ILPP4/443-401/14-2/EWW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku naliczonego z tytułu realizacji projektu.
ILPP4/443-401/14-2/EWWinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. odliczenia
  3. podatnik
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Ochotniczej Straży Pożarnej przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku uiszczonego w związku z realizacją operacji pn. „Modernizacja ...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku uiszczonego w związku z realizacją operacji pn. „Modernizacja ...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych zadania pod nazwą „Modernizacja ....”. Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (na dowód czego Zainteresowany przedstawił kserokopię umowy z dnia 7 lutego 2014 r. z Urzędem Marszałkowskim, z której wynika, że wniosek dot. tej operacji został rozpatrzony pozytywnie).

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca planuje operację polegającą na modernizacji boiska sportowego zlokalizowanego przy remizie OSP.

W skład operacji wejdzie remont ogrodzenia, który polegać będzie na naprawie, czyli spawaniu ubytków i uzupełnianiu skorodowanych elementów istniejących przęseł. Długość ogrodzenia dookoła boiska, które planuje remontować Zainteresowany oraz malować to 235 mb. Na odcinku 86 mb od strony drogi wojewódzkiej planowane jest wykonanie podwyższenia siatki, czyli montaż tak zwanego piłko chwytu.

W skład ogrodzenia wchodzi także brama z furtką, która jest całkowicie zdewastowana, nie można jej zamknąć bo jest powyginana, a poza tym stopień zaawansowania korozji jest tak zaawansowany, że elementy bramy same wypadają. Podwyższenie siatki wykonane będzie przez firmę specjalizującą się w tego rodzaju pracach. Remont oraz malowanie istniejącego ogrodzenia wykonane będzie przez mieszkańców. Osoby uczestniczące w naprawach i malowaniu ogrodzenia będą robiły to nieodpłatnie. Narzędzia użyte do tego celu, tj.: spawarka, szlifierka kątowa, szczotki mechaniczne, pędzle itp. będą nieodpłatnie używane przez osoby zaangażowane w prace remontowe.

Poza tym, dla zwiększenia atrakcyjności boiska zakupiona zostanie ławeczka dla publiczności oraz kosze na śmieci. Na chwilę obecną stan nawietrzni boiska i murawy jest zadawalający, gdyż w czynie społecznym w 2011 r. została wymieniona nawierzchnia wraz z nowo posianą trawą. Lokalizacja tego boiska, które znajduje się blisko ruchliwej drogi wojewódzkiej, wymusza na właścicielu poczynienie odpowiednich środków w celu zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz osób korzystających z boiska sportowego.

Na chwilę obecną boisko to jest ogrodzone siatką w kątowniku, które tworzą 2 metrowe przęsła. Przęsła montowane są do słupków metalowych o wysokości 110 cm, całość na podmurówce betonowej.

Przez 30 lat istnienia tego ogrodzenia słupki i podmurówka znajdują się w stanie dobrym, jednak siatka jest zniszczona przez korozję i użytkowanie na tyle, że piłka wylatuje przez dziury w siatce na drogę pod pędzące samochody. Poza tym wysokość obecnej siatki nie pozwala na zatrzymanie lecących piłek, dlatego niezbędne do dalszego użytkowania boiska jest także podniesienie siatki do wysokości min. 4 m. Dla osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie atrakcyjności, Wnioskodawca przewiduje także zakup ławeczki dla publiczności oraz koszy na śmieci. Projekt wpłynie bezpośrednio na wzrost atrakcyjności boiska sportowego zlokalizowanego przy remizie OSP. Mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju oraz turyści mają coraz wyższe wymagania jakości życia i jakości placówek, z których korzystają. Aby to spełnić należy modernizować i remontować obiekty służące celom kulturalno-społecznym oraz sportowym.

Planowany cel operacji jest zgodny z Celami Lokalnej Strategii rozwoju stowarzyszenia. Rozbudowa małej infrastruktury turystycznej, gdzie w ramach Małych Projektów przewidziane jest przedsięwzięcie o charakterze „Wzrost ....”.

Realizacja operacji nie spowoduje pogorszenia środowiska naturalnego, a przyczyni się do wyłonienia mocnych walorów przyrodniczych, środowiskowych i kulturowych.

W ramach operacji zrealizowane będą wskaźniki rozwoju, wzrost ilości imprez społeczno kulturalnych i wzrost liczby osób uczestniczących w organizowanych formach upowszechniania kultury i sztuki oraz upowszechniania sportu na obszarach wiejskich. Chętniej organizowane będą mecze i turnieje piłkarskie oraz gry i zabawy w czasie festynów.

Po realizacji projektu będzie można organizować turniej tzw. szóstek piłkarskich, gdzie udział weźmie ok. 10 zespołów, w sumie ok. 70-90 piłkarzy z terenu gminy. Wzrośnie bezpieczeństwo uczestników korzystających z boiska i dlatego otworzy się także możliwość uczestniczenia dzieci oraz przyjezdnych turystów. Oprócz meczy piłkarskich organizowane będą zabawy taneczne na powietrzu, czyli tzw. majówki, gdzie uczestniczyć będą mogły także wszystkie osoby przybyłe na tą zabawę. Planowany projekt przyniesie korzyść okolicznym mieszkańcom oraz przybyłym turystom, oczywiście bez pobierania jakichkolwiek opłat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowany może odzyskać uiszczony podatek VAT z przedmiotowej operacji... Jeśli nie może to prosi o wskazanie podstawy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, nie może on odzyskać uiszczonego podatku VAT. Nie jest on płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej, jest organizacją non-profit.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Celem realizowanego przez Wnioskodawcę projektu będzie poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu Zainteresowany nie osiągnie żadnych dochodów. Efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się (...) do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku VAT, nie figuruje w ewidencji podatników VAT, nie składa deklaracji VAT-7. Ubiega się on o dofinansowanie ze środków unijnych operacji pod nazwą „Modernizacja ...”. Zadanie będzie podlegało dofinansowaniu w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach realizacji operacji Wnioskodawca planuje modernizację boiska sportowego zlokalizowanego przy remizie OSP.

W skład operacji wejdzie remont ogrodzenia oraz bramy z furtką, który polegać będzie na naprawie, czyli spawaniu ubytków i uzupełnianiu skorodowanych elementów istniejących przęseł. Ponadto wykonane zostanie podwyższenie siatki przez firmę specjalizującą się w tego rodzaju pracach. Remont oraz malowanie istniejącego ogrodzenia wykonane będzie nieodpłatnie przez mieszkańców. Poza tym, dla zwiększenia atrakcyjności boiska zakupiona zostanie ławeczka dla publiczności oraz kosze na śmieci. Realizacja operacji nie spowoduje pogorszenia środowiska naturalnego, przyczyni się natomiast do wyłonienia mocnych walorów przyrodniczych, środowiskowych i kulturowych. W ramach operacji zrealizowane będą wskaźniki rozwoju, wzrost ilości imprez społeczno-kulturalnych i wzrost liczby osób uczestniczących w organizowanych formach upowszechniania kultury i sztuki oraz upowszechniania sportu na obszarach wiejskich. Chętniej organizowane będą mecze i turnieje piłkarskie oraz gry i zabawy w czasie festynów. Planowany projekt przyniesie korzyść okolicznym mieszkańcom oraz przybyłym turystom, oczywiście bez pobierania jakichkolwiek opłat. W wyniku realizacji operacji Zainteresowany nie osiągnie żadnych dochodów. Efekty powstałe w jej wyniku nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanej operacji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z poniesionymi wydatkami, Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc więc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że Zainteresowany nie będzie miał możliwości odzyskania uiszczonego podatku VAT w związku z realizacją operacji pn. „Modernizacja ...”, ponieważ nie będą spełnione warunki uprawniające go do odliczenia podatku, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy oraz warunki wynikające z powołanego powyżej rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2013 r.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.