IPPB5/4510-65/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu ulgi poprzez zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę, jeśli nie wystąpią przesłanki określone w art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IPPB5/4510-65/15-2/MWinterpretacja indywidualna
 1. nowe technologie
 2. podatnik
 3. podstawa opodatkowania
 4. strata
 5. zwrot ulgi
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 luty 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku utraty przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu ulgi poprzez zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę, jeśli nie wystąpią przesłanki określone w art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w przypadku utraty przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu ulgi poprzez zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę, jeśli nie wystąpią przesłanki określone w art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka A. SA (dalej Spółka) jest spółką dominującą w Podatkowej Grupie Kapitałowej (dalej PGK). W skład PGK wchodzi ponadto spółka zależna: B. Sp. z o.o.

PGK została zawarta na okres 3 lat podatkowych – począwszy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku. Podatnik w trakcie obowiązywania umowy PGK ponosi wydatki związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych (dalej updop). W konsekwencji PGK zamierza skorzystać z ulgi na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b updop. Spółka zakłada, że nie wystąpią okoliczności opisane w art. 18b ust. 8 updop, tym samym Podatnik:

 • nie udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii,
 • nie zostanie ogłoszona upadłość Spółki, obejmująca likwidację majątku, oraz nie zostanie ona postawiona w stan likwidacji, oraz
 • nie otrzyma zwrotu wydatków na nową technologię w jakiejkolwiek formie.

Jednocześnie nie można wykluczyć, iż w jednym z lat podatkowych, na które została zawarta umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej, PGK nie osiągnie wskaźnika udziału dochodu w przychodach, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 updop, na skutek czego PGK utraci status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Nie można również wykluczyć, iż utrata statusu podatnika może też nastąpić z innych przyczyn, o których mowa w art. 1a ust. 10 updop.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku utraty przez PGK statusu podatnika, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu ulgi poprzez zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę, jeśli nie wystąpią przesłanki określone w art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, utrata statusu PGK, o ile nie wystąpią przesłanki opisane w art. 18b ust. 8 updop, nie spowoduje konieczności zwrotu ulgi na nowe technologie poprzez zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę.

Zgodnie z art. 18b ust. 9 updop, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. Jak wynika ze wspomnianego powyżej ustępu 8 art. 1a updop, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców – dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 • zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 • otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Z kolei w myśl art. 1a ust. 10 updop, przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie utraty przez PGK statusu podatnika. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9, ciąży wówczas na spółce, która wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W ocenie Podatnika, powyższy przepis dotyczy jedynie takiej sytuacji, kiedy to podatnik będąc członkiem PGK poniósł wydatki na nabycie nowych technologii, a PGK w okresie swojego funkcjonowania skorzystała z ulgi na nowe technologie, później zaś po rozwiązaniu PGK wystąpiły przesłanki wymienione w art. 18b ust. 8 updop. W związku z tym, iż z chwilą zawiązania i ukonstytuowania PGK, a ściślej mówiąc z pierwszym dniem przyjętego roku podatkowego PGK, który określony jest w umowie PGK, tworzące ją spółki w okresie istnienia PGK przestają być podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a podatnikiem staje się niejako PGK. Istotną PGK jest m.in. to, iż tworzące ją spółki są „wspólnie” opodatkowane dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

W konsekwencji podatkowi dochodowemu od osób prawnych podlega skonsolidowany dochód, na który składają się wyniki podatkowe (dochody/straty) poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK. Tym samym PGK, ma prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii. W rezultacie, jeśli po rozwiązaniu PGK, wystąpiłaby jedna z okoliczności wymienionych w art. 18b ust. 8 updop, to pojawiłby się problem, który podmiot powinien dokonać zwrotu ulgi, albowiem inny podatnik poniósł wydatki związane z nabyciem nowych technologii (spółka wchodząca w skład PGK), a inny podatnik jakim jest PGK dokonał odliczenia – do którego miał prawo. W związku z tym ustawodawca aby uniknąć powyższej sytuacji, niejako nakłada obowiązek w art. 18b ust. 10 updop zwrotu ulgi na spółkę, która co prawda nie skorzystała z ulgi jako podatnik, ale która poniosła wydatki na nabycie nowych technologii, będąc członkiem PGK.

Tym samym, jak wynika z powyższego przepisu sama okoliczność utraty przez PGK statusu podatnika nie powoduje obowiązku zwrotu ulgi. Obowiązek zwrotu ulgi pojawi się wówczas, gdy już po rozwiązaniu PGK zaistnieje którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 18b ust. 8 updop. Tylko w takim przypadku obowiązkiem spółki, która wprowadziła nową technologię do ewidencji, będzie odpowiednie stosowanie art. 18b ust. 9 updop i zwrot ulgi.

Konkludując, Spółka będzie zobowiązana do zwrotu przedmiotowej ulgi na nowe technologie jeśli zaistnieją przesłanki wymienione przez ustawodawcę w art. 18b ust. 8 updop. Samo rozwiązanie PGK przed upływem 3 lat, nie będzie powodowało zwrotu ulgi na nowe technologie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn zm.), od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do art. 18b ust. 2 ww. ustawy, za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Jak stanowi przepis art. 18b ust. 2a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (art. 18b ust. 3 cytowanej ustawy).

W myśl art. 18b ust. 4 tej ustawy, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków określonych w ust. 4 w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji (art. 18b ust. 5 cytowanej ustawy).

Jak wynika z art. 18b ust. 6 ww. ustawy, odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiąga za rok podatkowy stratę lub wielkość dochodu z pozarolniczej działalności podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie trzy lata podatkowe licząc od końca roku, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5 (art. 18b ust. 7 tej ustawy).

Zgodnie z art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 1. udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo
 2. zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo
 3. otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Stosownie do art. 18b ust. 9 ww. ustawy, w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 8, podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Zgodnie z art. 18b ust. 10 cytowanej ustawy, przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio w razie utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika. Obowiązek, o którym mowa w ust. 9, ciąży wówczas na spółce, która wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką dominującą w Podatkowej Grupie Kapitałowej, która została zawarta na okres 3 lat podatkowych - od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku. Podatnik w trakcie obowiązywania umowy PGK ponosi wydatki związane z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią nowe technologie w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych. PGK zamierza skorzystać z ulgi na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b ww. ustawy. Spółka zakłada, że nie wystąpią okoliczności opisane w art. 18b ust. 8 tej ustawy. Jednocześnie nie można wykluczyć, iż w jednym z lat podatkowych, na które została zawarta umowa Podatkowej Grupy Kapitałowej, PGK nie osiągnie wskaźnika udziału dochodu w przychodach, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na skutek czego PGK utraci status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Utrata statusu podatnika może też nastąpić z innych przyczyn, o których mowa w art. 1a ust. 10 ww. ustawy.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem czy w przypadku utraty przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika, Spółka będzie zobowiązana do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę, jeśli nie wystąpią przesłanki określone w art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc się do treści powołanego wyżej przepisu art. 18b ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zaznaczyć, że ustawodawca wymienił w nim sytuacje, które powodują definitywną utratę prawa do skorzystania z ulgi na nabycie nowej technologii. Zatem w sytuacji wystąpienia tych okoliczności podatnik będzie obowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę. W przypadku gdy podatnik otrzyma zwrot wydatków na nową technologię w jakiejkolwiek formie, kwotę odliczeń, do której podatnik utracił prawo, określa się proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii.

Powyższe zasady postępowania stosuje się odpowiednio w sytuacji utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, co wskazuje art. 18b ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ustępie 10 art. 18b ustawy, poprzez odesłanie do zasad rozliczenia ulgi określonych w ustępie 9 ustawodawca określił te same zasady rozliczeń ulgi podatkowej z tytułu nabycia nowych technologii w przypadku utraty statusu podatnika, przez podatkową grupę kapitałową, niezależnie od tego czy zaistniały przesłanki określone w ustępie 8 art. 18b ustawy (tak WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 3060/13). Obowiązek, o którym mowa w ust. 9, ciąży wówczas na spółce, która wprowadziła nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż podatnik jest zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę, również w sytuacji utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika, niezależnie od wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 18b ust. 8 ww. ustawy. Zatem, Spółka w sytuacji, o której mowa w art. 18b ust. 10 tej. ustawy, tj. utraty przez PGK statusu podatnika, będzie zobowiązana do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia.

Tym samym stanowisko Spółki przyjmujące, że utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej, o ile nie występuje żaden z czynników opisanych w art. 18b ust. 8, nie powoduje konieczności zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń z tytułu nabycia nowych technologii, a w razie poniesienia straty – do jej zmniejszenia o tę kwotę, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.