ILPP4/443-305/14-3/EWW | Interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej z tytułu realizacji projektu.
ILPP4/443-305/14-3/EWWinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. odliczenia
 3. podatnik
 4. zwrot
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Delegacje ustawowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu 16 czerwca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „Udział w targach ...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku od towarów i usług oraz podatku od wartości dodanej poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „Udział w targach ...”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 sierpnia 2014 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną pozarządową skupiającą 110 członków będących osobami fizycznymi. Realizuje wymiany ze stowarzyszeniami zagranicznymi i krajowymi, z którymi ma podpisaną umowę współpracy. Prowadzi ono także imprezy kulturalno-regionalne, sportowe, takie jak.: Festiwal (..), Święto (...),rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz wyjazdy studyjne pod hasłem „Poznajemy miasta europejskie”. Wnioskodawca prowadzi też szkolenia z różnych dziedzin dla społeczeństwa na terenie gminy.

Zainteresowany aktywnie działa w kierunku rozwoju aktywności ruchowej społeczności lokalnej. W ramach tego zorganizował już m.in.: Nordic Walking, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, szkolenie z bezpiecznego korzystania ze szlaków turystycznych z wykorzystaniem przyrody.

Brał on też udział w wielu festynach promocji lokalnej twórczości i produktów lokalnych, a także sam organizował m.in. festyny związane z tradycjami chleba, wiankami czy świętem pyry. Od ponad 400 lat tradycją polską utrzymywaną przez mieszkańców (...), a także innych miast na Litwie są jarmarki odpustowe, na dzień patrona Litwy. Kiermasz ten jest 3-dniowy i odbywa się w centrum i 1 dniowy festyn w innych miastach. Na straganach prezentowany jest dorobek twórczości ludowej, można obejrzeć występy zespołów ludowych a przede wszystkim, co jest dużą atrakcją, można kupić wspaniałe palmy wielkanocne oraz posmakować tradycyjnych potraw litewskich. Stowarzyszenie będąc przedstawicielem lokalnej społeczności bierze również udział w tych targach, promując produkty dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz społeczności na terenie gminy litewskiej. Wnioskodawca przedstawi wyroby rękodzieła lokalnego związane z okresem wielkanocnym, a zespół regionalny prezentował regionalne pieśni.

Poprzez udział w tym wydarzeniu Zainteresowany chce zachęcić szczególnie młodych Litwinów do odwiedzania jego terenu w ciągu całego roku. Mając doświadczenie udziału w tego typu wydarzeniach Wnioskodawca liczy, że region odwiedzi ok. 100 Litwinów i innych nacji, szczególnie w okresach letnich.

W wydarzeniu tym weźmie udział 27 mieszkańców gminy Lwówek. Wyjedzie autokarem i mieszkać będzie w okolicach (...) ponosząc koszty noclegów i wyżywienia. Wszyscy uczestnicy targów wyposażeni zostaną w jednolite szaliki okolicznościowe oraz flagi organizacyjne, promując w czasie targów region. Prezentowane potrawy przygotowane zostaną przez miejscowych producentów i przedstawiane przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia. Impreza nie jest dochodowa.

Projekt nosi nazwę: „Udział w targach...”. Wszystkie wydatki są finansowane uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu Zainteresowany wskazał, że nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o podatku VAT, oraz że w związku z realizacją projektu usługi i towary nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zasadnie Stowarzyszenie uznaje, że w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie ma ono możliwości odzyskania podatku VAT i płaconego na Litwie podatku od wartości dodanej zawartych w fakturach nabycia usług i towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on organizacją nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT-unijnym i jako podmiot nieuprawniony do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ustawy o VAT, ma prawo uznać podatek zawarty w dokonanych zakupach jako koszt kwalifikowany podlegający w całości finansowaniu zgodnie z wnioskiem o dotację. Stowarzyszenie nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w dokonanych zakupach. Nabyte towary i usługi nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy - działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 2. w przypadku importu towarów – kwota podatku:
  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
  4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;
 5. (uchylony);
 6. różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;
 7. u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, według art. 88 ust. 4 ustawy - obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany nie prowadzi działalności gospodarczej; nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy. W związku z ponad 400 tu letnią tradycją polską utrzymywaną przez mieszkańców (...), a także innych miast na Litwie, organizowane są jarmarki odpustowe, na dzień patrona Litwy. Kiermasz ten jest 3-dniowy i odbywa się w centrum (...) i 1 dniowy festyn w innych miastach. Na straganach prezentowany jest dorobek twórczości ludowej, można obejrzeć występy zespołów ludowych oraz kupić palmy wielkanocne i posmakować tradycyjnych potraw litewskich. Stowarzyszenie będąc przedstawicielem lokalnej społeczności weźmie udział w tych targach, promując produkty dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz społeczności na terenie gminy litewskiej. Wnioskodawca przedstawi wyroby rękodzieła lokalnego związane z okresem wielkanocnym, a zespół regionalny zaprezentuje regionalne pieśni. Poprzez udział w tym wydarzeniu Zainteresowany chce zachęcić szczególnie młodych Litwinów do odwiedzania jego terenu w ciągu całego roku. W wydarzeniu tym weźmie udział 27 mieszkańców gminy, którzy wyjadą autokarem i mieszkać będą w okolicach (...) - ponosząc koszty noclegów i wyżywienia. Wszyscy uczestnicy targów wyposażeni zostaną w jednolite szaliki okolicznościowe oraz flagi organizacyjne, promując w czasie targów region. Prezentowane potrawy przygotowane zostaną przez miejscowych producentów i przedstawiane przez wolontariuszy Zainteresowanego. Projekt ten nosi nazwę: „Udział w targach...”. Wszystkie wydatki z nim związane są finansowane uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. W związku z realizacją projektu, nabyte usługi i towary nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (VAT).

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany nie będzie mógł odzyskać podatku naliczonego związanego z nabyciem na terytorium Polski towarów i usług w ramach projektu pn. „Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych”.

Przez podatek od wartości dodanej – w myśl art. 2 pkt 11 ustawy – rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy – przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...).

Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy – przez państwo członkowskie rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Mając na uwadze przepisy ustawy oraz powołanego rozporządzenia należy stwierdzić, że nie przewidują one sytuacji, w której podatnikowi przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek od wartości dodanej (w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy), wynikający bezpośrednio z dokumentów potwierdzających transakcje realizowane w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązują przepisy Dyrektywy 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE z dnia 20 lutego 2008 r. L 44/23). Dotyczą one również polskich podatników podatku od towarów i usług, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) zapłaconego przy nabyciu towarów i usług w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W myśl art. 6 ww. Dyrektywy, aby być uprawnionym do uzyskania zwrotu w państwie członkowskim zwrotu, podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu musi dokonywać transakcji dających prawo do odliczenia w państwie członkowskim siedziby. W przypadku gdy podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu dokonuje w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, zarówno transakcji dających prawo do odliczenia, jak i transakcji niedających prawa do odliczenia w tym państwie członkowskim, przedmiotem zwrotu przez państwo członkowskie zwrotu może być jedynie ta część VAT podlegającego zwrotowi zgodnie z art. 5, która odpowiada pierwszemu rodzajowi transakcji, zgodnie z art. 173 dyrektywy 2006/112/WE na zasadach stosowanych przez państwo członkowskie siedziby.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. podatnicy VAT mogą ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w cenie nabywanych towarów lub usług w innym państwie członkowskim (w państwie członkowskim zwrotu), składając wniosek w formie elektronicznej w państwie członkowskim siedziby, za pośrednictwem portalu elektronicznego, utworzonego przez to państwo członkowskie. Zasady te dotyczą wniosków składanych po dniu 31 grudnia 2009 r.

Odpowiednie przepisy umożliwiające podatnikom podatku od towarów i usług zastosowanie się do powyższych regulacji (złożenie wniosku o zwrot podatku zgodnie z nowymi zasadami), zostały zawarte w ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. Nr 224, poz. 1800, z późn. zm.).

W myśl art. 89 ust. 1h ustawy - podatnik, o którym mowa w art. 15, ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju, składa wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dokonanie takiego zwrotu za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego do właściwego państwa członkowskiego.

Zgodnie z ust. 1i powołanego artykułu - wniosek o dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1h, nie jest przekazywany do właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik:

 1. nie był podatnikiem, o którym mowa w art. 15;
 2. dokonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku innych niż transakcje, do których stosuje się art. 86 ust. 9;
 3. był zwolniony od podatku na podstawie art. 113.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji wynika, że jest on organizacją społeczną pozarządową skupiającą 110 członków będących osobami fizycznymi. Stowarzyszenie realizuje wymiany ze stowarzyszeniami zagranicznymi i krajowymi, z którymi ma podpisaną umowę współpracy, prowadzi imprezy kulturalno-regionalne, sportowe oraz prowadzi szkolenia z różnych dziedzin dla społeczeństwa na terenie gminy. Zainteresowany poinformował, że nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy, nie prowadzi działalności gospodarczej. W ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Wnioskodawca ma zamiar zrealizować projekt pn. „Udział w targach ...”, w związku z czym zakupi towary i usługi również na terytorium Litwy.

Biorąc pod uwagę opisane zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w związku z niespełnieniem warunku określonego w art. 89 ust. 1h pkt 1 ustawy – Stowarzyszenie nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy – nie będzie przysługiwało mu prawo do złożenia wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej - tj. na Litwie - na podstawie powołanych wyżej przepisów.

Reasumując, Zainteresowany nie będzie miał prawa do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej od zakupów towarów i usług dokonanych na Litwie w ramach projektu pn.: „Udział w targach ...”.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ pragnie poinformować, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Zainteresowany występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tej ustawy, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o wskazanie, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w myśl art. 15 ustawy, konieczności zarejestrowania się Zainteresowanego jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zauważyć należy również, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.