ITPP2/443-1551/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy jako współwłaścicielka nieruchomości w sytuacji zbycia nieruchomości będzie pani podatnikiem podatku od towarów i usług?
ITPP2/443-1551/14/AJinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. grunty
  3. majątek osobisty
  4. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 12 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nie uznania za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu dostawy nieruchomości niezabudowanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nie uznania za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu dostawy nieruchomości niezabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jest czynność dostawy gruntu, tj. nieruchomości niezabudowanej położonej w mieście W. przy ul. D. ..., oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 126/2 obr. ..., o powierzchni 465 m2, dla której sąd rejonowy prowadzi księgę wieczystą nr ... .

Nieruchomość w dniu 21 listopada 1945 r. została objęta działaniem dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze miasta W., w wyniku czego została przyjęta z mocy prawa na własność Gminy W., a następnie na rzecz Skarbu Państwa. W trybie ww. dekretu dawny właściciel nieruchomości złożył wniosek o przyznanie prawa własności czasowej do nieruchomości, który to wniosek został rozpoznany ostatecznie decyzją S. w W. z dnia 28 stycznia 2013 r.. W wyniku powyższej decyzji ustanowione zostało prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości na rzecz Pani Anny D. i Pani. Przy czym istotne jest, że Pani jest spadkobierczynią dawnych właścicieli oraz nabyła prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości w drodze spadkobrania po dawnym właścicielu. Prawo wieczystego użytkowania zostało przekształcone w prawo własności. Przekształcenia powyższe zostały ujawnione w księdze wieczystej.

Nieruchomość nie została wydana właścicielom przez Miasto, pomimo wielokrotnych wezwań. Aktualnie przed sądem rejonowym toczy się postępowanie o wydanie nieruchomości.

Właścicielki nieruchomości planują jej zbycie na rzecz Miasta, który to grunt będzie stanowił podwórko przedszkola miejskiego.

Jest Pani emerytką i nie prowadzi działalności gospodarczej.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa nie była w ogóle wykorzystywana przez Panią, nie była przedmiotem dzierżawy, najmu.

Nie posiada Pani innych nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych w przyszłości do sprzedaży. Nie zamierza w przyszłości dokonywać dostaw nieruchomości gruntowych „innych niż we wniosku”.

Nie dokonywała Pani sprzedaży nieruchomości objętych podatkiem od towarów i usług. Na skutek porozumienia rodzinnego doszło do ustalenia, że pieniądze ze sprzedaży przedmiotowych działek przeznaczone będą przede wszystkim na poprawę zdrowia tj. w szczególności na cele rehabilitacyjne oraz uzupełnienie niskich świadczeń emerytalnych. Zgromadzenie środków pieniężnych ze sprzedaży nieruchomości ma zapewnić „spokojny byt” w razie dalszych kłopotów zdrowotnych oraz na tzw. starość.

Nie reklamowała Pani w żaden sposób sprzedaży nieruchomości, nie dokonywała również jakiegokolwiek uatrakcyjniania nieruchomości gruntowej. W przeszłości nie działała jako deweloper, pośrednik nieruchomości, etc.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jako współwłaścicielka nieruchomości w sytuacji zbycia nieruchomości będzie pani podatnikiem podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako współwłaściciel nieruchomości nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w świetle powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług.

Według art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (..).

Pod pojęciem towaru – w myśl art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Grunty spełniają powyższą definicję towarowo, wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 powołanej wyżej ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonywana przez podmiot, który w związku z jej wykonywaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”.

Natomiast art. 15 ust. 2 ww. ustawy przewiduje, że: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Odzyskała Pani nieruchomość w procesie reprywatyzacji jako spadkobierca dawnych właścicieli, tj. do majątku osobistego. Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej. Nie podejmuje żadnych czynności, które mogłyby wskazywać na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Nie występuje więc w tym stosunku zbycia nieruchomości element obrotu nieruchomościami „celu zarobkowego” jak również „ciągłości”.

Podobna sprawa była przedmiotem rozpoznania przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 kwietnia 2014 r. IBPP2/443-16/14/KO, w której organ w interpretacji indywidualnej uznał, że sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku osobistego sprzedającego nie jest obciążona podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując wskazała Pani, że nie stanowi działalności gospodarczej sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystywany w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z działalnością gospodarczą. Wobec tego sprzedaż nieruchomości nie może być uznana za działalność gospodarczą ze skutkiem w postaci uznania Pani za podatnika VAT w tym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze fakt, iż stroną wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Pani, jako współwłaścicielka nieruchomości, zaznacza się, że niniejsza interpretacja nie ma mocy wiążącej dla drugiej współwłaścicielki, która chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Końcowo wskazuje się, że analiza dokumentów załączonych do wniosku wykracza poza dyspozycję art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z tym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy. W tym miejscu wskazuje się, że przedmiotem oceny jest wyłącznie stanowisko Wnioskodawcy sformułowane na tle opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, a załączniki nie stanowią takiego opisu. Ponadto organ wydający interpretację nie prowadzi postępowania dowodowego, w toku którego mógłby zweryfikować materiał dowodowy poprzez jego stosowną ocenę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.