IPPP1/443-313/14-3/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Odliczenie podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2014 r. (data wpływu 21 marca 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 25 marca 2014 r. (data wpływu 26 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 25 marca 2014 r. (data wpływu 26 marca 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie „realizowało w roku 2014 zadanie polegające na organizacji wydarzenia kulturalnego „Dzień Kobiet”. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. W 2013 r. za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Y.”. Stowarzyszenie „wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi” objętego PROW 2007-2013. Wniosek o przyznanie pomocy został rozpatrzony pozytywnie i Stowarzyszenie „K.” otrzymało dofinansowanie. Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie polegało na organizacji czterodniowych warsztatów kulinarnych dla mieszkanek Gminy S. oraz organizacji wydarzenia kulturalnego pn. „Dzień Kobiet”.

Stowarzyszenie „K.” w celu zrealizowania zadania zawarło z osobą fizyczną umowę cywilnoprawną na prowadzenie warsztatów kulinarnych. Osoba ta wystawiła rachunek po zrealizowaniu zadania.

W ramach wydarzenia „Dzień Kobiet” zrealizowano następujące przedsięwzięcia. Zorganizowano konkurs wiedzy o ekologii, oszczędzaniu i segregacji śmieci. Uczestniczki konkursu otrzymały atrakcyjne nagrody. Ponadto wszystkim uczestniczkom Dnia Kobiet wręczono drobne upominki. Podczas tego wydarzenia wystąpił kabaret oraz zespół ludowy, które wykonały tą usługę w ramach umowy o dzieło.

Dzięki realizacji tego zadania popularyzujemy aktywny styl życia wśród mieszkańców. Nastąpi także poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb społecznych i kulturalnych, co w rezultacie może prowadzić do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową i nie ma możliwości dokonania odliczenia bądź zwrotu podatku VAT oraz nie ma możliwości zaliczenia nie odliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów.

W ramach realizowanego zadania VAT stanowi koszt kwalifikowalny i podlega refundacji z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie będzie miało możliwość odzyskania podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na realizację zadania związanego z organizacją Dnia Kobiet realizowanego w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi...

Stowarzyszenie „K.” nie jest podatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT i realizując operację polegającą na „Dzień Kobiet w S.” zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania uiszczonego podatku od towarów i usług. Prowadzona działalność nie jest działalnością dochodową generującą przychód. Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność nie generuje przychodów. Stowarzyszenie uważa, że na podstawie wyżej powołanych przepisów nie ma możliwości odzyskania uiszczonego w związku z realizacją zadania podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) powołanego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl znowelizowanego art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 88 ust. 4 cyt. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających temu podatkowi.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Stowarzyszenie realizowało zadanie polegające na organizacji czterodniowych warsztatów kulinarnych dla mieszkanek Gminy S. oraz organizacji wydarzenia kulturalnego pn. „Dzień Kobiet”. W ramach wydarzenia „Dzień Kobiet.” zorganizowano konkurs wiedzy o ekologii, oszczędzaniu i segregacji śmieci. Uczestniczki konkursu otrzymały atrakcje nagrody. Ponadto wszystkim uczestnikom Dnia Kobiet wręczono drobne upominki. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie prowadzi również działalności gospodarczej.

Z uwagi na przedstawiony stan sprawy oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o VAT, gdyż Stowarzyszenie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane w ramach ww. operacji towary i usługi nie służą wykonywaniu czynności opodatkowanych (Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej). W konsekwencji Wnioskodawcy nie przysługuje również prawo do zwrotu podatku VAT z tego tytułu, w trybie art. 87 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.