IPPB5/4510-984/15-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od przychodów (dochodów) uzyskanych na terytorium Polski, czy też podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w odniesieniu do takich przychodów (dochodów) będą każdorazowo wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 UPDOP ?
IPPB5/4510-984/15-2/AJinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2015 r. (data wpływu 23 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika od przychodów uzyskanych na terytorium Polski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika od przychodów uzyskanych na terytorium Polski.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką utworzoną i działającą na podstawie przepisów prawa luksemburskiego w formie prawnej Société en Commandite Spéciale - SCSP (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca nie ma miejsca siedziby ani faktycznego zarządu na terytorium Polski.

Wspólnikami Wnioskodawcy są podmioty będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w kraju ich siedziby.

Prawny charakter Wnioskodawcy w kraju siedziby (Luksemburgu)

Zgodnie z prawem luksemburskim osoba prawna jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków oraz posiadającym zdolność do składania oświadczeń i wykonywania czynności prawnych we własnym imieniu i na własny rachunek. Majątek i zobowiązania takiej osoby prawnej są odrębne od majątku i zobowiązań jej udziałowców/wspólników, którzy nie posiadają tytułu prawnego do majątku takiej osoby prawnej i nie mogą odpowiadać za zobowiązania zaciągnięte przez osobę prawną (z wyjątkiem nieograniczonej odpowiedzialności wspólnika/wspólników w spółkach opisanych szczegółowo poniżej). Na gruncie prawa luksemburskiego osobami prawnymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (private limited liability company (société ą responsabilité limitée) - SARL) lub luksemburska spółka akcyjna (public limited liability company (société anonyme)- SA) oraz niektóre spółki osobowe, np. spółka komandytowo-akcyjna (corporate partnership limited by shares (société en commandite par actions)- SCA). W praktyce zatem pojęcie osobowości prawnej w prawie luksemburskim jest zbliżone do znaczenia na gruncie polskiego systemu prawnego.

SCSP nie posiada osobowości prawnej na gruncie prawa luksemburskiego, nie jest też na gruncie tego prawa traktowana jak osoba prawna dla celów podatkowych. Zgodnie z prawem luksemburskim, SCSP jest jednak podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników. Zatem SCSP może posiadać własny majątek, ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową. W konsekwencji, pomimo braku osobowości prawnej SCSP może dokonywać czynności prawnych we własnym imieniu i na własny rachunek, może nabywać prawa i posiadać majątek, a także zaciągać zobowiązania we własnym imieniu (podobnie jak np. polskie spółki osobowe). SCSP może ogłosić upadłość, a z majątku należącego do SCSP zostaną zaspokojeni jej wierzyciele.

SCSP jest spółką osobową, w której przynajmniej jeden wspólnik ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika jest ograniczona. SCSP nie posiada kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego wspólnicy wnoszą do SCSP wkłady (zasadniczo pieniężne lub rzeczowe). Wspólnicy SCSP partycypują w zyskach SCSP zgodnie z aktem założycielskim (umową spółki).

SCSP może być zarządzana przez komplementariusza (komplementariuszy) lub przez menadżera (menadżerów), któremu/którym powierza się zarządzanie SCSP z zastrzeżeniem uprawnień nadanych takiemu menadżerowi/takim menadżerom w umowie spółki. Ponadto organem SCSP jest zgromadzenie wspólników, którego zgoda jest wymagana prawem w przypadku jakiejkolwiek decyzji dotyczącej zmiany umowy spółki, przekształcenia lub rozwiązania SCSP, jak również jakichkolwiek innych decyzji zastrzeżonych dla zgromadzenia wspólników, dowolnie określonych w umowie spółki. Ustrój SCSP przewiduje możliwość posiadania prawa głosu nieproporcjonalnego w stosunku do wkładu wspólnika (wspólników). Poza zgromadzeniem wspólników, co do zasady każda umowa spółki SCSP może przewidywać powołanie innych komitetów, których rola / uprawnienia zostaną dowolnie ukształtowane w umowie spółki komandytowej.

Udziały w SCSP mają formę prawną jednostek (wyłącznie zarejestrowanych/imiennych), w przeciwnym razie stosuje się mechanizm kont kapitałowych (wówczas każdy wspólnik posiada własne konto kapitałowe, na którym zapisywane będą wkłady wniesione do spółki, i wypłaty dokonywane przez SCSP na rzecz takiego wspólnika oraz ich proporcjonalny udział w kosztach, a także inne uznania/obciążenia dowolnie określone w umowie spółki).

Z porównania konstrukcji prawnej SCSP i polskiej spółki komandytowej wydaje się wynikać, że konstrukcja prawna SCSP jest bliższa polskiej spółce komandytowej niż spółce komandytowo-akcyjnej (ta ostatnia odpowiada luksemburskiej spółce SCA). Przede wszystkim, podobne są zasady odpowiedzialności wspólników SCSP i polskiej spółki komandytowej. Kategorie wspólników SCSP stanowią komplementariusze odpowiadający bez ograniczeń za zobowiązania zaciągane przez spółkę, oraz komandytariusze odpowiadający jedynie do wysokości kwoty wpłaconej / lub wkładu wniesionego do spółki.

Ponadto, istnieje zakaz prowadzenia przez komandytariuszy czynności zarządczych wobec osób trzecich (w przeciwnym razie tacy komandytariusze odpowiadają solidarnie za jakiekolwiek zobowiązania SCSP zaciągnięte przez nich z naruszeniem takiego zakazu, a nawet za zobowiązania przez nich niezaciągnięte, o ile regularnie wykonywali czynności zarządcze wobec osób trzecich). Tak jak polska spółka komandytowa, spółka SCSP może prowadzić działalność gospodarczą pod własną firmą i musi mieć co najmniej jednego komplementariusza ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz jednego komandytariusza (ograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki). SCSP nie posiada również kapitału zakładowego (w przeciwieństwie do polskiej spółki komandytowo-akcyjnej). Co do zasady, przeniesienie udziału w SCSP wymaga zgody komplementariusza/komplementariuszy jednakże umowa spółki SCSP może dowolnie kształtować zasady dotyczące zbywania udziałów, w tym dopuścić swobodną zbywalność udziałów).

Umowa spółki SCSP może swobodnie określić czy udziały spółki będą mieć formę papierów wartościowych (w takim przypadku mówimy o jednostkach) czy nie (w takim przypadku każdy wspólnik posiada swoje indywidualne konto kapitałowe w spółce). Umowa spółki Wnioskodawcy stanowi, że jego udziały mają charakter papieru wartościowego (jednostki).

Podatkowy status Wnioskodawcy w kraj siedziby (Luksemburgu)

Na gruncie luksemburskiego prawa podatkowego Wnioskodawca jako SCSP jest podmiotem tzw. transparentnym podatkowo. Oznacza to, że Wnioskodawca nie jest w Luksemburgu podatnikiem podatku dochodowego od osiąganych dochodów. W zakresie dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę podatnikami podatku dochodowego są każdorazowo jego wspólnicy, proporcjonalnie do określonego w akcie założycielskim (umowie spółki) udziału w zyskach Wnioskodawcy.

Transparentność podatkowa Wnioskodawcy nie jest opcjonalna. Wnioskodawca jest podmiotem transparentnym dla potrzeb luksemburskiego podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od majątku netto (Net Wealth Tax - NWT), tym samym nie jest płatnikiem ani CIT ani NWT.

Wnioskodawca może być płatnikiem podatku municypalnego od działalności gospodarczej (Municipal Business Tax - MBT), jeżeli będzie prowadzić działalność gospodarczą (np. handlową lub produkcyjną) lub gdyby komplementariusz będący spółką handlową (np. SA lub SARL) posiadał co najmniej 5% udział we Wnioskodawcy. Niemniej jednak Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności handlowej ani produkcyjnej, lecz wyłącznie działalność holdingową, a jego komplementariusz posiada udział we Wnioskodawcy mniejszy niż 5%. W konsekwencji nie jest on i nie będzie podatnikiem M.

Wnioskodawca nie posiada ponadto statusu funduszu inwestycyjnego, spółki inwestycyjnej lub innej instytucji zbiorowego inwestowania.

W przyszłości Wnioskodawca może zostać wspólnikiem (udziałowcem lub akcjonariuszem) polskiej spółki (lub spółek) kapitałowej (dalej: „Spółki Kapitałowe”). Wnioskodawca może zostać także wspólnikiem polskiej spółki (lub spółek) jawnej lub komandytowej (dalej: „Spółki Osobowe”). Spółki Osobowe prowadzić będą działalność gospodarczą i mogą osiągać dochody z najmu powierzchni handlowej/biurowej w Polsce, ewentualnie ze zbycia składników majątkowych, w tym w szczególności nieruchomości położonych w Polsce, a także inne przychody lub dochody. Możliwe też, że Spółki Osobowe będą wspólnikami innych spółek kapitałowych lub osobowych z siedzibą w Polsce lub za granicą i związku z tym będą osiągać także dochody związane z uczestnictwem w takich spółkach.

Możliwe ponadto, że Spółki Kapitałowe, których wspólnikiem będzie Wnioskodawca zostaną przekształcona w Spółki Osobowe, a na moment przekształcenia w Spółkach Kapitałowych mogą istnieć niepodzielone zyski.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od przychodów (dochodów) uzyskanych na terytorium Polski, czy też podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w odniesieniu do takich przychodów (dochodów) będą każdorazowo wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 UPDOP ...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od przychodów (dochodów) uzyskanych na terytorium Polski. Z kolei, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w odniesieniu do takich przychodów (dochodów) będą każdorazowo wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 UPDOP.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 UPDOP, podatnikami podatku dochodowego w Polsce są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji. W myśl art. 1 ust. 2 UPDOP, przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3. Na podstawie natomiast art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 UPDOP, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są również spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wnioskodawca nie będzie spółką komandytowo-akcyjną mającą siedzibę/zarząd na terytorium Polski. Zasadniczo zatem w świetle powyższych przepisów jako zagraniczna spółka osobowa nie może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Wyjątkowo jedynie Wnioskodawca jako zagraniczna spółka osobowa może być uznana za podatnika podatku dochodowego w Polsce jeżeli łącznie spełniałby dwa warunki:

 • zgodnie z przepisami prawa podatkowego innego państwa byłby traktowany jak osoba prawna, oraz
 • podlegałby w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W praktyce oznacza to, że w przypadku Wnioskodawcy (jak i innych zagranicznych spółek osobowych) jego podmiotowość dla celów polskiego podatku dochodowego od osób prawnych determinowana jest wewnętrznymi regulacjami prawa podatkowego państwa siedziby/zarządu Wnioskodawcy. Taka kwalifikacja zagranicznych spółek osobowych dla celów podatkowych prawa innego państwa jest też zgodna z zasadami międzynarodowego prawa podatkowego. Przykładowo, jak wynika z raportu o stosowaniu modelowej konwencji OECD do spółek osobowych (The Application of the OECD Model Tax Convention to the Partnerships. Paris, 1999) to państwo, w którym spółka została zorganizowana decyduje o tym, czy spółka jest z podatkowego punktu widzenia „transparentną”. Zatem należy przyjąć, że państwo źródła (tutaj: Polska) musi uznać ustalenie państwa, w którym spółka jest lub będzie zorganizowana (tutaj: Luksemburg) (por. też: Stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania do spółek osobowych - Kazimierz Bany, MoPod 2006, Nr 7).

W świetle powyższych uwag, Wnioskodawca nie może być uznany za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu przepisów art. 1 UPDOP, ponieważ nie spełnia przesłanek z art. 1 ust. 3 pkt 2 UPDOP, tj.;

 • zgodnie z prawem luksemburskim, Wnioskodawca nie ma osobowości prawnej, ani nie jest traktowana jak osoba prawna dla celów podatkowych na gruncie tego prawa, oraz
 • zgodnie z prawem luksemburskim, Wnioskodawca nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania; przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę jest alokowany i opodatkowany na poziomie jego każdoczesnego wspólnika stosownie do przypadającego mu udziału w jej zyskach.

Ponadto Wnioskodawca nie może być uznany za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych również z uwagi na regulacje art. 5 ust. 1 i 2 UPDOP. Zgodnie z tymi przepisami, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) - w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. W myśl natomiast art. 4a pkt 14 UPDOP spółką niebędącą osobą prawną jest każda spółka niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a więc w niniejszej sprawie Wnioskodawca. W konsekwencji do rozliczenia w Polsce podatku dochodowego od osób prawnych od przychodów (dochodów) osiągniętych przez Wnioskodawcę będą miały zastosowanie zasady określone w art. 5 UPDOP, tj. podatnikiem będą każdocześni wspólnicy Wnioskodawcy, proporcjonalnie do posiadanego przez niego prawa do udziału w zyskach Wnioskodawcy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że przepisy art. 5 UPDOP stosuje się do wszystkich spółek niebędących osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 UPDOP, bez względu na miejsce ich siedziby czy zarządu.

Status podatkowy spółki prawa luksemburskiego działającej w formie Société en Commandite Spéciale (SCSP) oraz zasady opodatkowania przychodów (dochodów) tej spółki na gruncie prawa polskiego były już, w analogicznych sprawach, przedmiotem interpretacji Dyrektora tut. Izby Skarbowej. Przykładowo, w interpretacji z dnia 6 listopada 2013 r. (sygn. IPPB5/423-626/13-5/AJ), w której tut. Organ stwierdził, że: „(...) spółka SCSp nie mieści się w kategorii podatników określonej:

 • w art. 1 ust. 1 updop, gdyż nie jest osobą prawną, ani nie może być za taką uznaną w wyniku analizy porównywalności elementów konstrukcyjnych SCSp i polskich osób prawnych z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa luksemburskiego,
 • w art. 1 ust. 2 updop, gdyż jest spółką niemającą osobowości prawnej,
 • w art. 1 ust. 3 updop, gdyż nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (SCSp nie jest rezydentem podatkowym Luksemburga).

(...) spółki SCSp nie można zatem uznać za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.” W innej interpretacji (z dnia 25 października 2013 r. sygn. IPPB5/423-553/13-7/AJ) Dyrektor tut. Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że „(...) SCSp mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 UPDOP jako spółka niebędącą podatnikiem podatku dochodowego w Polsce. W konsekwencji do rozliczenia dochodów (...) z udziału w SCSp będą miały zastosowanie zasady określone w art. 5 ust. 1 i ust. 2 updop. (...)”. Ww. Organ wyraził analogiczne stanowisko także w innych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, przykładowo w interpretacji z dnia 7 listopada 7013 r. (IPPB5/423-630/13-5/AJ), czy z dnia 15 października 2013 r. (IPPB5/423-552/13-5/AJ).

Również Dyrektorzy innych Izb Skarbowych potwierdzali w swoich interpretacjach powyższą kwalifikację przychodów (dochodów) spółki typu SCSP na gronie przepisów UPDOP - por. przykł.: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 15 listopada 2012 r. (ITPB2/436-160/13/TJ), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 listopada 2013 r. (IBPBI/2/423-1218/13/MO), interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 listopada 2013 r. (IBPBI/2/423-1217/13/MO) czy interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 listopada 2013 r. (IBPB1/2/423-1087/13/MO). Reasumując, SCSP nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od przychodów (dochodów) z udziału Spółce Osobowej ani z momentem uzyskania dochodów przez Spółkę Osobową ani z chwilą ich faktycznej wypłaty na rzecz SCSP, zaś podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w odniesieniu do takich przychodów (dochodów) będą każdorazowo wspólnicy SCSP zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 UPDOP.

Stanowisko organów podatkowych w omawianym zakresie należy uznać za konsekwentne. Jego prawidłowość znalazła potwierdzenie także w interpretacjach wydanych w 2015 r. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 25 czerwca 2015 r. (IPTPB3/4510-95/15-7/KC) stwierdził, że „spółka SCSp nie mieści się w żadnej z kategorii podatników określonych w art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż:

 • nie jest osobą prawną, ani nie może być za taką uznana w wyniku analizy porównywalności elementów konstrukcyjnych SCSp i polskich osób prawnych z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa luksemburskiego (ust. 1),
 • jest spółką niemającą osobowości prawnej (ust. 2),
 • nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (SCSp nie jest rezydentem podatkowym Luksemburga), nie jest też spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ust. 3).”

Natomiast w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2015 r. (IPPB5/4510-264/15-3/AJ) brak statusu podatnika CIT spółki SCSP został potwierdzony na wniosek takiej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1-2 oraz art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej także: „updop”) w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. podatnikami (podatku dochodowego od osób prawnych) są:

 • osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
 • podatkowe grupy kapitałowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 updop przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

 1. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wynika stąd, że podatnikiem jest m.in.:

 • każda osoba prawna bez wyjątku,
 • spółka komandytowo-akcyjna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, za wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej innych niż te, które są traktowane w państwie rezydencji jak osoby prawne i które są objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w tym państwie.

W opinii tut. Organu podatkowego Ustawodawca przez osobę prawną rozumie podmioty:

 • którym prawo polskie nadaje osobowość prawną,
 • którym prawo obce nadaje osobowość prawną w znaczeniu odpowiadającym rozwiązaniu przyjętemu przez polskiego Ustawodawcę.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 1792, dalej: „ppm”) osoba prawna podlega prawu państwa, w którym ma siedzibę. Jeżeli jednak prawo wskazane w przepisie ust. 1 przewiduje właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna została utworzona, stosuje się prawo tego państwa. Na podstawie art. 21 ppm przepis art. 17 powołanej ustawy stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 3 ppm prawu wskazanemu w przepisach ust. 1 i 2 podlegają w szczególności:

 1. powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej;
 2. charakter prawny osoby prawnej;
 3. nazwa oraz firma osoby prawnej;
 4. zdolność osoby prawnej;
 5. kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływanie członków organów;
 6. reprezentacja;
 7. nabycie i utrata statusu wspólnika lub członkostwa oraz prawa i obowiązki z nimi związane;
 8. odpowiedzialność wspólników lub członków za zobowiązania osoby prawnej;
 9. skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną ustawy, aktu założycielskiego lub statutu.

Zatem, zgodnie z regulacjami zawartymi w ppm, zarówno w przypadku osób prawnych (art. 17 ppm), jak i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (art. 21 ppm) prawem właściwym do ustalenia charakteru prawnego podmiotu, jest prawo państwa, w którym ma on siedzibę. Z uwagi więc na normy zawarte w tej ustawie oraz na umiejscowienie siedziby spółki SCSp w Luksemburgu, prawem właściwym do ustalenia jego charakteru prawnego jest prawo luksemburskie.

Natomiast kwalifikacja prawnopodatkowa (określenie statusu prawnopodatkowego) danego podmiotu na gruncie ustawodawstwa krajowego następuje w sposób autonomiczny na podstawie przepisów updop.

Należy zauważyć, że zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę (tut. Organ podatkowy przyjął poniższe stwierdzenia za Wnioskodawcą) na gruncie prawa luksemburskiego:

 • SCSp jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej,
 • SCSp nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Luksemburgu (jest spółka osobową transparentną podatkowo).

W rezultacie należy uznać, że spółka SCSp nie mieści się w żadnej z kategorii podatników określonych w art. 1 updop, tj.:

 • w ust. 1 tego artykułu, gdyż nie jest osobą prawną, ani nie może być za taką uznana w wyniku analizy porównywalności elementów konstrukcyjnych SCSp i polskich osób prawnych z uwzględnieniem specyfiki ustawodawstwa luksemburskiego,
 • w ust. 2 niniejszego artykułu, gdyż jest spółką niemającą osobowości prawnej,
 • w ust. 3 ww. artykułu, gdyż nie podlega w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (SCSp nie jest rezydentem podatkowym Luksemburga), nie jest też spółką komandytowo-akcyjną posiadającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego we wniosku ORD-IN Wnioskodawca nie posiada faktycznego zarządu na terytorium Polski).

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego SCSp nie można zatem uznać za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce.

Natomiast SCSp mieści się w pojęciu spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 updop jako spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 5 ust. 1 updop przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Na podstawie art. 5 ust. 2 updop zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym:

 • nie on będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce od przychodów (dochodów) uzyskanych na terytorium Polski,
 • podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce w odniesieniu do takich przychodów (dochodów) będą każdorazowo wspólnicy Wnioskodawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 UPDOP.

- należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.