IPPP3/443-1048/14-2/KT | Interpretacja indywidualna

W zakresie rozliczenia i dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz spółki cywilnej w ramach inwestycji realizowanej przez konsorcjum - świadczenia realizowane za wynagrodzeniem na rzecz spółki cywilnej, jako odrębnego podatnika VAT, stanowią dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy; czynności te Wnioskodawca powinien dokumentować wystawiając faktury VAT zgodnie z przepisem art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy.
IPPP3/443-1048/14-2/KTinterpretacja indywidualna
 1. czynności podlegające opodatkowaniu
 2. faktura
 3. podatnik
 4. podatnik podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Faktury -> Wystawianie faktury
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 17 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia i dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz Spółki Cywilnej w ramach inwestycji realizowanej przez konsorcjum - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia i dokumentowania czynności wykonywanych na rzecz Spółki Cywilnej w ramach inwestycji realizowanej przez konsorcjum.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej jako „Wnioskodawca”) jest przedsiębiorstwem, którego głównym przedmiotem działalności jest świadczenie usług budowlanych. Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej jako „ustawa o VAT”) i jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Wnioskodawca i inna spółka prawa handlowego (dalej nazywana jako „Spółka A.”) zamierzają w przyszłości zawrzeć umowę z Inwestorem (dalej jako „Kontrakt”) na realizację zadania w zakresie prac budowlanych i budowlano-montażowych (dalej jako „Inwestycja”).

W momencie składania oferty, jak i w momencie podpisywania Kontraktu, Wnioskodawca i Spółka A będą występować jako odrębne podmioty, jednakże działające w ramach zawartej na potrzeby prowadzenia Inwestycji umowy konsorcjum. Natomiast w celu realizacji postanowień Kontraktu, strony (czyli Wnioskodawca i Spółka A) zawrą umowę spółki cywilnej (dalej jako „Spółka Cywilna”). Spółka Cywilna zostanie zarejestrowana dla celów VAT jako odrębny podatnik VAT czynny.

Z zachowaniem zasad wynikających z Kodeksu cywilnego, umowy z podwykonawcami na potrzeby realizacji Inwestycji będzie zawierać Spółka Cywilna. Jednocześnie nie można wykluczyć, że na warunkach ustalonych w odrębnej umowie cywilnoprawnej podwykonawcami niektórych prac w ramach Inwestycji będą też wspólnicy Spółki Cywilnej (czyli Wnioskodawca i Spółka A) oraz, że wspólnicy będą na rzecz Spółki Cywilnej dokonywać dostawy towarów oraz świadczyć usługi, takie jak np. oddelegowanie personelu, podnajmu powierzchni biurowej, księgowe itp. Za wykonane prace i ewentualne dostawy towarów wszyscy podwykonawcy i usługodawcy, w tym Wnioskodawca, będą wystawiali Spółce Cywilnej faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym będąc na podstawie zawartej umowy ze Spółką Cywilną jednym z podwykonawców prac wykonywanych w ramach Inwestycji (jednym z usługodawców/dostawców), wykonuje na rzecz Spółki Cywilnej (tj. odrębnego podatnika VAT) czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które powinny być dokumentowane fakturami...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, wykonywane przez niego odpłatnie, opisane w stanie faktycznym czynności, tj. prace budowlane, dostawy, usługi świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych ze Spółką Cywilną (będącą odrębnym od Wnioskodawcy podatnikiem VAT), stanowić będą czynności podlegające opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. W efekcie świadczenie tych usług powinno być dokumentowane fakturami zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w art. 106b i n. ustawy o VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca wyjaśnia, że nie jest jego intencją uzyskanie wyjaśnienia odnośnie terminów i zasad wystawiania faktur.

UZASADNIENIE:

 1. Świadczenia podlegające opodatkowaniu VAT

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że czynności świadczone przez niego na rzecz Spółki Cywilnej stanowią odpowiednio świadczenie usług lub dostawę towarów w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Wniosek ten wynika wprost z przepisów ustawy o VAT, w szczególności z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 tej ustawy.

 1. Odrębna podmiotowość prawna spółki cywilnej na gruncie VAT

W ocenie Wnioskodawcy, podmiotowość prawna spółki cywilnej na gruncie VAT nie ulega wątpliwości. Co do zasady, spółka cywilna może występować, jako odrębny, zarejestrowany podatnik VAT czynny. Natomiast, jak przykładowo wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 lutego 2011 r. (sygn. akt I FSK 264/10), podatnikiem podatku od towarów i usług może być każdy samodzielny podmiot prawny niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej. Natomiast zarówno na gruncie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11 poz. 50, z późn. zm.), jak i obecnie obowiązującej ustawy o VAT, podmiotowość prawnopodatkowa spółek cywilnych nie budzi żadnych wątpliwości.

Odrębna podmiotowość spółki cywilnej (pomimo, że przepisy prawa cywilnego nie nadają jej osobowości prawnej), wynika również z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 czerwca 2007 r. (sygn. akt V CSK 132/07), wspólnicy oraz spółka cywilna dysponują odrębnymi masami majątkowi. Spółka cywilna ma zatem samodzielną zdolność nabywania praw i obowiązków. Jak dalej wyjaśnił Sąd Najwyższy: „nie ulega wątpliwości, że w przypadku zawiązania spółki prawa cywilnego funkcjonują równolegle obok siebie odrębne masy majątkowe należące do poszczególnych wspólników oraz spółki (własność łączna wspólników), przy czym ustawa nie wyklucza przesunięć majątkowych pomiędzy tymi masami. Zakazu takich przesunięć nie można też wyprowadzić z istoty spółki cywilnej, czy też szerzej z istoty stosunku zobowiązaniowego. (...) Istotne jest to, że w przypadku majątku spółki cywilnej mamy do czynienia z odrębną od majątków osobistych wspólników masą majątkową”.

Rozróżnienie między masą majątkową wspólnika spółki cywilnej oraz samej spółki cywilnej jest również wyraźne na gruncie VAT. Natomiast po rozwiązaniu spółki cywilnej, towary wchodzące w skład jej majątku, a więc towary przez nią wytworzone lub nabyte, zanim zostaną „rozdzielone” między wspólników, podlegają opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

 1. Dostawa towarów przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Cywilnej

Wnioskodawca zamierza dokonywać dostaw na rzecz Spółki Cywilnej. W jej ocenie dostawy te będą stanowiły dostawę w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Jak bowiem wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, a więc odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Czynności, które zamierza dokonywać Wnioskodawca na rzecz Spółki Cywilnej, spełniają wszystkie cechy dostawy towarów określone w przepisach ustawy o VAT. Dostarczając Spółce Cywilnej towary, Wnioskodawca dokona bowiem przeniesienia prawa jak właściciel do tych towarów na Spółkę Cywilną, dostawy te będą dokonywane za wynagrodzeniem (odpłatnie) oraz będą odbywać się na terytorium kraju.

Skoro zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Cywilnej winny być traktowane jak dostawy w rozumieniu przepisów o VAT i skoro czynności te będą świadczone pomiędzy dwoma podatnikami podatku od towarów i usług, w ocenie Wnioskodawcy powinny podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Konsekwentnie, dostawy te powinny być dokumentowane przez Wnioskodawcę fakturami.

 1. Świadczenie usług przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Cywilnej

W ocenie Wnioskodawcy, świadczenia inne niż dostawy, będą wyczerpywały z kolei definicję usług podlegających opodatkowaniu VAT. Jak stanowi bowiem art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o VAT zalicza do grona usług każde świadczenie. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. Tak więc, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie. Mając powyższe na uwadze, aby ustalić zasady opodatkowania danej czynności dokonywanej w zamian za opłatę, niezbędne jest rozstrzygnięcie, czy czynności te skutkują uzyskaniem bezpośrednich korzyści przez wypłacającego.

Jak podkreśla się w piśmiennictwie (zob. J. Zubrzycki „Leksykon VAT”, Unimex 2010, str. 21), bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymywanym wynagrodzeniem istnieje wówczas, gdy istnieje bezpośrednio i jasno indywidualizowana korzyść na rzecz dostawcy towaru lub świadczącego usługę i jeśli wynagrodzenie pozostaje w bezpośrednim związku ze świadczeniem danej czynności. Taki pogląd wynika także z analizy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako „Trybunał” lub „TSUE”).

W sprawie Apple and Pear Development Council (102/86) Trybunał badał, czy obowiązkowe opłaty uiszczane przez farmerów na rzecz zrzeszenia mogą być uznane za zapłatę za usługi, jeśli zrzeszenie przeznaczało otrzymane kwoty na dowolne działania statutowe, a farmerzy nie mieli wpływu na sposób ich przeznaczania. Trybunał orzekł, że brak było związku i odpowiedniej relacji między dokonywanymi wpłatami oraz korzyściami, jakie czerpali farmerzy z przynależności dla zrzeszenia. Jak podkreślił TSUE, nie można było uznać, aby wpłacone składki miały wystarczający związek ze świadczonymi usługami, aby usługi mogły zostać uznane za wykonywane odpłatnie w rozumieniu art. 2 VI Dyrektywy.

Jak wspomniano, drugim elementem koniecznym dla opodatkowania pewnych świadczeń (dostawy towaru lub świadczenia usługi) jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy otrzymanym wynagrodzeniem a wykonanymi czynnościami. Taki wniosek wynika chociażby z wyroku Trybunału w sprawie R. J. Tolsma (C-16/93), w którym stwierdzono, że świadczenie jest odpłatne i podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy istnieje związek prawny pomiędzy usługodawcą i usługobiorcą, w wykonaniu którego istnieje świadczenie wzajemne a wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowi wartość faktycznie przekazaną za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy.

Z powyższego należy wyciągnąć następujący wniosek: by można było mówić o świadczeniu podlegającym opodatkowaniu VAT musi istnieć stosunek prawny pomiędzy dokonującym świadczenie a jego odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Oznacza to, że musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem.

Reasumując, niezbędne warunki do uznania danego świadczenia za usługę w rozumieniu przepisów o VAT, to:

 • świadczenie musi mieć charakter odpłatny;
 • świadczenie musi być uznane za wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • świadczenie musi być wykonane na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;
 • świadczenie nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy zauważyć należy, że czynności, które Wnioskodawca zamierza wykonywać na rzecz Spółki Cywilnej, spełniają wszystkie powyżej wskazane przesłanki. Przedmiotowe czynności będą bowiem świadczone przez Wnioskodawcę za wynagrodzeniem, a więc stanowią czynności odpłatne. Czynności te będą świadczone na terytorium Polski. W końcu, Wnioskodawca zamierza wykonywać czynności na rzecz Spółki Cywilnej, a więc jednostki stanowiącej na potrzeby VAT odrębny podmiot prawa - podatnika VAT i zarejestrowanego dla celów VAT jako podatnika VAT czynnego.

W związku z powyższym, skoro czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Cywilnej winny być traktowane jako usługi w rozumieniu przepisów o VAT, skoro czynności te będą świadczone pomiędzy dwoma podatnikami podatku od towarów i usług, w ocenie Wnioskodawcy czynności takie powinny podlegać opodatkowaniu VAT na podstawie art. 8 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Konsekwentnie świadczenie tych usług powinno być dokumentowane przez Wnioskodawcę fakturami.

 1. Potwierdzenie stanowiska Wnioskodawcy w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez Ministra Finansów. Tytułem przykładu można wskazać interpretację indywidualną z dnia 29 marca 2013 r. (nr ILPP1/443-6/13-4/MD). Wprawdzie interpretacja ta dotyczyła m.in. zasad refakturowania kosztów przez spółkę cywilną na rzecz jej wspólników, to jednak wydając wskazaną interpretację Minister Finansów nie zakwestionował szczegółowo opisanego przez wnioskodawcę sposobu realizacji kontraktu. Sposób ten polegał podobnie, jak w zdarzeniu przyszłym opisanym przez Wnioskodawcę, na nabywaniu usług podwykonawców bezpośrednio przez spółkę cywilną, powołaną przez uczestników konsorcjum budowlanego. Podwykonawcy świadczyli usługi więc bezpośrednio spółce cywilnej, dokumentując je tym samym fakturami.

Analogiczne rozstrzygnięcie zostało zawarte w interpretacji indywidualnej z dnia 4 kwietnia 2013 r. (nr IPTPP2/443-12/13-2/IR).

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie jego stanowiska odnośnie kwalifikacji czynności wykonywanych przez niego - jako podwykonawcy - i zleconych przez Spółkę Cywilną, w której będzie jednym ze wspólników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U z 2011 r., nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami zaś, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług - w myśl art. 8 ust. 1 ustawy - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zarówno dostawa towarów jak i świadczenie usług mieszczą się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, według której sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przy czym, aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem.

Jak stanowi bowiem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza natomiast - na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Pojęcie „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Natomiast usługami są wszelkie odpłatne świadczenia niebędące dostawą towarów. Definicja „świadczenia usług” ma charakter dopełniający definicję „dostawy towarów” i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług, transakcji wykonywanych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przy czym, przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy zwrócić uwagę na to, że usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść. Czynnikiem wyróżniającym określoną czynność jako usługową (usługę) jest bowiem przede wszystkim to, że świadczenie tej czynności zmierza do bezpośredniego zaspokojenia określonej potrzeby zamawiającego.

Nie każde działanie może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia;
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby zatem daną czynność uznać za świadczenie usługi, musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia - wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Jak wynika z ww. przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla uznania, że świadczenie usługi (lub dostawa towaru) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezwzględnym warunkiem jest „odpłatność” za daną czynność. Odpłatność oznacza wykonanie czynności za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny.

Istotną cechą wynagrodzenia jest więc istnienie bezpośredniego związku pomiędzy świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą.

Przepisy ustawy nakładają na podatnika obowiązek dokumentowania wykonywanych czynności.

I tak, w świetle art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą m.in. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Szczegółowe zasady wystawiania faktur zostały uregulowane przepisami art. 106a – 106q ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (głównie w zakresie świadczenia usług budowlanych), zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Wnioskodawca zamierza wraz z inną spółką prawa handlowego („Spółka A”) zawrzeć umowę z Inwestorem („Kontrakt”) na realizację zadania w zakresie prac budowlanych i budowlano-montażowych („Inwestycja”). W momencie składania oferty i podpisywania Kontraktu, Wnioskodawca i Spółka A będą występować jako odrębne podmioty, jednakże działające w ramach zawartej na potrzeby prowadzenia Inwestycji umowy konsorcjum. Natomiast w celu realizacji postanowień Kontraktu, Wnioskodawca i Spółka A zawrą umowę spółki cywilnej („Spółka Cywilna”). Spółka Cywilna zostanie zarejestrowana dla celów VAT jako odrębny podatnik VAT czynny.

Umowy z podwykonawcami na potrzeby realizacji Inwestycji będzie zawierać Spółka Cywilna. Jednocześnie może się zdarzyć, że na warunkach ustalonych w odrębnej umowie cywilnoprawnej podwykonawcami niektórych prac w ramach Inwestycji będą też wspólnicy Spółki Cywilnej (czyli Wnioskodawca i Spółka A) oraz, że wspólnicy będą na rzecz Spółki Cywilnej dokonywać dostawy towarów oraz świadczyć usługi, takie jak np. oddelegowanie personelu, podnajmu powierzchni biurowej, księgowe itp. Za wykonane prace i ewentualne dostawy towarów wszyscy podwykonawcy i usługodawcy, w tym Wnioskodawca, będą wystawiali Spółce Cywilnej faktury VAT.

Jak podkreślił Wnioskodawca, czynności, które zamierza wykonywać na rzecz Spółki Cywilnej, spełniają wszystkie cechy dostawy towarów określone w przepisach ustawy o VAT – Wnioskodawca – czynny podatnik VAT - dokona przeniesienia na Spółkę Cywilną prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, dostawy te będą dokonywane za wynagrodzeniem (odpłatnie) oraz będą odbywać się na terytorium kraju.

Pozostałe opisane we wniosku czynności, niebędące dostawą towarów, również będą wykonywane przez Wnioskodawcę za wynagrodzeniem, na terytorium Polski. Ponadto, odbiorcą tych świadczeń będzie Spółka Cywilna, zarejestrowana jako podatnik VAT czynny - odrębny od Wnioskodawcy podmiot prawa.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że świadczenia realizowane przez niego za wynagrodzeniem na rzecz Spółki Cywilnej, jako odrębnego podatnika VAT, stanowią dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa – odpowiednio - w art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy. Czynności te Wnioskodawca powinien dokumentować wystawiając faktury VAT zgodnie z przepisem art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, na zasadach określonych w art. 106a – 106q ustawy.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Tut. Organ zaznacza, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania), tj. kwalifikacji wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności jako podlegających opodatkowaniu na podstawie powołanych przepisów ustawy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy, nie wywołuje natomiast skutków prawnych dla innych podmiotów wymienionych we wniosku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.