ITPP2/4512-785/15/AK | Interpretacja indywidualna

Nieuznanie wyprzedaży kolekcji monet i banknotów za działalność gospodarczą.
ITPP2/4512-785/15/AKinterpretacja indywidualna
  1. majątek prywatny
  2. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania wyprzedaży kolekcji monet i banknotów za działalność gospodarczą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania wyprzedaży kolekcji monet i banknotów za działalność gospodarczą.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ma Pan zamiar sprzedać część majątku osobistego w postaci kolekcji monet i banknotów, którą z pasją systematycznie gromadził od 1969 r. Aby zgłębić wiedzę z dziedziny historii pieniądza niezbędną kolekcjonerowi, zgromadził Pan w tym okresie również duży zbiór literatury z zakresu numizmatyki, a w 1976 r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego (PTAiN). W kolekcji, którą posiada znajdują się z monety i banknoty z wielu państw i różnych epok, od starożytnych monet Republiki Rzymskiej do współczesnych obiegowych, ale większość to monety polskie i z Polską związane - Polski Królewskiej, krzyżackie, okresu zaborów, II Rzeczpospolitej, okresu okupacji, monety obiegowe i kolekcjonerskie PRL, do współczesnych monet okolicznościowych i kolekcjonerskich. Monety i banknoty znajdujące się w kolekcji gromadził Pan kupując je na giełdach numizmatycznych, jarmarkach staroci, sklepach i aukcjach numizmatycznych, NBP, Pewexie oraz otrzymując od rodziny. Bardzo dużo monet pozyskał Pan w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku w drodze wymiany z innymi numizmatykami na spotkaniach i zebraniach PTAiN - tam było to normą (sprzedawało się jedynie zbędne lub podwójne monety, aby kupić brakujące, ale niemożliwe do pozyskania w drodze wymiany). Kolekcjonując monety starał się Pan zebrać je w jak najlepszych stanach zachowania - mając monetę w gorszym stanie kupował taką samą w lepszym, ale kupował również monety w takich samych stanach by mieć je na wymianę. Stąd w kolekcji jest kilkadziesiąt przypadków, że ma Pan po kilka a nawet po kilkanaście takich samych monet różniących się niekiedy jedynie stanem zachowania. Monety i banknoty nabywał Pan w celu zaspokojenia pasji kolekcjonerskiej i poznawczej, której poświęcał bardzo dużo wolnego czasu, np. niekiedy całe tygodnie a nawet miesiące dla zidentyfikowania nieznanej monety. Pasja ta w jakimś sensie „rozjaśniała” Panu również powszechną szarość PRL-u. Kolekcja składa się z ponad 2.500 monet wykonanych z następujących metali i ich stopów: żelaza, aluminium, miedzi, cynku, niklu i srebra, jest też kilka monet złotych. Nie jest Pan w stanie określić dokładnej, ogólnej wartości rynkowej tych monet, na kolekcję w przeważającej większości składają się monety popularne, część jest rzadkich, nie ma natomiast monet bardzo rzadkich i unikatów. Szacunkowo jej wartość ocenia Pan w przedziale od 35.000 do 45.000 zł. Jak każde szacunki zweryfikuje to rynek.

Zdecydowaną większość zbioru zgromadził Pan w okresie PRL-u, kiedy nie stosowano kas fiskalnych i nie wydawano powszechnie paragonów, również w jedynym wówczas w Polsce salonie numizmatycznym w W., dlatego nie posiada Pan na ww. monety dowodów zakupu. Nie posiada ich również dlatego, że kupował je wyłącznie dla zaspokojenia pasji kolekcjonerskiej i poznawczej, a nie z myślą o ich późniejszej sprzedaży. Nie planował Pan wcześniej sprzedaży tej kolekcji, dlatego też nie przywiązywał wagi do zachowania dowodów zakupu.

Po 42 latach czynnego kolekcjonowania w 2011 r. zaprzestał Pan powiększania kolekcji i od tego czasu nie kupował monet do zbioru. Ponieważ nikt z najbliższych (potencjalnych spadkobierców) nie jest zainteresowany kontynuowaniem Pana pasji, a Pan ze względu na wiek i stan zdrowia nie jest w stanie tego czynić w dalszym ciągu, postanowił sprzedać posiadane monety i banknoty innym kolekcjonerom.

Sprzedaży chce Pan dokonać na portalu Allegro wystawiając pojedyncze monety, ich zestawy tematyczne, rocznikowe, nominałowe (np. zestaw wszystkich monet 5 groszowych II Rzeczpospolitej), itp. Nie zamierza Pan kupować już żadnych monet, a wyprzedać jedynie posiadaną kolekcję. Nie zamierza również podejmować w tym celu żadnych specjalnych akcji ogłoszeniowych, reklamowych czy marketingowych. Nie wie Pan jak długo potrwa wyprzedaż kolekcji, i czy na wszystkie monety i banknoty znajdą się nabywcy.

Całe zawodowo czynne życie przepracował Pan na umowie o pracę lub mianowanie, nigdy nie prowadził działalności gospodarczej i nie był podatnikiem podatku od towarów i usług, a obecnie jest na emeryturze.

Poniższe pytania zadał Pan telefonicznie Krajowej Informacji Podatkowej, gdzie poinformowano Pana, że ze względu na niejednoznaczne dotychczas interpretacje indywidualne, dotyczące opodatkowania sprzedaży kolekcji numizmatycznych powinien Pan zwrócić się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży kolekcji monet i banknotów stanowiącej Pana majątek osobisty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż na Allegro części majątku osobistego w postaci kolekcji monet i banknotów zgromadzonej systematycznie przez 42 lata należy uznać za działalność gospodarczą i czy podlegać ona będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, monety i banknoty stanowiące kolekcję, którą zamierza sprzedać były gromadzone systematycznie przez 42 lata wyłącznie w celach kolekcjonerskich. Nie kupował Pan posiadanych monet w celu ich odsprzedaży z zyskiem, posiada natomiast monety, które kupił po ówcześnie wyższych cenach od rynkowych z chęci posiadania ich w swojej kolekcji. Nigdy też nie czerpał Pan żadnych korzyści z faktu posiadania tej kolekcji i nigdy nie była ona wykorzystywana w celach zarobkowych. Kolekcja ta stanowi Pana majątek osobisty, a planując jej sprzedaż chce skorzystać z przysługującego prawa, do swobodnego nim dysponowania. Dlatego uważa Pan, mimo że sprzedaż ta będzie odpłatną dostawą towarów na terytorium kraju, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w świetle ust. 2 ww. artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tak więc, aby dana czynność (np. dostawa towaru) mogła być uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a zbywane przez niego towary lub usługi zostały nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży.

Analiza okoliczności faktycznych sprawy w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa pozwala stwierdzić, że planowana czynność sprzedaży monet i banknotów będzie stanowiła - zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju. W sytuacji jednak, gdy – jak wskazano we wniosku – kolekcja nie została nabyta w celu dalszej odsprzedaży, zbywając poszczególne jej elementy będzie Pan korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania majątkiem osobistym. Sprzedaż zatem przedmiotów z posiadanej kolekcji, będących częścią majątku prywatnego, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a Pan z tytułu ich zbycia nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Należy jednakże wskazać, że z uwagi na charakter dokonywanych/planowanych czynności, ostateczna ocena Pana postępowania może być dokonana jedynie w toku postępowania podatkowego lub kontrolnego, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). W postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego organ podatkowy nie zbiera bowiem materiału dowodowego, ani nie dokonuje żadnych ustaleń faktycznych. To organy prowadzące postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową na podstawie całego zebranego materiału dowodowego władne są ustalić okoliczności nabywania poszczególnych przedmiotów, w tym zamiar ich nabywania, częstotliwość transakcji oraz rozmiar i profesjonalizm przedsięwziętych czynności.

Końcowo zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.