IPPP3/443-114/14/15-6/S/JF | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawcy jako podatnikowi VAT po dokonaniu rejestracji do celów podatku od towarów i usług przysługuje zwrot na zasadach ogólnych określonych w art. 86 oraz art. 87 ustawy.
IPPP3/443-114/14/15-6/S/JFinterpretacja indywidualna
 1. dostawa towarów
 2. podatnik
 3. rejestracja
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Delegacje ustawowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2014 r. (data wpływu 7 lutego 2014 r.) uzupełnionym w dniu 5 marca (data wpływu 7 marca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z nabyciem i planowaną dostawą Nieruchomości oraz opodatkowania planowanej dostawy – jest prawidłowe,
 • prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu opisanych Nieruchomości w trybie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z nabyciem i planowaną dostawą Nieruchomości oraz opodatkowania planowanej dostawy oraz prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu opisanych Nieruchomości w trybie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

S. S.A. (dalej: „Wnioskodawca”) stało się w połowie 2013 r. właścicielem trzech nieruchomości nieruchomości gruntowych (dalej: „Nieruchomość”) położonych w miejscowości M. w powiecie w. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce (nie posiada polskiego numeru VAT). Wnioskodawca nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabycie Nieruchomości nastąpiło w drodze egzekucji sądowej prowadzonej wobec polskiej spółki (dalej: „Dłużnik”), której Wnioskodawca udzielił w 2006 r., pożyczki na zakup kilku nieruchomości oraz dokonanie na nich inwestycji budowlanej. Zabezpieczeniem pożyczki była hipoteka ustanowiona na nieruchomościach. Z powodu niepowodzenia planowanej inwestycji Dłużnik nie był w stanie uregulować swojego zobowiązania. Postępowanie egzekucyjne zakończyło się aukcją, podczas której Wnioskodawca nabył trzy nieruchomości gruntowe.

Nabyte nieruchomości są działkami niezabudowanymi, nieuzbrojonymi, nieogrodzonymi. W momencie nabycia działek przez Wnioskodawcę były one przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej i handlowej do 1 000 m2 powierzchni użytkowej - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę zostało dokonane z zamiarem ich późniejszej, możliwie szybkiej i zyskownej odsprzedaży. Przedmiotowe nieruchomości od momentu ich nabycia do chwili obecnej nie były przedmiotem najmu, użyczenia czy dzierżawy na podstawie żadnej z umów cywilnoprawnych.

Wnioskodawca planuje dokonać sprzedaży nabytych nieruchomości najszybciej jak to możliwe przy założeniu uzyskania zysku na sprzedaży. Pieniądze ze sprzedaży działek przeznaczone zostaną na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Celem Wnioskodawcy jest osiągnięcie jak najwyższej ceny sprzedaży przy jak najniższym zaangażowaniu dodatkowych środków. Oznacza to, że Wnioskodawca chciałby uzyskać możliwie największy dochód. Jednakże w przypadku braku zainteresowania nieruchomościami w ich obecnym stanie bądź braku odpowiednio wysokiej oferty ze strony potencjalnych nabywców Wnioskodawca nie wyklucza możliwości poniesienia wydatków w celu zwiększenia wartości nieruchomości, jak np. ogrodzenie działek, uzbrojenie.

Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży przedmiotowych nieruchomości zamierza skorzystać z usług biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zlecił już poszukiwanie kupca jednej międzynarodowej firmie działającej na rynku nieruchomości. Wnioskodawca nie wyklucza dokonania zleceń innym firmom.

Wnioskodawca nie posiadał oraz nie posiada w Polsce żadnych innych nieruchomości gruntowych, a także nie planuje w najbliższej przyszłości nabycia na terenie Polski kolejnych nieruchomości.

Wnioskodawca zamierza w przyszłości złożyć wniosek o zwrot podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”) w odniesieniu do wykorzystanych przez niego towarów do czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Polski, w celu odzyskania podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „Podatnik VAT”) w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm., dalej: „Ustawa VAT”) w związku z nabyciem i planowaną sprzedażą nieruchomości opisanych w stanie faktycznym, a w związku z tym czy dostawa Nieruchomości będzie podlegała podatkowi od towarów i usług w związku ze statusem Wnioskodawcy jako Podatnika VAT...
 2. Czy Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym ma prawo do odzyskania podatku w trybie wniosku o zwrot VAT naliczonego w Polsce, jako państwie członkowskim zwrotu, w odniesieniu do transakcji zakupu przez niego przedmiotowych nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy jest on Podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy VAT, w związku z nabyciem i planowaną sprzedażą Nieruchomości, a w związku z tym dostawa Nieruchomości będzie podlegała podatkowi od towarów i usług w związku ze statusem Wnioskodawcy jako Podatnika VAT.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy przysługuje mu prawo do odzyskania VAT w trybie wniosku o zwrot VAT naliczonego w Polsce, jako państwie członkowskim zwrotu, w odniesieniu do transakcji zakupu przez Niego przedmiotowych nieruchomości.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE „Podatnikiem” jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. „Działalność gospodarcza” obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Zgodnie z § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. z 2011 r. Nr 136, poz. 797, dalej: „Rozporządzenie MF”) zwrotem podatku jest zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia MF, podmiotem uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej do otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegającą się o zwrot podatku posiadającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MF, zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku gdy podmiot ten jest zarejestrowanym podatnikiem podatku wartości dodanej, o którym w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby.

Przyjęta w ustawie VAT definicja działalności gospodarczej ma charakter uniwersalny, przez co realizuje unijną zasadę powszechności opodatkowania. Oznacza to, że każdy podmiot, który dokonuje w sposób profesjonalny (zawodowy) czynności podlegającej opodatkowaniu powinien stać się podatnikiem VAT bez względu na miejsce i zakres dokonywania tych czynności. Tym samym, nawet w momencie dokonywania pierwszej czynności wskazującej na to, że dany podmiot prowadzi działalność gospodarczą, podmiot ten staje się Podatnikiem w rozumieniu Ustawy VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy jest on podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy VAT w związku z art. 9 Dyrektywy, niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu (Polska), lecz ma siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego (Hiszpania).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przeprowadzone transakcje kupna oraz planowane transakcje sprzedaży nieruchomości mają oraz będą miały cechy charakterystyczne dla działalności gospodarczej polegającej na obrocie nieruchomościami w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy VAT w związku z art. 9 Dyrektywy. Stanowią ponadto, rozszerzenie jego działalności gospodarczej prowadzonej już na terytorium Hiszpanii również związanej z rynkiem nieruchomości. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż działek będzie podlegała podatkowi VAT, ponieważ Wnioskodawca działa oraz będzie działać w charakterze Podatnika VAT.

Wnioskodawca nabył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nieruchomości z zamiarem oraz w celu przeznaczenia ich na cele tejże działalności gospodarczej - obrót nieruchomościami - oraz osiągnięcia zarobku w wyniku ich sprzedaży. Transakcja ta posiada cechy charakterystyczne dla działalności gospodarczej handlowca w ramach obrotu nieruchomościami.

Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości podjęcia aktywnych działań marketingowych w celu sprzedaży przedmiotowych nieruchomości. Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży przedmiotowych Nieruchomości zamierza skorzystać z usług biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zlecił już poszukiwanie kupca jednej międzynarodowej firmie działającej na rynku nieruchomości. Wnioskodawca nie wyklucza dokonania zleceń innym firmom.

Wyłącznym celem zakupu przedmiotowych nieruchomości była ich sprzedaż w przyszłości z uzyskaniem dochodu, który w całości ma być przeznaczony na cele działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W rezultacie zakup każdej z działek, oraz planowana w przyszłości dostawa każdej z działek będzie podlegała podatkowi VAT i będzie odbywać się w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że jego działalność ma cechy charakterystyczne dla działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy VAT, polegającej na obrocie nieruchomościami. W związku z czym Wnioskodawca jest Podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy VAT. W konsekwencji, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż działek będzie podlegała podatkowi VAT, ponieważ Wnioskodawca w tym zakresie działa w charakterze Podatnika VAT (uzyska status Podatnika VAT).

W rezultacie dostawa każdej z Nieruchomości będzie podlegała VAT i będzie się odbywać w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Wnioskodawca zamierza w przyszłości ubiegać się o zwrot VAT w odniesieniu do nabytych przez niego Nieruchomości, dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Polski.

Wnioskodawca nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano w przeszłości lub będą dokonywane w momencie składania wniosku o zwrot VAT transakcje gospodarcze. W związku z tym spełnia oraz będzie spełniał w przyszłości przesłanki przewidziane prawem niezbędne dla skorzystania z prawa do odzyskania podatku VAT w trybie wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych towarów, zgodnie z § 2 pkt 2 Rozporządzenia MF.

Ponadto, Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej siedziby, tj. w Hiszpanii, a więc zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MF jest podmiotem uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W celu uzyskania zwrotu podatku VAT Wnioskodawca zamierza w przyszłości złożyć wniosek o zwrot VAT naliczonego w odniesieniu do dostaw nieruchomości w Polsce, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, tj. Hiszpanii. Wobec czego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przysługuje mu prawo do odzyskania podatku w trybie wniosku o zwrot podatku VAT naliczonego w Polsce, w odniesieniu do transakcji sprzedaży przedmiotowych Nieruchomości. Wnioskodawca wskazuje również, że zwrot powinien być dokonany przy zachowaniu warunków określonych w Rozporządzeniu MF.

Podsumowując, Wnioskodawca wskazuje, że:

 • Wnioskodawca jest Podatnikiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy VAT w związku z nabyciem i planowaną sprzedażą Nieruchomości.
 • Przeprowadzone transakcje kupna oraz planowane transakcje sprzedaży Nieruchomości mają oraz będą miały cechy charakterystyczne dla działalności gospodarczej polegającej na obrocie nieruchomościami w rozumieniu art. 15 ust. 2.
 • Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym w rozumieniu § 2 pkt 2 Rozporządzenia MF, a w związku z tym przysługuje mu prawo do zwrotu podatku od towarów i usług.
 • Zwrot podatku powinien być dokonany przy zachowaniu warunków określonych w Rozporządzeniu MF.

W dniu 6 maja 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną znak IPPP3/443-114/14-3/MKw, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z nabyciem i planowaną dostawą Nieruchomości oraz opodatkowania planowanej dostawy oraz nieprawidłowe w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu opisanych Nieruchomości w trybie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Organ podatkowy wskazał, że Wnioskodawca jest podatkiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, w związku z nabyciem i planowaną sprzedażą Nieruchomości, a w związku z tym dostawa Nieruchomości będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, przepis art. 89 ust. 1 pkt 3 nie będzie miał zastosowania w opisanej sprawie.

Przedmiotowa interpretacja była przedmiotem skargi złożonej przez Wnioskodawcę.

W wyroku z dnia 20 marca 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 2864/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację wskazując, że Organ podatkowy nie przedstawił pełnej oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy w części uznającej stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe, tj. w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w trybie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z tytułu zakupu Nieruchomości.

Sąd wskazał, że z treści zajętego stanowiska Organu nie wynika jakie argumenty prawne zdecydowały o tym, że Skarżący nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 3 ustawy. Ponadto Organ nie przeprowadził analizy tych przesłanek i nie podał, którego z warunków tego przepisu Skarżący nie spełnia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego oraz biorąc pod uwagę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2015 r. sygn. Akt III SA/Wa 2864/14 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług w związku z nabyciem i planowaną dostawą Nieruchomości oraz opodatkowania planowanej dostawy uznaje się za prawidłowe, natomiast w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT z tytułu zakupu opisanych Nieruchomości w trybie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Należy zauważyć, że podatek od towarów i usług ma charakter terytorialny, gdyż opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium kraju tj. Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemąjące osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych regulacji należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako zarejestrowany podatnik VAT w Hiszpanii (posiada hiszpański numer VAT), nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce (nie posiada polskiego numeru VAT), a także nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioskodawca nabył trzy położone w Polsce nieruchomości gruntowe będące działkami niezabudowanymi, nieuzbrojonymi, nieogrodzonymi, przeznaczonymi na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej i handlowej - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę zostało dokonane z zamiarem ich późniejszej, możliwie szybkiej i zyskownej odsprzedaży, a pieniądze ze sprzedaży działek przeznaczone zostaną na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Celem Wnioskodawcy jest osiągnięcie jak najwyższej ceny sprzedaży przy jak najniższym zaangażowaniu dodatkowych środków. Opisane nieruchomości od momentu nabycia do chwili obecnej nie były wykorzystywane przez Wnioskodawcę na prywatne potrzeby. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości poniesienia wydatków w celu zwiększenia wartości nieruchomości, jak np. ogrodzenie działek, uzbrojenie.

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca powziął wątpliwości m.in. czy jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy w związku z nabyciem i planowaną sprzedażą opisanych nieruchomości, a także czy dostawa ta będzie podlegała podatkowi od towarów i usług.

Jak wskazał Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabył nieruchomości gruntowe z zamiarem przeznaczenia ich na cele działalności gospodarczej - obrót nieruchomościami - oraz osiągnięcia zarobku w wyniku ich sprzedaży. Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości podjęcia aktywnych działań marketingowych w celu sprzedaży opisanych nieruchomości. W tym celu zamierza skorzystać z usług biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zlecił już poszukiwanie kupca jednej międzynarodowej firmie działającej na rynku nieruchomości. Jednocześnie nie wyklucza także dokonania zleceń innym firmom. Ponadto, jak wynika z opisu sprawy, wyłącznym celem zakupu opisanych nieruchomości była ich możliwa szybka i zyskowna sprzedaż w przyszłości z uzyskaniem dochodu, który w całości ma być przeznaczony na cele działalności gospodarczej. Zatem, w świetle powołanych regulacji należy uznać, że Wnioskodawca wypełnia definicję podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

W konsekwencji, planowana dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy.

Co do zasady, stosowanie do art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art . 83, art . 119 ust, 7, art . 120 ust. 2 i 3, art . 122 i ar t. 129 ust. 1. Jednakże na podstawie art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art . 146f, stawka podatku, o której mowa w art . 41 ust. 1 i 13, art . 109 ust. 2 i art . 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. l pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Jak wskazał Wnioskodawca, w momencie nabycia opisanych działek były one przeznaczone na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej i handlowej do 1 000 m2 powierzchni użytkowej - zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zatem, zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, nie będzie miało zastosowania w opisanej sprawie.

Tym samym, planowana dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku w wysokości 23% zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, że jest podatkiem VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT, w związku z nabyciem i planowaną sprzedażą Nieruchomości, a w związku z tym dostawa Nieruchomości będzie podlegała podatkowi od towarów i usług w związku ze statusem Wnioskodawcy jako Podatnika VAT, należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że w związku z tym, że Wnioskodawca dokona na terytorium Polski czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, w opisanej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 96 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosowanie do art. 96 ust. 4 ustawy, Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego”.

Zatem, jak wynika z powyższych przepisów do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązane są podmioty, o których mowa w art. 15 ustawy. Natomiast, obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego powstaje przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Zaznaczyć należy, że zgodnie z powołanym przepisem art. 15 ustawy, już samo wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej sprawia, że podmiot spełnia przesłanki, aby uznać go za podatnika podatku od towarów i usług. Jednakże dopiero od momentu formalnej rejestracji, w ramach prowadzonej przez siebie działalności, uzyskuje on status podatnika VAT czynnego (zarejestrowanego podatnika VAT).

W odniesieniu do kwestii prawa do odzyskania podatku z tytułu transakcji zakupu opisanych nieruchomości, należy zauważyć, że zgodnie z art, 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl postanowień art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Przedstawiona powyżej zasada daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca wyłączył zatem, możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem, zrealizowanie tego prawa możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako „podatnicy VAT czynni”, którzy zakupione towary i usługi wykorzystują do prowadzonej działalności opodatkowanej.

Jak wskazano powyżej Wnioskodawca, jako podatnik o którym mowa w art. 15 ustawy zobowiązany będzie dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w powołanym art. 96 ust. 1 ustawy. Oznacza to, że ww. przepis art. 86 ust. 1 ustawy znajdzie zastosowanie w niniejszej sprawie.

W konsekwencji, Wnioskodawca, będzie miał prawo do skorzystania z odliczenia podatku na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, z tytułu transakcji zakupu opisanych nieruchomości. Tym samym, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku w trybie art. 87 ustawy, po spełnieniu warunków wynikających z tego przepisu.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, w odniesieniu do podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju - mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. la-lg oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.

Jednocześnie na podstawie art. 89 ust. 1a ustawy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.

Intencją ustawodawcy jest przyznanie prawa do zwrotu podatku naliczonego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy w sytuacji wykorzystywania towarów i usług nabytych na terytorium Polski do czynności opodatkowanych na terytorium innego państwa członkowskiego.

Jak wyżej wskazano Wnioskodawca z tytułu nabycia i dostawy opisanych Nieruchomości będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Ponadto, planowana dostawa na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski. W konsekwencji, wskazany przepis art. 89 ust. 1 pkt 3 nie będzie miał zastosowania w opisanej sprawie z uwagi na to, że Wnioskodawca nie spełnia warunku określonego w ust. 1a tego przepisu. Wnioskodawca nie jest podmiotem mogącym ubiegać się o taki zwrot, ponieważ sprzedaż nieruchomości nabytych w Polsce będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Polski. Zatem nieruchomości będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych na terytorium Polski a nie innego państwa członkowskiego.

W konsekwencji - jak wyżej zostało wskazane - Wnioskodawcy jako podatnikowi VAT po dokonaniu rejestracji do celów podatku od towarów i usług przysługuje zwrot na zasadach ogólnych określonych w art. 86 oraz art. 87 ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że przysługuje mu prawo do odzyskania VAT w trybie wniosku o zwrot VAT naliczonego w Polsce, jako państwie członkowskim zwrotu, w odniesieniu do transakcji zakupu przez opisanych nieruchomości, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zaskarżonej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.