IPPP3/443-1000/14-4/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy słuszne jest stanowisko podatnika, że od usług nabywanych od usługodawcy spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ale z kraju należącego do Unii Europejskiej) należy obliczyć, zadeklarować i odprowadzić podatek należny na podstawie przepisów ustawy o VAT na deklaracji VAT-9M?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 11 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 29 grudnia 2014 r. (doręczone 5 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku z tytułu importu usług w deklaracji VAT-9M – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia podatku z tytułu importu usług w deklaracji VAT-9M.

Wniosek został uzupełniony w dniu 11 stycznia 2015 r. (data wpływu 13 stycznia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 29 grudnia 2014 r. (data odbioru 5 stycznia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W miesiącu lipcu i sierpniu 2014 r. podatnik rozpoznał u siebie import opłat licencyjnych za egzaminy języka angielskiego (faktura z dnia 21 sierpnia 2014 r. i faktura z dnia 14 lipca 2014 r. ) Podatnik korzysta ze zwolnienia przedmiotowego od podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawa o VAT – jako podmiot wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych , zgodnie z zaświadczeniem z dnia 26 lutego 2014 r.

W związku z powyższym, podatnik – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o VAT uznał siebie jako podmiot dokonujący importu usług z tytułu opłat licencyjnych nabywanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ale na terenie Unii Europejskiej. Podatnik, od którego nabywane są usługi, zarejestrowany jest jako podatnik czynny VAT-UE w Wielkiej Brytanii .

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT, w związku z czym nie składa żadnych okresowych deklaracji VAT (ani VAT-7, ani VAT-7K, ani VAT-7D, ani VAT-8).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy słuszne jest stanowisko podatnika, że od usług nabywanych od usługodawcy spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (ale z kraju należącego do Unii Europejskiej) należy obliczyć, zadeklarować i odprowadzić podatek należny na podstawie przepisów ustawy o VAT na deklaracji VAT-9M...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pomimo zwolnienia przedmiotowego podatnika, wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 26a ustawy o VAT, w przypadku importu usług z terenu UE (opłaty licencyjne za egzaminy przeprowadzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) pomimo zastosowania stawki zerowej przez usługodawcę, należy usługi te opodatkować we własnym zakresie i wartość podatku wykazać na deklaracji VAT-9M.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

W tym miejscu należy wskazać, że podatek od towarów i usług jest podatkiem o charakterze terytorialnym. W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Regulacje prawne obowiązujące w tym zakresie zostały zawarte w rozdziale 3 działu V ustawy. W art. 28a ustawy o VAT wskazano, że na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku – rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Zgodnie z regułą wyrażoną w przepisie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2–4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przypadku, gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (art. 28b ust. 2 ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w miesiącu lipcu i sierpniu 2014 r. podatnik rozpoznał u siebie import opłat licencyjnych za egzaminy języka angielskiego. W związku z powyższym, podatnik – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 3 ustawy o VAT uznał siebie jako podmiot dokonujący importu usług z tytułu opłat licencyjnych nabywanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, ale na terenie Unii Europejskiej. Podatnik, od którego nabywane są usługi, zarejestrowany jest jako podatnik czynny VAT-UE w Wielkiej Brytanii.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego należy wskazać, że usługi udzielania licencji na egzaminy przeprowadzane w Polsce nabywane przez Wnioskodawcę od kontrahenta z Wielkiej Brytanii są opodatkowane w Polsce na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy. Natomiast z uwagi na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Wnioskodawca jako usługobiorca jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia importu usług na terytorium Polski.

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

W ust. 3 pkt 1 ww. artykułu wskazano, że przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług.

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133.

Zgodnie z art. 99 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, o którym mowa w ust. 1-3 lub 8, deklarację podatkową składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jak stanowi art. 99 ust. 14 ustawy o VAT, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Realizując powyższą delegację ustawową, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2013 r., poz. 394) określił wzory deklaracji wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu ich wypełnienia.

Jak stanowi § 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, określa się wzór deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

Według powyższego wzoru, deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, niemających obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako podmiot wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Wnioskodawca nie składa żadnych okresowych deklaracji VAT. Jednakże, jak wykazano powyżej, z uwagi na art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Wnioskodawca jako usługobiorca jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia importu usług z tytułu opłat licencyjnych za egzaminy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy jako podmiot świadczący usługi zwolnione, ale dokonujący importu usług jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu importu na deklaracji VAT-9M.

Odnosząc się do powyższej kwestii należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca nie składa deklaracji okresowych, a w przedmiotowej sprawie do nabywanych usług ma zastosowanie art. 28b ustawy o VAT i w związku z ich nabyciem Wnioskodawca winien rozpoznać import usług, to w tej sytuacji Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczenia tego podatku z tytułu przedmiotowego importu usług w deklaracji VAT-9M.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.