IPTPP4/443-789/14-3/BM | Interpretacja indywidualna

Brak utraty statusu podatnika.
IPTPP4/443-789/14-3/BMinterpretacja indywidualna
  1. budynek
  2. najem
  3. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2014 r. (data wpływu 28 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie utraty statusu podatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie utraty statusu podatnika (pytanie nr 1) oraz w zakresie objętym pytaniami od 2 do 5 wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz jest podatnikiem VAT czynnym.

Działalność obejmuje prowadzenie warsztatu samochodowego - naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych. W 2009 r. Wnioskodawca wybudował nowy budynek warsztatu samochodowego i przeniósł do niego działalność gospodarczą. Budynek warsztatu Wnioskodawca wybudował metodą gospodarczą, wiele robót wykonując samodzielnie. Na materiały i niektóre usługi wnioskodawca otrzymał faktury, od których miał możliwość odliczenia podatku VAT. Wartość faktur dokumentujących koszty poniesionych nakładów na budowę budynku to 82134,60zł netto i od nich odliczono VAT. Wnioskodawca zakupił w późniejszym okresie wyposażenie: podnośnik (zakup luty 2009) na kwotę 8500zł VAT naliczony 1870zł; tester usterek (zakup kwiecień 2010) na kwotę 25000zł, VAT naliczony 5500zł od tych zakupów także Wnioskodawca odliczył podatek VAT.

Budynek warsztatu wraz z wyposażeniem został ujęty w ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. Od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku Wnioskodawca sam prowadził w nim działalność gospodarczą. Wnioskodawca wskazał, iż pozostaje w związku małżeńskim i nie ma rozdzielności majątkowej z żoną. Budynek nigdy nie był wynajmowany osobie trzeciej. Ze względu na stan zdrowia Wnioskodawca chciałby zamknąć działalność gospodarczą dokonując wykreślenia z CEIDG. Wnioskodawca chciałby wynajmować warsztat komuś innemu na podstawie umowy najmu już jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, jako podatnik VAT zwolniony opodatkowując uzyskane dochody podatkiem dochodowym 8,5% ryczałtem.

Po likwidacji działalności gospodarczej składniki majątku firmowego staną się składnikami majątku osobistego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą ale też nie będą wykorzystywane na cele osobiste - budynek warsztatu jest przystosowany do wykonywania w nim tylko takiego rodzaju działalności). Pozostałe po działalności Wnioskodawcy składniki majątku Wnioskodawca chciałby wynajmować na podstawie umowy najmu osobie prowadzącej działalność. Do chwili obecnej budynek wraz z wyposażeniem nie był wynajmowany. Przychody z tego najmu powinny wynieść ok. 5000zł miesięcznie, Wnioskodawca nie zamierza nabywać innych nieruchomości czy ruchomości które mógłby wynajmować. Budynek warsztatu od chwili oddania do użytkowania do dziś nie był ulepszany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy likwidacja działalności gospodarczej (wykreślenie z CEIDG) spowoduje utratę statusu podatnika VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Niezależnie od likwidacji działalności gospodarczej (wykreślenie z CEIDG) Wnioskodawca może pozostać podatnikiem VAT czynnym i wykonywać czynności opodatkowane bowiem prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy VAT zgodnie z art. 15 ust. 2 ma szerszy zakres niż ustawa o podatku dochodowym i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i najem odnosi się do takiego stanu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy zdefiniowano, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT wówczas, gdy te czynności są wykonywane odpłatnie.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG oraz jest podatnikiem VAT czynnym. Działalność obejmuje prowadzenie warsztatu samochodowego - naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych. W 2009 r. Wnioskodawca wybudował nowy budynek warsztatu samochodowego i przeniósł do niego działalność gospodarczą. Ze względu na stan zdrowia Wnioskodawca chciałby zamknąć działalność gospodarczą dokonując wykreślenia z CEIDG. Wnioskodawca chciałby wynajmować warsztat komuś innemu na podstawie umowy najmu już jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, jako podatnik VAT zwolniony opodatkowując uzyskane dochody podatkiem dochodowym 8,5% ryczałtem.

Po likwidacji działalności gospodarczej składniki majątku firmowego staną się składnikami majątku osobistego (niezwiązanego z działalnością gospodarczą ale też nie będą wykorzystywane na cele osobiste - budynek warsztatu jest przystosowany do wykonywania w nim tylko takiego rodzaju działalności). Pozostałe po działalności Wnioskodawcy składniki majątku Wnioskodawca chciałby wynajmować na podstawie umowy najmu osobie prowadzącej działalność. Do chwili obecnej budynek wraz z wyposażeniem nie był wynajmowany. Przychody z tego najmu powinny wynieść ok. 5000 zł miesięcznie,

Należy zauważyć, iż umowa najmu jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony – zarówno wynajmującego, jak i najemcę – określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 659 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, przy czym – jak wynika z § 2 tego samego artykułu – czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Najem jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca wynajmując budynek będzie działał w charakterze podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. Najem wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług definicję działalności gospodarczej, jeżeli wykonywany jest w sposób ciągły dla celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe) bez względu na to, czy najem będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej, czy jako odrębne źródło przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji najem budynku będzie świadczony w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, i będzie stanowić odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, które podlega opodatkowaniu tym podatkiem na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Tym samym Wnioskodawca likwidując działalność gospodarczą, w sytuacji dalszego wynajmowania budynku, nie utraci statusu podatnika VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku utraty statusu podatnika. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie będzie załatwiony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.