IBPP4/443-601/13/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez jednostkę wojskową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 18 listopada 2013 r. (data wpływu 26 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismem z 3 stycznia 2014 r. (data wpływu 13 stycznia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w przedmiocie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez jednostkę wojskową – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

Dnia 26 listopada 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez jednostkę wojskową. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 3 stycznia 2014r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jednostka Wojskowa jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej niemającą osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) o podatku od towarów i usług. W związku z realizowanymi zadaniami i umowami z kontrahentami unijnymi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 na podstawie art. 97 ust. 2 i 4 ww. ustawy jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE i posiada aktywny europejski numer NIP. Jednocześnie od 8 listopada 2013 r. na podstawie art. 96 ustawy została zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W miesiącu październiku 2013 r. Jednostka Wojskowa złożyła w ... (N. ...) zamówienie na dostawę uzbrojenia i części zamiennych dla Sił Zbrojnych RP. Sprzęt wojskowy będący przedmiotem zamówienia jest przeznaczony do użytkowania w siłach zbrojnych i nie będzie służył wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Agencja ... N. ... z siedzibą w Luksemburgu posiada w tym państwie status organizacji międzynarodowej, działającej w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego. Jest odpowiedzialna za zaopatrzenie oraz zabezpieczenie eksploatacji sprzętu wojskowego na potrzeby sił zbrojnych - członków ... i pełni funkcję pośrednika pomiędzy producentem a krajem członkowskim Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ... w dostarczaniu zamawianego sprzętu i uzbrojenia. Nie posiada statusu podatnika i nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE.

Stroną przedmiotowego zamówienia jest Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentowane przez Jednostkę Wojskową, która dokonuje również płatności należności za fakturę wystawioną przez agencję ... N. .... Dostawa sprzętu nastąpi z Luksemburga do Polski. Wartość dostawy wynosi ogółem 377 254,20 € i obejmuje zapłatę za zamówione uzbrojenie i części zamienne (371 524,70 €), opłatę manipulacyjną dla ... N. ... (4 729,50 €) oraz koszty transportu (1 000,00 €). Należność w całości podlega przekazaniu na rachunek ... N. ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy opisana transakcja podlega opodatkowaniu w myśl art. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...

Czy transakcja winna być rozpoznana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT w myśl art. 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja nie podlega opodatkowaniu w myśl art. 5 podatkiem od towarów i usług i nie naliczono podatku należnego. Transakcja nie została rozpoznana jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT, ponieważ dostawca nie spełnia warunku określonego w art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Tutaj trzeba zwróci uwagę na art. 9 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT gdzie przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (dalej WNT), o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Powyższe stosuje się pod warunkiem, że:

1.nabywcą towarów jest:

 1. podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
 2. osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a - z zastrzeżeniem art. 10;

2.dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - na mocy ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Potraktowanie danej czynności jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zawsze wymaga spełnienia dwóch warunków:

 • po pierwsze, podmiot z jednego państwa członkowskiego musi nabyć prawo do rozporządzania towarami jak właściciel, tak więc na rzecz tego podmiotu musi być dokonana dostawa, a po nabyciu towary są przemieszczane na terytorium innego państwa członkowskiego niż państwo wysyłki, przy czym nie gra tu roli, kto faktycznie przewozi towar i na czyje zlecenie jest to czynione, gdyż towary w wyniku dokonanej dostawy mogą być wysyłane lub transportowane przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz;
 • po drugie nabywca musi być podatnikiem podatku VAT albo osobą prawną niebędącą podatnikiem jak i też dostawca musi być podatnikiem podatku od wartości dodanej.

Z wniosku wynika, że Dostawca nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej. Tym samym nie zostały spełnione warunki dotyczące statusu podmiotu transakcji aby móc uznać ją za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Dostarczany sprzęt wojskowy jest przeznaczony do użytkowania w siłach zbrojnych i nie będzie służył wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem nabyty sprzęt nie będzie służył działalności gospodarczej Wnioskodawcy co również nie pozwala na uznanie transakcji jako wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ponadto w przedstawionej sytuacji nabycie przez Wnioskodawcę towarów nie stanowi żadnej innej transakcji wymienionej w art. 5 ustawy. Tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Wnioskodawca nie będzie zatem podatnikiem – na zasadzie tzw. odwrotnego obciążenia - z tytułu tego nabycia.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
 2. nabywcą jest:
  • w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej - podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,
  • w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
 3. dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju.

Mając na uwadze, że Dostawca nie jest podatnikiem podatku od wartości dodanej jak też nabyty sprzęt nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności opodatkowanej, nie wystąpi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.