ITPP3/443-618/14/AT | Interpretacja indywidualna

Brak podstaw do uznania Wnioskodawcy za podatnika w związku ze sprzedażą zabudowanych działek gruntu i tym samym do skorzystania ze zwolnienia od VAT.
ITPP3/443-618/14/ATinterpretacja indywidualna
 1. dostawa
 2. działki
 3. nieruchomości
 4. podatnik
 5. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2014 r. (data wpływu 30 października 2014 r.), uzupełniony w dniu 11 grudnia 2014 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku podstaw do uznania Wnioskodawcy za podatnika tego podatku z tytułu czynności sprzedaży zabudowanych działek znajdujących się w użytkowaniu wieczystym i w związku z tym możliwości skorzystania przez Niego ze zwolnienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 11 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku podstaw do uznania Wnioskodawcy za podatnika tego podatku z tytułu czynności sprzedaży zabudowanych działek znajdujących się w użytkowaniu wieczystym i w związku z tym możliwości skorzystania przez Niego ze zwolnienia

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu ... 2008 r., na podstawie umowy notarialnej sprzedaży Rep A. ..., Wnioskodawca nabył wraz z mężem, ..., w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej prawo wieczystego użytkowania działki nr ... o powierzchni ... ha i nr ... o powierzchni ... ha z prawem własności znajdujących się na nich budynków, tj. magazynu, rampy i ogrodzenia opisanych w KW Nr ... i KW Nr ... z oświadczeniem, że zakup ten następuje dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ... pod nazwą „...”, a obecnie „...”, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej do CEDIG od dnia ... 2001 r.

Nieruchomości te zostały nabyte z kredytu bankowego w CHF w kwocie ... CHF z oprocentowanym ... % w stosunku rocznym, który zabezpieczony został hipoteką łączną zwykłą i łączna kaucyjną na rzecz ... w ... Oddział w .... Dla potrzeb kredytowych została sporządzona wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę ... PLN.

Cena zakupu nieruchomości wyniosła ... PLN Była to cena netto bowiem nabycie tych nieruchomości zostało zwolnione od opodatkowania VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „o podatku VAT”, albowiem budynki i budowle będące przedmiotem nabycia były towarem używanym „w rozumieniu art. 43 ust. 1 tej ustawy”. Koszty, które Wnioskodawca poniósł wraz z mężem, związane z nabyciem tej nieruchomości, stanowiły kwotę ... zł, na które składały się: podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży i ustanowienia hipoteki łącznej zwykłej i łącznej kaucyjnej – ... PLN, wynagrodzenie notariusza – ... PLN, koszty opłaty sądowej za dokonanie wpisów w KW – ... PLN. Za zgodą Wnioskodawcy mąż, ..., użytkował te nieruchomości w działalności gospodarczej, amortyzował i zarachowywał w koszty, opłacając podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, a od ... 2010 r. w ramach prowadzonej przez siebie działalności dzierżawił te nieruchomości Spółce ... w ... i z tego tytułu uzyskiwał przychody w postaci czynszu.

Natomiast ... w swojej działalności nie ponosił kosztów bieżących remontów, nie modernizował, nie ulepszał i nie rozbudowywał tych nieruchomości, dlatego ich wartość nie ulegała podwyższeniu, a wręcz przeciwnie ulegała zmniejszeniu, bowiem wielkość amortyzacji zarachowywana w koszty od 2008 r. wyniosła ... PLN.

Obecnie Wnioskodawca z mężem mają zamiar sprzedać tę nieruchomość na rzecz dzierżawcy ... w ... za cenę ... PLN, gdyż uważają, że cena nieruchomości nie odbiega od cen rynkowych z uwagi na to, że jest to nieruchomość o funkcji komercyjnej, przeznaczonej na działalność produkcyjną, przemysłową, składową i usługową, ma dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dopuszcza się również lokalizacje o funkcji mieszkaniowej jako towarzyszącą obiektom usług komercyjnych.

... wystąpił z wnioskiem o interpretację indywidualną w sprawie opodatkowania zdarzenia przyszłego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego do osób fizycznych. W dniu ... 2014 r. otrzymał interpretację indywidualną ... z tym, że dotyczy ona głównie podatku od towarów i usług, natomiast Izba Skarbowa w Bydgoszczy nie wypowiedziała się co do opodatkowania przyszłej transakcji podatkiem dochodowym od osób fizycznych uznając, że interpretacja wydana nie ma mocy wiążącej dla Wnioskodawcy, jako współwłaściciela tej nieruchomości na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej i aby uzyskać wiążącą wykładnię i interpretację w tym zakresie winien wystąpić z odrębnym wnioskiem o wydanie tej interpretacji. Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jak również nie świadczy pracy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, nie rozlicza się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wspólnie z mężem, ponieważ od ... 2012 r. została zniesiona wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami, umową małżeńską notarialną – Rep A .... Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, jedynie mąż jest podatnikiem VAT i rozlicza się z tego tytułu z Urzędem Skarbowym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z tym, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, czy jest zwolniony od zbycia przedmiotowej nieruchomości z opodatkowania tym podatkiem, bowiem nigdy nie rozliczał VAT, ani od nabycia nieruchomości, ani od przychodów uzyskiwanych z tytułu dzierżawy tej nieruchomości dzierżawcy – VAT rozliczał mąż Wnioskodawcy, ..., w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w „...”, a obecnie „...”...

Wnioskodawca sprowadza swoje stanowisko do poglądu, że nie będąc czynnym podatnikiem VAT korzysta „z prawa zwolnienia z tego podatku”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 • (...);
 • oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste (pkt 6);
 • zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6 (pkt 7).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że w przypadku sprzedaży nieruchomości istotną przesłanką do oceny statusu sprzedawcy takiej nieruchomości, jako podatnika, jest zamiar wykorzystywania danej nieruchomości w celach gospodarczych w całym okresie posiadania, od nabycia począwszy. Ważny jest również faktyczny sposób wykorzystywania takiej nieruchomości. Wobec tego w przypadku braku obiektywnych przesłanek wskazujących na takie cele zbywca nie może być uznawany za podatnika.

W przypadku podmiotu niebędącego podatnikiem VAT nie może być ponadto mowy o zastosowaniu zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z daną czynnością, albowiem zwolnienia w tym zakresie mają zastosowanie w przypadku podatników, a wiec względem podmiotów, wobec których znajduje zastosowanie reżim opodatkowania tym podatkiem. W szczególności więc w sytuacji dostawy zabudowanych działek gruntu znajdującego się w użytkowaniu wieczystym nie mają zastosowania przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, przewidujące zwolnienia od podatku z tytułu dostawy budynków, budowli lub ich części, na warunkach wskazanych w tych przepisach.

W złożonym wniosku poinformowano, że Wnioskodawca planuje sprzedaż dwóch zabudowanych działek (nr ... o pow. ... ha; nr ... o pow. ... ha), znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. Zostały one nabyte w dniu ... 2008 r., na podstawie umowy notarialnej sprzedaży. Wnioskodawca nabył je wraz z mężem w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej z oświadczeniem, że zakup ten następuje dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez męża. Wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jak również nie świadczy pracy na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, nie rozlicza się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wspólnie z mężem, ponieważ od ... 2012 r. została zniesiona wspólność ustawowa pomiędzy małżonkami umową małżeńską notarialną. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, jedynie mąż jest podatnikiem VAT i rozlicza się z tego tytułu z Urzędem Skarbowym w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

W niniejszej sprawie można więc uznać, że nie miało miejsca – po stronie Wnioskodawcy – wykorzystywanie przez Wnioskodawcę opisanej nieruchomości w celach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie została ona również nabyta w takim zamiarze Wnioskodawcy, lecz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez męża. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trudno zatem uznać Wnioskodawcę za podatnika podatku od towarów i usług, w związku z planowaną sprzedażą przedmiotowych działek znajdujących się w użytkowaniu wieczystym. Pomimo, że grunt spełnia definicję towaru, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy, to nie można uznać, że dokonując przedmiotowej sprzedaży Wnioskodawca będzie dział w charakterze handlowca. Konsekwencją będzie zatem brak – po stronie Wnioskodawcy –prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie działał w związku z opisaną sprzedażą w charakterze podatnika i w rezultacie – wbrew stanowisku wyrażonemu we wniosku – nie będzie mógł korzystać w związku z tą transakcją ze zwolnienia od podatku.

W związku z powyższym, pomimo częściowego podzielenia twierdzenia Wnioskodawcy, że nie będzie On działał w charakterze podatnika z tytułu opisanej sprzedaży, z uwagi na stwierdzenia odnoszące się do możliwości skorzystania ze zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług, stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Końcowo zaznacza się, że interpretacja nie wywołuje skutków podatkowoprawnych względem małżonka Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.