ITPP3/4512-114/15/AT | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży w drodze licytacji nieruchomości.
ITPP3/4512-114/15/ATinterpretacja indywidualna
 1. komornik
 2. podatnik
 3. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Płatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 8. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 7 maja 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w drodze licytacji oraz przeniesienia własności nieruchomości na wierzyciela na jego wniosek w sytuacji, jeżeli nie dojdzie do skutku sprzedaż w drodze licytacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 maja 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży niezabudowanej nieruchomości w drodze licytacji oraz przeniesienia własności nieruchomości na wierzyciela na jego wniosek w sytuacji, jeżeli nie dojdzie do skutku sprzedaż w drodze licytacji.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Działając jako komornik sądowy Wnioskodawca prowadzi postępowanie egzekucyjne, oznaczone sygn. akt ... z nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: .... Przedmiotowa nieruchomość występuje jako nieruchomość gruntowa dz. nr ..., położona w miejscowości ..., ... i posiada założoną księgę wieczystą w ... Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego ... w ... o numerze .... Jak wynika z ewidencji gruntów, jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana dz. nr ..., położona w miejscowości ..., ... o pow. ... m2– użytek Rlllb – grunty orne – położona w obrębie ewidencyjnym ... w ..., przy ul. ....

Na podstawie art. 154 ustawy „z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675)”, przeznaczenie nieruchomości zgodnie z zaświadczeniem ... z dnia ... 2013 r. znak ... na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „... – ...” w ..., uchwalonego Uchwałą Nr ... Rady Miasta ... z dnia ... 2003 r., zmienionego Uchwałą Nr ... Rady Miasta ... z dnia ... 2010 r. ma oznaczenie ..., dla którego ustalono funkcje:

 • przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • dopuszcza się lokalizację usług z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 7. Dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, gastronomia, apteka, obsługa firm i klientów, biura, banki, kancelaria prawna, zakład fryzjerski, zakład kosmetyczny, zegarmistrz, optyk, sale wystawiennicze, galerie sztuki, pracownie artystyczne i konserwatorskie.

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta ..., nie przewiduje się zmian w przeznaczeniu nieruchomości. Aktualnie jako komornik Wnioskodawca podejmuje czynności zmierzające do przeprowadzenia licytacji z nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość może zostać sprzedana w drodze licytacji komorniczej lub, jeżeli licytacja okaże się bezskuteczna, przeniesienie własności nieruchomości może nastąpić na wierzyciela na jego wniosek.

Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z nabyciem nieruchomości dłużnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż zakupu dokonał od osoby fizycznej niepodlegającej opodatkowaniu z tytułu sprzedaży tej nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż opisanej nieruchomości w drodze licytacji będzie obciążona VAT według stawki 23%...
 2. Czy przeniesienie własności nieruchomości na wierzyciela na jego wniosek będzie obciążone VAT w wysokości 23%, w sytuacji jeżeli nie dojdzie do skutku sprzedaż zgodnie z p. 1...

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę treść art. 5, art. 7 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż w drodze licytacji nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. Również przeniesienie własności nieruchomości na wierzyciela, na jego wniosek, będzie obciążone podatkiem według stawki 23%.

Uzasadniając zajęte w sprawie stanowisko Wnioskodawca powołuje się kolejno na treść art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 2 pkt 6, art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stwierdzając że z cytowanych przepisów tej ustawy wynika, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W opisanym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż przedmiotowa działka gruntu spełnia definicję terenów budowlanych określoną w art. 2 pkt 33. Na tę okoliczność Wnioskodawca przytacza treść art. 2 pkt 33 ustawy, wskazując następnie, że ponieważ dla terenu, na którym położona jest opisywana działka gruntu, plan zagospodarowania terenu określa jako grunty przeznaczone pod zabudowę, nie znajdzie zastosowania zwolnienie od VAT. Następnie stwierdza, że planowana sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze licytacji komorniczej spełnia warunki do zastosowania podatku od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl regulacji zawartej w art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stawka podatku, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane - na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca (komornik sądowy) prowadzi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: .... Przedmiotowa nieruchomość występuje jako nieruchomość gruntowa dz. nr ..., położona w miejscowości ... i posiada założoną księgę wieczystą o numerze ... (pow. ... m2). Nieruchomość, zgodnie z zaświadczeniem ..., na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ma oznaczenie ..., dla którego ustalono funkcje:

 • przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • lokalizacji usług, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 7 – dopuszczalny zakres usług: handel detaliczny, gastronomia, apteka, obsługa firm i klientów, biura, banki, kancelaria prawna, zakład fryzjerski, zakład kosmetyczny, zegarmistrz, optyk, sale wystawiennicze, galerie sztuki, pracownie artystyczne i konserwatorskie.

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta ..., nie przewiduje się zmian w przeznaczeniu nieruchomości. Aktualnie jako komornik Wnioskodawca podejmuje czynności zmierzające do przeprowadzenia licytacji z nieruchomości.

Przedmiotowa nieruchomość może zostać sprzedana w drodze licytacji komorniczej lub, jeżeli licytacja okaże się bezskuteczna, przeniesienie własności nieruchomości może nastąpić na wierzyciela na jego wniosek. Dłużnik nabył przedmiotową nieruchomość do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT. W związku z nabyciem nieruchomości nie przysługiwało jemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż zakupu dokonał od osoby fizycznej niepodlegającej opodatkowaniu z tytułu sprzedaży tej nieruchomości.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w powiązaniu z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym należy stwierdzić, że w przypadku przedmiotowej dostawy dłużnik będzie działał w charakterze podatnika VAT. W tej sytuacji nie znajdzie zastosowania norma art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Wskazać bowiem należy, że przedmiotem dostawy będzie – jak wskazują okoliczności (zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu wydane przez ..., na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) – grunt stanowiący teren przeznaczony pod zabudowę, co oznacza, że nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. ... m2 (nr ...) stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. W konsekwencji zastosowanie znajdzie podstawowa stawka podatku (23%), zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Reasumując, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy sprowadzające się do poglądu, że transakcja sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji, w tym na wierzyciela na jego wniosek, podlega opodatkowaniu stawką 23% VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.