IPTPP1/4512-157/15-6/ŻR | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacja projektu „...”
IPTPP1/4512-157/15-6/ŻRinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. dzierżawa
 3. odliczenie podatku od towarów i usług
 4. podatnik
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych w ramach projektu „...” związanych z: wynajmem biura projektu, promocją projektu oraz wykonaniem raportów tematycznych zawierających przekrojowe informacje o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych w ramach projektu „...” związanych z: wynajmem biura projektu, promocją projektu oraz wykonaniem raportów tematycznych zawierających przekrojowe informacje o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisanego stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Województwo ... jako Beneficjent realizuje projekt pn. „ ...” (zwany dalej „...”) w ramach Działania IV.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... Celem projektu ..., jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet dla obywateli na terenie wojewódzkich placówek medycznych, przedsiębiorców oraz jednostek ochrony zdrowia na terenie Województwa .... Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych dla mieszkańców (pacjenci i odwiedzający) oraz umożliwi także realizację jednego z najważniejszych projektów z zakresu e-usług realizowanych w regionie - projektu związanego z telemedycyną.

W ramach realizacji ... wyróżnić można trzy główne zadania inwestycyjne:

 • zaprojektowanie i wybudowanie sieci w ramach projektu pilotażowego (wykonane),
 • utworzenie i uruchomienie światłowodowej sieci szkieletowej (wykonane),
 • zaprojektowania, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia sieci WiFi na terenie placówek medycznych, w których zlokalizowane będą węzły szkieletowe (w trakcie przygotowywania).

Infrastruktura utworzona w ramach realizacji ... stanowi własność Województwa i niezwłocznie po jej odbiorze od Wykonawcy Województwo ... przekazuje ją do zarządzania i utrzymywania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu (tzw. Operator Sieci lub Operator Infrastruktury), który będzie wykorzystywał powierzoną mu infrastrukturę do świadczenia za wynagrodzeniem usług telekomunikacyjnych zleconych przez Województwo oraz we własnym imieniu, w zamian za zapłatę na rzecz Województwa czynszu dzierżawnego, usług dostępu telekomunikacyjnego (usług hurtowych) innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

W trakcie realizacji projektu były ponoszone wydatki niezbędne do realizacji ww. trzech zadań inwestycyjnych. Ponadto w ramach projektu poniesiono inne wydatki bezpośrednio związane z realizacją ..., w tym dotyczące wynajmu biura projektu (biuro zostało wynajęte wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu) oraz promocji projektu (informowanie o projekcie jest jednym z obowiązków Województwa ... jako beneficjenta środków UE) oraz wykonania raportów tematycznych zawierających przekrojowe informacje o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług (detalicznych i hurtowych) dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu w woj. ... oraz o jego zmianach w stosunku do stanu wcześniejszego (sporządzenie raportów było konieczne do określenia obszarów interwencji, czyli obszarów na których możliwe jest świadczenie przez Operatora usług z wykorzystaniem infrastruktury ...).

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanym projektem „...” wystawione są na Województwo .... Infrastruktura została przekazana na podstawie dwóch umów - Operatorowi sieci pilotażowej i operatorowi sieci szkieletowej (zgodnie z podziałem zadań inwestycyjnych). Operatorzy uiszczają czynsz dzierżawny na podstawie faktur VAT wystawianych przez Województwo .... Wnioskodawca przystępując do realizacji projektu zamierzał wykorzystywać nabyte towary i usługi do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Cel wykorzystywania przedmiotowej infrastruktury określony został we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w studium wykonalności. Protokół odbioru od Wykonawcy ww. dokumentów z dnia 27 sierpnia 2010 r. Dokumenty te zostały zaktualizowane w 2012 r. - protokół odbioru od Wykonawcy z dnia 20 grudnia 2012 r. Infrastruktura wybudowanej sieci w ramach projektu pilotażowego została przekazana operatorowi w dniu 30 czerwca 2011 r. Infrastruktura wybudowana w ramach utworzenia i uruchomienie światłowodowej sieci szkieletowej została przekazana etapami: 26 września 2014 r. i 24 października 2014 r. Wnioskodawca wykorzystuje przedmiotową infrastrukturę bezpośrednio po oddaniu jej do używania do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowa infrastruktura stanowi środek trwały o wartości powyżej 15.000 zł podlegający amortyzacji, na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Wydatki na wynajem biura, promocję projektu oraz wykonanie raportów były związane tylko z realizacją projektu „...”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Województwu ... przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych w ramach projektu „...” związanych z: 1) wynajmem biura projektu, 2) promocją projektu oraz 3) wykonania raportów tematycznych zawierających przekrojowe informacje o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług (detalicznych i hurtowych) dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu w woj. ... oraz o jego zmianach w stosunku do stanu wcześniejszego oraz czy wydatki tego rodzaju można uznać za wydatek związany ze sprzedażą opodatkowaną - odpłatnemu udostępnieniu infrastruktury ... przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu wykorzystującemu ją do prowadzonej przez niego działalności...

Zdaniem Wnioskodawcy, Województwo ... realizuje projekt na podstawie Uchwały Zarządu Województwa ... nr ... z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2007-2013. W okresie realizacji projektu Województwo ponosiło wydatki niezbędne do zaprojektowania i wybudowania sieci w ramach projektu pilotażowego (wykonane), utworzenia i uruchomienia światłowodowej sieci szkieletowej (wykonane), zaprojektowania, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia sieci WiFi na terenie placówek medycznych, w których zlokalizowane będą węzły szkieletowe (w trakcie przygotowywania). Ponadto w ramach projektu poniesiono także inne wydatki wynikające wprost z załącznika nr 1 (wniosku o dofinansowanie projektu) do ww. uchwały oraz bezpośrednio związane z realizacją ..., w tym związane z promocją projektu, wynajmem biura projektu oraz wykonaniem raportów tematycznych zawierających przekrojowe informacje o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług (detalicznych i hurtowych) dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu w woj. ... oraz o jego zmianach w stosunku do stanu wcześniejszego. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego Wnioskodawcy przysługuje zwrot podatku VAT dotyczący ww. wydatków, ponieważ były one ściśle związane z realizowaną w ramach projektu inwestycją. Ogólna zasada zawarta w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług mówi, że zarejestrowanemu, czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W przedmiotowej sprawie wydatki ponoszone w ramach tego zadania były ściśle związane z realizowaną w ramach projektu inwestycją - co potwierdza treść załącznika nr 1 do ww. uchwały Zarządu Województwa, dlatego też w ocenie Wnioskodawcy przysługuje mu obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. „ ...” w ramach Działania IV.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .... Celem projektu ..., jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet dla obywateli na terenie wojewódzkich placówek medycznych, przedsiębiorców oraz jednostek ochrony zdrowia na terenie Województwa .... Budowa jednolitej infrastruktury teleinformatycznej pozwoli na zwiększenie dostępności do mediów elektronicznych dla mieszkańców (pacjenci i odwiedzający) oraz umożliwi także realizację jednego z najważniejszych projektów z zakresu e-usług realizowanych w regionie - projektu związanego z telemedycyną.

W ramach realizacji ... wyróżnić można trzy główne zadania inwestycyjne:

 • zaprojektowanie i wybudowanie sieci w ramach projektu pilotażowego (wykonane),
 • utworzenie i uruchomienie światłowodowej sieci szkieletowej (wykonane),
 • zaprojektowania, dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia sieci WiFi na terenie placówek medycznych, w których zlokalizowane będą węzły szkieletowe (w trakcie przygotowywania).

Infrastruktura utworzona w ramach realizacji ... stanowi własność Wnioskodawcy i niezwłocznie po jej odbiorze od Wykonawcy, Wnioskodawca przekazuje ją do zarządzania i utrzymywania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, który będzie wykorzystywał powierzoną mu infrastrukturę do świadczenia za wynagrodzeniem usług telekomunikacyjnych zleconych przez Województwo oraz we własnym imieniu, w zamian za zapłatę na rzecz Województwa czynszu dzierżawnego, usług dostępu telekomunikacyjnego (usług hurtowych) innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

W trakcie realizacji projektu były ponoszone wydatki niezbędne do realizacji ww. trzech zadań inwestycyjnych. Ponadto w ramach projektu poniesiono inne wydatki bezpośrednio związane z realizacją ..., w tym dotyczące wynajmu biura projektu (biuro zostało wynajęte wyłącznie dla potrzeb realizacji projektu) oraz promocji projektu (informowanie o projekcie jest jednym z obowiązków Wnioskodawcy jako beneficjenta środków UE) oraz wykonania raportów tematycznych zawierających przekrojowe informacje o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług (detalicznych i hurtowych) dotyczących szerokopasmowego dostępu do Internetu w woj. ... oraz o jego zmianach w stosunku do stanu wcześniejszego (sporządzenie raportów było konieczne do określenia obszarów interwencji, czyli obszarów na których możliwe jest świadczenie przez Operatora usług z wykorzystaniem infrastruktury ...). Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizowanym projektem wystawione są na Wnioskodawcę. Infrastruktura została przekazana na podstawie dwóch umów- Operatorowi sieci pilotażowej i operatorowi sieci szkieletowej (zgodnie z podziałem zadań inwestycyjnych). Operatorzy uiszczają czynsz dzierżawny na podstawie faktur VAT wystawianych przez Województwo. Wnioskodawca przystępując do realizacji projektu zamierzał wykorzystywać nabyte towary i usługi do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Cel wykorzystywania przedmiotowej infrastruktury określony został we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w studium wykonalności. Protokół odbioru od Wykonawcy ww. dokumentów z dnia 27 sierpnia 2010 r. Dokumenty te zostały zaktualizowane w 2012 r. - protokół odbioru od Wykonawcy z dnia 20 grudnia 2012 r. Infrastruktura wybudowanej sieci w ramach projektu pilotażowego została przekazana operatorowi w dniu 30 czerwca 2011 r. Infrastruktura wybudowana w ramach utworzenia i uruchomienie światłowodowej sieci szkieletowej została przekazana etapami: 26 września 2014 r. i 24 października 2014 r. Wnioskodawca wykorzystuje przedmiotową infrastrukturę bezpośrednio po oddaniu jej do używania do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Przedmiotowa infrastruktura stanowi środek trwały o wartości powyżej 15.000 zł podlegający amortyzacji, na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Wydatki na wynajem biura, promocję projektu oraz wykonanie raportów były związane tylko z realizacją projektu.

Wobec powyższego należy wskazać, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jak stanowi art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

W myśl natomiast § 2 powołanego przepisu, czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Należy zauważyć, że umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową, nakładającą na strony tej umowy określone przepisami obowiązki. Tak więc oddanie rzeczy innej osobie do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony na podstawie umowy dzierżawy związane jest ze wzajemnym świadczeniem dzierżawcy polegającym na zapłacie umówionego czynszu. Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie nieruchomości przez jej dzierżawcę.

Zatem cywilnoprawna umowa dzierżawy będąca czynnością odpłatną stanowi, stosownie do zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i jest czynnością podlegającą opodatkowaniu, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, a Wnioskodawca w związku z tą czynnością występuje w charakterze podatnika podatku VAT.

Z uwagi na okoliczność, iż infrastruktura wytworzona w ramach projektu jest związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, to również wydatki związane z wynajmem biura projektu, promocją projektu oraz wykonaniem raportów tematycznych zawierających przekrojowe informacje o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług, które były związane tylko z realizacją tego projektu również są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Jak wyżej wskazano, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując okoliczności przedstawione w opisie stanu faktycznego, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie zostaną spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, gdyż jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotowa infrastruktura bezpośrednio po oddaniu jej do używania wykorzystywana jest do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego, należy wskazać, iż na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych w ramach projektu „...” związanych z: wynajmem biura projektu, promocją projektu oraz wykonaniem raportów tematycznych zawierających przekrojowe informacje o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej i usług, pod warunkiem niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności podlegające opodatkowaniu
IPPP1/443-958/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

dzierżawa
IBPBII/2/4511-113/15/MZM | Interpretacja indywidualna

odliczenie podatku od towarów i usług
ITPP1/443-1354/14/AP | Interpretacja indywidualna

podatnik
IPPP2/443-1257/14-2/AO | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.