IPTPP1/4512-198/15-5/ŻR | Interpretacja indywidualna

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wyposażenia i oprogramowania.
IPTPP1/4512-198/15-5/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. prawo do odliczenia
 3. usługi stomatologiczne
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2015 r. (data wpływu 03 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wyposażenia i oprogramowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 03 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wyposażenia i oprogramowania.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą ... „...”. Wnioskodawca jest lekarzem stomatologii. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi gabinet stomatologiczny świadcząc usługi z zakresu stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki stomatologicznej.

Obecnie Wnioskodawca planuje dokonanie inwestycji polegającej na wdrożeniu w ramach prowadzonej działalności innowacyjnych rozwiązań - nowej metody leczenia ubytków, zakładającej jednowizytowe leczenie za pomocą protetycznych odbudów ceramicznych wszystkich wskazań (inlay, onlay, korony, licówki, mosty tymczasowe, szablony chirurgiczne, w każdym przypadku klinicznym). Wdrożona zostanie w tym zakresie także nowa technologia wykonywania ww. odbudów protetycznych.

W ramach inwestycji Wnioskodawca dokonał lub planuje dokonać zakupu wyposażenia-środków trwałych oraz oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach zakupu środków trwałych Wnioskodawca nabył lokal użytkowy oraz planuje nabyć sprzęt specjalistyczny (stanowisko stomatologiczne, aparat RTG, konsolę sterującą frezarką do wykonywania odbudów i implantów zębowych, piec do synteryzacji, piec do napalania, mikroskop z torem wizyjnym, komputer przenośny).

Realizacja inwestycji spowoduje, że poza usługami wykonywanymi na rzecz osób fizycznych (pacjentów) Wnioskodawca będzie realizował także świadczenia na rzecz innych gabinetów stomatologicznych, firm oraz zakładów protetycznych - wykonywanie odbudów protetycznych. Przy realizacji tych świadczeń Wnioskodawca będzie korzystał z pracownika będącego technikiem dentystycznym.

Nabyte środki trwałe pozwolą Wnioskodawcy także na realizację prac badawczo-rozwojowych na własny użytek (doskonalenie technik zwiększających szczelność podbudów i filaru - elementów odbudów protetycznych). Wnioskodawca planuje także wdrożenie usług polegających na prowadzeniu badań i analiz. Będą to jednak badania i analizy prowadzone jako element świadczenia polegającego na wykonaniu odbudowy protetycznej na rzecz danego klienta. Nabycie usługi badawczej lub analizy nie będzie dla klienta celem samym w sobie, ale uzupełnieniem głównego świadczenia polegającej na wykonaniu odbudowy protetycznej.

Wnioskodawca nadmienia, że realizacja inwestycji - zakup środków trwałych i wyposażenia - związana będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa III, Działanie III.2). Wniosek o dofinansowanie złożony przez Wnioskodawcę uzyskał pozytywną oceną, a projekt Wnioskodawcy zakwalifikowany został do dofinansowania. Na moment składania niniejszego wniosku Wnioskodawca znajduje się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania zgodnie z uchwałą nr 284/15 z 16 marca 2015 r. Zarządu Województwa ... (Wnioskodawca oczekuje na podpisanie umowy o dofinansowanie).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z nabyciem wyposażenia i oprogramowania wystawione są (lub będą wystawione—w przypadku wyposażenia jeszcze nienabytego) na Wnioskodawcę.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Do wykonywania jakich czynności są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę zakupione wyposażenie i oprogramowanie:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...”

Wnioskodawca wskazał, że: „Zakupione wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane będzie przez Wnioskodawcę dla celów:

 • realizacji usług w zakresie stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki
  stomatologicznej - na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi,
 • realizacji usług w zakresie wykonywania odbudów protetycznych — na rzecz innych gabinetów stomatologicznych, firm oraz zakładów protetycznych,
 • realizacji prac badawczo-rozwojowych na własny użytek,
 • prowadzeniu badań i analiz, w całości związanych z usługami wykonywania odbudów protetycznych na rzecz danego klienta.

Jednocześnie wskazać trzeba, że przedstawiając własne stanowisko (poz. 70 wniosku) Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem zakupione wyposażenie i oprogramowanie, przeznaczone dla celów opisanych wyżej, służyć będzie w całości działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług (podstawą dla zwolnienia powinny być przepisy art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: uptu) oraz art. 43 ust. 1 pkt 14 uptu). Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie stanowi, w ocenie Wnioskodawcy, element udzielanej interpretacji.”

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nabyciem wyposażenia i oprogramowania Wnioskodawcy przysługuje lub będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie tego wyposażenia i oprogramowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca nie ma i nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie opisanego we wniosku wyposażenia i oprogramowania.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: uptu) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powołany przepis formułuje podstawowy warunek możliwości tzw. odliczenia podatku naliczonego, jakim jest związek nabytych towarów lub usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Przy tym czynności opodatkowane, o których mowa w przepisie, rozumieć należy jako czynności inne niż podlegające zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W kontekście powyższych uwag Wnioskodawca wskazuje, że zakup wyposażenia i oprogramowania służyć będzie w całości do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zastosowanie zwolnienia w odniesieniu do usług stomatologicznych wynika z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) uptu, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Wnioskodawca świadczy usługi stomatologiczne, będące usługami w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Z kolei w przypadku działalności polegającej na wykonywaniu odbudów protetycznych zastosowanie znajduje zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 14 uptu, zgodnie z którym zwalnia się od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych. Wnioskodawca wskazuje, że przy wykonywaniu odbudów będzie uczestniczył zatrudniony przez Wnioskodawcę technik dentystyczny. Niezależnie od tego, sam Wnioskodawca jest dentystą, a zatem mógłby dokonywać dostaw protez bez udziału technika dentystycznego.

Wnioskodawca będzie także zapewniał usługi polegające na prowadzeniu badań i analiz. Usługi te nie będą jednak stanowić samodzielnych usług, ale będą w każdym przypadku towarzyszyć głównemu świadczeniu polegającemu na wykonaniu odbudowy protetycznej na zlecenie klienta. Będą to zatem usługi dodatkowe, pomocnicze i służące lepszemu skorzystaniu z głównego świadczenia wykonania odbudowy protetycznej. Rozdzielenie tej usługi i świadczenia wykonania odbudowy miałoby charakter sztuczny, gdyż sama usługa badania lub analizy nie będzie przedstawiać dla klienta żadnej wartości bez głównego świadczenia wykonania odbudowy protetycznej. Z tego względu usługa polegająca na prowadzeniu badań i analiz powinna być traktowana jako element kompleksowego świadczenia wykonania odbudowy protetycznej, powinna powiększać podstawę opodatkowania tego świadczenia oraz dzielić wszelkie podatkowe skutki tego świadczenia - w tym konieczność objęcia zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 uptu.

Podsumowując, z uwagi na fakt, że nabyte wyposażenie i oprogramowanie służyć będzie Wnioskodawcy jedynie do wykonywania czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie opisanego we wniosku wyposażenia i oprogramowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi gabinet stomatologiczny świadcząc usługi z zakresu stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki stomatologicznej. Wnioskodawca planuje dokonanie inwestycji polegającej na wdrożeniu w ramach prowadzonej działalności innowacyjnych rozwiązań - nowej metody leczenia ubytków, zakładającej jednowizytowe leczenie za pomocą protetycznych odbudów ceramicznych wszystkich wskazań (inlay, onlay, korony, licówki, mosty tymczasowe, szablony chirurgiczne, w każdym przypadku klinicznym). Wdrożona zostanie w tym zakresie także nowa technologia wykonywania ww. odbudów protetycznych.

W ramach inwestycji Wnioskodawca dokonał lub planuje dokonać zakupu wyposażenia-środków trwałych oraz oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. W ramach zakupu środków trwałych Wnioskodawca nabył lokal użytkowy oraz planuje nabyć sprzęt specjalistyczny (stanowisko stomatologiczne, aparat RTG, konsolę sterującą frezarką do wykonywania odbudów i implantów zębowych, piec do synteryzacji, piec do napalania, mikroskop z torem wizyjnym, komputer przenośny). Realizacja inwestycji spowoduje, że poza usługami wykonywanymi na rzecz osób fizycznych (pacjentów) Wnioskodawca będzie realizował także świadczenia na rzecz innych gabinetów stomatologicznych, firm oraz zakładów protetycznych - wykonywanie odbudów protetycznych. Przy realizacji tych świadczeń Wnioskodawca będzie korzystał z pracownika będącego technikiem dentystycznym. Nabyte środki trwałe pozwolą Wnioskodawcy także na realizację prac badawczo-rozwojowych na własny użytek (doskonalenie technik zwiększających szczelność podbudów i filaru - elementów odbudów protetycznych). Wnioskodawca planuje także wdrożenie usług polegających na prowadzeniu badań i analiz. Będą to jednak badania i analizy prowadzone jako element świadczenia polegającego na wykonaniu odbudowy protetycznej na rzecz danego klienta. Nabycie usługi badawczej lub analizy nie będzie dla klienta celem samym w sobie, ale uzupełnieniem głównego świadczenia polegającej na wykonaniu odbudowy protetycznej.

Realizacja inwestycji - zakup środków trwałych i wyposażenia - związana będzie z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013 (Oś priorytetowa III, Działanie 111.2).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z nabyciem wyposażenia i oprogramowania wystawione są (lub będą wystawione—w przypadku wyposażenie jeszcze nie nabytego) na Wnioskodawcę.

W odpowiedzi na pytanie tut. Organu „Do wykonywania jakich czynności są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę zakupione wyposażenie i oprogramowanie:

 • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
 • zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...”

Wnioskodawca wskazał, że: „Zakupione wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane będzie przez Wnioskodawcę dla celów:

 • realizacji usług w zakresie stomatologii ogólnej, chirurgii stomatologicznej oraz protetyki

stomatologicznej - na rzecz pacjentów będących osobami fizycznymi,

 • realizacji usług w zakresie wykonywania odbudów protetycznych — na rzecz innych gabinetów stomatologicznych, firm oraz zakładów protetycznych,
 • realizacji prac badawczo-rozwojowych na własny użytek,
 • prowadzeniu badań i analiz, w całości związanych z usługami wykonywania odbudów protetycznych na rzecz danego klienta.

Jednocześnie wskazać trzeba, że przedstawiając własne stanowisko (poz. 70 wniosku) Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem zakupione wyposażenie i oprogramowanie, przeznaczone dla celów opisanych wyżej, służyć będzie w całości działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług (podstawą dla zwolnienia powinny być przepisy art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: uptu) oraz art. 43 ust. 1 pkt 14 uptu). Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie stanowi, w ocenie Wnioskodawcy, element udzielanej interpretacji.”

Jak wyżej wskazano, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, przez złożenie deklaracji VAT–7.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został/nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi – brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a zatem dokonane zakupy nie są wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny. W konsekwencji, stosownie do powołanych wyżej unormowań Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem wyposażenia i oprogramowania.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje/nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wyposażenia i oprogramowania, ponieważ Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Należy zatem zaznaczyć, iż w niniejszej interpretacji Organ nie dokonał oceny zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług świadczonych przez Zainteresowanego, gdyż nie było to przedmiotem wniosku oraz nie zadano pytania w tym zakresie. Kwestia, czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT – wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy - nie może stanowić elementu udzielanej interpretacji skoro zakres pytania postawionego we wniosku dotyczy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie wyposażenia i oprogramowania.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, iż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.