IPPP3/443-1167/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Możliwość odliczenia podatku naliczonego VAT po zrealizowaniu zadania
IPPP3/443-1167/14-2/JŻinterpretacja indywidualna
  1. odliczenie podatku
  2. podatnik
  3. projekt
  4. płatnik
  5. zwrot podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT po zrealizowaniu zadania pn. „W.” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego VAT po zrealizowaniu zadania pn. „W.”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia Rzymskokatolicka w B. z siedzibą w S. zrealizowała zadanie pn. „W.”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objetego PROW na lata 2007-2013.

Na współfinansowane zadanie Parafia zawarła umowę z Samorządem Województwa w dniu 22 sierpnia 2014 r. w W.. Realizacja zadania polegała na: przeprowadzeniu robót rozbiórkowych pokrycia dachowego z gontów i wymianie pokrycia dachowego, tj. oczyszczenie elementów drewnianych i ich impregnacji i pokryciu dachów blachą miedzianą płaską układaną w karo wraz ze wszystkimi obróbkami.

Kościół jest wpisany do rejestrów zabytków. W związku z wykonywanymi pracami Parafia uzyskała stosowne pozwolenia od Wojewódzkiego konserwatora zabytków. Prace były wykonywane przez firmę posiadajacą stosowne uprawnienia.

Działalność Parafii związana z powyższą inwestycją nie spowoduje osiągnięcia żadnych przychodów oraz powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Tym samym nie stanie się czynnym podatnikiem VAT.

W związku z przedstawionym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Parafia ma możliwość otrzymania podatku VAT po zrealizowaniu zadania pn. „W.”, poprzez przeprowadzenie robót rozbiórkowych pokrycia dachowego z gontów i wymianie pokrycia dachowego, tj. oczyszczenie elementów drewnianych i ich impregnację i pokrycie dachów blachą miedzianą płaską układaną w karo wraz ze wszystkimi obróbkami, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w ramach działalnia „Odnowa i rozwój wsi”, objetego PROW na lata 2007-2013...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, że w świetle obowiązujacego prawa Parafia nie miała możliwości odzyskania podatku, zarówno w trakcie inwestycji jak i po całkowitym zrealizowaniu zadania „W.”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objetego PROW na lata 2007-2013.

Parafia/Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, a przedmiotowa inwestycja nie jest wykorzystywana do czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1; art. 88 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do ust. 2 pkt 1 lit. a) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Parafia Rzymskokatolicka w B. z siedzibą w S. zrealizowała zadanie pn. „W.”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objetego PROW na lata 2007-2013. Na współfinansowane zadanie Parafia zawarła umowę z Samorządem Województwa w dniu 22 sierpnia 2014 r. w W.. Realizacja zadania polegała na: przeprowadzeniu robót rozbiórkowych pokrycia dachowego z gontów i wymianie pokrycia dachowego, tj. oczyszczenie elementów drewnianych i ich impregnacji i pokryciu dachów blachą miedzianą płaską układaną w karo wraz ze wszystkimi obróbkami. Kościół jest wpisany do rejestrów zabytków. W związku z wykonywanymi pracami Parafia uzyskała stosowne pozwolenia od Wojewódzkiego konserwatora zabytków. Prace były wykonywane przez firmę posiadajacą stosowne uprawnienia. Działalność Parafii związana z powyższą inwestycją nie spowoduje osiągnięcia żadnych przychodów oraz powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Parafia nie jest czynnym podatnikiem VAT, a przedmiotowa inwestycja nie jest przez Parafię wykorzystywana do czynności opodatkowanych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest podatnikiem podatku VAT, a realizacja opisanego zadania nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „W.”. W konsekwencji, Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego, w trybie art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należało za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.