IPTPP1/4512-396/15-2/ŻR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „....”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 21 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina .... jako organ władzy publicznej jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Gmina złożyła wniosek w ramach Programu Operacyjnego RPOW 2007-2014 pod nazwą „....”. Wniosek Gminy uzyskał dofinansowanie i Gmina .... podpisała umowę o dofinansowanie. Zadanie będące przedmiotem złożonego wniosku i podpisanej umowy zostało zrealizowane w 2015 roku. Gmina wyłoniła wykonawców zadania i podpisała umowy. Wykonawcy po realizacji umowy i podpisaniu przez strony protokołów odbioru robót wystawili dla Gminy faktury VAT.

Gmina w zakresie realizacji ww. zadania występowała jako organ władzy publicznej realizując zadania ustawowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 11, 12 i 15 ustawy o samorządzie gminnym tj. zadania z zakresu ładu przestrzennego, gminnych dróg, ulic, placów oraz organizacji ruchu drogowego, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. W tym zakresie wykazała VAT jako wydatek kwalifikowalny, oraz jako strona umów cywilnoprawnych w związku z którymi po stronie Gminy występują dochody od których Gmina rozlicza podatek VAT należny, i w tym zakresie wykazała VAT jako wydatek niekwalifikowalny.

Zakres prac w ramach projektu obejmował istniejące osiedla mieszkaniowe budownictwa wielorodzinnego oraz zabytkowy obiekt hali targowej, w szczególności:

 1. Modernizację systemu komunikacyjnego: wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, 35 nowych miejsc postojowych na samochody osobowe, drogi wewnętrzne z parkingiem, dróg osiedlowych i placów, chodników, oznakowanie pionowe. Miejsca postojowe i parkingowe są ogólnodostępne, nieodpłatne.
 2. Zagospodarowanie obszarów zieleni: rewitalizację placów i zieleńców, usunięcie starych żywopłotów, starych drzew, połączenie krajobrazu miękkiego, krajobrazu twardego i elementów małej architektury, zastosowanie w niektórych miejscach wzbogacenia krajobrazu.
 3. Modernizację i przebudowę linii energetycznej: zastąpienie linii napowietrznej linią kablową wraz z wymianą istniejących słupów oświetleniowych oraz rozbudową tej linii do dodatkowych punktów oświetleniowych.
 4. Poprawa kondycji substancji miejskiej – uzupełnienie i odnowienie elewacji miejskiej hali targowej, wzmocnienie konstrukcji budynku, wykonanie nowych tynków wapienno-cementowych, pomalowanie elewacji. Hala targowa jako obiekt wpisany do rejestru zabytków wymagał szczególnej ochrony przed zniszczeniem. Stan hali wymagał wykonania prac remontowych i zabezpieczających. Rozwiązania technologiczne przyjęte przy pracach dotyczących zabytku – hali targowej były nowoczesne, przyczyniły się do poprawy stanu technicznego obiektu, nie naruszając jego wartości zabytkowej. W hali targowej mieszczą się lokale użytkowe, które Gmina wynajmuje podmiotom gospodarczym pod działalność handlową lub usługową. Najem jest odpłatny, odbywa się na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej i jest udokumentowany fakturą VAT.

Zakres prac opisany w punktach 1-3 nie jest związany z działalnością odpłatną, jest to realizacja zadań własnych Gminy, w ramach których nie występują czynności podlegające VAT. Zakres opisany w punkcie 4 jest natomiast związany wyłącznie z działalnością odpłatną Gminy, w ramach której występują czynności podlegające VAT. Celem bezpośrednim projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszaru Miasta objętego rewitalizacją.

Cele szczegółowe to m.in.:

 • Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego systemu komunikacyjnego.
 • Poprawa wizualizacji zieleni miejskiej.
 • Przebudowa sieci energetycznej.
 • Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych i terenów bezpośrednio przyległych.
 • Poprawa dostępności i warunków funkcjonowania potencjalnych podmiotów gospodarczych.
 • Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej.
 • Tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej.
 • Podwyższenie standardu życia mieszkańców i poprawa walorów estetycznych miasta.

Opisane cele wskazują, że realizacja projektu ma zarówno zaspokoić potrzeby mieszkańców w zakresie dostępności komunikacyjnej rewitalizowanego obszaru, jak i poprawić warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Realizując zadanie Gmina wyłoniła wykonawców w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Odrębnie wyłoniono wykonawcę prac dotyczących dostępności komunikacyjnej tj. na wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, parkingów postojowych i chodników wraz z zagospodarowaniem obszarów zieleni. Odrębnie wyłoniono wykonawcę prac na zabytkowej hali targowej, który wystawił fakturę tylko za zakres opisany w punkcie 4. Gmina ma więc możliwość przypisania poszczególnych kosztów i związanego z nimi podatku VAT do poszczególnych zakresów opisanych w punktach 1-4, w tym do sprzedaży opodatkowanej, jaką Gmina prowadzi w hali targowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość, w świetle obowiązujących przepisów, w tym art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, odzyskania podatku od towarów i usług, ujętego przez wykonawców zadania w wystawionych na Gminę ... w fakturach VAT za zrealizowany zakres zadania w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „....”...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że Gmina w zakresie realizacji punktów 1-3 ww. zadnia występuje jako organ władzy publicznej realizując zadania ustawowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 11, 12 i 15 ustawy o samorządzie gminnym, zaś w zakresie realizacji punktu 4 ww. zadnia występuje jako podmiot/strona umów cywilnoprawnych, w opisanej sytuacji Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od czynności opisanych w punktach 1 - 3 tj. od:

 1. Modernizacji systemu komunikacyjnego: wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, 35 nowych miejsc postojowych na samochody osobowe, drogi wewnętrzne z parkingiem, dróg osiedlowych i placów, chodników, oznakowanie pionowe. Miejsca postojowe i parkingowe są ogólnodostępne, nieodpłatne.
 2. Zagospodarowania obszarów zieleni: rewitalizację placów i zieleńców, usunięcie starych żywopłotów, starych drzew, połączenie krajobrazu miękkiego, krajobrazu twardego i elementów małej architektury, zastosowanie w niektórych miejscach wzbogacenia krajobrazu.
 3. Modernizacji i przebudowy linii energetycznej: zastąpienie linii napowietrznej linią kablową wraz z wymianą istniejących słupów oświetleniowych oraz rozbudową tej linii do dodatkowych punktów oświetleniowych;

oraz ma możliwość i prawo odliczenia podatku naliczonego od czynności opisanych w punkcie 4 tj. od:

 1. Poprawy kondycji substancji miejskiej - uzupełnienia i odnowienia elewacji miejskiej hali targowej, wzmocnienia konstrukcji budynku, wykonania nowych tynków wapienno-cementowych, pomalowania elewacji.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z analizy art. 88 ust. 4 ustawy VAT wynika, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy odliczenia dokonuje czynny podatnik VAT, oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są lub będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Gmina .... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, ale w myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Dlatego od prac opisanych powyżej w punktach 1-3 Gmina .... nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, a od prac opisanych w punkcie 4, związanych ze sprzedażą opodatkowaną (najem wszystkich lokali użytkowych znajdujących się w hali targowej dla podmiotów gospodarczych) na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych ma prawo odliczenia całego podatku naliczonego ujętego w fakturze dokumentujące zakres prac na hali targowej.

Reasumując, z analizy art. 86 ust. 1 i art. 88 ust. 4 w powiązaniu z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy dokonane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego), a w przedstawionej sytuacji czynności opodatkowane występują w odniesieniu do całego zakresu prac wykonanego na hali targowej w ramach projektu. Dlatego Gmina stoi na stanowisku, że ma prawo i możliwość w zakresie prac wykonanych w hali targowej przez wykonawcę inwestycji, w związku z realizacją tego projektu do odzyskania (odliczenia) naliczonego przez wykonawcę podatku VAT i wykazała kwotę tego podatku jako wydatek niekwalifikowalny w projekcie pn. „....”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 11, 12 i 15 cyt. ustawy, obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; targowisk i hal targowych; zieleni gminnej i zadrzewień; utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia podatku naliczonego od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej. W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Odnosząc zatem powołane wyżej regulacje prawne do przedstawionego we wniosku opisu sprawy należy stwierdzić, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, iż Gmina realizuje projekt pn. „....”. Zakres prac przedmiotowego projektu w części (punkt 1-3) nie jest związany z działalnością odpłatną, jest to realizacja zadań własnych Gminy, w ramach których nie występują czynności podlegające VAT. Natomiast, w pozostałej części (punkt 4) zakres prac jest związany wyłącznie z działalnością odpłatną Gminy, w ramach której występują czynności podlegające VAT. Ponadto, w opisie sprawy Wnioskodawca wskazał, że Gmina ma możliwość przypisania poszczególnych kosztów i związanego z nimi podatku VAT do poszczególnych zakresów opisanych w punktach 1-4, w tym do sprzedaży opodatkowanej, jaką Gmina prowadzi w hali targowej (najem lokali użytkowych). Zatem, skoro efekty przedmiotowego zadania są wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług i niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem, to Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją zadania w zakresie w jakim efekty ww. zadania są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz okoliczności sprawy należy wskazać, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją ww. projektu w zakresie prac określonych w punktach 1-3 wniosku ORD-IN, tj. modernizacji systemu komunikacyjnego, zagospodarowania obszarów zieleni oraz modernizacji i przebudowy linii energetycznej, ponieważ związane są one z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji opisanej w punkcie 4 wniosku, tj. poprawa kondycji substancji miejskiej, ponieważ wydatki poniesione na realizację projektu w tej części mają związek wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, Wnioskodawca ma prawo do ubiegania się o zwrot podatku, stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy. Szczegółowe regulacje dotyczące terminu zwrotu i warunków niezbędnych do jego otrzymania zawierają regulacje art. 87 ust. 2-10 cyt. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.