ILPP4/443-470/14-2/EWW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Poprawa funkcjonalności ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Poprawa funkcjonalności ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.). Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i nie składa deklaracji VAT. W II kwartale 2013 r. złożył on do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. „Poprawa funkcjonalności ...”, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Dnia 23 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji. Celem przedmiotowej operacji jest poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców obszaru LSR i turystów poprzez wyposażenie placu zabaw. W ramach realizacji operacji zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw oraz wykonano montaż ogrodzenia. Wykonawca placu zabaw za dostarczenie i zamontowanie wybranych urządzeń placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia wystawi faktury VAT, które zapłacone zostaną w terminie.

W wyniku realizacji ww. operacji nie osiągnięto żadnego dochodu. Plac zabaw powstały w wyniku realizacji operacji nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stąd wszystkie poniesione wydatki, uwidocznione na fakturze VAT, w tym podatek VAT, podlegają refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy. Niemniej refundacja poniesionego w związku z realizacją operacji podatku VAT wymaga załączenia do wniosku o płatność indywidualnej interpretacji w sprawie ewentualnej możliwości odzyskania poniesionego podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany może odzyskać podatek VAT poniesiony w związku z realizacją operacji pt. „Poprawa funkcjonalności ...”, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest możliwe odzyskanie podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Poprawa funkcjonalności ...”, w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 z uwagi na fakt, że Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie, w której wykonany w wyniku realizacji operacji plac zabaw mógłby być wykorzystywany do czynności opodatkowanych.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zw. z art. 15 ust. 1 powołanej ustawy, prawo do odzyskania poniesionego podatku VAT przysługuje podatnikowi VAT w sytuacji gdy podatnik ten wykorzystuje towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższy stan prawny wyklucza możliwość odzyskania uiszczonego podatku VAT, z uwagi na fakt, że Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym i nie składa deklaracji VAT. Dodatkowo operacja pt. „Poprawa funkcjonalności ...”, w ramach której został poniesiony podatek VAT, służyła realizacji celów operacji, a utworzony w jej wyniku plac zabaw nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

Reasumując należy stwierdzić, że w związku z tym, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a nabyte towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT zapłaconego w związku z realizacją operacji pt. „Poprawa funkcjonalności ...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W II kwartale 2013 r. złożył on do Urzędu Marszałkowskiego Województwa, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania, wniosek o przyznanie pomocy na realizację operacji pt. „Poprawa funkcjonalności ...”, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 2013. W dniu 23 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy na realizację ww. operacji, której celem jest poprawa warunków wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców obszaru LSR i turystów poprzez wyposażenie placu zabaw. W ramach realizacji operacji zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw oraz wykonano montaż ogrodzenia. Wykonawca za dostarczenie i zamontowanie wybranych urządzeń placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia wystawi faktury VAT, które zapłacone zostaną w terminie. W wyniku realizacji ww. operacji nie osiągnięto żadnego dochodu. Plac zabaw powstały w wyniku realizacji operacji nie służy wykonywaniu czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie ma więc możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Zatem biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Zainteresowany nie ma możliwości odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji pt. „Poprawa funkcjonalności ...”, realizowanej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.