IPPP3/443-970/14-4/IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
VAT - w zakresie opodatkowania wniesienia posiadanych udziałów w drodze wkładu niepieniężnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 listopada 2014 r. (data nadania), data wpływu 24 listopada 2014 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 7 listopada 2014 r. skutecznie doręczone w dniu 12 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia posiadanych udziałów w drodze wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia posiadanych udziałów w drodze wkładu niepieniężnego, uzupełniony w dniu 19 listopada 2014 r. (data nadania), data wpływu 24 listopada 2014 r. w odpowiedzi na wezwanie z dnia 7 listopada 2014 r. skutecznie doręczone w dniu 12 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

T. (dalej: T. lub Spółka) jest spółką kapitałową, której siedziba oraz miejsce zarządu znajdują się na terytorium Malty. T. podlega na Malcie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości osiąganych dochodów (bez względu na miejsce ich osiągnięcia).
T. jest jednym z udziałowców A. (dalej: A.) - spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski, której głównym składnikiem majątku jest nieruchomość zabudowana położona na terytorium Polski. Spółka posiada 19.953.700 udziałów w kapitale zakładowym A., co odpowiada 63,75% ogółu udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Pozostałymi wspólnikami A. są:

  • S. - spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Cypru posiadająca 21,25% udziałów w kapitale zakładowym A. oraz
  • W. Spółka z o.o. posiadająca 15% udziałów w kapitale zakładowym A..

Udziały posiadane przez T. w A. zostały zakupione przez Spółkę w listopadzie 2011 r.

Obecnie rozważana jest reorganizacja struktury własnościowej A.. W szczególności, T. rozważa wniesienie udziałów posiadanych w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. Sp. z o.o. (dalej: J.) - spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski.

W zamian za aport udziałów posiadanych w A., T. objąłby udziały w podwyższonym kapitale zakładowym J. (wymiana udziałów).

Wartość nominalna udziałów J., które T. objąłby w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów posiadanych przez Spółkę w A. będzie odpowiadać nominalnej wartości udziałów A. będących przedmiotem aportu.

W wyniku rozważanej transakcji, J. obejmie 63,75% udziałów w kapitale zakładowym A., a tym samym uzyska bezwzględną większość praw głosu w tej spółce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy rozważana transakcja wniesienia udziałów posiadanych przez T. w A., w drodze wkładu niepieniężnego do J. będzie pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozważana transakcja wniesienia udziałów posiadanych przez T. w A., w drodze wkładu niepieniężnego do J. będzie pozostawać poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT.

Poniżej Spółka prezentuje uzasadnienie swojego stanowiska.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również:

  1. Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. Zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. Świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W opinii Spółki czynność wniesienia udziałów w spółce kapitałowej w drodze wkładu niepieniężnego do innej spółki może potencjalnie spełniać definicję odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT.

Należy jednak zwrócić uwagę, że odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie, jeżeli transakcja ta jest dokonywana przez podmiot działający w charakterze podatnika VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy o VAT - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W związku z powyższym, celem określenia, czy rozważana transakcja wniesienia udziałów posiadanych przez T. w A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT należy stwierdzić, czy transakcją ta zostanie wykonana przez T. w charakterze podatnika VAT.

Kwestia czy i w jakich okolicznościach zbycie udziałów posiadanych w spółce może zostać uznane za „działalność gospodarczą prowadzoną przez podatnika VAT” była przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

Przykładowo, w orzeczeniach w sprawach C-60/90 i C-155/94 oraz w sprawie C-80/95, TSUE podkreślał, że samo posiadanie, czy też emisja udziałów i innych papierów wartościowych co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy, która pozwalałaby na uznanie posiadacza takich udziałów za podatnika. Natomiast w wyroku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 Empresa de Desenvolvimento Mineiro TSUE uznał, że zwykłe nabycie udziałów w innych podmiotach nie stanowi wykorzystania majątku w celu osiągnięcia dochodu w sposób ciągły, ponieważ dywidenda uzyskana z udziału jest skutkiem własności majątku i nie jest wynagrodzeniem uzyskanym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu Dyrektywy. Podobnie transakcje finansowe polegające jedynie na sprzedaży udziałów i innych papierów wartościowych, np. jednostek w funduszach inwestycyjnych, nie stanowią w ogóle działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, należy uznać, że co do zasady - transakcje zbycia udziałów nie stanowią działalności gospodarczej (a w konsekwencji transakcje te pozostają poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT).

Zgodnie z orzecznictwem TSUE, w drodze wyjątku od powyższej zasady, transakcja zbycia udziałów może zostać uznana za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli:

  • zbywca papierów wartościowych uczestniczy w zarządzaniu spółką, której akcje posiada,
  • sprzedaż akcji, udziałów prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej,
  • posiadanie udziałów jest bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej zbywcy.

Należy przy tym podkreślić, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą TSUE - pojęcie „zarządzania spółką” może zostać uznane za działalność gospodarczą wyłącznie w przypadku, gdy pociąga za sobą dokonywanie transakcji opodatkowanych VAT (tj. jeżeli wspólnik świadczy na rzecz spółki której udziały zbywa usługi zarządcze, doradcze, itp.).

W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku T. zamierza wnieść udziały posiadane w A. do J. w formie wkładu niepieniężnego, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

Rozważana transakcja nie będzie wykonana w ramach działalności maklerskiej lub brokerskiej prowadzonej przez T. (Spółka nie prowadzi działalności w zakresie obrotu papierami wartościowymi). T. nie zarządza również A. w ramach transakcji podlegających opodatkowaniu VAT (tj. Spółka nie świadczy na rzecz A. usług zarządczych, doradczych itp.).

W związku z powyższym, w opinii T. rozważana transakcja wniesienia udziałów A. w drodze wkładu niepieniężnego do J. nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo:

  1. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z 8 stycznia 2014 r. (sygn. ILPP2/443-968/13-2/JK) stwierdził, że „(...) nie każda czynność dokonana przez podmiot mający status podatnika, będzie podlegać opodatkowaniu. Status podatnika podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem za działalność rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki. A więc, w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi to czynność samej sprzedaży udziałów bądź akcji nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym, nie podlega opodatkowaniu”.
  2. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11 października 2013 r. (sygn. o nr IPPP3/443-440/13-10/IG) uznał, że „(...) w sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi to czynność samego nabycia/sprzedaży akcji, czy udziałów innych spółek nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Są to czynności polegające na zarządzaniu własnym portfelem w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Nie można również samego nabycia, czy sprzedaży udziałów finansowych w innych przedsiębiorstwach traktować jako wykorzystywanie majątku do uzyskiwania z niego dochodów w sposób częstotliwy.

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o potwierdzenie przedstawionego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.