IPPB4/4511-681/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy informacje PIT-8C mogą być przekazywane podatnikom w opisanej wyżej formie elektronicznej, tj. poprzez umieszczanie w profilach użytkowników na platformie internetowej oraz przesłanie pocztą elektroniczną na adresy e-mail użytkowników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości przekazania przez płatnika podatnikowi informacji PIT-8C za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą X. Sp. z o. o. (dalej: Wnioskodawca) polegającą, między innymi, na udostępnieniu platformy z grami komputerowymi pod domeną x., skierowanej do odbiorców zamieszkałych na terytorium Polski jak i poza terytorium Polski. Użytkownikami serwisu mogą być jedynie osoby fizyczne. Oferowane przez spółkę gry są grami zręcznościowymi i logicznymi.

Użytkownicy serwisu, aby móc skorzystać z oferty serwisu (zagrać), muszą dokonać rejestracji i zaakceptować regulamin serwisu. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, w szczególności, nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz udział w grach. Wnioskodawca nie funduje nagród dla graczy.

Jednakże Platforma udostępnia możliwość, aby gracze fundowali nagrody pomiędzy sobą z własnych środków, które to wpłacają do tzw. portfela, za pośrednictwem którego dokonują rozliczeń. Wpłacone przez graczy kwoty będą przechowywane przez Wnioskodawcę, od tych wartości Wnioskodawca pobiera opłatę zgodną z regulaminem w wysokości 10%. W sytuacji gdy dochodzi do wygranej któregoś z graczy uczestniczących w takiej grze, Wnioskodawca pełni rolę pośrednika i wypłaca zwycięzcy wygraną z wpłaconej przez graczy puli, pomniejszoną o swoje wynagrodzenie. Jednak zanim zwycięzca otrzyma wypłatę nagrody, zostaje poinformowany przez Wnioskodawcę za pomocą portalu, że jest obowiązany do opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu wygranej z zastosowaniem ustawodawstwa obowiązującego w kraju swojego zamieszkania. Ponadto, warunkiem dokonania wypłaty nagrody (wygranej) jest udostępnienie Wnioskodawcy swoich danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia informacji PIT-8C, do której sporządzenia i przekazania na rzecz wszystkich zwycięzców Wnioskodawca jest zobowiązany. Zwycięzca udostępniając swoje dane jednocześnie oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym i że jest świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Spółka zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować poprawności danych podanych przez zwycięzców, gdyż wszystko odbywa się elektronicznie bez udziału Wnioskodawcy.

Jednocześnie Wnioskodawca zaznacza, że gry o stawkę nie są grami hazardowymi ani zakładami wzajemnymi w myśl ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dla ułatwienia przekazania tych informacji użytkownikom Wnioskodawca zamierza w profilu użytkownika na platformie internetowej umieścić zakładkę "Podatki”, gdzie w wymaganym terminie Wnioskodawca będzie udostępniał użytkownikowi informację PIT-8C w formacie PDF do pobrania. Sporządzana informacja PIT-8C zachowa wzór określony przepisami. W regulaminie serwisu będzie wskazane, że użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji PIT-8C w formie elektronicznej. Użytkownik zostanie poinformowany o udostępnieniu mu informacji na profilu drogą poczty elektronicznej na adres e-mail użytkownika (informację w formacie PDF użytkownik otrzyma też jako załącznik do tej wiadomości elektronicznej), wraz z informacją odnośnie obowiązku dokonania rozliczenia podatkowego według właściwych przepisów. Informacja będzie opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do jej sporządzenia. Platforma na której zamieszczone będą informacje PIT-8C będzie zapisywała datę i godzinę pierwszego logowania użytkownika do udostępnionych informacji PIT-8C. Spółka będzie miała możliwość wygenerowania raportu zawierającego potwierdzenie pobrania/otwarcia z datą i godziną. Odnośnie udowodnienia przez płatnika, że podatnik otrzymał informację PIT-8C, Wnioskodawca zauważa, że płatnicy nie mają dowodu na odbiór nawet przy jej wysłaniu listem poleconym. Podatnik zawsze może nie odebrać listu albo może go odebrać jego domownik i nie przekazać podatnikowi. Wnioskodawca (płatnik) nie jest w stanie wymóc na podatniku pobrania informacji PIT-8C, czy zwrotnego potwierdzenia jej otrzymania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy informacje PIT-8C mogą być przekazywane podatnikom w opisanej wyżej formie elektronicznej, tj. poprzez umieszczanie w profilach użytkowników na platformie internetowej oraz przesłanie pocztą elektroniczną na adresy e-mail użytkowników...

Zdaniem Wnioskodawcy

W ocenie Wnioskodawcy informacje PIT-8C mogą być przekazywane podatnikom w opisanej wyżej formie elektronicznej, tj. poprzez umieszczanie w profilach użytkowników na platformie internetowej oraz przesłanie pocztą elektroniczną na adresy e-mail użytkowników.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Zatem powyższy przepis nakłada na Wnioskodawcę obowiązek przekazania, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu - imiennej informacji- sporządzonej według ustalonego wzoru (na formularzu PIT-8C). W przepisie ustawodawca wprowadził jedynie wymóg przekazania informacji podatnikom, przepisy nie regulują natomiast formy przekazywania podatnikom informacji. Również i przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że doręczenie podatnikowi informacji przez Wnioskodawcę może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowy przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również i przekazanie informacji według ustalonego wzoru może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, w jaki wskazuje Wnioskodawca.

Reasumując, brak jest przesłanek uniemożliwiających przekazywanie informacji PIT-8C w formie plików PDF z podpisem elektronicznym, umieszczonych na platformie internetowej i przesłanych na podany przez użytkownika adres e-mail. Można zatem uznać, że umieszczenie przez Wnioskodawcę informacji opatrzonych podpisem elektronicznym na platformie, jak też przesłanie informacji w formacie PDF na podany przez użytkownika adres e-mail - jest spełnieniem obowiązku Wnioskodawcy odnośnie przekazania informacji.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie również w interpretacjach indywidualnych (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2012 r., IPPB2/415-886/11-2/MK1).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że interpretacja ta zapadła w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różnić się będzie od zdarzenia przyszłego, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.