sprzedaż, jaka jest planowana przez Wnioskodawcę, nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym, oraz w oparciu o fakt, iż Wnioskodawca nie podejmuje żadnych tożsamych z formą zawodową/handlową czynności związanych z obrotem nieruchomościami, to Wnioskodawca nie może być uznany, na podstawie art. 15 ustawy o VAT, za podatnika podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

podatnik
IBPB-1-2/4510-52/15/KP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.