IPTPP1/4512-48/15-6/AK | Interpretacja indywidualna

Braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego nieruchomości
IPTPP1/4512-48/15-6/AKinterpretacja indywidualna
 1. działki
 2. majątek prywatny
 3. podatnik
 4. sprzedaż nieruchomości
 5. teren budowlany
 6. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) oraz z dnia 13 kwietnia 2015r. (data wpływu 17 kwietnia 2015r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego nieruchomości nr ..., ... oraz nr ...– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży w drodze postępowania egzekucyjnego nieruchomości nr ..., ... oraz nr ....

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) oraz z dnia 13 kwietnia 2015r. (data wpływu 17 kwietnia 2015r.) w zakresie doprecyzowania zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w .... .... prowadzi przeciwko dłużnikom solidarnym: ..., ... zam. ..., z wniosku wierzyciela .... postępowanie egzekucyjne w sprawie Sygn. Akt ... na podstawie tytułu wykonawczego: Bankowego Tytułu Egzekucyjnego nr ..., któremu postanowieniem z dnia 10 października 2011 r. Sygn. Akt ... Sąd Rejonowy w ... nadał sądową klauzulę wykonalności.

Według tytułu wykonawczego w sprawie egzekwowane roszczenia wynikają z tytułu umowy o kredyt obrotowy nr ... z dnia 12 stycznia 2010 r. - zawartej pomiędzy Bankiem a przedsiębiorcą - dłużnikiem ... - prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe z siedzibą znajdującą się pod adresem zamieszkania dłużnika. Dłużnik ... prowadzi działalność gospodarczą w okresie od 11 maja 2009 r. do nadal. Według informacji uzyskanej od właściwego organu podatkowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... - działalność gospodarcza jw. jest prowadzona w zakresie wg PKD: F4399Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej sklasyfikowane, natomiast wg danych znajdujących się w bazie danych CEIDG dłużnik wykonuje działalność gospodarczą w zakresie: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (kod PKD 42.21.Z).

Z ustaleń dokonanych w toku postępowania wynika ponadto, że dłużnik prowadzi na terenie położenia nieruchomości szkółkę drzew i krzewów. Ww. jest zarejestrowany od dnia 11 maja 2009 r. jako podatnik podatku VAT. Z.P.(była małżonka ...) jest natomiast dłużnikiem solidarnym w sprawie ... - odpowiedzialność której wynika z tytułu poręczenia ww. umowy o kredyt.

Jednocześnie przez tut. Komornika prowadzone jest przeciwko dłużnikowi ... postępowanie egzekucyjne w sprawie ... o egzekucje należności alimentacyjnych (obejmujące swoim zakresem również egzekucje z nieruchomości) z wniosku nieletniego M.P. reprezentowanego w postępowaniu przez przedstawiciela ustawowego – Z.P.

Przedmiotem egzekucji w sprawie jest nieruchomość gruntowa zabudowana -zlokalizowana we wsi ..., gm. .... Dla nieruchomości został sporządzony w toku postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy przez powołanego przez Komornika Sądowego biegłego sądowego działającego przy Sądzie Okręgowym w ... - rzeczoznawcę majątkowego ....

Przedmiotowa nieruchomość składa się z trzech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w ... numerami ..., ..., ... ... - ... o łącznej powierzchni 1,4300 ha. Działka numer ... w części północnej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Część siedliskowa nie jest ogrodzona. Zabudowa jw. została dokonana ponad 10 lat temu. W pozostałej części działka stanowi grunt orny. Działka położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną i instalację wodociągową. Na działce urządzona jest szkółka drzew i krzewów. Działka numer ... to grunt rolny użytkowany rolniczo, natomiast działka numer ... jest użytkowana jako łąka. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w ... prowadzi jedną księgę wieczystą nr ..., co kwalifikuje wszystkie części składowe tej nieruchomości jako jedną odrębną nieruchomość w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Nieruchomość jest odrębną własnością dłużnika .... Nieruchomość została nabyta przez ww. w drodze umowy darowizny w dniu 03 czerwca 1994 r. Aktualnie nieruchomość służy zaspokojeniu potrzeb mieszkalnych dłużnika oraz byłej małżonki - ... wraz z małoletnim synem ww.

Nieruchomość została przez biegłego wyceniona na kwotę 527.842,00 zł, w tym wartość prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej została określona na poziomie 516.502,00zł, natomiast wartość szkółki drzew i krzewów znajdujących się na działce nr ... ustalono odrębnie i wyniosła ona kwotę 11.340,00 zł.

W Dziale IV ww. Księgi Wieczystej są wpisane ograniczone prawa rzeczowe na rzecz osób trzecich:

 1. Dwie hipoteki umowne na rzecz .... tytułem zabezpieczenia należności wynikającej z kredytu obrotowego zaciągniętego przez dłużnika jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 2. Hipoteka przymusowa na rzecz Oddziału ZUS w ... tytułem zabezpieczenia należności składkowych ZUS - wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej dłużnika,
 3. Dziesięć hipotek przymusowych na rzecz Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... tytułem zabezpieczenia należności podatkowych wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej dłużnika (zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym oraz zaległości w podatku od towarów i usług).

Zajęta nieruchomość dłużnika zostanie sprzedana w postępowaniu egzekucyjnym przez Komornika Sądowego w drodze licytacji publicznej, co stanowi zdarzenie przyszłe w rozumieniu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (z którym ustawa może wiązać obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług), które podlega interpretacji indywidualnej na wniosek płatnika.

Z kolei zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika.

W dniu 06 marca 2015r. dłużnik M.P. został wysłuchany przez Komornika w zakresie żądanych przez organ podatkowy informacji niezbędnych do rozpoznania wniosku komornika o wydanie interpretacji indywidualnej jw., w wyniku czego ustalono:

Według zeznań dłużnika nie jest on aktualnie czynnym podatnikiem VAT, natomiast z informacji uzyskanych od właściwego Urzędu Skarbowego dłużnik jw. figuruje w rejestrze podatników od dnia 11 maja 2009r. do nadal jako podatnik VAT.

Na przedmiotowej nieruchomości obecnie nie jest prowadzona pozarolniczą działalność gospodarcza. Taka działalność była prowadzona wcześniej i została przez dłużnika zawieszona 1,5 roku temu. Dłużnicy nie dokonywali sprzedaży żadnych działek wchodzących w skład przedmiotowych nieruchomości. Nieruchomość została nabyta od rodziców dłużnika jw. w drodze darowizny w 1994r. Dłużnicy nie prowadzą działalności rolniczej zarejestrowanej. Dłużnicy nie są rolnikami rozliczającymi się ryczałtowo.

Nieruchomość (działka na której prowadzona jest szkółka drzew i krzewów) jest wykorzystywana w ww. zakresie na potrzeby prowadzenia szkółki oraz częściowo jest wykorzystywana pod uprawy rolne. Nieruchomość została nabyta w drodze darowizny - czynność nieodpłatna w związku z czym nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomość nie była w żadnej części przedmiotem najmu lub dzierżawy przez osoby trzecie.

Na pytanie wskazane w wezwaniu Czy działki nr ... oraz nr ... były/są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku... Zainteresowany odpowiedział: Działki o nr ... i ... mają wyłącznie przeznaczenie rolnicze. Działki jw. były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku (uprawa zbóż).

Działki zostały nabyte w drodze nieodpłatnej czynności prawnej (darowizny) w związku z czym dłużnikom nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.

Wszystkie budynki i budowle (budynek mieszkalny, szambo) postawione na działce gruntu nr ... są trwale związane z gruntem. Nie ma na działce jw. budowli tymczasowych typu garaże, wiaty itp.

Dłużnik korzystał z przysługującej wówczas (w latach 2000-2004) ulgi budowlanej. Dłużnik jest pierwszym właścicielem zabudowań. Zabudowy jw. były wykonane bezpośrednio przez niego (nie nabyte od osób trzecich). Nikt oprócz dłużnika i jego rodziny je nie zamieszkuje. Dłużnik zasiedlił budynek w 2004r. Dłużnik po zasiedleniu nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budowli jw. oraz nie korzystał w związku z tym z prawa do obniżenia podatku z tego tytułu. Budynki i budowle służyły od chwili zasiedlenia wyłącznie do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych dłużnika i jego rodziny oraz nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Budynek mieszkalny nie jest zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2. Klasyfikacja budynku będącego przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - (budynek mieszkalny jednorodzinny) - klasyfikacja -1110.

Działki niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi ... i ... nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, a także nie były przedmiotem najmu, dzierżawy innej działalności. Szkółka drzew jest obecnie wysiana na części działki nr ... - obszar o powierzchni ok. 5 arów jest zajęty pod przedmiotową szkółkę, okres prowadzenia szkółki - to ostatnie 3 lata.

Dłużnik dotychczas nie dokonywał sprzedaży drzewek i innych towarów związanych z prowadzeniem szkółki.

Aktualnie dla terenu miasta i gminy ... obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy ... zatwierdzone Uchwałą, nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 21 października 2000 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy ..., zgodnie z którym działka nr ... w części północnej połażona jest na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej, w pozostałej części oraz działki nr ... i ... na terenach strefy rolniczo-produkcyjnej i turystyczno-wypoczynkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze egzekucyjnej licytacji publicznej będzie obciążona podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości w toku postępowania egzekucyjnego w drodze licytacji publicznej nie będzie obciążona podatkiem od towarów i usług. Art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług nakłada na komornika sądowego obowiązek działania jako płatnik w przypadku wykonywania przez niego czynności egzekucyjnych w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego. Jednak obowiązki płatnika urzeczywistniają się wyłącznie wtedy, gdy sam dłużnik byłby zobowiązany do zapłacenia podatku należnego od danej transakcji. Z kolei zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają te czynności, w przypadku których spełniony został zarówno podmiotowy, jak i przedmiotowy zakres opodatkowania, tzn. zaistniała czynność określona jako opodatkowana, która została wykonana przez podmiot mający cechę podatnika.

W przedmiotowej sprawie nieruchomość dłużnik nabył jako osoba fizyczna w drodze darowizny, do majątku prywatnego, bez prawa do odliczenia podatku VAT. Dłużnik włada nieruchomością w ramach tzw. zarządu zwykłego. Dłużnik nie prowadzi również profesjonalnej działalności w zakresie obrotu nieruchomościami. Nieruchomość nie jest ponadto środkiem trwałym prowadzonego przez dłużnika przedsiębiorstwa lecz posłużyła jedynie jako przedmiot zabezpieczenia zaciągniętego w związku z prowadzoną jednoosobowo przez dłużnika jako osobę fizyczną działalnością gospodarczą kredytu. Dłużnik z przedmiotowej nieruchomości nie uzyskiwał również dochodów z tytułu najmu. Jedynie częściowo nieruchomość była wykorzystywana dla prowadzenia działalności w zakresie hodowli drzewek i krzewów niezwiązanych trwale z gruntem, które są przedmiotem obrotu odrębnego.

Reasumując, pomimo tego, że dłużnik jest w myśl. art. 15 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w ww. zakresie, przedmiotem sprzedaży jest jednak nieruchomość wchodząca w skład majątku osobistego dłużnika przy czym sprzedaż ta ma niewątpliwie charakter okazjonalny.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, zbycie takiej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ze względu na przedmiot obrotu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Z treści powyższego przepisu wynika, że komornik sądowy jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji, w przypadku, gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zgodnie z którym, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Podatnikiem natomiast, stosownie do treści art. 7 § 1 ww. ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Przepis art. 30 § 1 ww. ustawy stanowi, że płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie „płatnikami” oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem, a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

Na podstawie art. 106c ustawy, faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika:

 1. organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 2. komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Według art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość zarówno gruntowa jak i zabudowana spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L 347 s. 1 ze zm.), „podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel, czy też rezultaty takiej działalności. „Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Opodatkowaniu VAT podlega, na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy 2006/112/WE, odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze.

Pojęcia „podatnik” i „działalność gospodarcza”, na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Z treści art. 15 ust. 1 tej ustawy wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ww. ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych, okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik zachowywał się jak profesjonalny handlowiec, a sprzedawane towary zostały nabyte w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług – w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie – musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zatem należy stwierdzić, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Podkreślenia wymaga, że wprawdzie pojęcie „majątku prywatnego (osobistego)”, nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaznaczyć należy również, iż nie ma przeszkód aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył nieruchomość do majątku prywatnego, który byłby wyłączony z systemu VAT i sprzedaż takiego majątku również nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie czy dany przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną czy planowaną działalnością gospodarczą jest konsekwencją oceny prawnej dokonanej przez organ wydający interpretację, a nie elementem stanu faktycznego.

Ze wskazanego powyżej orzeczenia C-291/92 wynika bowiem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania nieruchomości (lub jej części) wyłącznie do celów osobistych.

Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z dnia 21 kwietnia 2005r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi przeciwko dłużnikom solidarnym: ..., ... postępowanie egzekucyjne. Dłużnik ... prowadzi działalność gospodarczą w okresie od 11 maja 2009 r. do nadal. Według informacji uzyskanej od właściwego organu podatkowego Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... - działalność gospodarcza jw. jest prowadzona w zakresie wg PKD: F4399Z- Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej sklasyfikowane. Z ustaleń dokonanych w toku postępowania wynika ponadto, że dłużnik prowadzi na terenie położenia nieruchomości szkółkę drzew i krzewów. Ww. jest zarejestrowany od dnia 11 maja 2009 r. jako podatnik podatku VAT. ... (była małżonka ...) jest natomiast dłużnikiem solidarnym w sprawie ... - odpowiedzialność której wynika z tytułu poręczenia ww. umowy o kredyt. Przedmiotem egzekucji w sprawie jest nieruchomość gruntowa zabudowana. Dla nieruchomości został sporządzony w toku postępowania egzekucyjnego operat szacunkowy. Przedmiotowa nieruchomość składa się z trzech działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów prowadzonej numerami ..., ..., ... o łącznej powierzchni 1,4300 ha. Działka numer ... w części północnej jest zabudowana budynkiem mieszkalnym. Część siedliskowa nie jest ogrodzona. Zabudowa jw. została dokonana ponad 10 lat temu. W pozostałej części działka stanowi grunt orny. Działka położona jest na terenie wyposażonym w energię elektryczną i instalację wodociągową. Na działce urządzona jest szkółka drzew i krzewów. Działka numer ... to grunt rolny użytkowany rolniczo, natomiast działka numer ... jest użytkowana jako łąka. Według zeznań dłużnika nie jest on aktualnie czynnym podatnikiem VAT, natomiast z informacji uzyskanych od właściwego Urzędu Skarbowego dłużnik jw. figuruje w rejestrze podatników od dnia 11 maja 2009r. do nadal jako podatnik VAT. Na przedmiotowej nieruchomości obecnie nie jest prowadzona pozarolniczą działalność gospodarcza. Taka działalność była prowadzona wcześniej i została przez dłużnika zawieszona 1,5 roku temu. Dłużnicy nie dokonywali sprzedaży żadnych działek wchodzących w skład przedmiotowych nieruchomości. Nieruchomość została nabyta od rodziców dłużnika jw. w drodze darowizny w 1994r. Dłużnicy nie prowadzą działalności rolniczej zarejestrowanej. Dłużnicy nie są rolnikami rozliczającymi się ryczałtowo. Nieruchomość (działka na której prowadzona jest szkółka drzew i krzewów) jest wykorzystywana w ww. zakresie na potrzeby prowadzenia szkółki oraz częściowo jest wykorzystywana pod uprawy rolne. Nieruchomość została nabyta w drodze darowizny - czynność nieodpłatna w związku z czym nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomość nie była w żadnej części przedmiotem najmu lub dzierżawy przez osoby trzecie. Na pytanie wskazane w wezwaniu Czy działki nr ... oraz nr ... były/są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku... Zainteresowany odpowiedział: Działki o nr ... i ... mają wyłącznie przeznaczenie rolnicze. Działki jw. były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku (uprawa zbóż). Działki zostały nabyte w drodze nieodpłatnej czynności prawnej (darowizny) w związku z czym dłużnikom nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu. Wszystkie budynki i budowle (budynek mieszkalny, szambo) postawione na działce gruntu nr ... są trwale związane z gruntem. Nie ma na działce jw. budowli tymczasowych typu garaże, wiaty itp. Dłużnik korzystał z przysługującej wówczas (w latach 2000-2004) ulgi budowlanej. Dłużnik jest pierwszym właścicielem zabudowań. Zabudowy jw. były wykonane bezpośrednio przez niego (nie nabyte od osób trzecich). Nikt oprócz dłużnika i jego rodziny je nie zamieszkuje. Dłużnik zasiedlił budynek w 2004r. Dłużnik po zasiedleniu nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie budowli jw. oraz nie korzystał w związku z tym z prawa do obniżenia podatku z tego tytułu. Budynki i budowle służyły od chwili zasiedlenia wyłącznie do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych dłużnika i jego rodziny oraz nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Budynek mieszkalny nie jest zaliczany do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2,. Działki niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi ... i ... nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, a także nie były przedmiotem najmu, dzierżawy innej działalności. Szkółka drzew jest obecnie wysiana na części działki nr ... - obszar o powierzchni ok. 5 arów jest zajęty pod przedmiotową szkółkę, okres prowadzenia szkółki - to ostatnie 3 lata. Dłużnik dotychczas nie dokonywał sprzedaży drzewek i innych towarów związanych z prowadzeniem szkółki.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy od sprzedaży ww. nieruchomości należy odprowadzić podatek VAT.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego w tym zakresie należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wskazanych we wniosku jako nr ..., ... oraz nr ... nie spełnia przesłanki zawartej w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT. Aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT, podmiot dokonujący dostawy w związku ze sprzedażą musi wystąpić jako podatnik podatku VAT, który prowadzi działalność gospodarczą. W analizowanej sprawie taka sytuacja nie występuje, ponieważ dłużnik nabył ww. nieruchomości do majątku osobistego, w drodze darowizny od rodziców. Ponadto jak wynika z opisu sprawy na ww. działkach nie jest prowadzona pozarolnicza działalność gospodarcza. Dłużnik nie dokonywał sprzedaży żadnych działek wchodzących w skład przedmiotowych nieruchomości, a ponadto budynek mieszkalny znajdujący się na działce nr ... służył od chwili zasiedlenia wyłącznie do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych dłużnika i jego rodziny oraz nie był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej. Nadto jak wynika z opisu sprawy dłużnik dotychczas nie dokonywał sprzedaży drzewek i innych towarów związanych z prowadzeniem szkółki znajdujące się na działce nr ....

Treść wniosku wskazuje, że przedmiotowe nieruchomości nie zostały nabyte w celu odsprzedaży, lecz zostały nabyte w drodze darowizny, a ponadto wskazane nieruchomości (niezabudowane oraz budynek mieszkalny) nie były wykorzystywane przez Dłużnika w celach zarobkowych, lecz na cele mieszkalne.

Zatem sprzedaż ww. nieruchomości gruntowych w postaci niezabudowanych działek o nr ..., ... oraz działki nr ... zabudowanej budynkiem mieszkalnym, która w pozostałej części urządzona jest jako szkółka drzew i krzewów będzie stanowiła zwykłe wykonywanie prawa własności. Skutkiem tego, że dłużnik z tytułu transakcji sprzedaży ww. nieruchomości nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, nie wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Z uwagi na przywołane uregulowania prawne oraz przedstawioną treść wniosku stwierdzić należy, że pomimo, że grunt oraz budynek spełniają definicję towarów wynikającą z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, z okoliczności niniejszej sprawy nie wynika, aby dla sprzedaży nieruchomości dłużnik występował w charakterze podatnika podatku VAT. Opis sprawy wskazuje, że dłużnik w tym zakresie będzie wykonywał zwykłe rozporządzanie majątkiem osobistym.

W konsekwencji, sprzedaż przedmiotowych nieruchomości gruntowych o nr ... i ... oraz zabudowanej działki nr ... realizowana będzie poza sferą działalności gospodarczej i nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze opis okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy, należy uznać, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze licytacji publicznej nie będzie obciążona podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.