IPTPP3/4512-97/15-7/ALN | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zamiana nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewidencyjna 392/9 opisana powyżej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%?
IPTPP3/4512-97/15-7/ALNinterpretacja indywidualna
 1. nakłady
 2. opodatkowanie
 3. podatnik
 4. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) i 27 maja 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka 392/9 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka 392/9.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 13 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.) i 27 maja 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Nadleśnictwo jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, która działa na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1153) oraz Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe. Nadleśnictwo jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nadleśnictwo (zwane dalej „Nadleśnictwem”) zgodnie z art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1153) oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 z dnia 11 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518) zamierza dokonać zamiany nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa nieruchomości gruntowe stanowiące własność Pani Z..

Grunt, który Nadleśnictwo zamierza przekazać Pani Z stanowi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 392/9 o powierzchni 0,2717 ha zlokalizowana w województwie ..., powiat .., Gmina .., Obręb .... Według ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej nieruchomości jest ujawniony Skarb Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo.

Użytki stanowiące przedmiotową część nieruchomości, zgodnie z ewidencją gruntów, oznaczone są symbolami Bi- inne tereny zabudowane. Na terenie działki występują składniki budowlane (pawilon handlowy).

Pawilon handlowy jest własnością Pani Z., nabytym przez nią na mocy umowy kupna-sprzedaży z Gminną Spółdzielnią z dnia 26 września 2003 r. Pani Z. posiada umowę dzierżawy na przedmiotowy grunt, z Nadleśnictwem, w celu utrzymania na nim pawilonu.

Dla działki w zarządzie Nadleśnictwa zgodnie z Zaświadczeniem z dnia 14 lipca 2014 r. znak spr. ..... nie obowiązuje obecnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który przestał obowiązywać w dniu 01 stycznia 2004 r. Do końca 2003 r. działka numer 392/9 znajdowała się w strefie SFU- strefa usługowa. Obecnie dla przedmiotowej działki obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzone Uchwałą nr .... Rady Miejskiej w S. z dnia 17 kwietnia 2003 r. Zgodnie z SUiKZP działka nr 392/9 przeznaczona jest pod tereny usług podstawowych i ponadpodstawowych oraz budownictwa mieszkaniowego. Dzierżawa gruntu była opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%, zaś podatek należny z tego tytułu Nadleśnictwo odprowadzało do Urzędu Skarbowego. Ponieważ naniesienia nie były własnością Nadleśnictwa Wnioskodawca nie dokonywał żadnych napraw i ulepszeń.

Zgodnie z wyceną operatu szacunkowego wartość przedmiotowej nieruchomości (bez naniesień budowlanych) w zarządzie Nadleśnictwa na dzień 14 sierpnia 2014 r. została określona na poziomie 125.630 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści złotych) Wartość rynkowa nieruchomości oszacowana w niniejszym operacie szacunkowym została określona bez uwzględniania związanych z transakcją podatków i opłat. Jest zatem wartością netto i nie zawiera podatku VAT.

Natomiast nieruchomości, które Nadleśnictwo pozyska w wyniku zamiany stanowią:

 1. Działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 342 o powierzchni 4,58 ha położoną w obrębie ..., Gmina S, w strefie SFOE- strefa ochrony ekologicznej, na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 29 listopada 1994r. (obecnie MPZP nieaktualny).W zmianie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy S. zatwierdzony Uchwałą nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 17 kwietnia 2008 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny lasów i dolesień. Nieruchomość w całości porośnięta jest drzewostanem leśnym mieszanym. Wartość działki zgodnie z wyceną operatu szacunkowego na dzień 11 sierpnia 2014 r. określono w wysokości 94.670 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych). Wartość nieruchomości oszacowana została na podstawie cen netto nieruchomości porównawczych będących przedmiotem obrotu rynkowego. Jest zatem wartością netto i nie zawiera VAT.
 2. Działkę oznaczoną numerem 219 o pow. 2.06 ha położoną w miejscowości V., w Gminie ., powiat ..., obrębie ewidencyjnym .... Użytki stanowiące przedmiotową nieruchomość określone zostały jako: Lasy LsIV i nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z Gminy ...nieruchomość znajduje się na terenach dolesień. Nieruchomość porośnięta jest drzewostanem leśnym mieszanym. Wartość działki zgodnie z wyceną operatu szacunkowego na dzień 03 listopada 2014r. wyceniono na kwotę 32.000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych). Określona w operacie szacunkowym wartość wycenionych praw do nieruchomości nie uwzględnia podatku VAT. Jest zatem wartością netto i nie zawiera VAT.

Nadleśnictwo jest czynnym - zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na pytanie, czy przy nabyciu działki objętej pytaniem Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT..., Wnioskodawca wskazał, że: Właścicielem działki 392 jest Skarb Państwa, władającym Lasy Państwowe Nadleśnictwo w .... Działka od lat jest własnością Skarbu Państwa i przy jej nabywaniu na rzecz Lasów Państwowych nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przed zamianą działek nie dojdzie do rozliczenia nakładów dotyczących położonego na działce budynku użytkowego. Przedmiotem zamiany są tylko grunty, bez naniesień budowlanych, które to naniesienia są własnością Pani Z..

Właścicielem działki 392/9 jest Skarb Państwa, władającym Lasy Państwowe Nadleśnictwo w x . Działka od lat jest własnością Skarbu Państwa i przy jej nabywaniu na rzecz Lasów Państwowych nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zamiana nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka ewidencyjna 392/9 opisana powyżej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%...

Zdaniem Wnioskodawcy, zamiana nieruchomości gruntowej opisana powyżej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12 c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% z zastrzeżeniem art. 146f.

Grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jego sprzedaż (zamiana), stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem skoro przedmiotowa transakcja będzie obejmowała w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (zwanej dalej ustawą o podatku od towarów i usług lub ustawą o VAT) tylko dostawę gruntu zatem podstawą opodatkowania będzie wyłącznie wartość gruntu z wyłączeniem wartości cudzego zagospodarowania opisanego w stanie faktycznym.

Nie można więc zdaniem Wnioskodawcy, zastosować art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT, gdyż przedmiotem dostawy nie są budynki i budowle. Nie znajdzie również w przedmiotowym stanie faktycznym zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Przez tereny budowlane zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Działka o numerze 392/9 będąca przedmiotem zamiany, zgodnie zobowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr .... Rady Miejskiej w S. stanowi teren przeznaczony pod tereny usług podstawowych i ponadpodstawowych oraz budownictwa mieszkaniowego.

W opisywanym przypadku ze strony Nadleśnictwa będzie miała miejsce tylko dostawa gruntu, na którym jednak znajdują się budynki i budowle trwale z nim związane, które nie są przedmiotem zamiany, gdyż są własnością Pani Z. Dzierżawa gruntów była opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokością 23%, zaś podatek należny z tego tytułu Nadleśnictwo odprowadzało do Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Istota dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy polega na „przeniesieniu prawa” do rozporządzania towarami jak właściciel. Pojęcie „rozporządzanie towarami jak właściciel” należy rozumieć szeroko, jako obejmujące nie tylko uprawnienie do prawnego dysponowania towarem. Przepis ustawy o podatku od towarów i usług ma zastosowanie do każdego przeniesienia prawa na inną stronę, które to przeniesienie skutkuje tym, że strona uzyskuje de facto możliwość korzystania z rzeczy tak jak właściciel, nawet jeśli nie wiązało się to z przeniesieniem własności w sensie cywilistycznym, wskazując na uniezależnienie opodatkowania od przeniesienia własności towarów. Znajduje to wyraz w formule „jak właściciel”, co implikuje możliwość uznania za dostawę towarów również owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą bez względu na to, czy w rzeczywistości w ślad za tym doszło do przeniesienia prawa własności. Należy rozróżnić pojęcie „rozporządzanie towarem jak właściciel” w ujęciu ustawowym i pojęcie własności w ujęciu cywilistycznym.

Zatem zawartego w przytoczonym przepisie wyrażenia „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” nie wolno utożsamiać z prawem własności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy definiowaniu wyrażenia „dostawa towarów” akcentuje „własność ekonomiczną” funkcjonującą w oderwaniu od krajowych przepisów prawa cywilnego regulujących przeniesienie prawa własności. W orzeczeniu C-320/88 Staatssecretaris van Financiën v. Shipping and Forwarding Safe B.V. TSUE wyraził pogląd, że „wyrażenie „dostawa towarów” w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy oznacza także przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel nawet, jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym” (pkt 1), jednak jednocześnie zastrzegł, że „zadaniem sądu krajowego jest określenie w każdym przypadku, na podstawie stanu rzeczy, czy przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, w rozumieniu artykułu 5(1) VI Dyrektywy, miało miejsce” (pkt 2).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121, z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Zgodnie z brzmieniem art. 47 § 1 Kodeksu cywilnego, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Przez umowę zamiany, zgodnie z art. 603 Kodeksu cywilnego, każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

Zatem w przypadku zamiany obie strony przenoszą na siebie wzajemnie własność rzeczy, występując jednocześnie w charakterze dostawcy jak i nabywcy.

Zapis art. 604 ww. ustawy Kodeks cywilny daje dyspozycję odpowiedniego stosowania do zamiany przepisów o sprzedaży.

Umowa zamiany jest umową wzajemną, bardzo zbliżoną do umowy sprzedaży. Różnica w stosunku do umowy sprzedaży polega na tym, że w miejsce świadczenia ceny pojawia się obowiązek drugiej strony przeniesienia własności rzeczy. Ze względu na wzajemny charakter umowy, wartość świadczonych rzeczy powinna być ekwiwalentna. Jak wynika z powyższego realizowane w oparciu o umowę zamiany przeniesienie własności towaru (w tym gruntu) stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki.

Według regulacji art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nadleśnictwo jest czynnym - zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Nadleśnictwo zgodnie z art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz zgodnie z art. 15 ust. 1 z dnia 11 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zamierza dokonać zamiany nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa pozostającej w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa na nieruchomości gruntowe stanowiące własność Pani Z..

Grunt, który Nadleśnictwo zamierza przekazać Z. stanowi działka oznaczona numerem ewidencyjnym 392/9 o powierzchni 0,2717 ha zlokalizowana w województwie ..., powiat.., Gmina S., Obręb W. Według ewidencji gruntów jako właściciel przedmiotowej nieruchomości jest ujawniony Skarb Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo ....

Użytki stanowiące przedmiotową część nieruchomości, zgodnie z ewidencją gruntów, oznaczone są symbolami Bi-inne tereny zabudowane. Na terenie działki występują składniki budowlane (pawilon handlowy).

Pawilon handlowy jest własnością Pani Z., nabytym przez nią na mocy umowy kupna-sprzedaży z Gminną Spółdzielnią z dnia 26 września 2003 r. Pani Z. posiada umowę dzierżawy na przedmiotowy grunt, z Nadleśnictwem, w celu utrzymania na nim pawilonu.

Właścicielem działki 392/9 jest Skarb Państwa, władającym Lasy Państwowe Nadleśnictwo. Działka od lat jest własnością Skarbu Państwa i przy jej nabywaniu na rzecz Lasów Państwowych nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Przed zamianą działek nie dojdzie do rozliczenia nakładów dotyczących położonego na działce budynku użytkowego. Przedmiotem zamiany są tylko grunty, bez naniesień budowlanych, które to naniesienia są własnością Pani Z..

Mając zatem na uwadze powyższy opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że dostawa przedmiotowej nieruchomości, w części dotyczącej znajdującego się na działce budynku, nie będzie spełniała definicji dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, bowiem Wnioskodawca nie przeniesie na nabywcę prawa do rozporządzania budynkiem jak właściciel. Prawo to pozostaje bowiem po stronie podmiotu, który ten budynek nabył. Przyjęcie rozwiązania opartego na art. 48 Kodeksu cywilnego prowadziłoby do naruszenia koncepcji dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, przedmiotem dostawy będzie wyłącznie grunt.

Zatem w przedmiotowej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące zwolnienia z opodatkowania dostawy budynku.

Mając zatem na uwadze obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż dostawa przedmiotowej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 392/2 nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, bowiem jest to grunt zabudowany. Zatem sprzedaż przedmiotowej działki gruntu Wnioskodawca winien opodatkować podstawową stawką podatku VAT, tj. 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy.

W związku z faktem, iż Wnioskodawca wywodzi prawidłowy skutek prawny w zakresie opodatkowania czynności zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka 392/9, to pomimo odmiennej argumentacji uznano stanowisko za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.