IPPB5/423-884/13-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Określenie obowiązku składania informacji CIT-ST oraz CIT-ST/A w sytuacji, gdy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku) wykazuje stratę podatkową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2014 r. (data nadania 3 lutego 2014 r., data wpływu 6 lutego 2014 r.) na wezwanie z dnia 22 stycznia 2014 r. Nr IPPB5/423-884/13-2/AS (data nadania 22 stycznia 2014r., data odbioru 27 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • określenia obowiązku składania informacji CIT-ST – w sytuacji, gdy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku) wykazuje stratę podatkową – jest nieprawidłowe,
 • określenia obowiązku składania informacji CIT-ST/A – w sytuacji, gdy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku) wykazuje stratę podatkową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia obowiązku składania informacji CIT-ST oraz CIT-ST/A w sytuacji, gdy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku) wykazuje stratę podatkową.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż właściwa dla jej siedziby. W ostatnich latach (od co najmniej pięciu lat) Wnioskodawca nie składał informacji, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. CIT-ST i CIT-ST/A). Przez cały ten okres Wnioskodawca nie uzyskiwał dochodu (ani w skali miesiąca, ani w skali roku).

Tut. Organ w toku działań sprawdzających stwierdził, że ww. podanie Spółki z dnia 30 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.) obarczone jest brakami formalnymi uniemożliwiającymi procedowanie w sprawie w trybie interpretacyjnym.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi podania Wnioskodawca został wezwany pismem z dnia 22 stycznia 2014 r. Nr IPPB5/423-884/13-2/AS do uzupełnienia tego pisma – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia – poprzez:

 • sprecyzowanie opisanego we wniosku ORD-IN stanu faktycznego i wskazanie:
  1. Jakiego typu działalność gospodarczą prowadzi Wnioskodawca i czy jest ona nastawiona na zysk...
  2. Co oznacza użyte przez Wnioskodawcę sformułowanie, że „podatnik nie uzyskuje dochodu”...
  3. Czy w Spółce występuje nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (strata)...
  4. Czy Spółka zatrudnia pracowników, którzy w umowach o pracę mają określone miejsce świadczenia pracy inne, niż siedziba pracodawcy...
  5. Czy wskazane w opisie stanu faktycznego zakłady (oddziały) Wnioskodawcy są wyodrębnione organizacyjnie ze struktury podatnika, wyposażone w substrat ludzki i zorganizowane na zasadach ustalonych w regulacjach wewnętrznych jednostki...
  6. Dlaczego Wnioskodawca nie składał w ostatnich latach informacji, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. CIT-ST i CIT-ST/A)...
 • przedstawienie własnego stanowiska w sprawie odnośnie obowiązku składania informacji CIT-ST/A - Informacja o zakładach (oddziałach) „w sytuacji, gdy spółka nie uzyskuje dochodu” – zgodnie z zakresem wniosku wyznaczonym sformułowanym do niego pytaniem.

W uzasadnieniu ww. wezwania tut. Organ wskazał, że stosownie do art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Co istotne, zakres wniosku wyznacza sformułowane do niego pytanie przyporządkowane do stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego we wniosku.

W myśl art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należało, że granice interpretacji przepisów prawa podatkowego zakreśla stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony przez Wnioskodawcę, na którym ciąży obowiązek wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

Wymogi te są spełnione, jeżeli opisany we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) będzie zawierał wszystkie okoliczności istotne z punktu widzenia przepisów, których interpretacji oczekuje Wnioskodawca, a Jego wątpliwości co do sposobu zastosowania tych przepisów zostaną jasno określone.

Przy czym „wyczerpująco” należy rozumieć jako przedstawienie danego zagadnienia wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo, gruntownie i dokładnie, a zatem w taki sposób, by Wnioskodawca mógł zająć stanowisko w stosunku do prezentowanego stanu rzeczy, zaś Organ podatkowy na tej podstawie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Podkreślono, że w obecnym stanie rzeczy Organ podatkowy nie jest w stanie ustosunkować się na gruncie podatkowym do opisanego we wniosku zagadnienia.

Wobec wniosku z dnia 30 października 2013 r. (data wpływu 4 listopada 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dla spełnienia ustawowej przesłanki wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego zasadnym jest sprecyzowanie opisanego we wniosku stanu faktycznego poprzez dokładne wskazanie ww. informacji precyzujących opisane zagadnienie oraz zajęcie stanowiska w sprawie, stosownie do sformułowanego pytania, w pełnym jego zakresie.

Zatem Wnioskodawca w celu wydania interpretacji indywidualnej powinien uzupełnić przedmiotowy wniosek, zgodnie z treścią niniejszego wezwania.

Końcowo wskazano, że w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Jednocześnie tut. Organ poinformował, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone w dniu 27 stycznia 2014 r., a zatem termin na uzupełnienie wniosku upływał z dniem 3 lutego 2014 r.

W tym czasie Wnioskodawca pismem z dnia 2 lutego 2014 r. (data nadania 3 lutego 2014 r., data wpływu 6 lutego 2014 r.) doprecyzował wniosek ORD-IN i wskazał, że głównym przedmiotem działalności gospodarczej spółki, jest produkcja betonu towarowego. Ponadto Spółka zajmuje się produkcją wyrobów gipsowych; budownictwem ogólnym oraz inżynierią lądową; wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską; sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; towarowy transport drogowy; wynajem pozostałych środków transportu lądowego; wynajem maszyn i urządzeń budowlanych, co znajduję się w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki. Działalność spółki jest nastawiona na zysk.

Poprzez sformułowanie, że „podatnik nie uzyskuje dochodu” Wnioskodawca rozumie, iż w Spółce nie występuje nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W ciągu ostatnich lat, Spółka miała stratę.

W Spółce nie występuje nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Spółka zatrudnia pracowników, którzy w umowach o pracę mają określone miejsce świadczenia pracy inne, niż siedziba pracodawcy.

Wskazane w opisie stanu faktycznego zakłady (oddziały) Wnioskodawcy nie są wyodrębnione organizacyjnie ze struktury podatnika, w takim znaczeniu, że nie posiadają one odrębnego budżetu czy zorganizowania na zasadach ustalonych w regulacjach wewnętrznych tych jednostek. Jednakże, w niektórych z tych miejsc znajduje się wyodrębniona struktura osobowo- rzeczowa, tj. zatrudniony jest personel oraz istnieje infrastruktura techniczna (zarówno rzeczy ruchome i nieruchomości) służące świadczeniu usług i dostawie towarów.

Wnioskodawca zaznaczył przy tym, że z punku widzenia kwestii o charakterze prawnym podniesionej we wniosku o interpretację, okoliczność ta nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku.

Wnioskodawca nie składał w ostatnich latach informacji, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. CIT-ST i CIT-ST/A) ponieważ w jego ocenie nie było do tego zobowiązany, w szczególności z powodów oceny prawnej przedstawionej we wniosku o interpretację.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku), jest zobowiązany do składania informacji CIT-ST oraz CIT-ST/A...

Zdaniem Wnioskodawcy, na wskazane wyżej pytanie należy udzielić następującej odpowiedzi; podatnik, który nie uzyskuje dochodu, nie jest zobowiązany do składania informacji CIT-ST oraz CIT-ST/A.

Zgodnie z art. 28 ust, 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, „podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”. Z przedmiotowego przepisu wynika norma prawna, zgodnie z którą, ten kto ma zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby <hipoteza normy prawnej>, jest zobowiązany składać informacje w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych <dyspozycja normy prawnej>”. W rozpatrywanym przypadku dyspozycja normy prawnej nie zawiera bezwarunkowego polecenia składania deklaracji podatkowej (co jest przecież normą). Użycie słów „w celu powoduje, że działanie, które nie może być takim działaniem z obiektywnych względów (ponieważ celu nie da się zrealizować), nie jest działaniem należącym do zbioru działań prawnych wyznaczonego przez dyspozycję wskazanej wyżej normy prawnej. Złożenie informacji CIT-ST (w sytuacji, gdy podmiot nie uzyskuje dochodu) nie jest działaniem „w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”, ponieważ brak dochodu po stronie podatnika jest irrelewantny z punktu widzenia procesu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”. Jak wiadomo zero jest niepodzielne. Kazać podatnikowi, który nie uzyskuje dochodów, składać informację CIT-ST, to tyle samo, co kazać obliczać mianownik w celu podzielenia przezeń zera.

Użycie słów „w celu” w stosunku do polecenia zawartego w dyspozycji normy prawnej oznacza ograniczenie działań, do których zobowiązany jest adresat normy prawnej. A contrario działania, o których nie można powiedzieć, iż są działaniami „w celu ..„ nie są działaniami, do których zobowiązuje norma prawna, a jak wiadomo „nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” (art. 31 ust. 2 Konstytucji RP). W tym miejscu godzi się także zauważyć, że interpretując teksty prawne nie można pomijać żadnego z fragmentu. Skoro ustawodawca postanowił, że nakaz, zwarty w przepisie, nie będzie nakazem bezprzymiotnikowym (bezwarunkowym), to nie wolno go traktować jak takiego nakazu

Według podatnika, z ustawy literalnie (poprzez dokonanie wykładni przepisu, którego wynika dyspozycja normy prawnej, przy użyciu argumentum a contrario) wynika, że składanie informacji CIT-ST nie jest działaniem, do którego jest on zobowiązany. Z ostrożności godzi się również podać, że do takiej samej oceny musiałby doprowadzić interpretacja celowościowa art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponieważ podatnik nie osiąga dochodu, to nie może on być rozdzielony. Gdyby przyjąć, że musi on składać informację CIT-ST, to oznaczałoby to, iż musi on podjąć gigantyczny trud (podatnik ma wiele zakładów, w których jest duża rotacja zatrudnienia) i ponieść duże wydatki w celu ustalenia wartości, które mają być podane w informacji, w sytuacji, gdy i tak już ma problemy finansowe (od kilku lat nie uzyskał dochodu). Cały ten trud oraz poniesione wydatki byłyby całkowicie bezcelowe, ponieważ ich wynik byłby całkowicie nieprzydatny dla adresata informacji. Byłaby to całkowicie absurdalna sytuacja ten kto jest w złej sytuacji i nie może dać czegoś, co można podzielić, musiałby swoją sytuację pogorszyć, żeby opracować informację, która może być zastosowana w tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest co dzielić (tzn. opracowywać informację, która zastosowana być nie może). Byłoby to działanie bezcelowe. Ani Państwo Polskie, ani żadna z jednostek samorządu terytorialnego nie skorzystałby na tym. Za to dla podatnika oznaczałoby to konieczność poniesienia dużych wydatków w sytuacji, gdy i tak jest już w trudnej sytuacji ekonomicznej. Czy może być tak, że Państwo Polskie zmusza podatników do dokonywania skomplikowanych i kosztownych operacji, których wynik nie ma i nie może mieć żadnego znaczenia... Niepodobna tego przyjąć.

Z tego względu – zdaniem Wnioskodawcy – należy przyjąć, że podatnik, który nie uzyskuje dochodu, nie jest zobowiązany do składania informacji CIT-ST oraz CIT-ST/A.

Ponadto w piśmie z dnia 2 lutego 2014 r. (data nadania 3 lutego 2014 r., data wpływu 6 lutego 2014 r.) uzupełniającym wniosek ORD-IN Spółka uzupełniła własne stanowisko w sprawie i wskazała, że informacja CIT-ST/A może być składana jedynie jako załącznik do formularza CIT-ST. Skoro w ocenie Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany do składania informacji CIT-ST w sytuacji, gdy Spółka nie uzyskuje dochodu, to tym bardziej nie jest on zobowiązany do składania informacji CIT-ST/A (który zgodnie informacją znajdującą się na tym formularzu może być składany jedynie jako załącznik do formularza CIT-ST).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • określenia obowiązku składania informacji CIT-ST – w sytuacji, gdy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku) wykazuje stratę podatkową – jest nieprawidłowe,
 • określenia obowiązku składania informacji CIT-ST/A – w sytuacji, gdy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku) wykazuje stratę podatkową – jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Odrębnymi przepisami, o których mowa w przywołanej regulacji podatkowej są przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) oraz wydanego w wykonaniu jej przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1693) jako , które określa wzór i terminy składania przez podatników informacji o zakładach (oddziałach) oraz liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach).

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Należy wskazać przy tym, że przywołana powyżej ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zawiera własną definicję „zakładu (oddziału)”, którą należy stosować dla potrzeb tej ustawy.

W związku z powyższym w przedmiotowym zakresie nie występuje konieczność odwoływania się do definicji „zakładu” wynikającej z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakładem (oddziałem) w rozumieniu ustawy jest określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Ponadto przepis art. 10 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nakłada na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek sporządzania i przekazywania do urzędów skarbowych informacji, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) – ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których są położone te zakłady.

Obowiązującymi w przedmiotowym zakresie są deklaracje:

 • CIT-ST – „Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych” oraz
 • CIT-ST/A – „Informacja o zakładach (oddziałach)”, składana jako załącznik do formularza CIT-ST,

których wzory stanowią załączniki do rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Przenosząc powyższe na grunt podatkowy należy zatem stwierdzić, że o istnieniu zakładu (oddziału) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji o konieczności składania informacji CIT-ST, decyduje określone w umowie o pracę miejsce świadczenia pracy pracownika.

Jak wynika z powyższego, przyjęta konstrukcja prawna zakłada, że – dla potrzeb ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wyodrębnionym organizacyjnie zakładem (oddziałem) jest określone w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem miejsce świadczenia pracy. Nie ma więc znaczenia, czy w danym miejscu świadczenia pracy znajduje się biuro oddziału (zakładu). Istotnym jest natomiast, aby miejsce świadczenia pracy określone było w umowie o pracę i aby położone było na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż jednostka samorządu terytorialnego właściwa dla siedziby podatnika.

Zatem to określenie przez pracodawcę w umowie o pracę miejsca świadczenia pracy przez konkretnego pracownika przesądza o tym, która gmina, powiat i województwo uzyskają odpowiedni, procentowo określony udział w podatku dochodowym od osób prawnych, zapłaconym przez tego pracodawcę (podatnika).

Określone jako miejsce wykonywania pracy w umowach o pracę zawieranych z pracownikami inne, niż siedziba pracodawcy, oznaczają posiadanie przez Spółkę w tych miejscach zakładów (oddziałów) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to równoznaczne z obowiązkiem Spółki sporządzania informacji CIT-ST – „Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”.

Odnosząc się natomiast do zasadności składania formularza CIT-ST/A – gdy określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem – nie powstaje po stronie Spółki obowiązek składania tego formularza. Informacja ta dotyczy bowiem wyodrębnionych organizacyjnie zakładów, zatem wyczerpujące przedstawienie tej kwestii w opisanym stanie faktycznym – wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy – ma znaczenie dla rozstrzygnięcia o charakterze prawnym przedmiotowego wniosku z punku widzenia kwestii podniesionej we wniosku o interpretację.

Powyższe ustalenia wynikają m.in. z konstrukcji formularza informacji CIT-ST/A– „Informacja o zakładach (oddziałach)”, w którym należy podać:

 • datę rozpoczęcia działalności, a nie zatrudnienia pracownika;
 • adres zakładu, zawierający m.in. nazwę ulicy, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy;
 • nazwę pełną i skróconą oddziału, co w wypadku określenia miejsca pracy, jako obszaru danej gminy / powiatu / województwa, nie jest możliwe.

Zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej, niż właściwa dla jej siedziby. Spółka doprecyzowując opisany we wniosku stan faktyczny wskazała ponadto, że zakłady (oddziały) Wnioskodawcy nie są wyodrębnione organizacyjnie ze struktury podatnika, w takim znaczeniu, że nie posiadają one odrębnego budżetu czy zorganizowania na zasadach ustalonych w regulacjach wewnętrznych tych jednostek. Jednakże, w niektórych z tych miejsc znajduje się wyodrębniona struktura osobowo-rzeczowa, tj. zatrudniony jest personel oraz istnieje infrastruktura techniczna (zarówno rzeczy ruchome i nieruchomości) służące świadczeniu usług i dostawie towarów. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest produkcja betonu towarowego. Ponadto Spółka zajmuje się produkcją wyrobów gipsowych; budownictwem ogólnym oraz inżynierią lądową; wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską; sprzedażą hurtową materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; towarowym transportem drogowym; wynajmem pozostałych środków transportu lądowego; wynajmem maszyn i urządzeń budowlanych – co znajduję się w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki. Działalność Spółki jest nastawiona na zysk. Poprzez sformułowanie, że „podatnik nie uzyskuje dochodu” Wnioskodawca rozumie, że w Spółce nie występuje nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania. W ciągu ostatnich lat Spółka miała stratę. W Spółce nie występuje nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Spółka zatrudnia pracowników, którzy w umowach o pracę mają określone miejsce świadczenia pracy inne, niż siedziba pracodawcy.

W ostatnich latach (od co najmniej pięciu lat) Wnioskodawca nie składał informacji, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. CIT-ST i CIT-ST/A). Przez cały ten okres Wnioskodawca nie uzyskiwał dochodu (ani w skali miesiąca, ani w skali roku), ponieważ w jego ocenie nie było do tego zobowiązany, w szczególności z powodów oceny prawnej przedstawionej we wniosku o interpretację.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że:

 • Spółka ma obowiązek składania deklaracji CIT-ST – „Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych”, ponieważ określone jako miejsce wykonywania pracy w umowach o pracę zawieranych z pracownikami inne, niż siedziba pracodawcy, oznacza posiadanie przez Spółkę w tych miejscach zakładów (oddziałów) w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co jest równoznaczne z obowiązkiem Spółki sporządzania informacji CIT-ST.

Zaznaczyć przy tym należy, że z powołanych przepisów nie wynika, by fakt ponoszenia przez Spółkę straty w sytuacji, gdy podatnik nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku), zwalniał takiego podatnika z obowiązku składania informacji CIT-ST do urzędu skarbowego. Omawiany art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób precyzyjny określa bowiem, że: „podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a zatem przywołane w ramach dokonanej przez Spółkę wykładni celowościowej argumenty Wnioskodawcy w tym zakresie wykraczają poza regulację prawną tego przepisu. Ponadto rolą tut. Organu w ramach postępowania interpretacyjnego nie jest prowadzenie polemiki z Wnioskodawcą wobec stawianych retorycznych pytań pozaprawnych.

 • Spółka nie ma obowiązku składania deklaracji CIT-ST/A „Informacja o zakładach (oddziałach)”, ponieważ określone w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy nie jest wyodrębnionym organizacyjnie zakładem, a informacja ta dotyczy jedynie wyodrębnionych organizacyjnie zakładów. Co ustalono powyżej, nie ma przy tym znaczenia fakt, że podatnik nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku) i wykazuje stratę podatkową.

Z uwagi na powyższe, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • określenia obowiązku składania informacji CIT-ST – w sytuacji, gdy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku) wykazuje stratę podatkową, należało uznać za nieprawidłowe,
 • określenia obowiązku składania informacji CIT-ST/A – w sytuacji, gdy podatnik, który nie uzyskuje dochodu (tak w skali miesiąca, jak i roku) wykazuje stratę podatkową, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.