ITPP1/4512-525/16-1/IK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji przed i po „centralizacji” rozliczeń.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2016 r. (data wpływu 27 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji pn. „T.” przed i po „centralizacji” rozliczeń przez Gminę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lipca 2016 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 8 kwietnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług dotyczących realizacji inwestycji pn. „T.” przed i po „centralizacji” rozliczeń przez Gminę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina S. (dalej jako Gmina) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej jako VAT). Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego realizująca zadania nałożone na nią ustawą o samorządzie gminnym, nie jest uznawana za podatnika art. 15 ust. 6 ustawy VAT, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W ramach czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych Gmina dokonuje:

  1. czynności opodatkowanych VAT według odpowiednich stawek jak: najem lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, sprzedaży działek,
  2. czynności zwolnione z podatku VAT jak: wynajem lokali mieszkalnych łącznie z kosztami dodatkowymi (opłatą mediów).

Gmina jest inwestorem zadania pn. „T.” (dalej jako projekt). Na realizację ww. zadania Gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne z RPOWX na lata 2014-2020.

Przy składaniu wniosku przyjęto, że realizując projekt podatek VAT, stanowił będzie koszt kwalifikowany zadania, jeżeli Gmina nie ma możliwości w żaden inny sposób odzyskać go, co zobowiązana była udokumentować odpowiednim oświadczeniem. Jednocześnie Gmina zobowiązała się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części lub całości poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku art. 91 ust. 7-8 podatku VAT. Realizowany projekt przez Gminę obejmuje roboty termomodernizacyjne i zmierzające do obniżenia kosztów eksploatacji z tytułu ogrzewania budynków oświatowych w następującym zakresie:

  1. Budynek Szkoły Podstawowej im. X. w S. - wymiana drzwi wejściowych i luksferów na okna, docieplenie stropów, ścian zewnętrznych piwnic, podcieni, stropodachu, ścian przy garażach, ścian nadziemnych, ścian wewnętrznych na poddaszu, montaż nowej inst. co., montaż pomp ciepła;
  2. Budynek Szkoły Filialnej w Y. - docieplenie ścian wewnętrznych piwnic, ścian zewnętrznych nadziemia, stropu nad parterem, wymiana drzwi zewnętrznych i okien nadziemia, wymiana wewnętrznej instalacji co., wymiana kotła olejowego na kocioł opalany peletem;
  3. Budynek Szkoły Filialnej w B. - wymiana drzwi zewnętrznych i okiem kotłowni, okien budynku szkolnego, docieplenie dachu kotłowni, ścian zewnętrznych kotłowni, stropu, ścian zewnętrznych budynku, likwidacja 1 szt. drzwi, montaż nowej instalacji co., nowa kotłownia na pelet;
  4. Budynek Szkoły Podstawowej w P. - wymiana drzwi zewnętrznych parteru, docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, stropu nad piwnicą, stropu nad ostatnią kondygnacją, montaż nowej instalacji co., wymiana kotłowni węglowej na kotłownię opalaną peletem.

Termin rozpoczęcia realizacji projektu – 7 października 2015 r., planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 30 września 2016 r.

Faktury dokumentujące ponoszone przez Gminę wydatki na projekt zostaną wystawione na Gminę. Dofinansowanie udzielone zostanie w formie refundacji części poniesionych na inwestycję wydatków. Przedmiot inwestycji, w którym funkcjonują Szkoła Podstawowa w S., Szkoła Filialna w Y., Szkoła Filialna w B. i Szkoła Podstawowa w P. przekazany został w trwały zarząd na czas nieokreślony w 2011 roku.

Nakłady poniesione na realizację inwestycji na podstawie dokumentów PT zostaną przekazane dla poszczególnych szkół i zwiększą wartość budynków szkół.

Beneficjentem projektu jest Gmina. Zarządzaniem produktami powstałymi w wyniku realizacji projektu będą zajmować się jednostki organizacyjne gminy - Zespół Szkolno-Przedszkolny w S. (Szkoła Podstawowa w S., Szkoła Filialna w Y. i Szkoła Podstawowa w B.) i Szkoła Podstawowa w P. Jednostki te realizują nieodpłatnie zadania publiczne Gminy z zakresu edukacji.

Ponadto w budynku Szkoły Podstawowej w P. znajduje się jedno mieszkanie komunalne wynajmowane osobie fizycznej. Na podstawie umowy cywilnoprawnej najmu lokalu mieszkalnego obciąża się najemcę czynszem za najem. Dochody z najmu odprowadzane są do budżetu Gminy; w budynku Szkoły Filialnej w Y. znajdują się dwa mieszkania komunalne wynajmowane osobom fizycznym. Na podstawie umowy cywilnoprawnej najmu lokalu mieszkalnego obciąża się najemców czynszem za najem. Dochody z najmu odprowadzane są do budżetu Gminy. Część budynku tejże Szkoły (3 pomieszczenia i korytarz o łącznej pow. 118,68m2) została przekazana na czas nieoznaczony do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w S. z w celu prowadzenia nieodpłatnej działalności statutowej; w budynku Szkoły Filialnej w B. 5 pomieszczeń o łącznej pow. 73,50m2 zostało przekazanych na czas nieoznaczony do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w S. z przeznaczeniem na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej.

Na obecny stan prawny Zespół Szkolno-Przedszkolny w S. (Szkoła Podstawowa w S., Szkoła Filialna w Y. i Szkoła Podstawowa w B.) i Szkoła Podstawowa w P. są odrębnym od Gminy ale niezarejestrowanym podatnikiem VAT. Korzystają ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ustawy VAT.

Szkoły wykorzystują swoje budynki do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tzn. do świadczenia nieodpłatnie usług edukacyjnych w ramach zadań statutowych jednostki oraz świadczą usługi zwolnione z podatku VAT - wynajem mieszkań komunalnych

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi na terenie gminy centralizacja VAT. Stan faktyczny wykorzystywania budynków oświatowych po dokonaniu centralizacji pozostanie niezmieniony.

W związku z powyższym zadano następujące pytania
  1. Czy Gminie jako beneficjentowi realizującej projekt pn. „T.” należy się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych zwrot podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją wyżej wymienionej inwestycji?
  2. Czy po centralizacji VAT w Gminie (mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii europejskiej (TSUE) C-276/14 oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygn. akt I FPS 4/15) Gmina po realizacji projektu pn. „T.” będzie miała możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, również w ramach korekty deklaracji, o której mowa w art. 86 ust. 13 i 13a oraz w trybie art. 91 ust. 7-8 ustawy o VAT?

Ad. 1

Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zespół Szkolno-Przedszkolny w S. (Szkoła Podstawowa w S., Szkoła Filialna w Y., Szkoła Filialna w B.) i Szkoła Podstawowa w P. jako jednostki organizacyjne Gminy, w chwili obecnej nie są zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, bowiem korzystają ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z art. 113 ustawy o VAT.

Gmina stosuje dotychczasowy model rozliczeń i rozlicza się odrębnie od swoich jednostek organizacyjnych.

Zdaniem Gminy, nie ma prawa do ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pn. „T.”.

Ad. 2.

Uchwałą z dnia 24 czerwca 2013 r. I FPS 1/13/NSA uznał za konieczne wprowadzenie centralizacji podatku VAT w samorządach. Komunikat Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2016 r. określa termin do którego należy dokonać centralizacji - do 1 stycznia 2017 r.

Z powyższego wynika, że Zespół Szkolno-Przedszkolny w S. (Szkoła Podstawowa w S., Szkoła Filialna w Y., Szkoła Filialna w B.) i Szkoła Podstawowa w P., zgodnie z wyrokiem NSA nie mogą być traktowane jako odrębny podatnik od jednostki samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Realizacja projektu przez Gminę pn. „T.” będzie związana z wykonywaniem zadań publicznoprawnych tj. zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1, 8, 9 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) obejmujących zadania z zakresu edukacji publicznej, a także utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Efektami realizacji projektu będą zarządzać Zespół Szkolno-Przedszkolny w S. (Szkoła Podstawowa w S., Szkoła Filialna w Y., Szkoła Filialna w B.) i Szkoła Podstawowa w P. - nieruchomości w trwałym zarządzie Szkoły. W ramach umowy cywilnoprawnej dokonuje się transakcji podlegających VAT lecz zwolnionych od podatku w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych.

Powyższe oznacza, iż zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu pn. „T.” będą związane z wykonywaniem czynności zwolnionych i niepodlegających podatkiem VAT. Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, również w ramach korekty deklaracji przy wykonywaniu ww. inwestycji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.