IPPB5/423-1238/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Kwestia określenia, czy usługi kancelarii patentowej mieszczą się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy usługi kancelarii patentowej mieszczą się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy usługi kancelarii patentowej mieszczą się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi kancelarię patentową, w ramach której świadczone są usługi z zakresu ochrony praw własności intelektualnej, w tym w szczególności rejestracja patentów i znaków towarowych we właściwych urzędach w Polsce i za granicą. Aby zapewnić ochronę patentu bądź przedłużyć taką ochronę poza granicami kraju wnioskodawca, w imieniu swojego klienta, zleca zagranicznej kancelarii patentowej wniesienie opłaty do lokalnego urzędu odpowiedzialnego za realizację ochrony własności intelektualnej w danym kraju. Rzecznik patentowy, działający w imieniu zagranicznej kancelarii patentowej wnosi w określonym dniu, w określonej formie i zgodnie z lokalnymi regulacjami opłatę zgodną z cennikiem obowiązującym w danym kraju. Za takie pośrednictwo zagraniczna kancelaria patentowa pobiera wynagrodzenie w wysokości poniesionej opłaty powiększonej o honorarium z tytułu wykonania transakcji oraz wynagrodzenie za dodatkowe usługi takie jak objęcie systemem przypominania o kolejnym roku opłaty, koordynację przepływu pełnomocnictw, reprezentację przed lokalnym urzędem patentowym, w razie konieczności składanie pism i wniosków a także monitoring lokalnej bazy urzędu w celu prawidłowego ujawnienia ochrony.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawione usługi zagranicznej kancelarii patentowej mieszczą się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Usługi zagranicznej kancelarii patentowej w ramach wnoszenia opłat urzędowych oraz w ramach usług dodatkowych wymienionych w niniejszym wniosku nie mieszczą się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, przy braku certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta, nie ma obowiązku pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% przychodów.

Zgodnie z treścią powyższego artykułu podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze ustala się w wysokości 20% przychodów. Jednoznaczne ustalenie definicji usług prawnych nie jest proste. Można założyć, iż podstawowym kryterium umożliwiającym odróżnienie usług prawnych od innych usług może być kryterium odnoszące się do wykształcenia osób je świadczących. Minimalnym warunkiem pozwalającym uznać daną usługę za usługę prawną powinno być ukończenie prawniczych studiów wyższych wraz z uzyskaniem tytułu magistra prawa. Usług z zakresu ochrony własności intelektualnej nie wykonuje prawnik lecz rzecznik patentowy. Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu tylko i wyłącznie pomocy w sprawach własności przemysłowej. Rzecznik patentowy może dokonywać zgłoszeń wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, występuje także w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Dodatkowo może pełnić rolę pełnomocnika przed sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym - jednak taka sytuacja nie dotyczy przedmiotowego wniosku. Niezbędne warunki do wykonywania zawodu rzecznika patentowego zostały zawarte w ustawie o rzecznikach patentowych. Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego nabywa się po złożeniu ślubowania z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patentowych, którą prowadzi Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Na listę może być wpisana osoba, która ukończyła magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze, odbyła aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie oraz złożyła egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną. Zatem zgodnie z wytycznymi ustawy o rzecznikach patentowych, rzecznikiem patentowym może być osoba, która ukończyła wyższe studia techniczne, nie koniecznie prawnicze i posiada szeroką wiedzę w dziedzinie własności przemysłowej.

Dodatkowo art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uznaje katalogu wymienionych mogła być uznana za świadczenie o podobnym charakterze musi być równorzędna pod względem prawnym do tych wymienionych w ustawie. Takie stanowisko w interpretacji indywidualnej ILPB4/423-434/13-6/MC z dnia 05.02.2014 przyjął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzając „Wprawdzie katalog usług wskazanych w pkt 2a cytowanej w zdaniu poprzednim regulacji jest katalogiem otwartym, na co wskazuje sformułowanie „(...) oraz świadczeń o podobnym charakterze”, jednak w ramach tego katalogu za świadczenia o podobnym charakterze należy uznać świadczenia równorzędne pod względem prawnym do wymienionych w ustawie. Oznacza to, że aby dane świadczenie można było zakwalifikować do katalogu wskazanego powyżej, należy spełnić takie same przesłanki, aby daną usługę uzyskać, albo wynikają z niej takie same prawa i obowiązki dla stron. Innymi słowy, lista ta obejmuje również takie świadczenia, które zasadniczo są podobne do wymienionych, lecz mogą być np, inaczej określane.”

Jak już zostało wspomniane ciężko ustalić jednolitą definicję usług prawnych, można posiłkować się definicją pomocy prawnej zawartej w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r o radcach prawnych. Zgodnie z art. 1 tejże ustawy pomocą prawną jest w szczególności udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych a także zastępstwo prawne i procesowe.

W związku z tym, że wnioskodawca nabywa usługi polegające tylko i wyłącznie na wnoszeniu opłat do zagranicznych urzędów patentowych oraz usługi takie jak objęcie systemem przypominania o kolejnym roku opłaty, koordynację przepływu pełnomocnictw, reprezentację przed lokalnym urzędem patentowym, w razie konieczności składanie pism i wniosków a także monitoring lokalnej bazy urzędu w celu prawidłowego ujawnienia ochrony, zdaniem Wnioskodawcy nie można uznać takich usług ani za stricte prawne ani za usługi o podobnym charakterze do usług prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zakresie określenia, czy usługi kancelarii patentowej mieszczą się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 2a updop – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej także: „updop”) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a powołanej ustawy podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Przy czym należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 26 ust. 1 updop osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Analizując opis stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego, do którego odnosi się stanowisko Wnioskodawcy, w opinii tut. Organu podatkowego podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedstawionego przez niego zagadnienia (odnoszącego się wprost do zadanego pytania) ma ustalenie, czy usługi zagranicznej kancelarii patentowej można uznać za usługi prawne bądź usługi/świadczenie o podobnym charakterze do usług prawnych.

Zdaniem tut. Organu podatkowego usługi zagranicznej kancelarii patentowej należy uznać za najbardziej zbliżone do działalności polskiego rzecznika patentowego. Rzecznik patentowy jest odrębnym zawodem od zawodu radcy prawnego, adwokata, notariusza, czy komornika.

Ponieważ jednak działalność rzecznika patentowego w istotnym stopniu obejmuje reprezentowanie interesów strony przed ciałem orzekającym (Urzędem Patentowym, sądem orzekającym w sprawach własności przemysłowej), inaczej zawodowego świadczenia pomocy prawnej w postaci zastępowania stron, należy uznać, że charakter usług rzecznika patentowego ma zbliżony charakter do usług radcy prawnego, czy adwokata. Znajduje to odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 maja 2002 r. sygn. akt K 30/01 (Dz. U. 2002 Nr 78 poz. 714).

Dlatego też w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. Nr 251 poz. 1885, z późn. zm.) działalność rzeczników patentowych została zakwalifikowana jednoznacznie do podklasy 69.10.Z - „Działalność prawnicza”.

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem podklasa ta obejmuje:

 1. reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,
 2. doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
  • statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm,
  • dokumentacji patentowej i praw autorskich,
  • przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,
 3. działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

W konsekwencji usługę zagranicznej kancelarii patentowej należy uznać co najmniej za świadczenie o podobnym charakterze do usług prawnych w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a updop.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „nie można uznać takich usług ani za stricte prawne ani za usługi o podobnym charakterze do usług prawnych” - należy uznać zatem za nieprawidłowe.

W konsekwencji przy braku certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta zagranicznego lub braku umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu z ww. krajem rezydencji – Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wypłaconych należności na podstawie powołanego wyżej art. 26 ust. 1 updop w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2a tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.