ITPB3/4510-244/15/MK | Interpretacja indywidualna

Czy planowane połączenie przez przejęcie spółki nie będącej stroną umowyo PGK XX przez spółkę będącą stroną umowy o PGK XX nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK XX i zakończeniem roku podatkowego z dniem dokonania przedmiotowego połączenia ?
ITPB3/4510-244/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. podatkowa grupa kapitałowa
 2. podatnik
 3. połączenie
 4. przejęcie
 5. skutki podatkowe
 6. spółka kapitałowa
 7. umowa
 8. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko –przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK, a spółka przejmowana nie jest stroną umowy o PGK, skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie ustalenia, czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK, a spółka przejmowana nie jest stroną umowy o PGK, skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca – XX SA (dalej: „XXSA”, „Spółka” lub „Wnioskodawca”) utworzyła wraz ze spółkami zależnymi:

 • XX-XX SA,
 • XX-XY SA,
 • XX XZ SA,
 • XX X Sp. z o.o.,
 • XX XXX Sp. z o.o.,
 • XXSA XXX 1 Sp. z o.o.,
 • XXSA XXX 2 Sp. z o.o.,
 • XXSA XXX 3 Sp. z o.o.,
 • XXSA XXX 4 Sp. z o.o.,
 • XXSA XXX 5 Sp. z o.o.,
 • XXSA XXX 6 Sp. z o.o.,
 • XXSA XXX 7 Sp. z o.o.
 • XXSA XXX 8 Sp. z o.o.,
 • XE XXX 1 Sp. z o.o.,
 • XE XXX 2 Sp. z o.o.,
 • XR Sp. z o.o.,

(dalej: „spółki zależne”) Podatkową Grupę Kapitałową (dalej: „PGK”) w rozumieniu art. 1 a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: „ustawa o PDOP”). PGK została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej zawartej w formie aktu notarialnego (dalej: „umowa PGK”) i zarejestrowanej przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z umową PGK, spółką dominującą w ramach PGK jest Wnioskodawca. Jednocześnie, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 1 a ust. 3 pkt 4 ustawy o PDOP, Wnioskodawca został wskazany w umowie PGK, jako spółka reprezentująca PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PDOP oraz z przepisów Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”). Zgodnie z umową PGK:

 • PGK została utworzona na okres trzech lat podatkowych, tj. na lata 2015, 2016, 2017;
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy, a pierwszym rokiem podatkowym jest okres od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • XXSA została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PDOP oraz z Ordynacji podatkowej.
 • podstawa opodatkowania PGK XX jest wyliczana zgodnie z art. 7a ustawy o PDOP, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o PDOP.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że w okresie funkcjonowania PGK XX, planowane jest przeprowadzenie transakcji polegających na połączeniu przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2013.1030 j.t, dalej: „ksh”) podmiotu pozostającego poza strukturą PGK XX przez spółkę należącą do PGK XX.

Przedmiotowe transakcje mogą zostać zrealizowane w trakcie całego okresu funkcjonowania PGK XX, tj. od dnia zawarcia umowy, która jest zdefiniowana w art. 1 a ust. 3 ustawy o PDOP do końca trwania PGK XX.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że planowane procesy restrukturyzacyjne nie będą naruszały warunków, niezbędnych do spełnienia, w celu utworzenia i utrzymania statusu PGK XX, o których mowa w art. 1 a ust. 2 ustawy o PDOP, tj.:

 1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek należących do PGK XX będzie wyższy bądź równy 1 000 000 zł,
 2. Spółka dominująca (XXSA) będzie w bezpośrednim posiadaniu przynajmniej 95% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek wchodzących w skład PGK XX,
 3. Spółki Zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek z PGK XX,
 4. spółki tworzące PGK XX nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 5. spółki tworzące PGK XX nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK XX,
 6. PGK XX osiągnie za każdy rok podatkowy swojego istnienia, dochodowość na poziomie co najmniej 3%.

Mając na uwadze, że przedmiotowe pytanie odnosi się do ustalenia dochodu/straty PGK XX jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje XXSA, jako podmiot dominujący w PGK XX.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy planowane połączenie przez przejęcie spółki nie będącej stroną umowy o PGK XX przez spółkę będącą stroną umowy o PGK XX nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK XX i zakończeniem roku podatkowego z dniem dokonania przedmiotowego połączenia ...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie transakcji połączenia przez przejęcie, w której to spółka przejmująca wchodzi w skład PGK XX, a spółka przejmowana nie należy do PGK XX - w konsekwencji takiej transakcji nie zostaną naruszone warunki istnienia PGK XX - nie skutkuje utratą statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK XX, a tym samym nie skutkuje zakończeniem roku podatkowego PGK XX z dniem dokonania transakcji połączenia.

Łączenie spółek w świetle Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ordynacji Podatkowej

Zgodnie z brzmieniem art. 491 § 1 KSH spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą. Wśród dostępnych metod wymienia się m.in. połączenie przez przejęcie. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, transakcja ta polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Spółka przejmowana, w dniu wykreślenia z rejestru zostaje rozwiązana. Połączenie, zgodnie z art. 493 § 2 KSH, następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Skutkiem połączenia spółek kapitałowych jest sukcesja, tj. wstąpienie z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą.

Jednocześnie, zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie z inną osobą prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki podmiotu przejmowanego. Zgodnie z powyższym zatem, spółka wchodząca w skład PGK XX przejmie cały majątek spółki nie należącej do PGK XX oraz wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Oznacza to, że spółka przejmująca wchodząca w skład PGK XX będzie kontynuowała działalność spółki przejmowanej i w ramach tej kontynuacji będą przysługiwały jej, co do zasady, te same prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce przejmowanej. Jednocześnie ustanie byt prawny spółki przejmowanej, która zostanie wykreślona z właściwego rejestru.

PGK XX jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych

Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m.in. spółki kapitałowe (art. 1 ustawy o PDOP). Jednocześnie, podatkowa grupa kapitałowa w świetle ustawy o PDOP traktowana jest jako odrębny podatnik. Podatkowa grupa kapitałowa w świetle ustawy to grupa co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną (tj. spółek akcyjnych bądź spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu PGK, zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym.

W rezultacie, po utworzeniu PGK XX, spółki wchodzące w jej skład tracą swój status podatnika CIT na czas istnienia PGK XX.

Warunki zawiązania oraz utrzymania statusu podatnika przez PGK XX

Zgodnie z art. 1 a i 7a ustawy o PDOP, aby PGK XX mogła uzyskać oraz utrzymać status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, muszą zostać spełnione następujące warunki:

Uczestnicy PGK XX/forma prawna

W skład PGK XX muszą wchodzić co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne), których siedziba znajduje się na terytorium Polski (art. 1 a ust 1 w zw. z art. 1 a ust 2 pkt 1 ustawy o PDOP).

Wymogi kapitałowe

Na podstawie art. la ust 2 pkt 1 lit a w związku z art. 16 ust. 7 ustawy o PDOP, przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK XX, nie może być niższy niż 1 000 000 PLN, bez uwzględnienia tej części kapitału, jaka nie została na kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek/kredytów, przysługującymi udziałowcom/akcjonariuszom wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Struktura własnościowa

Zgodnie z art. 1 a ust 2 pkt 1 lit b i c PDOP, jedna ze spółek, zwana spółką dominującą (tj. XXSA) posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym spółek zależnych, natomiast spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK XX (brak powiązań skośnych).

W przypadku, gdy spółką zależną jest spółka, wobec której stosowano przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, powyższa proporcja udziałów spółki dominującej odnosi się do tej części kapitału zakładowego spółki zależnej, która nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo nie stanowi rezerwy reprywatyzacyjnej mienia Skarbu Państwa.

Brak zaległości podatkowych

Zgodnie z art. la ust 2 pkt 1 lit. d ustawy o PDOP, w spółkach tworzących PGK XX nie mogą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PDOP, PDOF, VAT oraz podatku akcyzowego). Z literalnego brzmienia przepisów ustawy o PDOP wynika, że warunek ten dotyczy jedynie okresu przed utworzeniem PGK XX. Dodatkowo, powyższy warunek uznaje się za spełniony także wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania (co wynika z art. 1aust 2a ustawy o PDOP).

Brak możliwości przystąpienia kolejnych podmiotów do PGK XX

PGK XX nie może zostać założona przez spółki, które uprzednio wchodziły w skład innej PGK XX, a grupa ze względu na naruszenie warunków ustawowych utraciła status podatnika. W takiej sytuacji ponowne przystąpienie do PGK XX ww. spółek możliwe jest po upływie roku podatkowego tych spółek, następującego po roku podatkowym, w którym uprzednio funkcjonująca PGK XX utraciła swój status.

Brak istnienia związków powodujących powstanie okoliczności, wynikających z art. 11 ustawy o PDOP

Zgodnie z zapisami ustawy o PDOP, po utworzeniu PGK XX, podmioty tworzące PGK XX nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami powiązanymi spoza PGK XX, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Zwolnienia z CIT

Podmioty tworzące PGK XX, zgodnie z treścią ustawy o PDOP nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw.

Dochodowość PGK XX

Jak wynika z art. 1 a ust. 2 pkt 4 ustawy o PDOP, PGK XX uznawana jest za podatnika, jeśli osiąga za każdy rok podatkowy dochodowość określoną zgonie z art. 7a ust. l na poziomie co najmniej 3%.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej opisanych warunków, PGK XX utraci status podatnika CIT z dniem naruszenia danego warunku. Jednocześnie, w przypadku nieosiągnięcia poziomu dochodowości w wysokości przynajmniej 3%, dniem utraty statusu podatnika przez PGK XX będzie ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano złożenia zeznania podatkowego, nie później jednak niż w dzień, w którym zgodnie z zapisami ustawy o CIT należy złożyć przedmiotowe zeznanie.

Istnienie PGK XX a planowane połączenia spółek

W ocenie Wnioskodawcy - biorąc pod uwagę powyższe - planowane połączenia przez przejęcie, w którym spółka przejmująca będzie wchodziła w skład PGK XX, natomiast Spółka przejmowana będzie pozostawała poza PGK XX nie będzie skutkowało naruszeniem warunków uznania PGK XX za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, które szczegółowo opisano powyżej.

Jak wskazano powyżej, przyczyny jakie mogą spowodować utratę statusu podatnika przez PGK XX są enumeratywnie wymienione w art. 1 a ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o PDOP.

Są to cztery kategorie, których naruszenie powoduje skutki w postaci rozwiązania PGK XX:

 1. Spełnienie warunków utworzenia podatkowej grupy kapitałowej, określonych w art. la ust. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy o PDOP, czyli:
  1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą Spółkę musi wynosić co najmniej 1.000.000 zł,
  2. spółka dominująca posiada min. 95% udziałów/akcji w spółkach zależnych,
  3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK XX.
 2. Nie korzystanie przez żadną ze spółek grupy ze zwolnień z podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw.
 3. Nie pozostawanie przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o PDOP, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej.
 4. Osiągnięcie przez podatkową grupę kapitałową za każdy rok podatkowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji wystąpienia opisanych powyżej transakcji połączenia przez przejęcie, nie dojdzie do naruszenia warunków określających funkcjonowanie PGK XX. Skutkiem połączenia będzie jedynie zwiększenie kapitału zakładowego spółki przejmującej, która jest stroną umowy o PGK XX. W efekcie naruszeniu nie ulegną warunki istnienia PGK XX. Przedmiotowe połączenie nie będzie miało wpływu na strukturę właścicielską w ramach grupy- XXSA wciąż będzie posiadała przynajmniej 95% udziałów w spółkach zależnych. Skutkiem połączenia będzie ustanie bytu prawnego spółki przejmowanej oraz wstąpienie we wszelkie prawa i obowiązku podmiotu przejmowanego przez podmiot przejmujący (zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej). Niezależnie od powyższego, w wyniku przeprowadzonej transakcji nie nastąpi powstanie powiązań kapitałowych pomiędzy spółkami zależnymi, których skutkiem będzie posiadanie przez jedną ze spółek zależnych udziałów w kapitale zakładowym innej ze spółek zależnych wchodzących w skład PGK XX.

Dodatkowo Wnioskodawca pragnie podkreślić, że wszelkie zmiany umowy PGK XX oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek ją tworzących, zostaną zgłoszone do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności przez XXSA.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że planowane transakcje nie wpłyną na spełnienie pozostałych warunków, które PGK XX spełni na moment utworzenia, tj. na zawarcie umowy PGK XX, która zostanie zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego (zgodnie z trybem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 ustawy o PDOP) i będzie zawierać wymagane ustawą o PDOP elementy, w tym:

 • wykaz spółek tworzących PGK XX oraz wysokość ich kapitału zakładowego,
 • informacje o udziałowcach (akcjonariuszach) i wysokości ich udziału w kapitale zakładowym w spółce dominującej i w spółkach zależnych tworzących PGK XX, posiadających co najmniej 5% udziałów (akcji) tych spółek,
 • określenie okresu obowiązywania umowy,
 • wskazanie spółki reprezentującej PGK XX w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PDOP oraz z przepisów Ordynacji Podatkowej,
 • określenie przyjętego roku podatkowego.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy dokonanie transakcji połączenia przez przejęcie, w której to spółka przejmująca wchodzi w skład PGK XX, a spółka przejmowana nie należy do PGK XX - w konsekwencji takiej transakcji nie zostaną naruszone warunki istnienia PGK XX - nie skutkuje utratą statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK XX, a tym samym nie skutkuje zakończeniem roku podatkowego PGK XX z dniem dokonania transakcji połączenia. Stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in.:

 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 13 marca 2014 r. znak IPTPB3/423-503/13-3/IR, w której potwierdzono, że przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku CIT przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku;
 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. o znak ILPB3/423-13/14-5/ EK, w której potwierdzono, że dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK a spółka przejmowana pozostaje poza PGK (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka zależna w PGK) - jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK - nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Ponadto, należy wskazać, że ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328; ost. zm.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1478) oraz ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Według stanu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł (art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a).

W myśl art. 1a ust. 2b wartość kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, określa się bez uwzględnienia tej części tego kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Podkreślić również należy, że niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Postępowanie w sprawie interpretacji indywidualnej jest postępowaniem odrębnym od postępowania podatkowego, czy też kontrolnego, w których organ podatkowy zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, w którym bada okoliczności danej sprawy. W przypadku wydawania interpretacji indywidualnej organ podatkowy jest związany treścią przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, które stanowią podstawę do wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, w ramach tego postępowania właściwy organ nie może jednak dokonywać weryfikacji przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, gdyż wykraczałoby to poza zakres przedmiotowego postępowania. Organ nie rozstrzyga o zindywidualizowanych obowiązkach podatkowych strony, gdyż może to nastąpić w ramach przeprowadzonego postępowania podatkowego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego.

Ponadto, odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ wskazuje, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych (zdarzeń przyszłych) i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego, co oznacza, że powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy - należy je traktować indywidualnie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.