IPPB5/423-1251/14-2/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK oraz spółka przejmowana również jest stroną umowy o PGK nie skutkuje utrata statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK)?2) Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK, a spółka przejmowana pozostaje poza PGK nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej PGK PE spowoduje dokonanie połączenia przez przejęcie:

 • dwóch spółek wchodzących w skład PGK PE (pytanie oznaczone nr 1) – jest prawidłowe,
 • spółki spoza PGK PE przez spółkę należąca do PGK PE (pytanie oznaczone nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej PGK PE spowoduje dokonanie połączenia przez przejęcie dwóch spółek wchodzących w skład PGK PE oraz spółki spoza PGK PE przez spółkę należąca do PGK PE .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 18 września 2014 r. PE Spółka Akcyjna (dalej: PE SA), PK Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PK SA), PD Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PD), PO Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PO), PM Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PM), PG Spółka Akcyjna (dalej: Spółka PG), EO Spółka Akcyjna (dalej: Spółka EO), EN Spółka Akcyjna (dalej: Spółka EN) oraz pozostałe 24 spółki zależne od PE SA (dalej: Spółka Zależna lub łącznie: Spółki Zależne) zawarły umowę (dalej: Umowa) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: PGK lub Wnioskodawca) w rozumieniu przepisów ustawy o PDOP. Spółką dominującą w ramach PGK jest PE S.A.

Zgodnie z Umową:

 • PGK została utworzona na okres 25 lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • PE SA została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o PDOP oraz z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60, dalej: Ordynacja Podatkowa),
 • podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o PDOP, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o PDOP.

Umowa PGK została zarejestrowana przez właściwy urząd skarbowy. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2015 r.

W okresie funkcjonowania PGK przeprowadzone zostaną transakcje połączenia przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek i handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zmianami, dalej: „ksh”), których stronami mogą być zarówno spółki objęte PGK, jak i spółki pozostające poza PGK. W szczególności możliwe są następujące transakcje:

 1. połączenie przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca będzie stroną umowy o PGK oraz spółka przejmowana będzie stroną umowy o PGK;
 2. połączenie przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca będzie stroną umowy o PGK, a spółka przejmowana nie będzie stroną umowy o PGK.

Transakcje te mogą mieć miejsce w okresie od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 1a ust. 3 ustawy o PDOP do końca trwania PGK.

Spółka wskazała, iż zarówno w przypadku, gdy spółka przejmowana będzie stroną umowy PGK, jak również w przypadku gdy spółka przejmowana nie będzie należeć do PGK, w wyniku planowanych w ramach PGK działań restrukturyzacyjnych nie dojdzie do naruszenia warunków koniecznych dla utworzenia i funkcjonowania PGK, o których mowa w art. 1a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w rezultacie dokonania planowanych transakcji połączenia przez przejęcie w ramach PGK:

 1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą spółkę będzie nie niższy niż 1.000.000 zł,
 2. spółka dominująca posiadać będzie bezpośrednio co najmniej 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek,
 3. spółki zależne nie będą posiadać udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK,
 4. spółki tworzące PGK nie będą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw,
 5. spółki tworzące PGK nie będą pozostawać w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzącymi w skład PGK,
 6. PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, w wysokości co najmniej 3%.

W związku z tym, że poniższe pytanie dotyczy ustalenia dochodu / straty PGK jako podatnika CIT, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje PE SA jako spółka reprezentująca PGK.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK oraz spółka przejmowana również jest stroną umowy o PGK nie skutkuje utrata statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK)...
 2. Czy dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK, a spółka przejmowana pozostaje poza PGK nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK i zakończeniem roku podatkowego w dniu dokonania połączenia (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK oraz spółka przejmowana również jest stroną umowy o PGK (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK) - jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone warunki istnienia PGK - nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia.

Ad. 2.

Dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK a spółka przejmowana pozostaje poza PGK (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK) - jeżeli w skutek takiej transakcji nie zostaną naruszone warunki istnienia PGK - nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia.

Uzasadnienie

 1. PGK jako podatnik CIT

Podniesiono, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej ustawa o PDOP, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są m.in. spółki kapitałowe. Równocześnie, ustawa o PDOP traktuje jako odrębnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych podatkową grupę kapitałową, tj. grupę co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną (tj. spółek akcyjnych bądź spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Polski, które zawarły umowę o utworzeniu PGK, zarejestrowaną we właściwym urzędzie skarbowym. W wyniku utworzenia PGK, która jest odrębnym podatnikiem CIT, spółki wchodzące w jej skład tracą status podatnika CIT na czas istnienia PGK.

 1. Warunki utworzenia PGK

Podniesiono, że zgodnie z ustawą o CIT, utworzenie i istnienie PGK wymaga spełnienia następujących warunków:

 • Uczestnicy PGK / forma prawna

Wskazano, że w skład PGK muszą wchodzić co najmniej dwie dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną (tj. spółki akcyjne bądź spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na terytorium Polski.

 • Wymogi kapitałowe

Przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład PGK, nie może być niższy niż 1 000 000 PLN, bez uwzględnienia tej części kapitału, jaka nie została na kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek / kredytów, przysługującymi udziałowcom / akcjonariuszom wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

 • Struktura własnościowa

Jedna ze spółek, zwana spółką dominującą posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym spółek zależnych, natomiast spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK.

W przypadku, gdy spółką zależną jest spółka, wobec której stosowano przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, powyższa proporcja udziałów spółki dominującej odnosi się do tej części kapitału zakładowego spółki zależnej, która nie została nieodpłatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracowników, rolników lub rybaków albo nie stanowi rezerwy reprywatyzacyjnej mienia Skarbu Państwa.

 • Brak zaległości podatkowych

W spółkach tworzących PGK nie mogą występować zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa (CIT, PDOF, VAT oraz podatku akcyzowego). Z literalnego brzmienia przepisów ustawy o PDOP wynika, że warunek ten dotyczy jedynie okresu przed utworzeniem PGK.

Powyższy warunek uznaje się za spełniony także wtedy, gdy spółka po przystąpieniu do podatkowej grupy kapitałowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje tę zaległość wraz z należnymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia złożenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, określającej wysokość zobowiązania. Połączenie nie spowoduje powstania zaległości podatkowych u podmiotów tworzących PGK.

 • Zawarcie umowy PGK

Spółki planujące utworzyć PGK, muszą zawrzeć umowę o utworzeniu PGK na okres, co najmniej 3 lat podatkowych. Umowa powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

 • Zarejestrowanie umowy PGK przez naczelnika urzędu skarbowego

Umowa PGK podlega zgłoszeniu przez spółkę reprezentującą PGK do właściwego według jej siedziby naczelnika urzędu skarbowego, co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku podatkowego przyjętego przez PGK.

 • Zakaz przystąpienia kolejnych podmiotów do PGK

PGK nie mogą założyć spółki, które wcześniej wchodziły w skład innej PGK, a grupa ta utraciła status podatnika ze względu na naruszenie warunków ustawowych. W takim przypadku ponowne przystąpienie takiej spółki do innej grupy podatkowej możliwe jest dopiero po upływie roku podatkowego tej spółki następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła utrata statusu przez uprzednio funkcjonującą grupę podatkową.

 • Niepozostawanie w związkach powodujących powstanie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o PDOP

Ustawa o PDOP wprowadza warunek, iż po utworzeniu PGK, spółki wchodzące w jej skład nie mogą pozostawać w związkach z podmiotami powiązanymi pozostającymi poza strukturami PGK, które to powiązania spowodowałyby powstanie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o PDOP, tj. w związkach, w wyniku których ustalone lub narzucone zostałyby warunki transakcji między tymi podmiotami różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne, i w wyniku tego podmiot nie wykazywałby dochodów albo wykazywałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

 • Zwolnienia z CIT

Ustawa o PDOP wprowadza warunek, iż po utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej spółki tworzące PGK nie mogą korzystać ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw.

 • Wskaźnik dochodowości PGK

Zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o PDOP PGK jest podatnikiem, jeżeli PGK osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokości co najmniej 3%.

Niespełnienie któregokolwiek z powyżej opisanych warunków skutkuje dla PGK utrata statusu podatnika CIT z dniem naruszenia danego warunku. Przy czym, w przypadku nie osiągnięcia 3% wskaźnika dochodowości przez PGK, za dzień utraty statusu podatnika przez PGK uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dzień, na który, zgodnie ustawą o CIT przypada termin złożenia tego zeznania.

Równocześnie, zgodnie z treścią art. 1a ust. 8 ustawy o PDOP, spółka dominująca, obowiązana jest zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego wszelkie zmiany umowy (o której mowa w art. 1a ust. 3 ustawy o PDOP), oraz zmiany w kapitale zakładowym spółek tworzących PGK w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

 1. Łączenie spółek

Podniesiono, że zgodnie z art. 491 § 1 KSH spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą. Jedną z metod połączenia, jest połączenie przez przejęcie. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, transakcja ta polega na przeniesieniu całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. Spółka przejmowana, w dniu wykreślenia z rejestru zostaje rozwiązana. Połączenie, zgodnie z art. 493 § 2 KSH, następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Skutkiem połączenia spółek kapitałowych jest sukcesja, tj. wstąpienie z dniem połączenia, we wszystkie prawa i obowiązku spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą,

Podobnie zasada sukcesji generalnej wyrażona została w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie z inną osobą prawną wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązku podmiotu przejmowanego.

Oznacza to, ze spółka przejmująca kontynuuje działalność spółki przejmowanej i w ramach tej kontynuacji przysługują jej, co do zasady, te same prawa i obowiązki, które przysługiwały spółce przejmowanej. Jednocześnie ustaje byt prawny spółki przejmowanej, która jest wykreślana z właściwego rejestru.

 1. Wpływ połączenia spółek na istnienie PGK

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji:

 1. zarówno spółka przejmująca, jak i spółka przejmowana jest stroną umowy o PGK
 2. spółka przejmująca jest stroną umowy PGK, a spółka przejmowana pozostaje poza PGK
  - nie będzie powodowało naruszenia warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Jak to zostało wskazane powyżej, przesłanki utraty przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika enumeratywnie wymienia regulacja art. 1a ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy o PDOP.

Są to cztery kategorie warunków, które muszą łącznie być spełnione przez spółki tworzące podatkową grupę kapitałową po jej utworzeniu i przez cały okres jej funkcjonowania:

 1. Spełnienie warunków utworzenia podatkowej grupy kapitałowej, określonych w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a-c ustawy o PDOP, czyli:
  1. przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą Spółkę musi wynosić co najmniej 1.000.000 zł,
  2. spółka dominująca posiada min. 95% udziałów/akcji w spółkach zależnych,
  3. spółki zależne nie posiadają udziałów w kapitale zakładowym innych spółek tworzących PGK.
 2. Nie korzystanie przez żadną ze spółek grupy ze zwolnień z podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw.
 3. Nie pozostawanie przez spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej w związkach powodujących zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 11 ustawy o PDOP, z podatnikami podatku dochodowego nie wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej.
 4. Osiągnięcie przez podatkową grupę kapitałową za każdy rok podatkowy udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%.

Zarówno w sytuacji, gdy spółką przejmującą będzie PE SA (spółka dominująca), jak również w przypadku gdy spółką przejmującą będzie jedna ze Spółek Zależnych, zdaniem Wnioskodawcy, nie dojdzie do naruszenia warunków funkcjonowania PGK wskazanych powyżej. W takiej sytuacji, wskutek dokonania połączenia, może dojść wyłącznie do zwiększenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, będącej stroną umowy o PGK (tj. PE SA - jako spółki dominującej albo jednej ze Spółek Zależnych). W efekcie nie zostanie naruszony żaden z warunków istnienia PGK. W szczególności połączenie takie nie wpłynie na strukturę właścicielską w ramach PGK - PE SA nadal będzie posiadała w spółkach zależnych istniejących po połączeniu minimum 95% udziałów. Wskutek połączenia dojdzie do ustania bytu prawnego spółki przejmowanej i wstąpienia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązku podmiotu przejmowanego przez spółkę przejmującą (na podstawie art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej). Nie powstaną natomiast w związku z tym takie powiązania kapitałowe pomiędzy spółkami zależnymi, w wyniku których jedna ze spółek zależnych posiadać będzie udziały w kapitale zakładowym innej ze spółek zależnych należących do PGK.

Mając powyższe na uwadze zdaniem Wnioskodawcy,

 1. dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK oraz spółka przejmowana również jest stroną umowy o PGK (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK) - jeżeli w skutek takiej transakcji nie zostaną naruszone warunki istnienia PGK - nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia;
 2. dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK a spółka przejmowana pozostaje poza PGK (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest Spółka Zależna w PGK) - jeżeli w skutek takiej transakcji nie zostaną naruszone warunki istnienia PGK - nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia.

Ponieważ w wyniku działań restrukturyzacyjnych dojdzie do zmian w kapitałach zakładowych spółek: przejmującej wchodzącej w skład PGK (tu: PE SA albo jednej ze Spółek Zależnych) oraz przejmowanej (zakończenie bytu prawnego), PE SA jako spółka dominująca, zgodnie z art. 1a ust. 8 ustawy o PDOP zobowiązana będzie zgłosić ten fakt Naczelnikowi Urzędu Skarbowego.

Podniesiono, że stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone m.in.:

 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 13 marca 2014 r. o sygn. IPTPB3/423-503/13-2/IR oraz w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 lipca 2012 r. o sygn. IPPB5/423-335/12-4/JC, w których potwierdzono, że przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie między spółkami tworzącymi PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku CIT przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego.
 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 13 marca 2014 r. o sygn. IPTPB3/423-503/13-3/IR, w której potwierdzono, że przeprowadzenie transakcji połączenia przez przejęcie, w ramach której spółką przejmującą będzie spółka tworząca PGK, a spółką przejmowaną spółka spoza PGK nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku CIT przez Wnioskodawcę i tym samym nie doprowadzi do zakończenia roku podatkowego.
 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. o sygn. ILPB3/423-13/14-5/EK, w której potwierdzono, że dokonanie połączenia przez przejęcie, w której to transakcji spółka przejmująca jest stroną umowy o PGK a spółka przejmowana pozostaje poza PGK (zarówno w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka dominująca w PGK, jak i w przypadku, gdy spółką przejmującą jest spółka zależna w PGK) - jeżeli wskutek takiej transakcji nie zostaną naruszone podstawowe warunki istnienia PGK - nie skutkuje utratą statusu podatnika przez PGK, a tym samym nie wiąże się z zakończeniem roku podatkowego PGK w dniu dokonania połączenia.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie ustalenia, czy utratę statusu podatkowej grupy kapitałowej PGK PE spowoduje dokonanie połączenia przez przejęcie:
 • dwóch spółek wchodzących w skład PGK PE (pytanie oznaczone nr 1) – jest prawidłowe,
 • spółki spoza PGK PE przez spółkę należąca do PGK PE (pytanie oznaczone nr 2) - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W tym miejscu należy wskazać, że ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 1328; ost. zm.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1478) oraz ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1662), wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.). Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Według stanu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r.:

Zgodnie z art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. a przeciętny kapitał zakładowy, określony w sposób, o którym mowa w ust. 2b, przypadający na każdą z tych spółek, jest nie niższy niż 1 000 000 zł.

W myśl art. 1a ust. 2b wartość kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, określa się bez uwzględnienia tej części tego kapitału, jaka nie została na ten kapitał faktycznie przekazana lub jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek (kredytów) oraz z tytułu odsetek od tych pożyczek (kredytów), przysługującymi udziałowcom (akcjonariuszom) wobec tej spółki, a także wartościami niematerialnymi lub prawnymi, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa, wiążą strony w konkretnej indywidualnej sprawie, więc zawartych w nich stanowisk organów podatkowych nie można wprost przenosić na grunt innej sprawy. Każda sprawę tut. Organ jest zobowiązany rozpatrywać indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.