ILPP4/443-536/14-3/EWW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie i stawka podatku dla importu usług oraz obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.
ILPP4/443-536/14-3/EWWinterpretacja indywidualna
 1. import usług
 2. miejsce świadczenia
 3. odliczenia
 4. podatnik
 5. stawka
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 7. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy reprezentowanej przez pełnomocników przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2014 r. (data wpływu 3 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i stawki podatku dla importu usług oraz obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i stawki podatku dla importu usług oraz obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 15 grudnia 2014 r. (data wpływu 18 grudnia 2014 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina będzie Liderem projektu polegającego na organizacji Cyklu wystaw (dalej zwanego: projektem).

Cele projektu obejmują:

 1. Upowszechnianie wiedzy historycznej dotyczącej działalności kardynała (...) na rzecz pojednania polsko-niemieckiego w kontekście integracji europejskiej po II wojnie światowej;
 2. Promowanie idei wzajemnego szacunku, dialogu, oraz wolności i demokracji;
 3. Uświadamianie szerokiej publiczności, że historia pojednania polsko-niemieckiego jest elementem dziedzictwa europejskiego, który może stanowić wzór postępowania w rozwiązywaniu ponadnarodowych konfliktów;
 4. Zwiększenie uczestnictwa w kulturze wśród grup odbiorców dotychczas niedostatecznie reprezentowanych, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży;
 5. Promowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy uczestnikami życia kulturalnego i kreatywnego oraz obiegu pomysłów i dzieł kultury i pracy twórczej;
 6. Zwiększenie doświadczenia i know-how Lidera projektu i partnerów projektu w zakresie międzynarodowej współpracy kulturalnej.

Cele projektu będą realizowane poprzez organizację objazdowej wystawy dla szerokiej publiczności oraz prowadzenie dodatkowych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Wystawa będzie prezentowana w 2015 r. i 2016 r. w 3 europejskich miastach: A (Listopad 2015 r. - Styczeń 2016 r.), B (Luty - Kwiecień 2016 r.) oraz C (Maj - Lipiec 2016 r.). Wystawa będzie zorganizowana w formie przenośnych modułów, w których prezentowane będą, między innymi: dokumenty historyczne, fotografie, oryginalne pamiątki, archiwalne materiały filmowe, elementy interaktywne i multimedialne oraz instalacje artystyczne. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne dotyczące powojennej historii Europy, procesów pojednawczych oraz integracji europejskiej. Działania te będą prowadzone w miejscach wystawowych oraz w szkołach jako część zajęć. Dla celów edukacyjnych, zostaną opracowane i dystrybuowane wśród uczniów, studentów oraz nauczycieli specjalne zestawy edukacyjne. W celu wsparcia realizacji celów projektu, będą prowadzone szeroko zakrojone działania promocyjne i PR w każdym z krajów organizujących wystawę. W trakcie realizacji projektu, będą wykorzystywane, między innymi, następujące środki komunikacji i promocji: oficjalna strona internetowa projektu w różnych wersjach językowych, katalog wystawy, broszury, plakaty, ulotki i gadżety promocyjne (T-shirty, długopisy, zakładki do książek, naklejki itp.); ogłoszenia w prasie, radiu, reklama zewnętrzna, reklama w komunikacji miejskiej, promocja w Internecie i za pośrednictwem mediów społecznych oraz konferencje medialne i wizyty studyjne dziennikarzy.

W celu realizacji projektu Gmina ma zamiar zawrzeć ze Spółką Akcyjną T., będącą jednocześnie partnerem w projekcie, umowę, której przedmiotem będzie opracowanie, wykonanie i rozpowszechnienie przez spółkę T. wystawy, a także udzielenie licencji na jej zaprezentowanie w 3 europejskich miastach: A, B, C. Wyłącznym podmiotem uprawnionym do opracowania koncepcji/scenariusza wystawy jest T. Zadania T. w ramach umowy to:

 1. opracowanie koncepcji wystawy oraz projektów graficznych;
 2. produkcja scenografii wystawy i materiałów multimedialnych;
 3. opracowanie ogólnej koncepcji promocji i PR projektu;
 4. prowadzenie oraz nadzór nad działaniami dotyczącymi komunikacji i PR w Belgii;
 5. koordynowanie współpracy z miejscem wystawy w Belgii;
 6. transport, montaż i demontaż wystawy we wszystkich miejscach, w których prezentowana będzie wystawa (Belgia, Niemcy, Polska);
 7. stworzenie oficjalnej strony internetowej projektu - projektowanie, treść, edycję i utrzymanie w czasie trwania projektu. Publikowanie ukierunkowanych treści projektu odbędzie się dopiero po uzgodnieniu z partnerami (strona internetowa, media reklamowe do druku i innych kreacji, np.: ikony, logo, banery do promocji online);
 8. przygotowanie treści oficjalnego katalogu wystawy oraz materiałów edukacyjnych, które będą wykorzystywane w Belgii i Niemczech;
 9. realizacja działań edukacyjnych związanych z wystawą w Belgii.

T.udzieli Gminie licencji wyłącznej na zaprezentowanie wystawy, ważnej od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Licencja, o której mowa, obejmuje wszystkie elementy wystawy. Licencja obejmuje prawo do wydruku i dystrybucji katalogu. Licencją objęte są również prawa autorskie do zdjęć prezentowanych w katalogu. Z tytułu wszystkich wymienionych powyżej zadań, a także udzielenia licencji, Gmina zapłaci T. wynagrodzenie. W ocenie Gminy, usługi świadczone przez firmę T. stanowią usługę kompleksową.

T.jest spółką akcyjną prawa belgijskiego, która opracowuje, przygotowuje, wykonuje i nadzoruje czasowe i stałe ekspozycje o charakterze kulturalnym. W ramach przedmiotu swojej działalności, spółka opracowuje, redaguje i wydaje katalogi z wystaw i publikacje pedagogiczne przeznaczone dla młodych odbiorców. Spółka została utworzona w A i prowadzi czynną działalność od 1998 r. T. jest podatnikiem podatku od wartości dodanej nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Gmina jako organizator wystawy, wykonuje postanowienia art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594, z późn. zm). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Miasto (...) wdraża ogólnoeuropejski program działań. W związku z powyższym zaproponowało spółce T. zrealizowanie wystawy, dotyczącej inicjatywy kardynała mającej na celu pojednanie polsko-niemieckie (list biskupów polskich do biskupów niemieckich), do której wszelkie prawa do koncepcji posiada T. Wystawa, która będzie przedmiotem umowy z firmą T. będzie udostępniona wszystkim zwiedzającym bezpłatnie, zaś Gmina nie będzie osiągała z tytułu jej organizacji żadnego dochodu. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe działania edukacyjne. W trakcie zwiedzania wystawy uczniowie szkół i studenci będą mogli uczestniczyć w specjalnie przygotowanych zajęciach i oglądać materiały prezentowane w towarzystwie przewodnika. W szkołach planowane jest zorganizowanie dodatkowych lekcji poszerzających wiedzę zdobytą podczas zwiedzania wystawy. Program lekcji zostanie opracowany przy udziale organizatorów wystawy, ekspertów i nauczycieli, z uwzględnieniem wieku słuchaczy. Uczniowie otrzymają również zestaw materiałów edukacyjnych dotyczących powojennej historii Europy, procesów pojednawczych oraz integracji europejskiej. Materiały te będą dostępne również w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej projektu. Dla nauczycieli zostanie zorganizowane seminarium szkoleniowe dot. treści wystawy i zestawu edukacyjnego, tak żeby przygotować ich do prowadzenia lekcji w szkołach. Lekcje będą miały charakter interaktywny, z możliwością aktywnego uczestnictwa uczniów w dyskusjach i innych formach aktywności podczas zajęć.

W związku z podpisaniem w dniu 11 grudnia 2014 r. umowy, o której mowa powyżej, uzupełniono opis sprawy o następujące zapisy umowy.

Zgodnie z umową zawartą ze spółką T., celem wystawy jest przyjęcie kardynała do grona jednego z ojców Europy, którego znaczenie podkreśla fakt, że działał na terenie państwa zniewolonego, Polski lat 60. Przedmiotem powyższej umowy jest opracowanie, wykonanie i rozpowszechnienie przez T. mobilnej wystawy dla szerokiej publiczności, a także udzielenie licencji na zaprezentowanie wystawy w A. Wyłącznym podmiotem uprawnionym do koncepcji/scenariusza wystawy jest T. T. oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie związane z organizacją wystawy, w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień umowy. T. oświadcza, że zawarcie umowy i wykonanie jej postanowień nie stanowi uszczerbku dla praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich i zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu złożonego oświadczenia. Wystawa zorganizowana zostanie w ramach wspólnego projektu realizowanego przez Miasto oraz T. W ramach projektu prowadzone będą ponadto działania edukacyjne dotyczące powojennej historii Europy, procesów pojednawczych oraz integracji europejskiej. Działania te będą prowadzone w miejscu wystawy, w innych uzgodnionych między stronami lokalizacjach oraz w szkołach, jako część zajęć. Dla celów edukacyjnych, zostaną opracowane i rozpowszechnione wśród uczniów oraz nauczycieli specjalne zestawy edukacyjne. W celu wsparcia realizacji projektu, prowadzone będą szeroko zakrojone działania promocyjne i PR. W trakcie realizacji projektu, będą wykorzystywane, między innymi, następujące środki komunikacji i promocji: oficjalna strona internetowa projektu w różnych wersjach językowych, katalog wystawy, broszury, plakaty, ulotki i gadżety promocyjne (T-shirty, długopisy, zakładki do książek, naklejki itp.); ogłoszenia w prasie, radiu, reklama zewnętrzna, promocja w Internecie i za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz konferencja prasowa i wizyty studyjne dziennikarzy. Wystawa zostanie zaprezentowana w A (listopad 2015 r. - styczeń 2016 r.). Wystawa będzie zorganizowana w formie przenośnych, składanych modułów nadających się do prezentacji w miejscach publicznych oraz do ich rozpowszechniania, w których prezentowane będą między innymi: dokumenty historyczne, fotografie, oryginalne pamiątki, archiwalne materiały filmowe, elementy interaktywne i multimedialne oraz instalacje artystyczne. Strony umowy postanowiły, że w celu wspólnej koordynacji działań, podejmowania w ramach umowy oraz dokonywania bieżących ustaleń związanych z realizacją projektu, niezwłocznie po podpisaniu umowy działania podejmie Komitet Organizacyjny. Ponadto strony oświadczyły, że powołany został Komitet Naukowy. Do zadań T. w ramach umowy należy organizacja spotkania Komitetu Naukowego w ustalonym przez strony terminie, w tym zapewnienie zakwaterowania oraz transportu członkom Komitetu Naukowego na czas prowadzonych obrad.

W ramach umowy T. zobowiązuje się do:

 1. Zadania związane z opracowaniem koncepcji wystawy:
  1. opracowanie treści oraz koncepcji graficznej scenografii wystawy,
  2. sprawowania stałego kierownictwa naukowego i artystycznego,
  3. nabycia wszelkich praw własności intelektualnej w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień umowy,
  4. tłumaczenia treści prezentowanych na wystawie (materiały tekstowe oraz napisy do materiałów audiowizualnych) - z języka francuskiego na język niderlandzki i niemiecki;
 2. Zadania związane z produkcją wystawy:
  1. produkcja modułów wystawienniczych (tempocase’ów),
  2. produkcja graficzna ekspozycji wystawy,
  3. produkcja materiałów audiowizualnych i interaktywnych wchodzących w skład wystawy;
 3. Zadania związane z promocją i PR wystawy oraz działaniami edukacyjnymi:
  1. opracowanie ogólnej koncepcji promocji wystawy i działań PR,
  2. opracowanie linii graficznej materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, zaproszenia, gadżety promocyjne), PR (materiały prasowe) oraz materiałów edukacyjnych,
  3. opracowanie treści katalogu wystawy, materiałów promocyjnych i PR oraz materiałów edukacyjnych,
  4. przeprowadzenie na obszarze Belgii działań promocyjnych i PR związanych z wystawą (konferencja prasowa, otwarcie wystawy, rozpowszechnianie materiałów reklamowych - plakatów, ulotek i gadżetów promocyjnych, reklama w prasie, Internecie, radiu, telewizji oraz reklama zewnętrzna),
  5. współpraca z lokalnymi partnerami i instytucjami w przeprowadzeniu działań promocyjnych i PR na obszarze Polski (zakres działań jak wyżej),
  6. przeprowadzenie działań edukacyjnych związanych z wystawą w Belgii,
  7. tłumaczenie treści katalogu z języka francuskiego na język niderlandzki, niemiecki oraz angielski,
  8. tłumaczenie materiałów promocyjnych i PR z języka francuskiego na język niderlandzki oraz niemiecki,
  9. zakup domeny strony internetowej projektu,
  10. projekt, wykonanie oraz redakcja i hostingu strony internetowej projektu w okresie od dnia 1 października 2015 r. do 31 lipca 2016 r.,
  11. tłumaczenie treści strony internetowej projektu z języka francuskiego na język angielski, niderlandzki i niemiecki;
 4. Zadania związane z organizacją i nadzorowaniem przebiegu wystawy:
  1. wsparcie techniczne wystawy w okresie ekspozycji w A we współpracy z lokalnymi partnerami i instytucjami, w szczególności z podmiotem/podmiotami udostępniającymi przestrzeń wystawienniczą do organizacji wystawy,
  2. ubezpieczenie wystawy na czas ekspozycji i transportu do poszczególnych miejsc ekspozycji,
  3. transport elementów wystawy na miejsce ekspozycji,
  4. montaż i demontaż wystawy,
  5. wynajem i montaż automatycznego licznika osób odwiedzających wystawę;
 5. Wsparcie techniczne, o którym mowa obejmuje zapewnienie serwisu technicznego wystawy, dokonywanie napraw oraz usuwanie awarii i usterek technicznych elementów wchodzących w skład wystawy - w okresie jej ekspozycji w A - przez techników T. lub personel lokalny uprzednio przeszkolony przez pracowników T. w zakresie serwisu technicznego wystawy, w razie potrzeby wspierany przez techników T.;
 6. T. ma obowiązek przedstawić treść materiałów promocyjnych i PR do ostatecznej akceptacji przez Miasto przed ich wydrukowaniem lub publikacją. Akceptacji Miasta podlegają również opracowane przez T. projekty graficzne wystawy, katalogu oraz materiałów promocyjnych i PR. Treść wystawy oraz katalogu podlega akceptacji Przewodniczącego Komitetu Naukowego;
 7. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie dla T. obejmuje również koszty czynności administracyjnych, księgowych, wynagrodzenie prawników oraz wynagrodzenie z tytułu całościowego zarządzania projektem.

W ramach przedmiotowej umowy T. udziela Miastu licencji niewyłącznej, bezterminowej do logo programu wystawy, ważnej od dnia podpisania umowy (obejmującej prawo Miasta do informowania o wystawie i jej programie, w tym do posługiwania się logo wystawy przekazanego Miastu przez T. w dniu podpisania umowy, na polach eksploatacji, wymienionych w umowie.

Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, w tym z tytułu udzielenia licencji Miasto zapłaci T. wynagrodzenie. Wynagrodzenie to zostanie zapłacone w trzech ratach, według opisanego harmonogramu, na podstawie wystawionych faktur, po przyjęciu protokołów zdawczo-odbiorczych realizacji danej części umowy. Z tym, że pierwsza część wynagrodzenia dotyczy udzielenia przez T. Miastu licencji niewyłącznej do logo i scenariusza.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w związku z planowanym nabyciem kompleksowej usługi opisanej powyżej Gmina powinna rozpoznać import usług i opodatkować zakup usługi zgodnie z regulacjami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować opisaną powyżej usługę...
 3. Czy Gminie W. będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Kwestia określenia miejsca świadczenia przy świadczeniu usług została uregulowana w art. 28a -28n ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 28a ustawy o VAT, na potrzeby stosowania Rozdziału 3 „Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług”:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy o VAT, wprowadza do ustawy drugą definicję podatnika VAT. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług, zgodnie z rozdziałem 3 ustawy. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i la, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 i art. 28n.

Ze względu na fakt, że dla opisanej usługi kompleksowej nie przewidziano szczególnego miejsca świadczenia, to miejscem świadczenia tych usług jest Polska (miejsce, w którym podatnik usługobiorca posiada siedzibę), a w konsekwencji usługi te podlegają opodatkowaniu na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 9 ww. ustawy o VAT, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. usługobiorcą jest:
  • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 7 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Na mocy art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W myśl art. 17 ust. 1a ustawy, przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 stosuje się również w przypadku gdy usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy lub dokonującego dostawy towarów, jeżeli usługodawca lub dokonujący dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

Ww. przepisy wprowadzają mechanizm tzw. odwrotnego obciążenia, który polega na opodatkowaniu usług przez usługobiorcę. Warunkiem zastosowania odwrotnego obciążenia jest aby:

 • usługodawcą był podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, ewentualnie jeżeli takowe miejsce posiada nie uczestniczy ono w świadczeniu usług oraz
 • usługobiorca był podatnikiem - zarejestrowanym lub obowiązanym do zarejestrowania - na terytorium kraju.

T.jest podatnikiem podatku od wartości dodanej w Belgii, nieposiadającym siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Miejscem świadczenia opisanej usługi kompleksowej będzie, zgodnie z art. 28b ustawy, terytorium Polski. Zatem dla nabywanej przez Gminę od spółki T. usługi kompleksowej, podatnik (Gmina) powinien rozpoznać import usług i rozliczyć nabycie tych usług w kraju.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust 1.

Natomiast stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

W ocenie Gminy dla usługi kompleksowej opisanej powyżej będzie miała zastosowanie stawka podatku VAT podstawowa, tj. 23%.

Ad. 3.

Na wstępie należy zaznaczyć, że Gmina realizując projekt polegający na organizacji Cyklu wystaw wykonuje zadania własne, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 8) edukacji publicznej, 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz tylko w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Wszelkie czynności dokonywane przez Gminę w ramach przedmiotowego projektu będą nieodpłatne, m.in. bezpłatny wstęp na wystawę, nieodpłatne działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży opisane powyżej. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Wypełnienie warunku określonego w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Należy zatem stwierdzić, że opodatkowaniu podlegają te nieodpłatne usługi, które nie mają związku z prowadzoną działalnością.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1. z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz obowiązujące przepisy podatkowe należy stwierdzić, że umożliwienie przez Gminę nieodpłatnego wstępu na wystawę, o której mowa powyżej oraz korzystania z innych czynności realizowanych w ramach wystawy, odbywać się będzie w związku z wykonywanymi przez Gminę zadaniami publicznymi we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Zatem w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania przepis art. 8 ust. 2 ustawy, a w konsekwencji ww. czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, nieodpłatne czynności, które będą wykonywane przez Gminę w ramach projektu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, wobec tego Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Zatem Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług w ramach realizowanego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.