IPPB5/423-1244/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku ewentualnej utraty przez PGK statusu Podatnika PDOP, Wnioskodawca będzie zobowiązany do weryfikacji kosztów i przychodów za okres funkcjonowania PGK (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy na gruncie ustawy o PDOP za okres funkcjonowania PGK)?
IPPB5/423-1244/14-2/AMinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. koszt
 3. podatkowa grupa kapitałowa
 4. podatnik
 5. przychód
 6. status
 7. utrata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Podatkowe grupy kapitałowe
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 19 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, jako członka podatkowej grupy kapitałowej, w przypadku utraty przez ww. grupę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, jako członka podatkowej grupy kapitałowej, w przypadku utraty przez ww. grupę statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca) jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm., dalej: ustawa o PDOP) podlegającym obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca wraz z innymi spółkami kapitałowymi - jedną lub wieloma (dalej: Spółka lub Spółki) - zamierza utworzyć podatkową grupę kapitałową (dalej: PGK). Celem spełnienia ustawowych warunków powstania PGK, Wnioskodawca nabędzie 100% udziałów/akcji Spółki/Spółek od jej dotychczasowych wspólników/akcjonariuszy. Tym samym w ramach planowanej PGK Wnioskodawca będzie pełnił funkcję „spółki dominującej” w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o PDOP. Dla potrzeb niniejszego wniosku o interpretację indywidualną przyjęto, że na moment utworzenia PGK spełnione zostaną pozostałe warunki, o których mowa w art. 1a ustawy o PDOP, niezbędne do jej zarejestrowania PGK i uzyskania przez nią statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: Podatnik PDOP).

Przed upływem okresu, na jaki utworzona zostanie PGK, może mieć miejsce zdarzenie powodujące utratę przez PGK statusu Podatnika PDOP. W szczególności w trakcie istnienia PGK udział Wnioskodawcy w kapitale zakładowym Spółki/Spółek na skutek zbycia udziałów/akcji jednej lub wszystkich Spółek lub też na skutek innych zdarzeń może spaść poniżej poziomu, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o PDOP.

Niezależnie od tego czy udział Wnioskodawcy w kapitale zakładowym Spółki/Spółek spadnie poniżej wskazanego wyżej poziomu, czy też nie, Wnioskodawca nie wyklucza, że w trakcie funkcjonowania PGK nie zostanie osiągnięty 3% wskaźnik dochodowości, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o PDOP.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku ewentualnej utraty przez PGK statusu Podatnika PDOP, Wnioskodawca będzie zobowiązany do weryfikacji kosztów i przychodów za okres funkcjonowania PGK (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy na gruncie ustawy o PDOP za okres funkcjonowania PGK)...

Zdaniem Wnioskodawcy,

W przypadku ewentualnej utraty przez PGK statusu Podatnika PDOP, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do weryfikacji kosztów i przychodów za okres funkcjonowania PGK, tj. nie wystąpi konieczność dokonania korekt rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy na gruncie ustawy o PDOP za okres funkcjonowania PGK.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 1a ust. 10 ustawy o PDOP, w razie wystąpienia w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależnych od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika podatku dochodowego, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków, z zastrzeżeniem ust. 12, oznacza utratę statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

Z kolei w myśl art. 1a ust. 12 ustawy o PDOP, w przypadku niezachowania warunku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 (tj. nie osiągnięcia przez podatkową grupę kapitałową udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%), za dzień utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową uznaje się ostatni dzień miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dzień, na który, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PDOP, przypada termin złożenia tego zeznania.

Z treści powyższych przepisów wynika, że skutki prawne złamania warunków określonych w art. 1a ust. 2 ustawy o PDOP, następują od momentu zaistnienia tego naruszenia (ex nunc) albo ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono zeznanie podatkowe, nie później jednak niż dnia, na który, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o PDOP, przypada termin złożenia tego zeznania. Jednocześnie przepisy ustawy o PDOP nie przewidują konieczności dokonywania wstecznej weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK za okres jej istnienia. Pewnym wyjątkiem od wskazanej zasady jest art. 18b ust. 8-10 ustawy o PDOP dotyczący utraty prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z nabyciem nowych technologii. Jednakże istotą przywołanego przepisu nie jest korygowanie rozliczeń podatkowych z mocą wsteczną, lecz ujęcie ich w ramach bieżących rozliczeń (tj. w zeznaniu podatkowym za bieżący rok).

Zgodnie ze stanowiskiem, jakie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2012 r. (sygn. IPPB5/423-27/12-3/RS), w okresie funkcjonowania PGK jako Podatnika PDOP spółkom tworzącym PGK przysługują szczególne uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o PDOP, a ustawodawca nie uzależnił korzystania z tych praw od elementu zachowania przez PGK statusu Podatnika PDOP przez określony okres. Z tego powodu w opinii Wnioskodawcy sam fakt utraty przez PGK statusu Podatnika PDOP (m.in. w związku ze spadkiem udziału Wnioskodawcy w kapitale zakładowym Spółki/Spółek poniżej poziomu, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o PDOP albo nie osiągnięciem odpowiedniego poziomu dochodowości) nie powoduje powstania jakiegokolwiek obowiązku wstecznych korekt rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy. Stanowisko to podzielane jest także w doktrynie prawa podatkowego: „utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej nie skutkuje również koniecznością wstecznego (za okres obowiązywania podatkowej grupy kapitałowej) rozliczenia kosztów i przychodów spółek, które wchodziły w skład grupy z uwzględnieniem przepisów art. 11 PDOPrU” (W. Dmoch, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2013).

Pozostając w pełni świadomym, iż interpretacje indywidualne wiążą jedynie w sprawach, w których zostały wydane, zdaniem Wnioskodawcy niżej wskazane stanowiska organów podatkowych, potwierdzające przyjęty przez Wnioskodawcę pogląd, mogą pełnić rolę pomocniczą w wykładni właściwych przepisów ustawy o PDOP:

 • w przywoływanej już interpretacji indywidualnej z dnia 21 marca 2012 r. (sygn. IPPB5/423-27/12-3/RS) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że „<...> utrata przez Podatkową Grupę Kapitałową statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności w wyniku połączenia Wnioskodawcy i spółki dominującej, które może mieć miejsce przed upływem okresu, na który została zawarta umowa o utworzeniu ww. Grupy, nie skutkuje koniecznością weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych poszczególnych spółek wchodzących w skład tej Grupy za okres jej funkcjonowania”;
 • podobnie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 września 2011 r. (sygn. ILPB3/423-261/11-4/EK) zostało uwzględnione stanowisko podatnika zgodnie, z którym „<...> należy uznać, że ewentualne rozwiązanie PGK / utrata przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie odniesie skutku wstecznego w postaci konieczności weryfikacji jej rozliczeń podatkowych za okres funkcjonowania PGK”.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku ewentualnej utraty przez PGK statusu Podatnika PDOP, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do weryfikacji kosztów i przychodów za okres funkcjonowania PGK, tj, nie wystąpi konieczność dokonania korekt rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy za okres funkcjonowania PGK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.